Bài giảng Kế toán hành chính sự nghiệp - Nguyễn Thị Bích Diệp

Đối tượng áp dụng

* Cơ quan NN, ĐVSN, tổ chức có sử dụng kinh phí

NSNN bao gồm:

- Các CQ, tổ chức có n.vụ thu, chi NSNN các cấp

- Văn phòng Quốc hội; Văn phòng Chủ tịch nước;

Văn phòng Chính phủ

- Toà án ND các cấp; Viện kiểm sát ND các cấp

- Các đơn vị thuộc lực lượng vũ trang ND

- Các Bộ, CQ ngang Bộ, CQ thuộc CP, HĐND, UBND

các cấp.

- Các tổ chức chính trị, chính trị - XH, tổ chức chính

trị - XH nghề nghiệp

- Các đơn vị quản lý quỹ dự trữ của NN, quỹ dự trữ

của các ngành, các cấp, các tổ chức quản lý tài sản

quốc gia

pdf119 trang | Chia sẻ: phuongt97 | Lượt xem: 333 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang nội dung tài liệu Bài giảng Kế toán hành chính sự nghiệp - Nguyễn Thị Bích Diệp, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
nh­îng b¸n tµi s¶n cè ®Þnh h÷u h×nh ph¶i lµm ®Çy ®ñ c¸c thñ tôc cÇn thiÕt (quyÕt ®Þnh, thµnh lËp héi ®ång, lËp biªn b¶n,). C¨n cø vµo biªn b¶n nh­îng b¸n, thanh lý tµi s¶n cè ®Þnh vµ c¸c chøng tõ cã liªn quan: a. Khi nh­îng b¸n, thanh lý TSC§ do Ng©n s¸ch cÊp hoÆc cã nguån gèc tõ ng©n s¸ch. - Ghi gi¶m TSC§ h÷u h×nh ®· nh­îng b¸n, thanh lý Nî TK 466 - (gi¸ trÞ cßn l¹i) Nî TK 214 – (gi¸ trÞ hao mßn) Cã TK 211 - Sè chi vÒ nh­îng b¸n, thanh lý TSC§ h÷u h×nh, ghi: Nî TK 5118 Cã TK 111, 112, 331 - Sè thu vÒ nh­îng b¸n, thanh lý TSC§ h÷u h×nh Nî TK 111, 112, 152, 311 Cã TK 5118 - C¨n cø vµo chÕ ®é tµi chÝnh, xö lý sè chªnh lÖch thu lín h¬n chi do nh­îng b¸n, thanh lý TSC§ Nî TK 511 (5118) Cã TK 461, 462, 441 Cã TK 3338 VÝ dô: 1, Rút dự toán kinh phí dự án B mua TSCĐ, giá mua chưa thuế 450tr, thuế GTGT 10%, chi phí vận chuyển 5.000.000đ chi bằng TM, TS mua về dùng ngay cho hoạt động dự án. 2, Nhượng bán 1 TSCĐ ở bộ phận văn phòng, TS được đầu tư từ vốn NSNN, NG 300tr, giá trị hao mòn lũy kế 280tr, đơn vị mua TS đã chấp nhận thanh toán với giá 35tr, chi phí nhượng bán 5tr đã chi bằng TM, chênh lệch thu chi về nhượng bán TSCĐ phải nộp NSNN đơn vị đã nộp bằng