Bài giảng Giới thiệu một số loại vũ khí bộ binh

BÀI 3: GIỚI THIỆU MỘT SỐ LOẠI VK BỘ BINH
A. GIỚI THIỆU SÚNG TIỂU LIÊN AK

Súng tiểu liên AK:

Súng tiểu liên AK cỡ 7.62mm do Mikhail Timofeevich Kalashnikov- người Liên bang Nga thiết kế năm 1947. AK là chữ đầu của hai từ: Avtomat Kalashnikova. AK có 2 loại AK thường và AK cải tiến

ppt31 trang | Chia sẻ: phuongt97 | Lượt xem: 463 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang nội dung tài liệu Bài giảng Giới thiệu một số loại vũ khí bộ binh, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Giáo viên Trần Cao Điệp1BÀI 3: GIỚI THIỆU MỘT SỐ LOẠI VK BỘ BINH A. GIỚI THIỆU SÚNG TIỂU LIÊN AK Súng tiểu liên AK:Súng tiểu liên AK cỡ 7.62mm do Mikhail Timofeevich Kalashnikov- người Liên bang Nga thiết kế năm 1947. AK là chữ đầu của hai từ: Avtomat Kalashnikova. AK có 2 loại AK thường và AK cải tiếnGiáo viên Nguyễn Tấn Thiện21. Tác dụng, tính năng chiến đấu:a. Tác dụng:Súng trang bị cho từng người sử dụng, dùng hỏa lực để tiêu diệt sinh lực địch, ngoài ra còn dùng bán súng và lưỡi lê để đánh gần. b. Tính năng:Tầm bắn: được ghi trên thước ngắmĐối với AK thường 1-8 tương ứng với cự ly ngoài thực địa 100-800m.Đối với AK cải tiến 1-10 tương ứng với cự ly ngoài thực địa 100-1000m.Giáo viên Nguyễn Tấn Thiện3Tầm bắn thẳng: là tầm bắn mà trong suốt cự ly đó chiều cao đường đạn không vượt quá chiều cao mục tiêu.Mục tiêu người nằm cao 0.5m là 350m.Mục tiêu người chạy cao 1.5m là 525m.Tầm bắn hiệu quả: là tầm bắn mà khi bắn ra có 50% số lượng đạn trúng mục tiêu.Bắn phát một: 400mBắn liên thanh 300mBắn máy bay và quân nhảy dù 500mBắn mục tiêu tập trung mặt đất mặt nước 800mGiáo viên Trần Cao Điệp4Tầm sát thương của đầu đạn: 1500mTầm bắn xa nhất 3000m (góc bắn 32 độ)c. Tốc độ bắn:Lý thuyết: 600 phát/phútPhát một: 40 phát/phútLiên thanh 100 phát/phútd. Kiểu đạn: súng dùng được hai kiểu đạnGiáo viên Trần Cao Điệp51943 do Liên Xô sản xuất1956 do Trung Quốc sản xuất, VN gọi là đạn K56. Đạn K56 gồm các loại đạn như đạn thường, đạn vạch đường, đạn cháy, đạn xuyên cháyHộp tiếp đạn chứa được 30 viênGiáo viên Trần Cao Điệp62. Số liệu kỹ thuật:STTĐặc điểmAK thường AK cải tiến1Khối lượng ( không và có đạn)3,8kg (+ 0,5kg)3,1kg (+ 0,5kg)2Vận tốc ban đầu710 m/s715m/s3Chiều dài nòng súng415mm415mm4Chiều dài đường ngắm gốc378mm378mm5Trọng lượng đạn7,9g7,9gAK ThườngAK cải tiếnGiáo viên Trần Cao Điệp73. Cấu tạo súng tiểu liên AKKhoùa an toaønPhaùt moätLieân thanhGiáo viên Trần Cao Điệp83. Cấu tạo súng tiểu liên AKSúng tiểu liên AK gồm bao nhiêu bộ phận?Giáo viên Trần Cao Điệp 9Cấu tạo súng tiểu liên AK:Oáng daãn thoi vaø oáp loùt tayBoä phaän ñaåy veàBeä khoaù noøng vaø thoi ñaåyBoä phaän ngaémNoøng suùngHoäp tieáp ñaïnBaùng suùng vaø tay caàmKhoaù noøngBoä phaän coøLeâ Hoäp khoaù noøng vaø naép hoäp khoùa noøngGiáo viên Trần Cao Điệp10Taùc duïng caùc boä phaän chính-Noøng suùng: Ñeå ñònh höôùng bay cho ñaàu ñaïn-Boä phaän ngaém: Ñeå ngaém baén vaøo caùc muïc tieâu khaùc nhau-Hoäp khoùa noøng vaø naép hoäp khoùa noøng: Ñeå che buïi vaø baûo veä caùc boä phaän beân trong hoäp khoùa noøng-Beä khoùa noøng & thoi ñaåy: Höôùng cho khoùa noøng hoaït ñoäng, chòu aùp löïc khí thuoác-Khoùa noøng: Ñaåy ñaïn vaøo buoàng ñaïn, ñoùng môû noøng suùng, haát voû