Bài giảng môn Thị trường tài chính - Chương 4: Công cụ nợ - Trần Phương Thảo

TÓM TẮT NỘI DUNG

• Nội dung chương này cung cấp các kiến

thức cơ bản về trái phiếu và thị trường trái

phiếu bao gồm:

– Giới thiệu

– Phân loại trái phiếu

– Định giá trái phiếu

– Tỷ suất sinh lời của trái phiếu

pdf4 trang | Chia sẻ: Thục Anh | Ngày: 11/05/2022 | Lượt xem: 28 | Lượt tải: 0download
Nội dung tài liệu Bài giảng môn Thị trường tài chính - Chương 4: Công cụ nợ - Trần Phương Thảo, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
02/01/2014 1 CHƯƠNG 4 CÔNG CỤ NỢ TÓM TẮT NỘI DUNG • Nội dung chương này cung cấp các kiến thức cơ bản về trái phiếu và thị trường trái phiếu bao gồm: – Giới thiệu – Phân loại trái phiếu – Định giá trái phiếu – Tỷ suất sinh lời của trái phiếu Khaùi nieäm Laø loaïi CK quy ñònh nghóa vuï cuûa ngöôøi phaùt haønh (ngöôøi ñi vay) phaûi traû cho ngöôøi sôõ höõu chöùng khoaùn (ngöôøi cho vay) moät khoaûn tieàn nhaát ñònh bao goàm caû goác vaø laõi trong moät khoaûng thôøi gian cuï theå 1. GIÔÙI THIEÄU VEÀ THỊ TRƯỜNG NỢ TRÁI PHIẾU Traùi phieáu: Traùi phieáu laø loaïi chöùng khoaùn xaùc nhaän quyeàn vaø lôïi ích hôïp phaùp cuûa ngöôøi sôû höõu ñoái vôùi moät phaàn nôï cuûa toå chöùc phaùt haønh. Meänh giaù (par value, face value) F = Soá voán huy ñoäng Soá traùi phieáu phaùt haønh Laõi suaát cuoáng phieáu – coupon interest rate: i%/năm Laõi traùi chuû nhaän ñöôïc moãi năm C = i% * F Thôøi gian ñaùo haïn – maturity date Kyø traû laõi 02/01/2014 2 Trái phiếu Nhà nước Trái phiếu chính phủ Trái phiếu chính quyền địa phương Trái phiếu Doanh nghiệp Trái phiếu chuyển đổi Trái phiếu không chuyển đổi Theo toå chöùc phaùt haønh 2. PHÂN LOẠI TRÁI PHIẾU Phaân loaïi traùi phieáu Trái phiếu trả lãi định kỳ Trái phiếu lãi suất ổn định Trái phiếu lãi suất thả nổi Trái phiếu không trả lãi định kỳ Trái phiếu trả lãi cuối kỳ Trái phiếu chiết khấu Theo tieàn laõi thanh toaùn. 3. ĐỊNH GIÁ TRÁI PHIẾU Ñònh giaù traùi phieáu laø xaùc ñònh giaù trò thaät cuûa traùi phieáu ôû thôøi ñieåm hieän taïi. Hiện giaù traùi phieáu chính laø toång hieän giaù cuûa caùc khoaûn thu nhaäp töø traùi phieáu trong töông lai. (Phöông phaùp chieát khaáu doøng tieàn DCF) Meänh giaù: F =100 000 VNÑ Laõi suaát goác: i= 10%/naêm Thôøi haïn: t=5 naêm 0 1 2 3 4 5 02/01/2014 3 nr FPV )1( += Traùi phieáu khoâng traû laõi ñònh kyø Trong ñoù: F laø meänh giaù traùi phieáu n laø soá naêm coøn laïi cho ñeán khi ñaùo haïn r laø laõi suaát chieát khaáu, laõi suaát thò tröôøng(naêm) ĐỊNH GIÁ TRÁI PHIẾU Traùi phieáu ñöôøng thaúng hay Trong ñoù: C laø tieàn laõi phaûi traû ñònh kyø haøng naêm F laø meänh giaù traùi phieáu n laø soá naêm coøn ñöôïc thanh toaùn laõi r laø laõi suaát chieát khaáu, laõi suaát thò tröôøng (naêm) ∑ = −− +++= n t nt rFrCPV 1 )1()1( n n rF r rCPV − − ++ +− = )1()1(1 ĐỊNH GIÁ TRÁI PHIẾU Lãi trả một năm / lần Lãi trả 6 tháng /lần Caùc nhaân toá aûnh höôûng leân giaù traùi phieáu - Khaû naêng taøi chính cuûa nhaø cung caáp traùi phieáu - Thôøi gian ñaùo haïn - Bieán ñoäng laõi suaát thò tröôøng - Döï kieán veà laïm phaùt - Thay ñoåi tyû giaù hoái ñoaùi Tyû suaát sinh lôøi töùc thôøi (Current Yield) YÙ nghóa C TienlaithanhtoanCY P Giamuatraiphieu = = 4.TYÛ SUAÁT SINH LÔØI TREÂN TRAÙI PHIEÁU 02/01/2014 4 1 (1 ) * (1 ) n nYTMP C F YT M YT M − − − + = + + Tyû suaát sinh lôøi ñaùo haïn (Yield to Maturity) laø tyû suaát sinh lôïi maø nhaø ñaàu tö ñöôïc höôûng treân traùi phieáu töø khi mua vaø naém giöõ noù cho ñeán khi ñaùo haïn Trong ñoù n laø soá naêm coøn laïi cho ñeán khi ñaùo haïn 2 3 F PC nY T M F P − + = + Keát quaû gaàn ñuùng TYÛ SUAÁT SINH LÔØI TREÂN TRAÙI PHIEÁU Tyû suaát sinh lôøi ñeán khi chuoäc laïi (Yield to Call) Trong ñoù m laø thôøi gian tính töø khi nhaø ñaàu tö mua traùi phieáu cho ñeán khi coâng ty chuoäc laïi vôùi giaù chuoäc laïi laø F ’ (>F) m m YTCF YTC YTCCP − − ++ +− = )1(')1(1* TYÛ SUAÁT SINH LÔØI TREÂN TRAÙI PHIEÁU Tổng quan về thị trường nợ Đặc điểm các công cụ nợ Định giá Tỷ suất sinh lời TÓM TẮT NỘI DUNG CHUẨN BỊ Công cụ phái sinh: Phân loại các công cụ phái sinh Đặc điểm của các công cụ này Vai trò của các công cụ phái sinh

Các file đính kèm theo tài liệu này:

 • pdfbai_giang_mon_thi_truong_tai_chinh_chuong_4_cong_cu_no_tran.pdf