Xác định dòng điện làm việc tính toán trên TG

Hê số quá tải sự cố là 1,4 là quá tải 40% cho MBA của Liên Xô nếu trước đó MBA làm việc với hệ số công suất không vượt quá 0,93. với tổng thời gian không quá 6 giờ trong một ngày đêm trong 5 ngày liên tiếp, với điều kiện hệ số phụ tải ban đầu không quá 0,93

ppt3 trang | Chia sẻ: Mr Hưng | Ngày: 05/09/2016 | Lượt xem: 259 | Lượt tải: 0download
Nội dung tài liệu Xác định dòng điện làm việc tính toán trên TG, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
XÁC ĐỊNH DÒNG ĐIỆN LÀM VIỆC TÍNH TOÁN TRÊN TG- ĐZ kép phía nguồn:Hình 5-7- Dòng điện tính toán qua máy cắt 2:- Dòng điện tính toán qua máy cắt 3:Hình 5-7Chú ý phải kiểm tra lại điều kiện khả năng tải của MBA:XÁC ĐỊNH DÒNG ĐIỆN LÀM VIỆC TÍNH TOÁN TRÊN TG- Dòng điện tính toán qua máy cắt 4:- Như vậy dòng điện cưỡng bức qua TG được lấy bằng dòng cưỡng bức của nguồn: IcbTG = Icb1.Hình 5-7XÁC ĐỊNH DÒNG ĐIỆN LÀM VIỆC TÍNH TOÁN TRÊN TG

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pptlink5_1_564.ppt