UNIT 12: Directions and Road Signs - Section A 1,2,3

Các em cùng trả lời bằng cách giơ bảng và ghi A , B hoặc C. Nếu em nào sai ở câu nào sẽ thì không được chơi ở câu tiếp theo. Em nào trả lời đến câu cuối cùng sẽ là người chiến thắng.

 

ppt16 trang | Chia sẻ: luyenbuizn | Ngày: 18/12/2013 | Lượt xem: 428 | Lượt tải: 0download
Nội dung tài liệu UNIT 12: Directions and Road Signs - Section A 1,2,3, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
English 3 5A HA BAC PRIMARY SCHOOL Teacher : Tran Thi Nghia WARM UP : Matching 1 2 4 3 A: Hiệu sách B: Sở thú C: Bảo tàng D: Công viên Nam: Turn right. It’s on your left. Man: Thank you very much. Nam: You’re welcome. 7 2 5 Man: Excuse me, where’s the museum? Where’s .........................? ...................... on your left on your right turn left turn right go straight ahead Where’s .........................? ...................... Where’s the museum? Turn right. It’s on your left. on your left turn right Where’s .........................? ...................... Where’s the amusement park? Turn left. It’s on your left. on your left turn left Where’s .........................? ...................... turn left on your right Where’s the zoo? Turn left. It’s on your right. Where’s .........................? ...................... on your right turn right Where’s the bookshop? Turn right. It’s on your right. 7 2 Let’s talk 5 Where’s the museum? Turn right. It’s on your left. New words: Grammar: turn left: rẽ trái turn right: rẽ phải on your left: ở phía bên trái của bạn on your right: ở phía bên phải của bạn Where’s ........................ ? 2 ................... 4.Let’s play. C¸c em cïng tr¶ lêi b»ng c¸ch gi¬ b¶ng vµ ghi A , B hoÆc C. NÕu em nµo sai ë c©u nµo sÏ th× kh«ng ®­îc ch¬i ë c©u tiÕp theo. Em nµo tr¶ lêi ®Õn c©u cuèi cïng sÏ lµ ng­êi chiÕn th¾ng. Where’s the .... ? A: museum B: turn left C: turn right A: museum 5 4 3 2 1 0 It’s ..... the left. B: on A: in C: at B: on 5 4 3 2 1 0 Circle the odd one out. C: turn A: right B: left C: turn 5 4 3 2 1 0 Where’s the ....? A: swimming pool B: go C: turn A: swimming pool 5 4 3 2 1 0 HOMEWORK: -Read again part 1 - Write words in part 2 - Do exercises 1,2,3 Goodbye. See you again!

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pptunit_12_a_123_book_3_8185.ppt
Tài liệu liên quan