TM. b. Khi nh­îng b¸n, thanh lý TSC§ thuéc nguån vèn kinh doanh, hoÆc nguån vèn vay - Ghi gi¶m TSC§ h÷u h×nh ®· nh­îng b¸n, thanh lý Nî TK 5118 - (gi¸ trÞ cßn l¹i) Nî TK 214 – (gi¸ trÞ hao mßn) Cã TK 211 - Sè chi vÒ nh­îng b¸n, thanh lý tµi s¶n cè ®Þnh h÷u h×nh, ghi: Nî TK 5118 Cã TK 111, 112, 331 - Sè thu vÒ nh­îng b¸n, thanh lý tµi s¶n cè ®Þnh h÷u h×nh, ghi: Nî TK 111, 112, 152, 311 Cã TK 5118 - KÕt chuyÓn sè chªnh lÖch thu, chi do nh­îng b¸n, thanh lý + NÕu chªnh lÖch thu lín h¬n chi (l·i): Nî TK 5118 Cã TK 4212: Chªnh lÖch thu chi H§SXKD + NÕu chªnh lÖch thu nhá h¬n chi (lç) Nî TK 4212 Cã TK 5118 2- Tr­êng hîp TSC§ h÷u h×nh gi¶m do kh«ng ®ñ tiªu chuÈn chuyÓn thµnh CCDC C¨n cø vµo biªn b¶n kiÓm kª vµ ®¸nh gi¸ l¹i TSC§ theo quyÕt ®Þnh cña Nhµ n­íc, TSC§ chuyÓn thµnh c«ng cô, dông cô l©u bÒn ®ang sö dông, ghi: NÕu TSC§ h÷u h×nh do ng©n s¸ch cÊp hoÆc cã nguån gèc tõ ng©n s¸ch Nî TK 214 – (Gi¸ trÞ hao mßn) Nî TK 466 – (Gi¸ trÞ cßn l¹i) Cã TK 211 – TSC§ h÷u h×nh (Nguyªn gi¸) - NÕu TSC§ h÷u h×nh thuéc nguån vèn kinh doanh, hoÆc nguån vèn vay Nî TK 214 – (Gi¸ trÞ hao mßn) Nî TK 631 – Chi ho¹t ®éng SXKD Nî TK 643 – (PhÇn gi¸ trÞ cßn l¹i lín nÕu ph¶i ph©n bæ dÇn) Cã TK 211 – (Nguyªn gi¸) 3- Tr­êng hîp ®¸nh gi¸ l¹i TSC§ theo quyÕt ®Þnh cña Nhµ n­íc. Khi cã quyÕt ®Þnh cña Nhµ n­íc vÒ viÖc ®¸nh gi¸ l¹i tµi s¶n cè ®Þnh, ®¬n vÞ ph¶i tiÕn hµnh kiÓm kª, x¸c ®Þnh sè l­îng, gi¸ trÞ cña tõng lo¹i tµi s¶n cè ®Þnh theo ®óng h­íng dÉn cña Nhµ n­íc. - NÕu ®¸nh gi¸ gi¶m gi¸ tµi s¶n cè ®Þnh, ghi: Nî TK 412 – PhÇn nguyªn gi¸ ®iÒu chØnh gi¶m Cã TK 211 – PhÇn nguyªn gi¸ gi¶m 4- Tr­êng hîp ph¸t hiÖn thiÕu tµi s¶n cè ®Þnh a, TSC§ thuéc nguån kinh phÝ ®· h×nh thµnh TSC§ - Trong thêi gian chê quyÕt ®Þnh xö lý, kÕ to¸n c¨n cø vµo kÕt qu¶ kiÓm kª ®· ®­îc cÊp cã thÈm quyÒn duyÖt y ®Ó ghi gi¶m TSC§: Nî TK 466 Nî TK 214 Cã TK 211 - Ph¶n ¸nh gi¸ trÞ cña tµi s¶n cè ®Þnh bÞ thiÕu, mÊt ph¶i thu håi ghi: Nî TK 3118 Cã TK 5118 - Khi cã quyÕt ®Þnh xö lý, c¨n cø tõng tr­êng hîp cô thÓ, ghi: + NÕu quyÕt ®Þnh ng­êi chÞu tr¸ch