Xây dựng chuẩn và danh mục dùng chung trong hệ thống thông tin quản lý bệnh viện

Trong ngành y tế, nhu cầu quản lý bệnh viện, trao đổi nhanh chóng và chính xác thông tin bệnh nhân là rất cần thiết . Tuy nhiên hiện nay việc chia sẻ và trao đổi thông tin này còn gặp nhiều khó khăn là do ngành y tế chưa có chuẩn và danh mục dùng chung cho y tế.

 

ppt16 trang | Chia sẻ: Mr Hưng | Ngày: 15/09/2016 | Lượt xem: 74 | Lượt tải: 0download
Nội dung tài liệu Xây dựng chuẩn và danh mục dùng chung trong hệ thống thông tin quản lý bệnh viện, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
*XÂY DỰNG CHUẨN VÀ DANH MỤC DÙNG CHUNG TRONG HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ BỆNH VIỆN PGS.TS PHẠM MINH THÔNG Phó giám đốc bệnh viện Bạch Mai*TỔNG QUANTrong ngành y tế, nhu cầu quản lý bệnh viện, trao đổi nhanh chóng và chính xác thông tin bệnh nhân là rất cần thiết . Tuy nhiên hiện nay việc chia sẻ và trao đổi thông tin này còn gặp nhiều khó khăn là do ngành y tế chưa có chuẩn và danh mục dùng chung cho y tế. *THỰC TRẠNGMỗi bệnh viện có Hệ thống thông tin quản lý bệnh viện riêng với: Danh mục riêng ID bệnh nhân riêng (hoặc chưa có) Phần mềm không thiết kế theo chuẩn. *MỤC TIÊUXây dựng các danh mục tiêu chuẩn kỹ thuật về ứng dụng CNTTXây dựng các chuẩn trao đổi thông tin dữ liệu trong ngành y tế Xây dựng các chuẩn tổ chức và lưu trữ thông tin dữ liệu trong ngành y tế Xây dựng danh mục dùng chung các dịch vụ y tế *MỘT SỐ CHUẨN Danh mục tiêu chuẩn kỹ thuật về ứng dụng CNTTThông tư 01/2011/TT-BTTTT ngày 04/01/2011 bao gồm:Tiêu chuẩn kết nốiTiêu chuẩn tích hợp dữ liệuTiêu chuẩn về truy cập thông tinTiêu chuẩn về an toàn thông tin*MỘT SỐ CHUẨN Các chuẩn trao đổi, lưu trữ thông tin, truyền thông trong y tếHL7 là chuẩn trao đổi thông tin y tế quốc tê, tiêu chuẩn HL7 tạo ra môi trường thuận lợi cho việc trao đổi dữ liệu lâm sàng và hành chính giữa các hệ thống thông tin y tế. Chuẩn SNOMED CT là một chuẩn danh mục các pháp danh y tế Chuẩn LOINC là chuẩn danh mục phòng xét nghiệmChuẩn CDA là chuẩn tài liệu lâm sàngChuẩn danh mục bệnh ICD, dược ATC .....*MỘT SỐ CHUẨN Chuẩn trao đổi, lưu trữ thông tin hình ảnh trong y tếChuẩn DICOMTiêu chuẩn DICOM là hệ thống tiêu chuẩn được ứng dụng rộng rãi trong y tế. DICOM (Digital Imaging and Communications in Medicine) là một hệ thống tiêu chuẩn công nghiệp được phát triển nhằm đáp ứng nhu cầu của của các nhà sản xuất cũng như người sử dụng trong việc kết nối, lưu trữ, trao đổi, in ấn ảnh y tế. mà không phụ thuộc vào nhà sản xuất.*HỆ THỐNG DANH MỤC Hệ thống danh mục tại bệnh viện Đa dạng, số lượng nhiều bao gồmDanh mục thuốc, Danh mục vật tư, vật tư tiêu hao, Danh mục các bệnh viện, Danh mục hành chính ,Danh mục bệnh theo ICD10, Danh mục xét nghiệm, Danh mục chẩn đoán hình ảnh...