ñaïn ra ngoaøiEm hãy nêu tác dụng các bộ phận chính của súng AK?Giáo viên Trần Cao Điệp11-Boä phaän ñaåy veà: Ñaåy beä khoùa noøng vaø khoùa noøng tieán veà phía tröôùc-OÁng daãn thoi vaø oáp loùt tay: Daãn thoi chuyeån ñoäng, baûo veä tay khi baén-Baùng suùng vaø tay caàm: Ñeå tì vaø giöõ suùng khi baén-Hoäp tieáp ñaïn: Chöùa vaø tieáp ñaïn cho suùng-Leâ: Ñeå tieâu dieät ñòch ôû cöï li gaànGiáo viên Trần Cao Điệp123. Cấu tạo đạn K56Đạn K56 gồm mấy bộ phận chính?Goàm 4 boä phaän chính.* Voû ñaïn: * Haït löûa (ÔÛ ñít vieân ñaïn): * Thuoác phoùng (ÔÛ trong voû ñaïn):* Ñaàu ñaïn: Giáo viên Nguyễn Tấn Thiện13Tác dụng các bộ phận của Đạn K56 ?-Voû ñaïn: Ñeå lieân keát caùc boä phaän cuûa vieân ñaïn, chöùa thuoác phoùng, haït löûa vaø laép ñaàu ñaïn. -Haït löûa (ÔÛ ñít vieân ñaïn): Phaùt löûa ñoát chaùy thuoác phoùng.-Thuoác phoùng (ÔÛ trong voû ñaïn): Khi chaùy taïo neân aùp löïc lôùn ñaåy ñaàu ñaïn ñi.-Ñaàu ñaïn: Ñeå saùt thöông, tieâu dieät caùc muïc tieâu khaùc nhau.Coù 4 loaïi ñaàu ñaïn: - Ñaàu ñaïn thöôøng, - Đaàu ñaïn vaïch ñöôøng, - Đaàu ñaïn chaùy - Đaàu ñaïn xuyeân chaùy.Có mấy loại đầu đạn?3. Tác dụng đạn K56Giáo viên Trần Cao Điệp14Đặt cần định bắn và khoá an toàn lên vị trí liên thanh, lên đạn bóp cò .Búa đập vào kim hoả, kim hoả đập vào hạt lửa, hạt lửa phát lửa đốt cháy thuốc phóng tạo nên áp lực khí thuốc đẩy đầu đạn vào nòng súng. Khi đầu đạn chuyển động tới lỗ trích khí thuốc, 1 phần áp lực tiếp tục đẩy đầu đạn về trước ra khỏi nòng súng,1 phần áp lực qua lỗ trích khí thuốc tác động vào mặt thoi đẩy làm bệ khoá nòng và khoá nòng lùi, khoá nòng mở nòng súng hất vỏ đạn ra ngoài, bộ phận đẩy về bị ép lại. Khi bệ khoá nòng lùi hết cỡ, bộ phận đẩy về giãn ra đẩy bệ khoá nòng và khoá nòng tiến, đưa viên đạn tiếp theo vào buồng đạn 4. Sơ lược chuyển động của súng khi bắnGiáo viên Nguyễn Tấn Thiện15Vẫn bóp cò đạn nổ tiếp, ngừng bóp cò đạn không nổ nhưng viên đạn tiếp theo đã vào buồng đạnChú ý: Khi bắn phát một, muốn bắn viên đạn tiếp theo phải nhả cò ra rồi bóp cò đạn mới nổ4. Sơ lược chuyển động của súng khi bắnGiáo viên Nguyễn Tấn Thiện16SÔ LÖÔÏC CHUYEÅN ÑOÄNG CUÛA SUÙNG AK47Giáo viên Nguyễn Tấn Thiện17CHÖÔNG TRÌNH GDQP TC-CĐBAØI 4SÔ LÖÔÏC CHUYEÅN ÑOÄNG CUÛA SUÙNG Giáo viên Trần Caoo Điệp18Một số hình ảnh của vũ khí bộ binh Súng AK cải tiếnGiáo viên Nguyễn Tấn Thiện19AK74UGiáo viên Nguyễn Tấn Thiện20AK103AK101Giáo viên Nguyễn Tấn Thiện21Nam TöNgaTrung quoácSuùng tröôøng CKC (SKS)CHÖÔNG TRÌNH GDQP TC-CDBAI 3Giáo viên Nguyễn Tấn Thiện22Suùng choáng taêng B41-RPG 7CHÖÔNG TRÌNH GDQP TC-CDBAØI 3Giáo viên Nguyễn Tấn Thiện23Suùng phoøng khoâng 12,7mmGiáo viên Nguyễn Tấn Thiện24Ñaïi lieân PKÑaïi lieân PKSGiáo viên Nguyễn Tấn Thiện25K59Suùng baén tæa SVDK54Giáo viên Nguyễn Tấn Thiện26Baêng deïtBaêng troønSuùng trung lieân RPKCHÖÔNG TRÌNH GDQP TC-CDBAØI 3Giáo viên Trần Cao Điệp27Suùng trung lieân RPDCHÖÔNG TRÌNH GDQP TC-CDBAØI 3Giáo viên Nguyễn Tấn Thiện28Giáo viên Trần Cao Điệp29Chiến đấu cơ Su-33 của Nga Giáo viên Trần Cao Điệp30Máy bay không người lái của IsraelGiáo viên Trần Cao Điệp31Hệ thống tên lửa phòng không tự hành Tor-M1 do Nga chế tạo.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pptbai_giang_gioi_thieu_mot_so_loai_vu_khi_bo_binh.ppt
Tài liệu liên quan