Bài giảng Nguyên lý kế toán - Nguyễn Thiên Tú

Kế toán tài chính: là việc thu thập, xử lý, kiểm tra phân tích và cung

cấp thông tin kinh tế tài chính bằng báo cáo tài

chính cho đối tượng bên trong lẫn bên ngoài doanh

nghiệp có nhu cầu sử dụng thông tin của đơn vị kế

toán.

pdf151 trang | Chia sẻ: phuongt97 | Ngày: 06/08/2021 | Lượt xem: 27 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang nội dung tài liệu Bài giảng Nguyên lý kế toán - Nguyễn Thiên Tú, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
dụng. • Kế toán nhập nguyên vật liệu. • Kế toán xuất nguyên vật liệu. 205 KHAÙI NIEÄM. • Tham gia moät laàn vaøo chu kyø SX. • Thay ñoåi hình daùng ban ñaàu trong quaù trình söû duïng. • Chuyeån toaøn boä giaù trò vaøo giaù trò cuûa SPSX ra. CP veà vaät lieäu chieám tyû troïng khaù lôùn trong thaønh phaän cuûa giaù thaønh. 206 103 Caên cöù vaøo coâng duïng cuûa vaät lieäu + Nguyeân vaät lieäu chính . + Vaät lieäu phuï + Nhieân lieäu + Phuï tuøng thay theá + Caùc loaïi vaät lieäu khaùc 207 Tài khoản sử dụng TK 152 “nguyeân lieäu, vaät lieäu” • Trò giaù NL,VL xuaát kho D:xxxx duøng cho SX. • Trò giaù NL,VL traû laïi • Trò giaù NL,VL nhaäp ngöôøi baùn, ñöôïc giaûm kho. giaù khi mua,ñöôïc höôûng chieát khaáu thöông maïi khi mua D:xxxx 208 104 TK 621 “chi phí nguyeân vaät lieäu tröïc tieáp” • Trò giaù NVL söû duïng • Taäp hôïp chi phí khoâng heát traû laïi kho. NVL tröïc tieáp Keát chuyeån chi phí thöïc teá phaùt sinh • NVL tröïc tieáp vaøo taøi khoaûn tính giaù thaønh. TK không có số dư. 209 TK 627 “chi phí saûn xuaát chung” • Caùc khoaûn ghi giaûm CP SXC. • Taäp hôïp chi phí nhaân coâng tröïc • Keát chuyeån chi phí tieáp thöïc teá phaùt SXC vaøo taøi khoaûn tính sinh giaù thaønh. TK không có số dư. 210 105 Kế toán xuất NVL TRONG DNSX, VL XUAÁT KHO VL söû duïng heát VL khoâng söû duïng heát Giaù trò VL xuaát Giaù trò VL Traû laïi kho kho chính laø chi thöøa  (PNK) phí VL naèm giaûm chi Ñeå laïi PX trong CPSXKD phí veà VL trong kyø (PBVTCLCK) trong kyø 211 152 621,627,641,642 GTT VL xuaát kho cho hoaït ñoäng SXKD GTT cuûa VL noäp laïi kho 2 152 621,627,641,642 GTT VL xuaát kho 1 GTT VL thöøa ñeå laïi PX (baèng soá aâm) 3 (Thaùng sau ghi boå sung : Nôï TK 621, 627,641/ Coù TK 152 ) 212 106 Kế toán công cụ dụng cụ • Khái niệm. • Tài khoản sử dụng. • Kế toán nhập công cụ dụng cụ. • Kế toán xuất công cụ dụng cụ.. 213 Khaùi nieäm: • Laø tö lieäu lao ñoäng • Söû duïng cho caùc hoaït ñoäng SXKD • Khoâng ñuû tieâu chuaån trôû thaønh TSCÑ 214 107 Nhöõng tö lieäu lao ñoäng ñöôïc ghi nhaän laø CCDC: • Caùc giaøn giaùo, vaùn khuoân, duïng cuï duøng trong xaây laép. • Caùc bao bì saûn phaåm. • Nhöõng duïng cuï, ñoà ngheà baèng thuûy tinh, saønh, söù. • Phöông tieän quaûn lyù, ñoà duøng vaên phoøng. • Quaàn aùo, giaày deùp chuyeân duøng ñeå laøm vieäc. 215 Ñaëc ñieåm • Coù thôøi gian söû duïng khaù daøi. • Giaù trò ñöôïc chuyeån daàn vaøo chi phí. • Giaù trò CCDC khoâng lôùn trong quaûn lyù vaø haïch toaùn  Tính heát gía trò cuûa chuùng vaøo chi phí ñoái töôïng söû duïng trong moät laàn  Phaân boå daàn trong moät soá kyø nhaát ñònh. 216 108 Taøi khoaûn söû duïng: TK 153 “Coâng cuï, duïng cuï” D:xxxx CCDC nhaäp kho do GT CCDC xuaát kho. mua ngoaøi. CKTM,traû laïi ngöôøi baùn, hoaëc ñöôïc giaûm giaù. Toång SPS Nôï Toång SPS Coù D:xxx 217 TK 142 • Tröôøng hôïp CCDC coù Caùc khoaûn Caùc khoaûn giaù trò lôùn, lieân quan chi phí traû chi phí traû ñeán nhieàu kyø kinh tröôùc phaùt tröôùc phaân sinh trong kyø boå vaøo chi doanh, keá toaùn coù theå phí SXKD phaân boå thaønh nhieàu Soá dö : caùc laàn vaøo caùc kyø kinh khoaûn CF traû doanh baèng caùch söû tröôùc chöa tính vaøo CF duïng TK 142 “Chi phí SXKD traû tröôùc” 218 109 Kế toán xuất CC,DC 1531 627(3),641(3),642(3) phaân boå 1 laàn (1) 142 phaân boå töøng laàn 3 theo keá hoaïch) phaân boå daàn (2) Phaân boå (4a) laàn cuoái 152,138(8) (khi baùo hoûng) (4b) (4) 219 Kế toán tài sản cố định Khái niệm. Tài khoản sử dụng. Kế toán tăng tài sản cố định. Kế toán giảm tài sản cố định. Kế toán khấu hao tài sản cố định. Kế toán sửa chữa tài sản cố định. 220 110 KHAÙI NIEÄM TAØI SAÛN COÁ ÑÒNH • TS coù hình thaùi vaät chaát cuï theå. TSCÑ höõu hình • TS cuõng coù theå toàn taïi döôùi hình thaùi giaù trò TSCÑ voâ hình • Coù giaù trò lôùn. • Thôøi gian söû duïng daøi Saûn xuaát Thöïc hieän Hoaït ñoäng SXKD 221 tieâu thuï Tieâu chuaån vaø nhaän bieát TSCÑ : Ñoái vôùi TSCÑ höõu hình: • Chaéc chaén thu ñöôïc lôïi ích kinh teá trong töông lai töø vieäc söû duïng taøi saûn ñoù. • Nguyeân giaù taøi saûn phaûi ñöôïc xaùc ñònh moät caùch ñaùng tin caäy. • Coù thôøi gian söû duïng töø 1 naêm trôû leân. • Coù giaù trò töø 10 trieäu ñoàng trôû leân. 222 111 Taøi khoaûn söû duïng: TK 211 “TSCÑ höõu hình” D: NG hieän coù ñaàu kyø • NG taêng do mua • NG giaûm do saém. nhöôïng baùn, thanh lyù. D: NG hieän coù cuoái kyø 223 Keá toaùn tăng TSCÑ . 111, 112, 331, .... 1332 Thueá GTGT 1 Giaù mua 211 (213) 2 Chi phí tröôùc khi söû duïng 333 (3333) Thueá nhaäp khaåu phaûi noäp neáu coù 3 224 112 Keá toaùn giaûm TSCÑ do thanh lyù hay nhöôïng baùn. 211,213 GTHM 214 111,112,131, NG 152,153 1 GTCL811 711 111,112,331 3 ,152,334 2a Giaù chöa thueá Chi phí 133 Gía 333(11) 4 2b TT 225 Kế toán khấu hao tài sản cố định Khái niệm. Tài khoản sử dụng. Kế toán khấu hao tài sản cố định. 113 KEÁ TOAÙN KHAÁU HAO TSCÑ Khaùi nieäm laø moät phaàn giaù trò cuûa TSCÑ Taêng giaù trò hao moøn. Khaáu hao TSCÑ Taêng chi