Tin học đại cương - Phần 2: Lập trình bằng ngôn ngữ C - Bài 6: Xâu ký tự

Khai báo và sử dụng xâu

6.3. Một số hàm làm việc với ký tự và xâu

ký tự trong C.

 6.3.1. Các hàm xử lý ký tự

 6.3.2. Các hàm xử lý xâu ký tự

 6.3.3. Một số hàm xử lý xâu ký tự khác

 6.3.4. Con trỏ và xâu ký tự

pdf10 trang | Chia sẻ: Mr Hưng | Ngày: 29/08/2016 | Lượt xem: 108 | Lượt tải: 0download
Nội dung tài liệu Tin học đại cương - Phần 2: Lập trình bằng ngôn ngữ C - Bài 6: Xâu ký tự, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
11 TIN HỌC ĐẠI CƯƠNG PHẦN 2: LẬP TRÌNH BẰNG NGÔN NGỮ C BÀI 6: XÂU KÝ TỰ 2 BÀI 6: XÂU KÝ TỰ 6.1. Khái niệm xâu ký tự 6.2. Khai báo và sử dụng xâu 6.3. Một số hàm làm việc với ký tự và xâu ký tự trong C.  6.3.1. Các hàm xử lý ký tự  6.3.2. Các hàm xử lý xâu ký tự  6.3.3. Một số hàm xử lý xâu ký tự khác  6.3.4. Con trỏ và xâu ký tự 23 6.1. Khái niệm xâu ký tự Là một dãy các kí tự viết liên tiếp nhau. Xâu rỗng: Xâu không gồm kí tự nào cả. Độ dài xâu: Số kí tự có trong xâu. Ví dụ:  “Tin hoc” là một xâu kí tự gồm 7 kí tự: ‘T’, ‘i’, ‘n’, dấu cách (‘ ‘), ‘h’, ‘o’, và ‘c’. Lưu trữ xâu ký tự:  Ký tự kết thúc xâu: NULL hoặc ’\0’. 4 BÀI 6: XÂU KÝ TỰ 6.1. Khái niệm xâu ký tự 6.2. Khai báo và sử dụng xâu 6.3. Một số hàm làm việc với ký tự và xâu ký tự trong C.  6.3.1. Các hàm xử lý ký tự  6.3.2. Các hàm xử lý xâu ký tự  6.3.3. Một số hàm xử lý xâu ký tự khác  6.3.4. Con trỏ và xâu ký tự 35 6.2.1. Khai báo xâu ký tự Cú pháp: char ten_xau [so_ky_tu_toi_da]; Ví dụ: char ho_va_ten[20]; 6 6.2.2. Truy cập vào một phần tử của xâu Cú pháp:  ten_xau[chi_so_ky_tu_can_truy_cap] Ví dụ:  char que_quan[10] = “Ha noi”; 47 BÀI 6: XÂU KÝ TỰ 6.1. Khái niệm xâu ký tự 6.2. Khai báo và sử dụng xâu 6.3. Một số hàm làm việc với ký tự và xâu ký tự trong C.  6.3.1. Các hàm xử lý ký tự  6.3.2. Các hàm xử lý xâu ký tự  6.3.3. Một số hàm xử lý xâu ký tự khác  6.3.4. Con trỏ và xâu ký tự 8 6.3.1. Các hàm xử lý ký tự Để sử dụng các hàm này ta khai báo tệp tiêu đề ctype.h.  int toupper(int ch) Chuyển một kí tự chữ cái thường (các kí tự 'a', 'b', , 'z') thành kí tự chữ cái hoa tương ứng ('A', 'B', , 'Z').  int tolower(int ch) Chuyển một kí tự chữ cái hoa ('A', 'B', , 'Z') thành kí tự chữ cái thường tương ứng ('a', 'b', 'z').  int isalpha(int ch) Kiểm tra một kí tự có phải là chữ cái hay không ('a', 'b', , 'z', 'A', 'B', , 'Z'). Hàm trả về giá trị khác không nếu đúng là chữ cái, trả về giá trị 0 nếu ngược lại. 59 6.3.1. Các hàm xử lý ký tự (tiếp) int isdigit(int ch)  Kiểm tra một kí tự có phải là chữ số hay không ('0', '1', '9').  Hàm trả về giá trị khác không nếu đúng, trả về giá trị 0 nếu ngược lại. int islower(int ch)  Kiểm tra một kí tự có phải là chữ cái thường hay không ('a', 'b', 'z').  Hàm trả về giá trị khác không nếu đúng, trả về giá trị 0 nếu ngược lại. int isupper(int ch)  Kiểm tra một kí tự có phải là chữ cái hoa hay không ('A', 'B', 'Z').  Hàm trả về giá trị khác không nếu đúng, trả về giá trị 0 nếu ngược lại. 10 6.3.1. Các hàm xử lý ký tự (tiếp) int iscntrl(int ch)  Kiểm tra một kí tự có phải là kí tự điều khiển hay không (là các kí tự không hiển thị được và có mã ASCII từ 0 đến 31).  Hàm trả về giá trị khác không nếu đúng, trả về giá trị 0 nếu ngược lại. int isspace(int ch)  Kiểm tra một kí tự có phải là dấu cách (space, mã ASCII là 32), kí tự xuống dòng ('\n', mã ASCII là 10), kí tự về đầu dòng ('\r', mã ASCII là 13), dấu tab ngang ('\t', mã ASCII là 9) hay dấu tab dọc ('\v', mã ASCII là 11) hay không.  