Vật lý - Tiết 16 - Bài 7: Thực hành lắp mạch điện đèn ống hình quang

Hiểu nguyên lý làm việc của mạch điện đèn ống huỳnh quang

Vẽ được sơ đồ lắp đặt mạch điện đèn ống huỳnh quang

Lắp đặt mạch điện đèn ống huỳnh quang đúng quy trình và yêu cầu kỹ thuật

 

ppt19 trang | Chia sẻ: Mr Hưng | Ngày: 05/09/2016 | Lượt xem: 244 | Lượt tải: 0download
Nội dung tài liệu Vật lý - Tiết 16 - Bài 7: Thực hành lắp mạch điện đèn ống hình quang, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
*TIẾT 16. BÀI 7 THỰC HÀNH LẮP MẠCH ĐIỆN ĐÈN ỐNG HÌNH QUANGMỤC TIÊU BÀI THỰC HÀNH1/ Hiểu nguyên lý làm việc của mạch điện đèn ống huỳnh quang2/ Vẽ được sơ đồ lắp đặt mạch điện đèn ống huỳnh quang3/ Lắp đặt mạch điện đèn ống huỳnh quang đúng quy trình và yêu cầu kỹ thuật4/ Đảm bảo an toàn điện*I/ Dụng cụ, vật liệu và thiết bị- Dụng cụ: Kìm điện, kìm tuốt dây, dao nhỏ, tuavít, khoan, bút thử điện, thước kẻ, bút chì- Vật liệu và thiết bị Bóng đèn ống huỳnh quang, tắc te, chấn lưu, máng đèn, công tắc 2 cực, cầu chì, bảng điện, dây dẫn, băng cách điện, giấy giáp.*II/ Nội dung và trình tự thực hành1/ Vẽ sơ đồ lắp đặta) Tìm hiểu sơ đồ nguyên lý mạch điện đèn ống huỳnh quangMạch điện gồm bao nhiêu phần tử, gọi tên và chức năng của các phần tử đó?CLAO*Mạch điện gồm 5 phần tử chínhSTTTªn gäiChøc n¨ng1CÇu ch×Lµ thiÕt bÞ b¶o vÖ ®èi víi hiÖn t­îng ®o¶n m¹ch2C«ng t¾cDïng ®Ó ®ãng hoÆc c¾t nguån ®iÖn víi m¹ch ®iÖn3ChÊn l­uT¹o sù t¨ng thÕ lóc ban ®Çu ®Ó ®Ìn lµm viÖc vµ giíi h¹n dßng ®iÖn qua ®Ìn khi ®Ìn qu¸ s¸ng4T¾c teTù ®éng nèi m¹ch khi ®iÖn ¸p cao ë hai ®iÖn cùc vµ ng¾t m¹ch khi ®iÖn ¸p gi¶m, måi ®Ìn s¸ng lóc ban ®Çu5Bãng ®ÌnLµ n¬i ph¸t ra ¸nh s¸ng* Tắc te được mắc song song với bóng đèn- Cầu chì, công tắc, chấn lưu được mắc ở dây pha và mắc nối tiếp với bóng đèn- Hai đầu dây của bộ đèn nối với nguồnII/ Nội dung và trình tự thực hành1/ Vẽ sơ đồ lắp đặta) Tìm hiểu sơ đồ nguyên lý mạch điện đèn ống huỳnh quangCLAOCác phần tử được nối với nhau như thế nào?