phí SXKD Khaáu hao TSCÑ phaûi ñöôïc tính haøng thaùng Mức Khaáu hao Nguyên giá TSCĐ TSCÑ = Thời gian sử dụng Mức Khaáu hao TSCÑ= NGTSCĐ x tỷ lệ khấu hao 227 Möùc khaáu Nguyeân giaù Tyû leä khaáu = hao (naêm) TSCÑ höõu  hao (naêm) hình Möùc khaáu Möùc khaáu hao (naêm) hao = (thaùng) 12 228 114 Taøi khoaûn söû duïng: TK 214 “hao moøn TSCÑ” D: trò giaù hao moøn TSCÑ • Phaùt sinh giaûm do • Phaùt sinh taêng do nhöôïng baùn, thanh trích KHTSCÑ lyù Toång SPS Nôï Toång SPS Coù D:trò giaù hao moøn TSCÑ 229 PHÖÔNG PHAÙP HAÏCH TOAÙN KHAÁU HAO TSCÑ 627(4) TSCÑ ôû PXSX 214 TSCÑ ôû boä phaän baùn haøng 641(4) TSCÑ duøng cho quaûn lyù DN 642(4) TSCÑ cho thueâ hoaït ñoäng 811 230 115 Taøi khoaûn: TK 241 “Xaây döïng cô baûn dôû dang” D:GT coâng trình hoaøn thaønh chöa baøn giao hoaëc dôû dang ñaàu kyø. • Taäp hôïp CP söûa chöõa • Keát chuyeån CP khi lôùn. coâng trình hoaøn thaønh Toång SPS Nôï Toång SPS Coù D: GTCT dôû dang cuoái kyø 231 Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương • Khái niệm. • Tài khoản sử dụng. • Kế toán các khoản phải trả CNV • Kế toán các khoản trích theo lương. 232 116 Khaùi nieäm: Tieàn löông :  Bieåu hieän baèng tieàn .  Buø ñaép hao phí lao ñoäng • Tieàn löông laø moät phaïm truø kinh teá. Ý nghĩa • Tieàn löông laø moät boä phaän caáu thaønh neân giaù trò cuûa saûn phaåm do lao ñoäng taïo ra. 233 Noäi dung cuûa quyõ tieàn löông: Thu nhaäp cuûa ngöôøi LÑ bao goàm: Tieàn löông theo soá löôïng vaø chaát löôïng cuûa mình. Tieàn thöôûng theo quy ñònh cuûa DN. Trong tröôøng hôïp ngöôøi lao ñoäng taïm thôøi hay vónh vieãn maát söùc lao ñoäng seõ ñöôïc höôûng khoaûn trôï caáp baûo hieåm xaõ hoäi (BHXH) 234 117 Nội dung các khoản trích theo lương BHXH laø moät khoaûn baûo hieåm cuûa nhaø nöôùc ñöôïc traû cho ngöôøi lao ñoäng khi hoï taïm thôøi bò maát söùc lao ñoäng nhö oám ñau, thai saûn, tai naïn lao ñoäng, v.v... hoaëc khi höu trí hoaëc khi töû vong. BHYT laø khoaûn baûo hieåm ñöôïc traû cho ngöôøi lao ñoäng khi gaëp oám ñau, sanh nôû, v.v... nhö tieàn traû khaùm beänh, tieàn thuoác vaø tieàn vieän phí. Kinh phí coâng ñoaøn laø khoaûn duøng ñeå chi cho caùc coâng vieäc hoaït đoäng cuûa coâng ñoaøn. 235 Quyõ baûo hieåm xaõ hoäi(BHXH). Tính vaøo CPSXKD Quyõ baûo Tyû leä % treân Khaáu tröø hieåm xaõ hoäi tieàn löông vaøo tieàn löông. Theo quy ñònh hieän nay thì tyû leä naøy laø 22% trong ñoù: Tính CP SXKD 16% bao goàm: Ngöôøi lao ñoäng phaûi chòu laø 6%. 236 118 Quyõ baûo hieåm y teá (BHYT). Tính vaøo CPSXKD Quyõ baûo Tyû leä % treân Khaáu tröø hieåm y teá tieàn löông vaøo tieàn löông. • Theo quy ñònh hieän nay thì tyû leä naøy laø 4,5% trong ñoù: Tính CP SXKD 3% . Khaáu tröø vaøo thu nhaäp cuûa ngöôøi lao ñoäng phaûi chòu laø 1,5%. 