nhiÖm ph¶i båi th­êng Nî TK 111- TiÒn mÆt Nî TK 334 – Trõ vµo l­¬ng viªn chøc Cã TK 3118 – C¸c kho¶n ph¶i thu + Sè thu båi th­êng theo quyÕt ®Þnh xö lý theo quy ®Þnh cña chÕ ®é tµi chÝnh, ghi: Nî TK 5118 – (§¬n vÞ SN cã thu) Cã TK 461 – NÕu ghi t¨ng nguån KPH§ Cã TK 462 – NÕu ghi t¨ng nguån KP DA Cã TK 333 – NÕu ph¶i nép ng©n s¸ch b, TSC§ thuéc nguån vèn kinh doanh, dïng cho ho¹t ®éng SXKD - C¨n cø vµo kÕt qu¶ kiÓm kª, ghi gi¶m TSC§: Nî TK 3118 - (Gi¸ trÞ cßn l¹i) Nî TK 214 – Hao mßn TSC§ Cã TK 211 – TSC§ h÷u h×nh - Khi cã quyÕt ®Þnh xö lý tµi s¶n thiÕu, c¨n cø vµo quyÕt ®Þnh ghi: Nî TK cã liªn quan Cã TK 311 (3118) 4.3. KÕ to¸n tµi s¶n cè ®Þnh v« h×nh TSC§ v« h×nh lµ c¸c TS kh«ng cã h×nh th¸i vËt chÊt, thÓ hiÖn mét l­îng gi¸ trÞ ®· ®ù¬c ®Çu t­, chi tr¶ hoÆc CP nh»m cã ®ù¬c c¸c lîi Ých hoÆc c¸c nguån cã tÝnh kinh tÕ, nh­: gi¸ trÞ quyÒn sö dông ®Êt, gi¸ trÞ b»ng ph¸t minh s¸ng chÕ, c¸c phÇn mÒm - Tµi kho¶n sö dông: TK 213 – TSC§ v« h×nh. KÕt cÊu vµ néi dung ph¶n ¸nh Bªn Nî: Nguyªn gi¸ TSC§ v« h×nh t¨ng. Bªn Cã: Nguyªn gi¸ TSC§ v« h×nh gi¶m. Sè d­ bªn Nî: Nguyªn gi¸ TSC§ v« h×nh hiÖn cã ë ®¬n vÞ. Ph­¬ng ph¸p kÕ to¸n tµi s¶n cè ®Þnh v« h×nh (nh­ TSC§ h÷u h×nh) 4.4. KÕ to¸n hao mßn TSC§. 1. KN & c¸c quy ®Þnh vÒ tÝnh hao mßn TSC§ Trong qu¸ tr×nh sö dông TSC§ bÞ hao mßn dÇn vÒ gi¸ trÞ vµ hiÖn vËt. PhÇn gi¸ trÞ hao mßn ®­îc chuyÓn dÞch vµo gi¸ trÞ cña s¶n phÈm d­íi h×nh thøc trÝch khÊu hao TSC§.  KhÊu hao TSC§ lµ sù biÓu hiÖn b»ng tiÒn cña phÇn gi¸ trÞ TSC§ ®· hao mßn.  TrÝch khÊu hao TSC§ ®Ó thu håi vèn ®Çu t­ sau mét thêi gian nhÊt ®Þnh ®Ó t¸i s¶n xuÊt TSC§ khi tµi s¶n h­ háng ph¶i lo¹i bá. TSC§ cã thÓ bÞ 2 lo¹i hao mßn: - Hao mßn h÷u h×nh lµ hao mßn vËt chÊt trong qu¸ tr×nh sö dông TSC§ bÞ cä s¸t, mµi mßn, h­ háng tõng bé phËn. Do vËy TSC§ bÞ mÊt dÇn gi¸ trÞ sö dông vµ cuèi cïng kh«ng sö dông ®­îc n÷a. Cã 2 d¹ng: + Hao mßn d­íi d¹ng kü thuËt x¶y ra trong qu¸ tr×nh sö dông TSC§. + Hao mßn do t¸c ®éng cña thiªn nhiªn (®é Èm, h¬i n­íc, kh«ng khÝ ...) kh«ng phô thuéc vµo viÖc sö dông. Hao