Bài giảng Kế toán chi phí - Chương 4: Kế toán chi phí sản xuất và tính giá trị sản phẩm theo chi phí thực tế kết hợp chi phí ước tính

I. MỤC TIÊU KẾ TOÁN CP SX VÀ TÍNH GT SP

THEO CP THỰC TẾ KẾT HỢP CP ƯỚC TÍNH.

1. Khái niệm.

CPNVLTT, CPNCTT phát sinh, thường liên quan đến từng

SP hoặc nhóm SP, nhưng CPSXC phát sinh theo thời kỳ SX.

Nhu cầu TT nhanh về GT, nên phải tính GT khi thực hiện

xong lệnh SX, nhưng không cùng thời điểm cuối kỳ SX, do

đó KT chỉ xác định được CPNVLTT, CPNCTT thực tế PS,

cònn CPSXC thực tế thì chưa có đầy đủ.

Kế toán tập hợp CPSX theo CPSX thực tế, tổng hợp CP,

tính GT SP bao gồm CPNVLTT, CPNCTT thực tế, CPSXC

ước tính (dự toán) phân bổ, gọi là KT CPSX và tính GT SP

theo CP thực tế kết hợp với CP ước tính.

2. Mục tiêu: Cung cấp TT để

Xác định giá bán.

Lập DT ngân sách và kiểm tra HĐ

 

