Bài giảng môn học Kỹ thuật lựu đạn - Trần Cao Điệp

Ý ĐỊNH HUẤN LUYỆN

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

2. Yêu cầu

II. NỘI DUNG

1. Lưu đạn 1 Việt Nam.

2. Lưu đạn cÇn 97 Việt Nam.

3. Lưu đạn M26-A2 của Mỹ.

ppt22 trang | Chia sẻ: phuongt97 | Lượt xem: 407 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang nội dung tài liệu Bài giảng môn học Kỹ thuật lựu đạn - Trần Cao Điệp, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
BÀI GIẢNG MÔN HỌC: KỸ THUẬT LỰU ĐẠNBài 1: Tính năng, cấu tạo, tác dụng lựu đạn GIÁO VIÊNTrần Cao ĐiệpKHOA GIÁO VIÊNÝ ĐỊNH HUẤN LUYỆN1. Mục đíchII. NỘI DUNG2. Lùu ®¹n cÇn 97 ViÖt Nam. 1. Lùu ®¹n 1 ViÖt Nam.III. THỜI GIANIV. TỔ CHỨC VÀ PHƯƠNG PHÁP1. Tổ chức2. Phương phápI. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU2. Yêu cầu3. Lùu ®¹n M26-A2 cña Mü.- Là loại vũ khí đánh gần- Cấu tạo, gọn nhẹ, sử dụng thuận tiện- Có khả năng sát thương sinh lực và phá hủy phương tiện chiến đấu của địch.- Trang bị cho từng người trong chiến đấu- Có thể sử dụng kết hợp với chông, mìn, cạm, bẫy và các loại vũ khí tự tạo khác.I. TÍNH NĂNG CHIẾN ĐẤU, CẤU TẠO CÁC BỘ PHẬN CHÍNH, NGUYÊN LÝ GÂY NỔ CỦA LỰU ĐẠN 1 , LỰU ĐẠN F1 VÀ LỰU ĐẠN CẦN 97 VIỆT NAM.1. Lựu đạn 1 Việt Nam: a) Tính năng:b) Đặc điểm số liệu:- Trọng lượng toàn bộ: 450g - Chiều cao toàn bộ: 118mm - Đường kính thân toàn bộ: 50mm - Trọng lượng thuốc TNT: 45g - Thời gian cháy chậm: 3,2 - 4,2s - Bán kính sát thương: 5m Dùng để sát thương sinh lực địch chủ yếu bằng mảnh gang vụn. 50mm118mmI. TÍNH NĂNG CHIẾN ĐẤU, CẤU TẠO CÁC BỘ PHẬN CHÍNH, NGUYÊN LÝ GÂY NỔ CỦA LỰU ĐẠN 1 , F1 VÀ LỰU ĐẠN CẦN 97 VIỆT NAM.1. Lựu đạn 1 Việt Nam: a) Tính năng: b) Đặc điểm số liệu:c) Cấu tạo:c) Cấu tạo:- Cổ lựu đạn có ren để liên kết với bộ phận gây nổ. - Bên trong nhồi thuốc TNT - Vỏ lựu đạn bằng gang có khía tạo thành tạo các múi. 1. CÇn bÉy2. Lß xo kim háa3. Kim háa4. H¹t löa5. D©y ch¸y chËm6. KÝp- Bộ phận gây nổ - Lóc b×nh th­êng: d) Chuyển động:- Khi rút chốt an toàn:d) Chuyển động2. Lựu đạn F1 Việt Nam: a) Tính năng:b) Đặc điểm số liệu:- Trọng lượng toàn bộ: 600g - Chiều cao toàn bộ: 117mm - Đường kính thân toàn bộ: 55mm - Trọng lượng thuốc TNT: 60g - Thời gian cháy chậm: 3 - 4s - Bán kính sát thương: 20m Dùng để sát thương sinh lực địch, PTCT bằng mảnh gang vụn. 55mm117mmc) Cấu tạo:- Cổ lựu đạn có ren để liên kết với bộ phận gây nổ. - Bên trong nhồi thuốc TNT - Vỏ lựu đạn bằng gang có khía tạo thành tạo các múi. - Bộ phận gây nổ1. CÇn bÉy2. Lß xo kim háa3. Kim háa4. H¹t löa6. KÝp5. LiÒu gi÷ chËm - Lóc b×nh th­êng: d) Chuyển động:- Khi rút chốt an toàn:3. Lựu đạn cần 97 Việt Nam: a) Tính năng:b) Đặc điểm số liệu:- Trọng lượng toàn bộ: 450g - Chiều cao toàn bộ: 98mm - Đường kính thân toàn bộ: 50mm - Trọng lượng thuốc TNT: 45g - Thời gian cháy chậm: 3,2 - 4,2s - Bán kính sát thương: 5m Dùng để sát thương sinh lực địch chủ yếu bằng mảnh gang vụn. 50mm98mmc) Cấu tạo:- Cổ lựu đạn có ren để liên kết với bộ phận gây nổ. - Bên trong nhồi thuốc TNT - Vỏ lựu đạn bằng gang có khía tạo thành tạo các múi. - Bộ phận gây nổ2. Kim háa vµ lß xo kim háa7. CÇn bÉy (má vÞt)6. Chèt an toµn, vßng kÐo chèt an toµn3. H¹t löa4. D©y ch¸y chËm5. KÝp.1. Th©n bé phËn g©y næd) Chuyển động - Khi rút chốt an toàn:KÕt thóc!

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pptbai_giang_mon_hoc_ky_thuat_luu_dan_tran_cao_diep.ppt
Tài liệu liên quan