mßn v« h×nh lµ sù gi¶m gi¸ trÞ cña TSC§ do tiÕn bé cña khoa häc kü thuËt.Nhê tiÕn bé cña khoa häc kü thuËt mµ TSC§ ®­îc s¶n xuÊt ra ngµy cµng cã nhiÒu tÝnh n¨ng , víi n¨ng suÊt cao vµ víi chi phÝ Ýt h¬n. Mét sè quy ®Þnh vÒ tÝnh hao mßn TSC§ - §èi t­îng, ph¹m vi tÝnh hao mßn: + TÊt c¶ TSC§ ®­îc Nhµ n­íc giao qu¶n lý, sö dông t¹i ®¬n vÞ ®Òu ph¶i ®­îc tÝnh hao mßn TSC§ hµng n¨m, trõ c¸c lo¹i TSC§ ®Æc biÖt (tµi s¶n v« gi¸), TSC§ ®¬n vÞ thuª ngoµi sö dông t¹m thêi, TSC§ b¶o qu¶n hé, cÊt tr÷ hé Nhµ n­íc. + Hao mßn TSC§ ®­îc tÝnh mét n¨m 1 lÇn vµo th¸ng 12 hµng n¨m. + TSC§ ®· tÝnh ®ñ hao mßn nh­ng vÉn cßn sö dông; TSC§ ch­a tÝnh hao mßn ®ñ ®· h­ háng, kh«ng tiÕp tôc sö dông ®­îc - Ph­¬ng ph¸p tÝnh hao mßn: + Gi¸ trÞ hao mßn tµi s¶n cè ®Þnh ®­îc x¸c ®Þnh c¨n cø vµo chÕ ®é qu¶n lý vµ khÊu hao hiÖn hµnh cho c¸c ®¬n vÞ HCSN. + ViÖc x¸c ®Þnh khÊu hao tµi s¶n cè ®Þnh ph¶i c¨n cø vµo: - Nguyªn gi¸ cña tµi s¶n cè ®Þnh - Tû lÖ khÊu hao quy ®Þnh C«ng thøc tÝnh khÊu hao TSC§ nh­ sau: Møc KH ph¶i trÝch = Nguyªn gi¸ Tû lÖ hao mßn trong n¨m TSC§ x (% n¨m) b. Mét sè quy ®Þnh vÒ tÝnh khÊu hao TSC§ - §èi víi TSC§ sö dông vµo ho¹t ®éng s¶n xuÊt, kinh doanh ®¬n vÞ ph¶i trÝch khÊu hao hµng th¸ng TSC§ theo chÕ ®é vÒ qu¶n lý, sö dông vµ trÝch khÊu hao TSC§ ¸p dông cho doanh nghiÖp ban hµnh theo quyÕt ®Þnh sè 206/2003/Q§- BTC ngµy 12/12/2003 cña Bé Tµi chÝnh. - Sè khÊu hao TSC§ thuéc nguån vèn kinh doanh hoÆc nguån vèn vay ®¬n vÞ ®­îc ®Ó l¹i ®Ó ®Çu t­ t¨ng c­êng c¬ së vËt chÊt, ®æi míi trang thiÕt bÞ, tr¶ nî vèn vay ®Çu t­ tµi s¶n (nÕu cã). - Tßan bé tiÒn khÊu hao TSC§ cña ®¬n vÞ sù nghiÖp cã thu ®­îc h¹ch to¸n vµo Quü ph¸t triÓn ho¹t ®éng sù nghiÖp ®Ó ®Çu t­ t¨ng c­êng c¬ së vËt chÊt, ®æi míi trang thiÕt bÞ cña ®¬n vÞ. - C¸ch tÝnh khÊu hao nh­ sau: C¨n cø vµo ph­¬ng ph¸p tÝnh khÊu hao theo chÕ ®é quy ®Þnh ®Ó tÝnh møc khÊu hao cho tõng TSC§, tæng hîp sè khÊu hao cho tõng ®èi t­îng h¹ch to¸n chi phÝ. 2. Tµi kho¶n sö dông. H¹ch to¸n hao mßn tµi s¶n cè ®Þnh, kÕ to¸n sö dông tµi kho¶n 214 “Hao mßn TSC§”. KÕt cÊu