Bài giảng môn Thị trường tài chính - Chương 3: Công cụ vốn cổ phần - Trần Phương Thảo

TÓM TẮT NỘI DUNG

• Nội dung chương này cung cấp các kiến thức

cơ bản về thị trường vốn cổ phần thông qua các

thuật ngữ sử dụng, các kiến thức cơ bản về

phân tích cơ bản và định giá vốn cổ phần. Các

nội dung chính bao gồm:

– Giới thiệu về thị trường vốn cổ phần

– Các nội dung cơ bản của thị trường

– Phân tích cơ bản

– Định giá vốn cổ phần

pdf4 trang | Chia sẻ: Thục Anh | Ngày: 11/05/2022 | Lượt xem: 22 | Lượt tải: 0download
Nội dung tài liệu Bài giảng môn Thị trường tài chính - Chương 3: Công cụ vốn cổ phần - Trần Phương Thảo, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
02/01/2014 1 CHƯƠNG 3 CÔNG CỤ VỐN CỔ PHẦN TÓM TẮT NỘI DUNG • Nội dung chương này cung cấp các kiến thức cơ bản về thị trường vốn cổ phần thông qua các thuật ngữ sử dụng, các kiến thức cơ bản về phân tích cơ bản và định giá vốn cổ phần. Các nội dung chính bao gồm: – Giới thiệu về thị trường vốn cổ phần – Các nội dung cơ bản của thị trường – Phân tích cơ bản – Định giá vốn cổ phần 1. GIỚI THIỆU VỀ THỊ TRƯỜNG VỐN CỔ PHẦN  Khaùi nieäm CK voán laø chöùng thö xaùc nhaän söï ñoùng goùp voán, quyeàn sôû höõu phaàn voán goùp vaø caùc quyeàn hôïp phaùp khaùc ñoái vôùi toå chöùc phaùt haønh Ngöôøi naém giöõ chöùng khoaùn voán coù hai quyeàn chính - Quyeàn sôû höõu - Quyeàn tham döï CỔ PHIẾU Coå phieáu : Cổ phiếu là loại chứng khoán xác nhận quyền và lợi ích hợp pháp của người sở hữu đối với một phần vốn cổ phần của tổ chức phát hành - Voán coå phaàn : laø caùc khoaûn tieàn ñoùng goùp cuûa caùc coå ñoâng vaøo coâng ty döôùi hình thöùc mua coå phaàn - Ngöôøi mua coå phaàn goïi laø coå ñoâng - Coå phieáu laø giaáy chöùng nhaän coå phaàn 02/01/2014 2 Phaân loaïi coå phieáu Coå phieáu öu ñaõi Coå phieáu phoå thoâng -CPÖÑ bieåu quyeát -CPÖÑ coå töùc -CPÖÑ hoaøn laïi -CPÖÑ khaùc -Tham gia ÑHCÑ -Nhaän coå töùc -Ñöôïc öu tieân mua CP -Ñöôïctöï do chuyeån nhöôïng -Caùc quyeàn khaùc  Lôïi töùc cuûa coå phieáu: - Coå töùc - Laõi voán 2. CÁC NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA THỊ TRƯỜNG LNST -LN trả coå töùc CPÖÑ – lôïi nhuaän giöõ laïi Soá coå phieáu thöôøng ñang löu haønh Cổ tức / CPT = CÁC LOẠI GIÁ a. Meänh giaù (par-value): laø giaù trò ghi treân giaáy chöùng nhaän coå phaàn Meänh gía = Voán ñieàu leä cuûa coâng ty coå phaàn (môùi phaùt haønh) Toång soá coå phaàn ñaêng kyù phaùt haønh b. Thò giaù (market value): laø giaù caû coå phaàn treân thò tröôøng taïi moät thôøi ñieåm nhaát ñònh, vaø do quan heä cung caàu quyeát ñònh. Thö giaù = Voán CPT theo meänh giaù + Voán td + Voán tích luyõ CPT Toång soá coå phaàn thöôøng ñang löu haønh d. Hieän giaù (present value): laø giaù trò thöïc