**Các bước tiến hành vẽ:b) Vẽ sơ đồ lắp mạch điện**Các bước tiến hành vẽ:B1: Vẽ đường dây nguồnAOb) Vẽ sơ đồ lắp mạch điện*B1: Vẽ đường dây nguồnB2: Xác định vị trí để bảng điện, bộ đèn huỳnh quang*Các bước tiến hành vẽ:AOb) Vẽ sơ đồ lắp mạch điện*B1: Vẽ đường dây nguồnB2: Xác định vị trí để bảng điện, bộ đèn huỳnh quangB3: Xác định vị trí các thiết bị điện trên bảng điện*Các bước tiến hành vẽ:AOb) Vẽ sơ đồ lắp mạch điệnCL*B1: Vẽ đường dây nguồnB2: Xác định vị trí để bảng điện, bộ đèn huỳnh quangB3: Xác định vị trí các thiết bị điện trên bảng điệnB4: Vẽ đường dây dẫn điện theo sơ đồ nguyên lý*Các bước tiến hành vẽ:AOCLb) Vẽ sơ đồ lắp mạch điệnBấm vào đây để kiểm tra mạch+ Nối dây bộ đèn+ Nối dây mạch điện+ Hoà mạng*B1: Vẽ đường dây nguồnB2: Xác định vị trí để bảng điện, bộ đèn huỳnh quangB3: Xác định vị trí các thiết bị điện trên bảng điệnB4: Vẽ đường dây dẫn điện theo sơ đồ nguyên lý*Các bước tiến hành vẽ:AOCLb) Vẽ sơ đồ lắp mạch điện*2) Lập bảng dự trù dụng cụ, vật liệu và thiết bịSTTTªn dông cô vËt liÖu vµ thiÕt bÞ ®iÖnSè l­îngYªu cÇu kÜ thuËt1Dao nhá thî ®iÖn1 c¸iKh«ng mÎ, c¸ch ®iÖn tèt2K×m tuèt d©y1 c¸iCßn tèt3K×m ®iÖn1 c¸iCßn tèt4Bót thö ®iÖn1 c¸iCßn tèt5Khoan tay1 c¸iCßn tèt6Mòi khoan 2, 52 c¸iMòi nhän, s¾c, cøng, v÷ng7Tuèc n¬ vÝt(to, nhá)2 c¸iCßn tèt8Th­íc1 c¸iCßn tèt9Bót ch×1 c¸iCßn tèt10C«ng t¾c hai cùc1 c¸iCßn tèt11CÇu ch×1 c¸iCßn tèt12B¶ng ®iÖn 80  50  1 cm1 c¸iCßn tèt13D©y ®iÖn ®¬n cøng2mKh«ng bÞ hë c¸ch ®iÖn14VÝt gç10 c¸iCßn tèt15§Ìn huúnh quang 1,2m1 bãngCßn tèt16ChÊn l­u 220V- 40W1 c¸iCßn tèt17State FS41 c¸iCßn tèt18§Õ ®Ìn1 béCßn tèt19M¸ng ®Ìn1 c¸iCßn tèt20B¨ng c¸ch ®iÖn1 cuénCßn tèt21GiÊy r¸p2 têCßn tèt*3/ Lắp đặt mạch điện huỳnh quangVạch dấuKhoan lỗ bảng điện, lỗ vítLắp thiết bị điện của bảng điệnNối dây bộ đènNối dây mạch điệnKiểm traHãy so sánh quy trình trên với quy trình lắp đặt mạch điện bảng điện ?*3/ Lắp đặt mạch điện huỳnh quangVạch dấuKhoan lỗ bảng điện, lỗ vítLắp thiết bị điện của bảng điệnNối dây bộ đènNối dây mạch điệnKiểm tra* Nội dung công việc- Nối dây của bộ đèn huỳnh quang theo sơ đồ lắp đặt* Dụng cụ- Lắp đặt các phần tử của bộ đèn vào máng đèn- Kìm điện, tuavít* Yêu cầu kỹ thuật- Các phần tử của bộ đèn được lắp chắc, đẹp- Lắp các phần tử bộ đèn đúng vị trí- Nối dây đúng sơ đồ*C¸c c«ng ®o¹nNéi