vµ néi dung ph¶n ¸nh cña TK 214 – Hao mßn TSC§ Bªn Nî: - Ghi gi¶m gi¸ trÞ hao mßn tµi s¶n cè ®Þnh trong c¸c tr­êng hîp gi¶m tµi s¶n cè ®Þnh nh­ thanh lý, nh­îng b¸n, ®iÒu chuyÓn ®i n¬i kh¸c. - Ghi gi¶m gi¸ trÞ hao mßn tµi s¶n cè ®Þnh khi ®¸nh gi¸ l¹i tµi s¶n cè ®Þnh theo quyÕt ®Þnh cña Nhµ n­íc Bªn Cã: - Ghi t¨ng gi¸ trÞ hao mßn tµi s¶n cè ®Þnh trong qu¸ tr×nh sö dông. - Ghi t¨ng gi¸ trÞ hao mßn tµi s¶n cè ®Þnh khi ®¸nh gi¸ l¹i tµi s¶n cè ®Þnh theo quyÕt ®Þnh cña Nhµ n­íc Sè d­ bªn Cã: Gi¸ trÞ ®· hao mßn cña tµi s¶n cè ®Þnh hiÖn cã. 3. Ph­¬ng ph¸p kÕ to¸n hao mßn tµi s¶n cè ®Þnh 1- Th¸ng 12 hµng n¨m ®¬n vÞ tÝnh vµ ph¶n ¸nh gi¸ trÞ hao mßn TSC§ ®­îc ®Çu t­ tõ nguån NSNN Nî TK 466 – Cã TK 214 (2141, 2142) – 2 – Hµng th¸ng, trÝch khÊu hao TSC§ sö dông cho ho¹t ®éng SXKD, - TSC§ ®Çu t­ tõ nguån vèn kinh doanh hoÆc nguån vèn vay Nî 631 – Cã TK 214 – - §èi víi nh÷ng TSC§ thuéc nguån kinh phÝ ®· h×nh thµnh TSC§ Nî 631 – Cã TK 431 (4314) – IV. KÕ to¸n X©y dùng c¬ b¶n dë dang vµ söa ch÷a lín tSC§ 1. Tµi kho¶n sö dông - KÕt cÊu vµ néi dung ph¶n ¸nh cña TK 241 – X©y dùng c¬ b¶n dë dang Bªn Nî: Chi phÝ thùc tÕ vÒ ®µu t­ x©y dùng, mua s¾m, söa ch÷a lín TSC§. - Chi phÝ ®Çu t­ c¶i t¹o, n©ng cÊp TSC§ Bªn Cã: - Gi¸ trÞ TSC§ h×nh thµnh qua ®Çu t­ x©y dùng, mua s¾m. - Gi¸ trÞ c«ng tr×nh bÞ lo¹i bá vµ c¸c kho¶n duyÖt bá kh¸c kÕt chuyÓn khi quyÕt to¸n ®­îc duyÖt y. - Gi¸ trÞ c«ng tr×nh söa ch÷a lín TSC§ hoµn thµnh kÕt chuyÓn khi quyÕt to¸n ®­îc duyÖt y. Sè d­ bªn Nî: - Chi phÝ XDCB vµ söa ch÷a lín TSC§ dë dang. - Gi¸ trÞ c«ng tr×nh XDCB vµ söa ch÷a lín TSC§ ®· hoµn thµnh nh­ng ch­a bµn giao ®­a vµo sö dông hoÆc quyÕt to¸n ch­a ®­îc duyÖt y. 2. Ph­¬ng ph¸p kÕ to¸n XDCB dë dang vµ söa ch÷a lín TSC§ 2.1. KÕ to¸n nghiÖp vô mua s¾m TSC§ ph¶i qua l¾p ®Æt, ch¹y thö 1. Khi mua s¾m TSC§ ph¶i qua l¾p ®Æt, ch¹y thö Nî TK 2411 – Nî TK 3113 Cã TK 111, 112, 461, 462, 441 - NÕu rót dù to¸n chi ho¹t ®éng, chi ch­¬ng tr×nh, dù ¸n ®Ó mua TSC§ §ång thêi ghi Cã TK 008, hoÆc Cã TK 009. 