cuûa coå phaàn taïi thôøi ñieåm hieän taïi caên cöù vaøo coå töùc coâng ty, vaø laõi suaát thò tröôøng c. Thö giaù (book value): laø giaù coå phaàn thöôøng theo soå saùch keá toaùn taïi moät thôøi ñieåm. - Tỷ số phản ảnh khả năng thanh toán - Tỷ số đòn cân nợ - Tỷ số sử dụng tài sản - Tỷ số phản ảnh lợi nhuận - Tỷ số thị trường 3. PHÂN TÍCH CƠ BẢN 02/01/2014 3 Lợi nhuận sau thuế $160.560 Toång taøi saûn $1.489.000 Nôï ngaén haïn $327.000 Nôï daøi haïn $300.000 Voán chuû sôû höõu $862.000 Coå phieáu öu ñaõi (6%) meänh giaù $ 50.000 $100, 500 coå phieáu ñang löu haønh Coå phieáu thöôøng meänh giaù $3.00 $ 600.000 ñöôïc pheùp phaùt haønh 300.000CP 200.000 coå phieáu ñang löu haønh Thaëng dö voán $ 52.000 Vốn tích lũy $ 160.000 Giaù thò tröôøng $12 Tyû leä lôïi nhuaän giöõ laïi 30% Coâng ty coå phaàn quoác gia (QGC) ∑ ∞ = + = 1 )1(t t t r DPV Giaù trò cuûa coå phieáu laø toång hieän giaù cuûa taát caû caùc phaàn thu nhaäp trong töông lai Trong ñoù: PV laø hieän giaù coå phieáu vaøo thôøi ñieåm 0 Dt laø coå töùc ñöôïc chia vaøo naêm thöù t r laø laõi suaát thò tröôøng 4. ĐỊNH GIÁ 0 011 P PP P D r o − += Tyû suaát mong ñôïi treân coå phieáu khi naêm nay boû voán ñaàu tö mua coå phieáu laø Trong ñoù: Po laø giaù coå phieáu vaøo thôøi ñieåm 0 D1 laø coå töùc ñöôïc chia vaøo naêm thöù I P1 laø giaù coå phieáu döï ñoaùn naêm sau (Phöông phaùp chieát khaáu doøng tieàn DCF) ĐỊNH GIÁ CỔ PHIẾU 02/01/2014 4 01 0 (1 )D gDP V r g r g + = = − − a) Moâ hình coù coå töùc taêng tröôûng ñeàu laø g% moãi naêm (Constant growth) (Phöông phaùp chieát khaáu doøng tieàn DCF) ĐỊNH GIÁ CỔ PHIẾU Khi và chỉ khi g không đổi n  vô cực r >g b) Moâ hình ñònh giaù coå phieáu coù coå töùc khoâng taêng (Zero growth): (D=D1=D2=.. Dn=..) r D r DPV == 1 0 1 P D P D r o == Tyû suaát sinh lôïi treân CP (expected rate of return): Trong ñoù r: tyû suaát laõi mong ñôïi treân coå phieáu thöôøng D: tieàn lôøi chia treân CP haøng naêm PV: hieän giaù cuûa CP Po: giaù cuûa CP vaøo thôøi ñieåm 0 (Phöông phaùp chieát khaáu doøng tieàn DCF) ĐỊNH GIÁ CỔ PHIẾU c) Moâ hình ñònh giaù coå phieáu coù coå töùc taêng tröôûng khoâng ñeàu (Differented growth) 1n n DPV r g + = − 0 1 (1 ) (1 ) n t n t n t D P VP V r r = = + + + ∑ Töø naêm 1 n taêng tröôûng ñeàu vôùi toác ñoä g1 Töø naêm (n+1) trôû ñi taêng tröôûng ñeàu vôùi toác ñoä g Trong ñoù (Phöông phaùp chieát khaáu doøng tieàn DCF) ĐỊNH GIÁ CỔ PHIẾU Tổng quan về thị trường vốn cổ phần Đặc điểm các công cụ vốn Phân tích cơ bản Định giá TÓM TẮT NỘI DUNG CHUẨN BỊ Công cụ nơ:  Đặc tính của thị trường nợ  Các công cụ chính  Định giá  Tỷ suất sinh lời

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfbai_giang_mon_thi_truong_tai_chinh_chuong_3_cong_cu_von_co_p.pdf