*MéT Sè TåN T¹IHệ thống các phần mềm không thống nhất: Không kết nối được với nhau để chia sẻ dữ liệu, Chưa có bệnh án điện tử nên các thông tin tổng thể về bệnh nhân chưa được quản lý.*KINH NGHIỆM XÂY DỰNG BỘ Mà THUỐC Tiêu chuẩn quy định xây dựng mã thuốc đảm bảo các yếu tố sau: Mã thuốc là duy nhất cho 1 tên thuốc thương phẩm (có tính đến khả năng các thuốc mới trong tương lai)Mã thuốc đảm bảo dễ dàng phân loại trong công tác quản lý dượcĐáp ứng cho việc xây dựng modulle tra cứu và cảnh báo khi sử dụng thuốc Có tính chất gợi nhớ và dễ sử dụng cho các mục đích nhập liệu, thống kê và tra cứu của các đối tượng khác nhau bao gồm cả việc ứng dụng trong công tác quản lý viện phí.Mã thuốc có thể sinh tự động khi khai báo tên thuốc trong phần mềm quản lý dược*KINH NGHIỆM XÂY DỰNG BỘ Mà THUỐC Phần 1: Đặc trưng cho Chủng loại thuốc sử dụng 1 ký tự chữ cái:Thuốc Gây nghiện: NThuốc Hướng thần: HThuốc Độc AB: BThuốc ống : OThuốc Viên: V*PhÇn 2: §Æc tr­ng cho Gi¶i phÉu - §iÒu trÞ - Ho¸ häc sö dông m· ACT gåm 7 ký tù ch÷ c¸i vµ sè cã cÊu tróc nh­ sau:M· ATC lµ mét m· sè ®Æt cho tõng lo¹i thuèc (theo tªn chung quèc tÕ), ®­îc cÊu t¹o bëi 5 nhãm ký hiÖu, vÝ dô Paracetalmol ®­îc m· ho¸ N02B E01.KINH NGHIỆM XÂY DỰNG BỘ Mà THUỐC *N02B E01 trong ®ã: N lµ thuèc t¸c ®éng lªn hÖ thÇn kinh02 lµ thuèc gi¶m ®au, h¹i nhiÖtB lµ thuèc thuéc nhãm gi¶m ®au, h¹ nhiÖt, kh«ng thuéc nhãm thuèc phiÖnE lµ thuèc thuéc nhãm cã c«ng thøc ho¸ häc nhãm anilid01 lµ thuèc cã tªn paracetamolBỘ Mà THUỐC *PhÇn3: §Æc tr­ng cho Tªn th­¬ng phÈm(BiÖt d­îc) sö dông 6 ký tù bao gåm:1 ký tù sè ®Çu tiªn (0 - 9) ®Æc tr­ng cho 1 biÖt d­îc cã hµm l­îng kh¸c nhau, b×nh th­êng 1 biÖt d­îc (ho¹t chÊt) kh«ng thÓ cã tíi 10 hµm l­îng kh¸c nhau trong cïng 1 d¹ng bµo chÕ. VÝ dô: Amaryl 2mg lµ 1AMA01, Amaryl 4mg lµ 2AMA013 ký tù tiÕp theo lµ 3 ch÷ c¸i ®Çu tiªn cña biÖt d­îc vÝ dô: Seduxen lµ SED, Felden lµ FEL. ViÖc sö dông 3 ký tù ®Çu tiªn cña biÖt d­îc gióp ng­êi sö dông dÔ nhí khi nhËp liÖu hoÆc tra cøu. 2 ký tù sè tiÕp theo tõ 01 - 99 ®Ó ph©n biÖt c¸c biÖt d­îc cã 3 ch÷ c¸i ®Çu trïng nhau nh­ng thùc chÊt lµ 2 thuèc kh¸c nhau.BỘ Mà THUỐC *KẾT LUẬN Xây dựng chuẩn và danh mục dùng chung là việc cấp thiết trong tin học y tế.Phải có đơn vị tổ chức , quản lý sử dụng danh mục chuẩn.Trước mắt, bệnh viện Bạch Mai sẽ khẩn trương xây dựng hệ thống danh mục dùng chung trong năm 2012, có thể chia sẻ cho các bệnh viện vệ tinh. Xin Tr©n Träng C¶m ¥n !

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • ppt2_bach_mai_5632.ppt
Tài liệu liên quan