pdf4 trang | Chia sẻ: Thục Anh | Ngày: 24/05/2022 | Lượt xem: 289 | Lượt tải: 0download
Nội dung tài liệu Bài giảng Kế toán chi phí - Chương 4: Kế toán chi phí sản xuất và tính giá trị sản phẩm theo chi phí thực tế kết hợp chi phí ước tính, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
11 Chương 4 KẾÁ TOÁÙN CPSX VÀØ TÍNH GT SP THEO CP THỰÏC TẾÁ KẾÁT HỢÏP CP ƯỚÙC TÍNH ______________________________________________________________________ I. MỤÏC TIÊU KÊ ÁÁ TOÁÙN CP SX VÀØ TÍNH GT SP THEO CP THỰÏC TẾÁ KẾÁT HỢÏP VỚÙI CP ƯỚÙC TÍNH. II. ĐẶËC ĐIỂÅM CỦÛA KẾÁ TOÁÙN CP SX VÀØ TÍNH GT SP THEO CP THỰÏC TẾÁ KẾÁT HỢÏP VỚÙI CP ƯỚÙC TÍNH. III. KẾÁ TOÁÙN CPSX VÀØ TÍNH GTSP THEO CP THỰÏC TẾÁ KẾÁT HỢÏP VỚÙI CP ƯỚÙC TÍNH. 2 I. MỤÏC TIÊU KÊ ÁÁ TOÁÙN CP SX VÀØ TÍNH GT SP THEO CP THỰÏC TẾÁ KẾÁT HỢÏP CP ƯỚÙC TÍNH. 1. Kháùi niệäm. CPNVLTT, CPNCTT pháùt sinh, thườøng liênâ quan đếán từøng SP hoặëc nhóùm SP, nhưng CPSXC pháùt sinh theo thờøi kỳø SX. Nhu cầàu TT nhanh vềà GT, nênâ phảûi tính GT khi thựïc hiệän xong lệänh SX, nhưng khôngâ cùøng thờøi điểåm cuốái kỳø SX, do đóù KT chỉ xáùc định đượïc CPNVLTT, CPNCTT thựïc tếá PS, còøn CPSXC thựïc tếá thì chưa cóù đầày đủû. Kếá toáùn tậäp hợïp CPSX theo CPSX thựïc tếá, tổång hợïp CP, tính GT SP bao gồàm CPNVLTT, CPNCTT thựïc tếá, CPSXC ướùc tính (dựï toáùn) phânâ bổå, gọïi làø KT CPSX vàø tính GT SP theo CP thựïc tếá kếát hợïp vớùi CP ướùc tính. 2. Mụïc tiêuâ : Cung cấáp TT đểå Xáùc định giáù báùn. Lậäp DT ngânâ sáùch vàø kiểåm tra HĐ. 3 II. ĐẶËC ĐIỂÅM CỦÛA KT CP SX VÀØ TÍNH GT SP THEO CP THỰÏC TẾÁ KẾÁT HỢÏP CP ƯỚÙC TÍNH. 1. Đặëc điểåm củûa kếát cấáu GT SP: GT SP bao gồàm 3 KMCP: CPNVLTT làø CP thựïc tếá. CPNCTT làø CP thựïc tếá. CPSXC làø CP ướùc tính (dựï toáùn). 2. Đặëc điểåm củûa KT tậäp hợïp CPSX: KT tậäp hợïp CPSX PS vàøo TK 621, 622, 627 theo CPSX thựïc tếá. 3. Đặëc điểåm củûa KT tổång hợïp CP SX vàø tính GT SP. ƒ KT tổång hợïp CPSX: từøng đốái tượïng tính GT ởû TK 154, 631. ƒ Đáùnh giáù SPDDCK: 9 Nếáu đáùnh giáù theo CP thựïc tếá : CPNVLTT, CPNCTT làø CP thựïc tếá, CPSXC làø CP ướùc tính (dựï toáùn). 9 Nếáu đáùnh giáù theo CP định mứùc thì toàøn bộä làø CP ĐM. ƒ Tính GTSP: sửû dụïng cáùc phương pháùp như ởû chương 3. 4 Phương pháùp phânâ bổå CPSXC ướùc tính: ƒ Chọïn tiêuâ thứùc PB: Sốá giờø máùy SX, sốá giờø LĐ trựïc tiếáp, ƒ Xáùc định CPSXC ướùc tính cho đơn vị: ƒ Xáùc định CPSXC ƯT PB cho từøng côngâ việäc hoàøn thàønh: Tổång sốá giờø máùy SX ướùc tính Tổång CPSXC ướùc tính =CPSXC ướùc tính 1 giờømáùy SX (giờø LĐ) Sốá giờø máùy SX thựïc tếá củûa CV hoàøn thàønh* CPSXC ƯT 1 giờø máùy SX = CPSXC ƯT PB cho từøng CV 25 ĐẶËC ĐIỂÅM CỦÛA KT CP SX VÀØ TÍNH GT SP THEO CP THỰÏC TẾÁ KẾÁT HỢÏP CP ƯỚÙC TÍNH. (tt) 4. Xửû lýù khoảûn chênhâ lệäch giữã CPSXC thựïc tếá vàø CPSXC ướùc tính đãõ PB: Kếá toáùn tậäp hợïp CPSXC pháùt sinh (nợï TK 627) theo CP thựïc tếá, nhưng khi PB CPSXC cho từøng côngâ việäc hoàøn thàønh đểå tính GT theo CP ƯT (cóù TK 627), nênâ cóù thểå cóù chênhâ lệäch. Do đóù trướùc khi lậäp BCTC, hoặëc định kỳø cuốái nămê KT cầàn phảûi điềàu chỉnh khoảûn chênhâ lệäch giữã CPSXC thựïc tếá vàø chi phí SXCƯT trênâ TK 627. 