2 . Chi phÝ l¾p ®Æt, ch¹y thö ph¸t sinh, ghi: Nî TK 2411 – Nî TK 3113 Cã TK 111, 112, 152, 331 3 – Khi bµn giao vµ ®­a TSC§ vµo sö dông, ghi t¨ng nguyªn gi¸ TSC§: Nî TK 211 Cã TK 241 §ång thêi ghi t¨ng nguån kinh phÝ ®· h×nh thµnh TSC§ Nî TK 661, 662, 441, 431 Cã TK 466 – ** Tr­êng hîp mua b»ng vèn vay vµ vèn kinh doanh th× kh«ng ghi t¨ng nguån kinh phÝ ®· h×nh thµnh TSC§. 2.2. KÕ to¸n chi phÝ ®Çu t­ vµ x©y dùng c¬ b¶n 1. Khi chi ®Çu t­ XDCB tõ nguån t¹m øng kinh phÝ cña Kho b¹c. Nî TK 2412 Cã TK 336 2 - NhËn khèi l­îng XDCB thµnh do bªn nhËn thÇu bµn giao Nî TK 2412 Nî TK 3113 Cã TK 3311 3 - Tr­êng hîp chuyÓn th¼ng thiÕt bÞ kh«ng cÇn l¾p ®Õn ®Þa ®iÓm thi c«ng hoÆc giao cho ng­êi nhËn thÇu, ghi: Nî TK 2412 Nî TK 3113 Cã TK 3311 2.2. KÕ to¸n chi phÝ ®Çu t­ vµ x©y dùng c¬ b¶n 4- Khi tr¶ tiÒn cho ng­êi nhËn thÇu, ng­êi cung cÊp thiÕt bÞ Nî TK 331 Nî TK 241 - 2412 Cã TK 111, 112, 312 Cã TK 461, TK 441 NÕu rót dù to¸n: Cã TK 008, hoÆc Cã TK 009 ; 0091 – Dù tãan chi ch­¬ng tr×nh, dù ¸n; 0092 – Dù tãan chi ®Çu t­ XDCB 5 - NhËp kho thiÕt bÞ mua vÒ, Nî TK 152 – Cã TK 331 (3311)– 6 - Khi øng tr­íc hoÆc tr¶ tiÒn cho ng­êi nhËn thÇu Nî TK 241 – Nî TK 3311– Cã TK 111, 112, 312 hoÆc Cã TK 461, 462 NÕu rót dù to¸n ®ång thêi ghi: Cã TK 008, hoÆc Cã TK 009 0091 – Dù to¸n chi ch­¬ng tr×nh, dù ¸n; 0092 – Dù to¸n chi ®Çu t­ XDCB 7 - XuÊt thiÕt bÞ ®Çu t­ x©y dùng c¬ b¶n giao cho bªn nhËn thÇu - §èi víi thiÕt bÞ kh«ng cÇn l¾p, ghi: Nî TK 2412 – XDCB dë dang Cã TK 152 – (chi tiÕt thiÕt bÞ trong kho) - §èi víi thiÕt bÞ cÇn l¾p, ghi: Nî TK 152 – (chi tiÕt thiÕt bÞ ®­a ®i l¾p) Cã TK 152 – (chi tiÕt thiÕt bÞ trong kho) - Khi cã khèi l­îng l¾p ®Æt hoµn thµnh cña bªn B bµn giao, ®­îc nghiÖm thu vµ chÊp nhËn thanh to¸n, Nî TK 2412 – XDCB dë dang Cã TK 152 – (chi tiÕt thiÕt bÞ ®­a ®i l¾p) 8- Khi ph¸t sinh chi phÝ liªn quan ®Õn ®Çu t­ XDCB, ghi: Nî TK 2412 – Cã TK 111, 112, Cã TK 461, 441 NÕu rót dù to¸n ®ång thêi ghi Cã TK 008, hoÆc Cã TK 009 (0091 – Dù to¸n chi ch­¬ng tr×nh, dù ¸n; 0092 – Dù to¸n chi ®Çu t­ XDCB) 9. Khi c¸c kho¶n t¹m øng ®­îc