Tóm tắt quốc hội và đại biểu quốc hội

Vị trí của Quốc hội:

 Là cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất của nước Cộng hòa XHCN Việt Nam

 => là cơ quan duy nhất có quyền lập hiến và lập pháp,

 => Quốc hội quyết định những chính sách cơ bản về đối nội và đối ngoại, nhiệm vụ kinh tế-xã hội, quốc phòng an ninh của đất nước.

 => Giám sát tối cao toàn bộ hoạt động của bộ máy nhà nước

 

ppt21 trang | Chia sẻ: Mr Hưng | Ngày: 05/09/2016 | Lượt xem: 209 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang nội dung tài liệu Tóm tắt quốc hội và đại biểu quốc hội, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
GIỚI THIỆU TÓM TẮT QUỐC HỘI VÀ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘINgười trình bày: Lương Phan CừP. Chủ nhiệm Uỷ ban về CVĐXHNỘI DUNG TRÌNH BÀYVị trí, tính chất của Quốc hộiChức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Quốc hộiCơ cấu tổ chức của Quốc hộiĐại biểu Quốc hội VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT CỦA QUỐC HỘI * Vị trí của Quốc hội: Là cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất của nước Cộng hòa XHCN Việt Nam => là cơ quan duy nhất có quyền lập hiến và lập pháp, => Quốc hội quyết định những chính sách cơ bản về đối nội và đối ngoại, nhiệm vụ kinh tế-xã hội, quốc phòng an ninh của đất nước... => Giám sát tối cao toàn bộ hoạt động của bộ máy nhà nướcVỊ TRÍ, TÍNH CHẤT CỦA QUỐC HỘI (Tiếp) * Tính chất của Quốc hội: Là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân. - Là Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân. Nhân dân lập ra nhà nước bằng con đường bầu cử. - Quốc hội là cơ quan duy nhất được cử tri cả nước trực tiếp bầu ra. - Cử tri ủy nhiệm quyền lực nhà nước cho Quốc hội để thay mặt mình quyết định công việc của đất nước. * Mối quan hệ giữa vị trí và tính chất của Quốc hội: - Với tính chất là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, xác lập vị trí QH là cơ quan quyền lực cao nhất của nước CHXHCNVN - Với trí cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất, bảo đảm để QH trở thành cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA QUỐC HỘI Chức năng của Quốc hội : - Quèc héi lµ c¬ quan duy nhÊt cã quyÒn lËp hiÕn, lËp ph¸p, quyÕt ®Þnh c¸c vÊn ®Ò quan träng cña ®Êt n­íc vµ gi¸m s¸t tèi cao ®èi víi toµn bé ho¹t ®éng cña bé m¸y nhµ n­íc. Quèc héi cã nh÷ng nhiÖm vô, quyÒn h¹n sau ®©y : (Đ.2 luật tổ chức Quốc hội quy định )NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA QUỐC HỘI (Tiếp)Làm Hiến pháp và sửa đổi Hiến pháp; làm luật và sửa đổi luật; quyết định chương trình xây dựng luật, pháp lệnh;Thực hiện quyền giám sát tối cao việc tuân theo Hiến pháp, luật và nghị quyết của QH, giám sát hoạt động của CP, TANDTC, VKSNDTC;Quyết định kế hoạch phát triển KT-XH của đất nước;Quyết định chính sách tài chính, tiền tệ quốc gia; quyết định dự toán ngân sách nhà nước và phân bổ ngân sách trung ương, phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước; quy định, sửa đổi hoặc bãi bỏ các thứ thuế; NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA QUỐC HỘI (Tiếp)Quyết định chính sách dân tộc, chính sách tôn giáo của Nhà nước;Quy định tổ chức và hoạt động của QH, Chủ tịch nước, CP, TAND, VKSND và chính quyền địa phương;Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch nước, PCT nước, Chủ tịch QH và các Uỷ viên UBTVQH, TT Chính phủ, Chánh án TANDTC, Viện trưởng VKSNDTC; phê chuẩn đề nghị của TT Chính phủ về việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức PTT, BT và các thành viên khác của CP; phê chuẩn đề nghị của Chủ tịch nước về danh sách thành viên Hội đồng QP và AN; bỏ phiếu tín nhiệm đối với những người giữ các chức vụ do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn; NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA QUỐC HỘI (Tiếp)Quyết định thành lập, bãi bỏ các Bộ và cơ quan ngang bộ của CP; thành lập mới, nhập, chia, điều chỉnh địa giới tỉnh, thành phố trực thuộc TW; thành lập hoặc giải thể đơn vị hành chính- kinh tế đặc biệt;Bãi bỏ văn bản của CT nước, UBTVQH, CP, TT Chính phủ, TANDTC, VKSNTC trái với Hiến pháp, Luật, Nghị quyết của Quốc hội;Quyết định đại xá;Quy định hàm, cấp trong lực lượng vũ trang nhân dân, hàm, cấp ngoại giao và những hàm, cấp nhà nước khác; quy định huân chương, huy chương và danh hiệu vinh dự nhà nước; NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA QUỐC HỘI (Tiếp)Quyết định vấn đề chiến tranh và hoà bình; quy định về tình trạng khẩn cấp, các biện pháp đặc biệt khác bảo đảm quốc phòng và an ninh quốc gia;Quyết định chính sách cơ bản về đối ngoại; phê chuẩn hoặc bãi bỏ điều ước quốc tế do Chủ tịch nước trực tiếp ký; phê chuẩn hoặc bãi bỏ các điều ước quốc tế khác đã được ký kết hoặc gia nhập theo đề nghị của Chủ tịch nước;Quyết định việc trưng cầu ý dân.Ngoài ra, Quốc hội còn có các nhiệm vụ, quyền hạn khác được quy định trong các văn bản pháp luật khác.CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA QUỐC HỘIQUỐC HỘINước Cộng hoà XHCN Việt NamỦy ban thường vụ Quốc hộiỦy ban VH, GD, TN, TN và NĐỦy ban khoa học, công nghệ và môi trườngỦy ban các vấn đề xã hộiỦy ban quốc phòng và an ninhUỷ ban kinh tế và ngân sáchỦy ban đối ngoạiỦy ban pháp luậtHội đồng dân tộcNhân dân cả nướcVăn phòng Quốc hội3 Ban của Ủy ban TVQH _ĐẠI BIỂU QUỐC HỘIVAI TRÒ ĐẠI DIỆN: ĐBQH :Đại diện cho cử tri khu vực bầu cử;Đại diện cho cử tri cả nước; ĐBQH là người thay mặt nhân dân thực hiện quyền lực nhà nước trong Quốc hộiĐẠI BIỂU QUỐC HỘI (Tiếp) TRÁCH NHIỆM CHÍNH TRỊ ĐBQH chịu trách nhiệm về việc thực hiện nhiệm vụ đại biểu của mình:Trước cử tri cả nước, và;Trước Quốc hội.ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI (Tiếp) QUYỀN HẠN CỦA ĐBQH - Tham gia các kỳ họp, phiên họp để quyết định (thảo luận và quyết định) các vấn đề thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của Quốc hội, bao gồm các hoạt động: + Lập hiến, lập pháp; + Quyết định những vấn đề quan trọng; + Giám sát tối cao.ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI (Tiếp) QUYỀN HẠN CỦA ĐBQH (tiếp) - Quyền chất vấn các chức danh Nhà nước: Chủ tịch nước; CTQH; TTCP và các thành viên CP; Chánh án TATC; Viện trưởng VKSNDTC; - Quyền yêu cầu các CQNN, TCXH, TC kinh tế, đơn vị vũ trang trả lời các vấn đề ĐB quan tâm;ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI (Tiếp) QUYỀN HẠN CỦA ĐBQH (tiếp) - Quyền yêu cầu các cá nhân, cơ quan, tổ chức hữu quan thi hành các biện pháp cần thiết để kịp thời chấm dứt hành vi VPPL; - Quyền tham dự kỳ họp HĐND các cấp nơi được bâù, có quyền phát biểu ý kiến tại kỳ họp; ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI (Tiếp) QUYỀN HẠN CỦA ĐBQH (tiếp) - Không bị bắt giam, truy tố nếu không có sự đồng ý của Quốc hội hoặc Uỷ ban Thường vụ Quốc hội (trong thời gian QH không họp); - Quyền được bảo đảm kinh phí hoạt độngĐẠI BIỂU QUỐC HỘI (Tiếp) NHIỆM VỤ CỦA ĐBQHTham dự các kỳ họp, phiên họp của QH; tham gia hoạt động của các cơ quan QH mà đại biểu là thành viên; tham gia các hoạt động của Đoàn ĐBQH nơi ĐB sinh hoạt.Gương mẫu trong chấp hành Hiến pháp và pháp luật;- Tuyên truyền, động viên nhân dân chấp hành pháp luật và tham gia QLNN;Liên hệ chặt chẽ với cử tri, chịu sự giám sát của cử tri; Giành thời gian làm nhiệm vụ đại biểu;Tiếp công dân; đôn đốc việc giải quyết các khiếu nại của công dân

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pptluongphancu_1_8503.ppt
Tài liệu liên quan