Bài giảng Hệ thống thông tin kế toán 2 - Chương 1: Tiếp cận với phần mềm kế toán - Vũ Quốc Thông

Khái niệm

1. Hệ thống thông tin kế toán?

+ Là hệ thống thông tin;

+ Các thành phần: con ngƣời, thiết bị máy móc

+ Hỗ trợ xử lý dữ liệu trở thành thông tin kế toán.

pdf26 trang | Chia sẻ: phuongt97 | Ngày: 30/07/2021 | Lượt xem: 373 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang nội dung tài liệu Bài giảng Hệ thống thông tin kế toán 2 - Chương 1: Tiếp cận với phần mềm kế toán - Vũ Quốc Thông, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Vũ Quốc Thông 02/03/2018 1 TIẾP CẬN VỚI PHẦN MỀM KẾ TOÁN GV. ThS. Vũ Quốc Thông CHƢƠNG 1 Hệ Thống Thông Tin Kế Toán 2 TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ TP.HCM KHOA KẾ TOÁN – KIỂM TOÁN 2 Nhắc lại một số khái niệm Vũ Quốc Thông 02/03/2018 2 3 Khái niệm 1. Hệ thống thông tin kế toán? + Là hệ thống thông tin; + Các thành phần: con ngƣời, thiết bị máy móc + Hỗ trợ xử lý dữ liệu trở thành thông tin kế toán. Thông tin (báo cáo kế toán) Hệ thống thông tin kế toán (*) Dữ liệu (chứng từ) Phần cứng Phần mềm /Phƣơng tiện Tổ chức dữ liệu Thao tác xử lý / thủ tục Con người HỆ THỐNG THÔNG TIN KẾ TOÁN 4 Vũ Quốc Thông 02/03/2018 3 5 Bảng tính Excel Phần mềm kế toán Hệ thống quản lý doanh nghiệp 2. Các cấp độ ứng dụng CNTT vào kế toán? Mục tiêu • Phân tích các thành phần của HTTTKT • Tiếp cận phần mềm kế toán • Khởi tạo hệ thống kế toán máy • An toàn dữ liệu kế toán 6 Vũ Quốc Thông 02/03/2018 4 Tương tác giữa các thành phần của HTTTKT 7 Phân tích HTTTKT 05 thành phần 8 Tổ chức dữ liệu Vũ Quốc Thông 02/03/2018 5 Tiếp cận với phần mềm kế toán 9 Thông tin (báo cáo kế toán) Hệ thống thông tin kế toán (*) Dữ liệu (chứng từ) Phần cứng Phần mềm /Phƣơng tiện Tổ chức dữ liệu Thao tác xử lý / thủ tục Con người HỆ THỐNG THÔNG TIN KẾ TOÁN 10 Vũ Quốc Thông 02/03/2018 6 Phần mềm kế toán (PMKT) 11 Công cụ ghi chép, Xử lý kế toán phải tuân thủ Độ chính xác của báo cáo phụ thuộc CẤU TRÚC CỦA PHẦN MỀM KẾ TOÁN Phần mềm kế toán ------------------- n Phân hệ ------------------- n Chức năng 4 Vũ Quốc Thông 02/03/2018 7 Phân hệ Bán hàng 5 CẤU TRÚC CỦA PHẦN MỀM KẾ TOÁN Chức năng 6 CẤU TRÚC CỦA PHẦN MỀM KẾ TOÁN Vũ Quốc Thông 02/03/2018 8 MÔ HÌNH HOẠT ĐỘNG (I-P-O) Input Process Output 7 VÍ DỤ Yêu cầu hãy nhóm các chức năng thuộc về: - Nhập liệu đầu vào (Input) ? - Xử lý (Process) ? - Kết xuất báo cáo (Output) ? 8 Vũ Quốc Thông 02/03/2018 9 GỢI Ý Input Input Process Process Output 9 18 Tiếp cận PMKT Phần mềm kế toán 3TSoft Phần mềm kế toán Misa phan-mem-ke-toan-fast-accounting.html Phần mềm kế toán Fast Vũ Quốc Thông 02/03/2018 10 MISA_SME.NET_2017_Setup_R2_CHINHTHUC.exe File cài đặt Trang Web Số liên lạc – hỗ trợ kỹ thuật: 1900 8677 Minh họa Cách tiếp cận PMKT Điều khiển một hệ thống 20 Vũ Quốc Thông 02/03/2018 11 TIẾP CẬN PMKT  Bước 1: Khởi động phần mềm;  Bước 2: Tiếp cận với giao diện chính;  Bước 3: Tìm hiểu các phân hệ cơ bản hướng quy trình;  Bước 4: mỗi phân hệ liên quan, phỏng đoán để phân nhóm các chức năng theo mô hình I-P-O. 11 TIẾP CẬN PMKT Thao diễn 12 Vũ Quốc Thông 02/03/2018 12 23 Bài tập sử dụng Yêu cầu sinh viên mở phần mềm kế toán; làm quen với giao diện và đọc thông tin về các Phân Hệ trên phần mềm kế toán. Tham khảo: Nội dung trợ giúp Khởi tạo cơ sở dữ liệu kế toán 24 Vũ Quốc Thông 02/03/2018 13 KHỞI TẠO DỮ LIỆU