quyÕt to¸n vµo chi phÝ ®Çu t­ XDCB Nî TK 241 Cã TK 312 10 Khi quyÕt to¸n vèn ®Çu t­ x©y dùng c¬ b¶n a- C¨n cø quyÕt to¸n ®· ®­îc duyÖt y Nî TK 211, 213 Nî TK 152 Nî TK 441 – (phÇn chi phÝ xin duyÖt bá ®­îc duyÖt y) Nî TK 3118 – (phÇn CP xin ®­îc duyªt bá kh«ng ®­îc duyÖt ph¶i thu håi) Cã TK 2412 – XDCB dë dang b. §ång thêi, kÕ to¸n ghi t¨ng nguån kinh phÝ ®· h×nh thµnh TSC§. Nî TK 661, 662, 635 Nî TK 441, 431 Cã TK 466 2 – Tr­êng hîp TSC§ ®­îc ®Çu t­ b»ng nguån vèn kinh doanh, vèn vay hoÆc quü c¬ quan ®Ó dïng cho ho¹t ®éng SXKD: Nî TK 431 – NÕu TSC§ ®Çu t­ b»ng quü CQ Cã TK 411 – Nguån vèn kinh doanh 2.3. KÕ to¸n söa ch÷a lín tµi s¶n cè ®Þnh C«ng t¸c söa ch÷a lín tµi s¶n cè ®Þnh cña ®¬n vÞ cã thÓ tiÕn hµnh theo ph­¬ng thøc tù lµm hoÆc giao thÇu. 1 - Theo ph­¬ng thøc tù lµm. C¸c chi phÝ ph¸t sinh ®­îc tËp hîp vµo TK 2413 - C¨n cø vµo c¸c chøng tõ chi phÝ, ghi: Nî TK 2413 Cã TK 111, 112, 152, 312, Cã TK 331 Cã TK 461 – NÕu rót dù to¸n chi ho¹t ®éng Cã TK 462, 465 §ång thêi ghi Cã TK 008, 009 – Dù to¸n chi ho¹t ®éng, CTDA 2 - Theo ph­¬ng thøc giao thÇu SCL - KÕ to¸n ph¶n ¸nh sè tiÒn ph¶i tr¶ theo tho¶ thuËn ghi trong hîp ®ång cña c«ng tr×nh SCL, ghi: Nî TK 241 (2143) Cã TK 331 3 - Khi c«ng tr×nh söa ch÷a lín ®· hoµn thµnh Nî TK 661, 662, 635 Nî TK 631 – NÕu dïng nguån vèn kinh doanh ®Ó tiÕn hµnh SCL TSC§ dïng cho bé phËn SXKD Cã TK 2413 4 – Tr­êng hîp SCL lµm t¨ng n¨ng lùc hoÆc kÐo dµi thêi gian sö dông Nî TK 211, 213 Cã TK 2413 - C¨n cø vµo kinh phÝ dïng cho ho¹t ®éng SC lín TSC§, ®ång thêi ghi: Nî TK 661, 662, 635 Cã TK 466 5 – NÕu chi phÝ SCL thùc tÕ ph¸t sinh lín ph¶i ph©n bæ dÇn, khi c«ng t¸c söa ch÷a lín hoµn thµnh. Nî TK 643 – Chi phÝ tr¶ tr­íc Cã TK 2413 6 - §Þnh kú, khi ph©n bæ chi phÝ SCL vµo chi ho¹t ®éng hoÆc chi phÝ SXKD Nî TK 661 – Chi ho¹t ®éng Nî TK 631 – Chi ho¹t ®éng SXKD Cã TK 643 - Chi phÝ tr¶ tr­íc Môc lôc NSNN Ch­¬ng, lo¹i, kho¶n, môc, tiÓu môc

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfbai_giang_ke_toan_hanh_chinh_su_nghiep_nguyen_thi_bich_diep.pdf