dung c«ng viÖcDông côYªu cÇu kÜ thuËt1. V¹ch dÊu- V¹ch dÊu vÞ trÝ l¾p ®Æt c¸c thiÕt bÞ ®iÖn- V¹ch dÊu ®­êng ®i d©y vµ vÞ trÝ l¾p ®Æt bé ®Ìn hïynh quang- Th­íc - Mòi v¹ch- Bót ch×- Bè trÝ thiÕt bÞ hîp lý- V¹ch dÊu chÝnh x¸c2. Khoan lç b¶ng ®iÖn- Khoan lç b¾t vÝt (chän mòi khoan 2)- Khoan lç luån d©y (chän mòi khoan 5)- Mòi khoan- M¸y khoan- Khoan chÝnh x¸c lç khoan- Lç khoan th¼ng3. L¾p thiÕt bÞ ®iÖn vµo b¶ng ®iÖn- Nèi d©y c¸c thiÕt bÞ ®ãng c¾t, b¶o vÖ trªn b¶ng ®iÖn- L¾p ®Æt c¸c thiÕt bÞ ®iÖn vµo b¶ng ®iÖn- K×m tuèt d©y- K×m ®iÖn- B¨ng dÝnh- Tuèc n¬ vÝt- Mèi nèi ®óng yªu cÇu kü thuËt- L¾p thiÕt bÞ ®óng vÞ trÝ- C¸c thiÕt bÞ ®­îc l¾p ch¾c, ®Ñp4. Nèi d©y bé ®Ìn huúnh quang- Nèi d©y dÉn cña bé ®Ìn huúnh quang theo s¬ ®å l¾p ®Æt- L¾p ®Æt c¸c phÇn tö cña bé ®Ìn vµo m¸ng ®Ìn- K×m ®iÖn- Tuèc n¬ vÝt- Nèi d©y ®óng s¬ ®å- L¾p c¸c phÇn tö bé ®Ìn ®óng vÞ trÝ- C¸c phÇn tö bé ®Ìn ®­îc l¾p ch¾c, ®Ñp5. Nèi d©y m¹ch ®iÖn- §i d©y tõ b¶ng ®iÖn ra ®Ìn- K×m ®iÖn- Tuèc n¬ vÝt- Nèi d©y ®óng s¬ ®å m¹ch ®iÖn6. KiÓm tra- L¾p ®Æt c¸c thiÕt bÞ vµ ®i d©y ®óng s¬ ®å m¹ch ®iÖn- Nèi nguån- VËn hµnh thö- Bót thö ®iÖn- M¹ch ®iÖn ®óng s¬ ®å, ch¾c, ®Ñp- M¹ch ®iÖn lµm viÖc tèt, ®óng yªu cÇu kü thuËt*Hãy chỉ ra chỗ sai trong sơ đồ lắp đặt mạch điện đèn huỳnh quang sau? Giải thích?CỦNG CỐDây pha của dòng điện được nối trực tiếp với 1 đầu đui đèn Đèn vẫn sáng bình thường, nhưng khi tắt công tắc, đèn vẫn không tắt hẳn mà có một đầu nháy sángCLAO*Chấn lưu tắc te mắc sai vị trí Mạch điện không hoạt động đượcHãy chỉ ra chỗ sai trong sơ đồ lắp đặt mạch điện đèn huỳnh quang sau? Giải thích?CỦNG CỐAOCL*CỦNG CỐVì sao người ta thường dùng đèn huỳnh quang để chiếu sáng nhà ở, lớp học, công sở, nhà máy ...?Vì so với đèn sợi đốt, đèn hùnh quang có:- Hiệu suất phát quang cao (tiết kiệm điện)- ánh sáng dịu, mát, diện tích phát quang lớn- ít phát nhiệt ra môi trường- Tuổi thọ cao.*UCLNÂƯH12345671234567123456712345612345612345678910CÔNGTẮCKỸTHUẬTSỐLƯỢNGANTOÀNLẮPĐẶTHUỲNHQUANGCHẤNLƯU23456TỪ CHÌA KHOÁĐOÁN Ô CHỮTRÒ CHƠI:1

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pptcong_nghe_lap_den_tuyp_2803.ppt
Tài liệu liên quan