237 Quyõ baûo hieåm thaát nghieäp(BHTN). Tính vaøo CPSXKD Quyõ baûo hieåm Tyû leä % treân thaát nghieäp tieàn löông Khaáu tröø vaøo tieàn löông. • Theo quy ñònh hieän nay thì tyû leä naøy laø 2% trong ñoù: Tính CP SXKD 1% . Khaáu tröø vaøo thu nhaäp cuûa ngöôøi lao ñoäng phaûi chòu laø 1%. 238 119 Quyõ kinh phí coâng ñoaøn (KPCÑ). Quyõ kinh phí Tyû leä % treân Tính vaøo coâng ñoaøn tieàn löông CPSXKD • Theo quy ñònh hieän nay thì tyû leä naøy laø 2% trong ñoù: 1% daønh cho hoaït ñoäng coâng ñoaøn cô sôû. 1% noäp cho coâng ñoaøn caáp treân. 239 Taøi khoaûn söû duïng - TK 334: Phaûi traû người LĐ - TK 338: Phaûi traû, phaûi noäp khaùc 240 120 Keáát caááu taøøi khoaûûn : Tk naøy coù theå coù soá dö beân TK 334 “phaûi traû cho CNV” nôï • Khoaûn tieàn löông, D:xxxx tieàn thöôûng, • Tính tieàn löông, tieàn BHXH,caùc khoaûn thöôûng, BHXH vaø caùc khaùc ñaõ traû cho khoaûn khaùc phaûi traû cho ngöôøi LÑ. ngöôøi lao ñoäng • Caùc khoaûn khaáu tröø vaøo tieàn löông. D:xxxx 241 TK 338 : PHAÛI TRAÛ, PHAÛI NOÄP KHAÙC Taøi khoaûn naøy phaûn aùnh: • Soá tieàn trích vaø thanh toaùn BHXH, BHTN, BHYT, KPCÑ. • Khoaûn khaáu tröø vaøo löông. 242 121 Kế toán các khoản phải trả CNV 141, 138, 338 334 (4) 622, 627, 641, 642 (1) 111 338 (3383) (6) (2) (5) 431 (4311) 333 (3335) (3) 243 Kế toán các khoản trích theo lương 334 338 622, 627, 641, 642 (3) (1) 111,112 (4) 334 (2) 244 122 622, 623, 627, 641, 141, 138, 338 334 642, 241, 5 8 9 111,112 2 3 1 10 338 7 6 5 4 8 7 245 KẾ TOÁN CPSX VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SP. Khái quát về CPSX và giá thành SP. Kế toán CPSX và tính giá thành SP. 246 123 Khái quát về chi phí và giá thành CP laø caùc khoaûn hao phí vaät chaát ñeå thöïc hieän quaù trình SXKD.Chuyeån toaøn boä giaù trò vaøo giaù trò cuûa SPSX ra. Giaù thaønh laø nhöõng CPSX gắn lieàn vôùi moät KQSX nhất ñònh. Chi phí saûn xuaát Z ñôn vò saûn phaåm = Keát quaû saûn xuaát 247 KẾ TOÁN CPSX VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SP Quy trình tính giá thành. Kế toán chi phí NVL trực tiếp. Kế toán chi phí nhân công trực tiếp. Kế toán chi phí sản xuất chung. 248 124 QUY TRÌNH KEÁ TOAÙN CHI PHÍ SAÛN XUAÁT VAØ TÍNH Z SAÛN PHAÅM TRONG DOANH NGHIEÄP • Böôùc 1: Taäp hôïp chi phí saûn xuaát phaùt sinh • Böôùc 2: Toång hôïp caùc khoaûn chi phí saûn xuaát ñaõ phaùt sinh vaø tieán haønh keát chuyeån caùc khoaûn chi phí naøy veà taøi khoaûn tính giaù thaønh. • Böôùc 3: Ñaùnh giaù saûn phaåm dôû dang cuoái kyø. • Böôùc 4: Tính giaù thaønh SP hoaøn thaønh trong kyø. 249  Aùp duïng PP keâ khai thöôøng xuyeân 152621 154 155 1 4 7 334,338 622 2 5 214,334,338 627 3 6 250 125 Kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp Ñaëëc ñieååm • Chi phí nguyeân vaät lieäu tröïc tieáp bao goàm :  Chi phí veà nguyeân vaät lieäu chính.  