KẾ TOÁN 16 17 Vũ Quốc Thông 02/03/2018 14 Công ty TNHH thƣơng mại XYZ bắt đầu sử dụng PMKT MISA.NET từ ngày 01/01/2017, có các thông tin về hệ thống: •Tên dữ liệu kế toán: THUCHANH_CTYXYZ •Mã số thuế: 3700567456 •Chế độ kế toán: Thông tư 200/2014/TT-BTC •Ngày bắt đầu: 01/01/20XX •Tháng đầu tiên: tháng 1 •Đồng tiền hạch toán: VNĐ •Chế độ ghi sổ: cất đồng thời ghi sổ •Tùy chọn lập hóa đơn (HĐ): HĐ bán hàng kiêm phiếu xuất kho •Phƣơng pháp tính giá xuất kho: bình quân cuối kỳ •Phƣơng pháp tính thuế GTGT: phương pháp khấu trừ Yêu cầu: Hãy khởi tạo dữ liệu kế toán trên môi trƣờng PMKT MISA. 18 VÍ DỤ Thao diễn 19 Vũ Quốc Thông 02/03/2018 15 KIỂM TRA THÔNG TIN 20 BÀI TẬP THỰC HÀNH Công ty TNHH thƣơng mại An Hòa bắt đầu sử dụng PMKT MISA.NET từ ngày 01/01/20XX, có các thông tin về hệ thống: •Tên dữ liệu kế toán: THUCHANH_ANHOA •Mã số thuế: 1301020731 •Chế độ kế toán: Thông tư 200/2014/TT-BTC •Ngày bắt đầu: 01/01/20XX •Tháng đầu tiên: tháng 1 •Đồng tiền hạch toán: VNĐ •Chế độ ghi sổ: cất đồng thời ghi sổ •Tùy chọn lập hóa đơn (HĐ): HĐ bán hàng kiêm phiếu xuất kho •Phƣơng pháp tính giá xuất kho: bình quân cuối kỳ •Phƣơng pháp tính thuế GTGT: phương pháp khấu trừ Yêu cầu: Hãy khởi tạo dữ liệu kế toán trên môi trƣờng PMKT MISA. 21 Vũ Quốc Thông 02/03/2018 16 Thao diễn 22 32 Kế hoạch để an toàn dữ liệu cho hệ thống kế toán máy là gì? Vũ Quốc Thông 02/03/2018 17 SAO LƯU DỮ LIỆU 5 Sao lưu (Backup) • Lƣu trữ bản sao trong trƣờng hợp dữ liệu trên hệ thống máy tính có sự cố; • Di dời dữ liệu, phục vụ cho công tác kiểm tra số liệu và hỗ trợ hệ thống kế toán. 6 Yêu cầu đóng dữ liệu kế toán hiện hành! SAO LƯU DỮ LIỆU Vũ Quốc Thông 02/03/2018 18 7 SAO LƯU DỮ LIỆU 8 Chọn dữ liệu kế toán cần sao lƣu SAO LƯU DỮ LIỆU Vũ Quốc Thông 02/03/2018 19 9 SAO LƯU DỮ LIỆU SAO LƯU DỮ LIỆU Thao diễn 10 Vũ Quốc Thông 02/03/2018 20 11 SAO LƯU DỮ LIỆU 13 Phục hồi (Restore) • Khôi phục tình trạng dữ liệu kế toán trên hệ thống máy tính từ bản dữ liệu sao lƣu. PHỤC HỒI DỮ LIỆU Vũ Quốc Thông 02/03/2018 21 14 Yêu cầu đóng dữ liệu kế toán hiện hành! PHỤC HỒI DỮ LIỆU 15 Chuẩn bị tập tin cần phục hồi (định dạng .zip) PHỤC HỒI DỮ LIỆU Vũ Quốc Thông 02/03/2018 22 16 Chọn dữ liệu kế toán cần phục hồi PHỤC HỒI DỮ LIỆU 17 PHỤC HỒI DỮ LIỆU Vũ Quốc Thông 02/03/2018 23 PHỤC HỒI DỮ LIỆU Thao diễn 18 19 PHỤC HỒI DỮ LIỆU Vũ Quốc Thông 02/03/2018 24 20 TRẮC NGHIỆM Câu 1. Tập tin lưu trữ được PMKT Misa tạo ra ban đầu trong quá trình sao lưu có định dạng: A. .zip B. .mbk C. .sld D. .smd 21 TRẮC NGHIỆM (tt.) Câu 2. Các tập tin phục hồi được tạo ra trên PMKT Misa sau khi thực hiện quá trình phục hồi dữ liệu có định dạng: A. .mbk và .sld B. .zip và .smd C. .sld và .jpg D. .smd và .sld Vũ Quốc Thông 02/03/2018 25 Chuẩn bị môi trường kế toán máy 49 SV được yêu cầu trang bị USB cá nhân:  Sử dụng được  Không nhiễm virus  Dung lượng trống >= 2 GB 50 Vũ Quốc Thông 02/03/2018 26 Sinh viên NÊN trang bị laptop cá nhân Có cài đặt PMKT Misa SME.2017 bản R2 Có cài Microsoft Office bản >= 2007 Tóm lại 52 Bài đọc: - tài liệu Tổng quan về PMKT.pdf Cài đặt: - PMKT Misa SME 2017 (R2) • Phân tích các thành phần của HTTTKT • Tiếp cận phần mềm kế toán • Khởi tạo hệ thống kế toán máy • An toàn dữ liệu kế toán

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfbai_giang_he_thong_thong_tin_ke_toan_2_chuong_1_tiep_can_voi.pdf
Tài liệu liên quan