Bài giảng Đánh giá trong giáo dục mầm non - Nguyễn Thị Thiện

Churong 1 MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ ĐÁNH GIÁ TRONG GIÁO DỤC MẦM NON 11. Những vấn đề cơ bản về đánh giá trong giáo dục mầm non 1.1 Khái niệm về đỉnh giả

1. Định giá

Đánh giả trong vấn đus là quy trình đưa ra nhận định về thăng lực và phẩm chất của sản phẩm giáo dục căn cứ vào các thông tin định tính và định lượng từ các phép

do

| Đánh giá cũng là quá trình thu thập thông tin về thăng lực và phẩm chất của mỗi cá nhân và sử dụng những thông tin đã đưa ra nhận định về mọi cá nhân và định hướng dạy học trong tương lai. Đánh giá bao gồm việc phán xét cả nhân theo các hệ thống quy tắc hoặc tiêu chuẩn hảo đó.

b, Một số loại đánh giá

- Đánh giá đầu vắc: đánh giá có thể thực hiện đầu quy trình tác động giải đục để giúp tìm hiểu trình độ hiện tại của đối tượng, từ đó tìm cách tiếp cận về nội dung, phương pháp quản lý và giáo dục sao cho phù hợp.

• Đảnh giá chẩn đoán: dựa trên những dữ kiện nhất định, đánh giá chẩn đoán đưa và những nhận xét về đối tượng nhằm tìm ra những khó khăn của đối tượng những nguyên nhân dẫn đến hành vi này hay hành vi khác để từ đó tìm các biện pháp khắc phục hoặc dự bảo về sự phát triển tiếp theo.

• Đảnh giả tiến trình quá trình dạy học và giáo dục cũng chính là quá trình tạo những thông tin phản hồi liên tục, giúp người học và cả người dạy điều chỉnh kịp thời quá trình dạy và học

+ Đầuần giả tổng kết: tầng được thực hiện vào cuối thời kì giảng dạy để tổng kết “chặng đường đã qua Cách đánh giá này nhằm xác định mức độ đạt được mục tiêu của khóa học, chung Hình học hay môn học. Nhờ đánh giá này người ta có thể nhận định về sự phù hợp và hiệu quả của quá trình giáo dục.

 

pdf105 trang | Chia sẻ: Thục Anh | Ngày: 17/05/2022 | Lượt xem: 287 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang nội dung tài liệu Bài giảng Đánh giá trong giáo dục mầm non - Nguyễn Thị Thiện, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfbai_giang_danh_gia_trong_giao_duc_mam_non_nguyen_thi_thien.pdf
Tài liệu liên quan