6 ĐẶËC ĐIỂÅM CỦÛA KT CP SX VÀØ TÍNH GT SP THEO CP THỰÏC TẾÁ KẾÁT HỢÏP CP ƯỚÙC TÍNH. (tt) „ Mứùc chênhâ lệäch nhỏû, ít ảûnh hưởûng đếán KQKD: PB khoảûn chênhâ lệäch vàøo GV hàøng báùn – TK 632 „ Mứùc chênhâ lệäch lớùn: ¾ Phảûi phânâ bổå khoảûn chênhâ lệäch cho cáùc đốái tượïng liênâ quan: CPSXCKøø, GT TP tồàn kho, hàøng gửûi báùn, giáù vốán hàøng báùn ¾ Tiêuâ thứùc PB (điềàu chỉnh): 9 CPSXC đãõ phânâ bổå ởû cáùc đốái tượïng liênâ quan 9 CPSXDDCK, GT TP tồàn kho, GT TP gửûi báùn, giáù vốán hàøng báùn - sốá tạïm tính trướùc khi điềàu chỉnh . 7 III. KẾÁ TOÁÙN CPSX VÀØ TÍNH GT SP THEO CP THỰÏC TẾÁ KẾÁT HỢÏP VỚÙI CP ƯỚÙC TÍNH. 1. Tính GT theo phương pháùp ĐĐH (côngâ việäc) : „ Điềàu kiệän áùp dụïng: SX từøng ĐĐH, đơn chiếác, nhiềàu côngâ việäc kháùc nhau. „ Loạïi hình SX: In, đóùng tàøu, quảûng cáùo... „ ĐT tậäp hợïp CP: Từøng ĐĐH, PX ... „ ĐT tính GT: Từøng loạïi SP, chi tiếát SP ... „ Kỳø tính GT: Tháùng, quýù, nămê „ Phương pháùp tính GT: Giốáng PP giảûn đơn. Tính GT trênâ phiếáu “Chi phí côngâ việäc”. 8 Tính GT theo phương pháùp ĐĐH (côngâ việäc) : (tt) PHIẾU CHI PHÍ CÔNG VIỆC ĐĐH số .......... Loại sản phẩm ........... Ngày bắt đầu SX........ Số lượng đặt..............Ngày hoàn thành.......... Số lượng hoàn thành .. GT ĐV ∑ GT Số tiền Căn cứ PB Số tiền Bảng lươngNgày Số tiền Phiếu XKNgày CPSXCCPNCTTCPNVLTT 39 2. Tính GT theo PP phânâ bướùc (cóù tính GT BTP): „ Điềàu kiệän áùp dụïng: SX SP qua nhiềàu giai đoạïn chếá biếán liênâ tiếáp. „ Loạïi hình SX: Dệät vảûi „ ĐT tậäp hợïp CP: Từøng giai đoạïn SX. „ ĐT tính GT: BTP ởû từøng giai đoạïn SX hoặëc TP. „ Kỳø tính GT: Tháùng, quýù, nămê „ Phương pháùp tính GT: Tính GT trênâ phiếáu “Báùo cáùo sảûn xuấát” vàø tùøy thuộäc PP xáùc định SLHTTĐ. 10 Báùo cáùo sảûn xuấát (SLHTTĐ trung bình) Cộäng chi phí - CP SX pháùt sinh trong kỳø - Chi phí SXDD đầàu kỳø B. Xáùc định GT đơn vị Cộäng sảûn lượïng chuyểån đi - SLHTTĐ củûa SPDDCK - SL hoàøn thàønh chuyểån đi 2. Sảûn lượïng chuyểån đi Cộäng SL chuyểån đếán - SL đưa vàøo sx trong kỳø - Sảûn lượïng dởû dang đầàu kỳø 1. Sảûn lượïng chuyểån đếán A. Sảûn lượïng CPSXCƯT PBCPNCTTCP NVLTT Tổång sốá 11 Báùo cáùo sảûn xuấát (SLHTTĐ trung bình) - tt Cộäng chi phí chuyểån đi - Chi phí SXDD cuốái kỳø - Giáù thàønh thàønh phẩåm 2. Chi phí chuyểån đi Cộäng chi phí chuyểån đếán - CP SX pháùt sinh trong kỳø - Chi phí SXDD đầàu kỳø 1. Chi phí chuyểån đếán C. Cânâ đốái chi phí - Giáù thàønh đơn vị - Sảûn lượïng HTTĐ CPSXCƯT PBCPNCTTCP NVLTT Tổång sốá 12 Báùo cáùo sảûn xuấát (SLHTTĐ FIFO) - CP SX pháùt sinh trong kỳø B. Xáùc định GT đơn vị Cộäng sảûn lượïng chuyểån đi - SLHTTĐ củûa SPDD cuốái kỳø - SLHT củûa SP mớùi SX trong kỳø - SLHTTĐ đểå hoàøn tấát SPDDĐK 2. Sảûn lượïng chuyểån đi Cộäng SL chuyểån đếán - SL đưa vàøo sx trong kỳø - Sảûn lượïng dởû dang đầàu kỳø 1. Sảûn lượïng chuyểån đếán A. Sảûn lượïng CPSXC ƯT PB CP NCTT CP NVLTT Tổång sốá 413 Báùo cáùo sảûn xuấát (SLHTTĐ FIFO) tt - CP SX đểå hoàøn tấát SPDDĐK - Chi phí SXDD đầàu kỳø Cộäng chi phí chuyểån đi - Chi phí SXDD cuốái kỳø - CPSX SP mớùi SX vàø HT trong kỳø 2. Chi phí chuyểån đi Cộäng chi phí chuyểån đếán - CP SX pháùt sinh trong kỳø - Chi phí SXDD đầàu kỳø 1. Chi phí chuyểån đếán C. Cânâ đốái chi phí - Giáù thàønh đơn vị - Sảûn lượïng HTTĐ CPSXC ƯT PB CP NCTT CP NVLTT Tổång sốá

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfbai_giang_ke_toan_chi_phi_chuong_4_ke_toan_chi_phi_san_xuat.pdf