Hàm trả về giá trị khác không nếu đúng, trả về giá trị 0 nếu ngược lại. 611 6.3.2. Các hàm xử lý xâu ký tự Vào ra dữ liệu  Vào ra dữ liệu trên xâu kí tự tức là nhập dữ liệu cho xâu và hiển thị dữ liệu chứa trong xâu.  Khai báo thư viện .  Để nhập dữ liệu cho xâu ta có thể sử dụng 2 hàm scanf() hoặc gets() scanf(“%s”, ten_xau); gets(ten_xau);  Để hiển thị nội dung xâu ta có thể dùng 2 hàm printf() hoặc puts() printf(“%s”, ten_xau); puts(ten_xau); 12 6.3.2. Các hàm xử lý xâu ký tự Ví dụ: Nhập vào một chuỗi và hiển thị trên màn hình chuỗi vừa nhập. #include #include #include int main() { char ten[12]; printf("Nhap chuoi: "); gets(ten); printf("Chuoi vua nhap: "); puts(ten); getch(); return 0; } 713 6.3.3. Một số hàm xử lý xâu ký tự khác size_t strlen(char* tên_xâu);  Trả về độ dài (số kí tự có trong xâu) của xâu kí tự tên_xâu. char* strcpy(char* xâu_đích, char* xâu_nguồn)  Sao chép nội dung xâu_nguồn và ghi lên xâu_đích. int strcmp(char* xâu_thứ_nhất, char* xâu_thứ_hai);  Trả về giá trị < 0 nếu xâu_thứ_nhất nhỏ hơn xâu_thứ_hai giá trị 0 nếu xâu_thứ_nhất bằng xâu_thứ_hai giá trị > 0 nếu xâu_­thứ _nhất lớn hơn xâu_thứ_hai char* strcat(char* xâu_đích, char* xâu_nguồn);  Ghép nối xâu_nguồn vào ngay sau xâu_đích.  Kết quả trả về của hàm strcat() là xâu mới ghép nối từ 2 xâu xâu_nguồn và xâu_đích. 14 6.3.3. Một số hàm xử lý xâu ký tự khác char* strchr(char* str, int ch);  Tìm kiếm vị trí của kí tự ch trong xâu str.  Nếu có kí tự ch trong str thì hàm strchr() trả về con trỏ trỏ tới kí tự ch đầu tiên trong str, ngược lại nó sẽ trả về con trỏ NULL. char* strstr(char* str1, char* str2);  Tìm kiếm vị trí của xâu con str2 trong xâu str1.  Nếu str2 là xâu con của str1 thì hàm strstr() trả về con trỏ trỏ tới kí tự đầu tiên của xâu con str2 đầu tiên trong str1, ngược lại nó sẽ trả về con trỏ NULL. int atoi(char* str)  Chuyển một xâu kí tự là biểu diễn của một số nguyên thành số nguyên tương ứng.  Nếu chuyển đổi thành công, hàm atoi() trả về giá trị số nguyên chuyển đổi được, ngược lại trả về giá trị 0. 8Ví dụ 1 #include #include #include char xau[100]; int nua, dai, ok; void main() { clrscr(); printf("Hay nhap vao mot xau:"); scanf("%s",&xau); dai=strlen(xau); //Chiều dài của xâu nua=dai/2; // Một nửa chiều dài 15 Ví dụ 1 (tiếp) ok=1; //mặc định là xâu đối xứng for(int i=0;i<nua;i++) if (xau[i] != xau[dai-1-i]) { ok=0; break;} if (ok) printf ("Xau %s la doi xung",xau); else printf("Xau %s la KHONG doi xung",xau); getch(); } 16 9Ví dụ 2: #include #include #include // Phai co thu vien string.h thi moi // su dung duoc cac ham strcpy, strcmp... void main() { char str1[10] = “abc”; char str2[10] = “def”; clrscr(); printf(“ str1: %s”,str1); printf(“\n str2: %s”,str2); printf(“\n strcmp(str1,str2) = %d”,strcmp(str1,str2)); printf(“\n strcat(str1,str2) = %s”,strcat(str1,str2)); 17 Ví dụ 2 (tiếp) printf(“\n str1: %s”,str1); printf(“\n str2: %s”,str2); printf(“\n strcpy(str1,str2) = %s”,strcpy(str1,str2)); printf(“\n str1: %s”,str1); printf(“\n str2: %s”,str2); strcpy(str1,”ab”); strcpy(str2,”abc”); printf(“\n strcmp(str1,str2) = %d”,strcmp(str1,str2)); getch(); } 18 10 Ví dụ 2 (tiếp) 19 20 Câu hỏi?

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfhdc_phan2_bai_6_2378.pdf
Tài liệu liên quan