Chi phí vaät lieäu phuï.  Chi phí nhieân lieäu • Nguyeân lieäu, vaät lieäu chính söû duïng ñeå SX ra nhieàu loaïi SP nhöng khoâng theå xaùc ñònh tröïc tieáp cho töøng loaïi saûn phaåm thì keá toaùn phaûi tieán haønh phaân boå theo tieâu thöùc phuø hôïp. 251 TK 621 “chi phí nguyeân vaät lieäu tröïc tieáp” • Trò giaù NVL söû duïng • Taäp hôïp chi phí khoâng heát traû laïi kho. NVL tröïc tieáp Keát chuyeån chi phí thöïc teá phaùt sinh • NVL tröïc tieáp vaøo taøi khoaûn tính giaù thaønh. 252 126 TK söû duïïng 621- CP NVLTT 152 1 621 152 3 133 111,141,331 154 2 4 253 Kế toán chi phí nhân công trực tiếp Ñaëëc ñieååm • Chi phí nhaân coâng tröïc tieáp bao goàm nhöõng CP lieân quan ñeán boä phaän lao ñoäng tröïc tieáp SXSP:  Tieàn löông, tieàn coâng, phuï caáp.  Caùc khoaûn trích BHXH,BHYT,KPCÑ. • Tieàn löông coâng nhaân tröïc tieáp SX ra nhieàu loaïi SP nhöng khoâng theå xaùc ñònh tröïc tieáp cho töøng loaïi saûn phaåm thì keá toaùn phaûi tieán haønh phaân boå theo tieâu thöùc phuø hôïp. 254 127 TK 622 “chi phí nhaân coâng tröïc tieáp” • Keát chuyeån chi phí • Taäp hôïp chi phí nhaân coâng tröïc tieáp nhaân coâng tröïc vaøo taøi khoaûn tính giaù tieáp thöïc teá phaùt thaønh. sinh 255 TK söû duïïng 622- CP NCTT 334 1 622 154 5 335 2 111 3 338 4 256 128 Kế toán chi phí sản xuất chung Ñaëëc ñieååm Chi phí phuïc vuï vaø quaûn lyù saûn xuaát gaén lieàn vôùi töøng phaân xöôûng saûn xuaát.  chi phí nhaân vieân phaân xöôûng. Chi phí vaät lieäu vaø duïng cuï saûn xuaát duøng ôû phaân xöôûng.  Chi phí khaáu hao TSCÑ duøng ôû phaân xöôûng. Chi phí dòch vuï mua ngoaøi . Caùc khoaûn chi phí khaùc baèng tieàn duøng ôû phaân xöôûng 257 TK 627 “chi phí saûn xuaát chung” • Caùc khoaûn ghi giaûm CP SXC. • Taäp hôïp chi phí thöïc teá phaùt sinh • Keát chuyeån chi phí SXC vaøo taøi khoaûn tính giaù thaønh. 258 129  Thoâng thöôøng coù nhieàu tieâu thöùc phaân boå khaùc nhau nhöng tieâu thöùc thöôøng duøng laø phaân boå theo tyû leä tieàn löông coâng nhaân saûn xuaát tröïc tieáp. Toång CP SX chung thöïc teá phaùt sinh Möùc phaân boå trong thaùng Tieàn löông CP SX chung =  coâng nhaân SX cho töøng loaïi Toång tieàn löông cuûa töøng loaïi saûn phaåm coâng nhaân SX cuûa SP caùc loaïi saûn phaåm 259 Cuoái • Phaân boå. CP SXC thaùng • Keát chuyeån. Haøng Taäp thaùng hôïp SX 1 sp SX nhieàu sp • Töøng phaân xöôûng SX. • Khoâng phaân • phaân boå cho • Töøng boä phaân boå. töøng SP. kinh doanh. • Keát chuyeån • Keát chuyeån toaøn boä. 260 130 TK söû duïïng 627- CP SXC 334,338 1 627 152,111,112 5 152,153,214 154 2 6 142,242,335 3 133 111,141,331 4 261 KẾ TOÁN TÍNH GIÁ THÀNH SP Tài khoản sử dụng TK 154 TK 155 Caùc CP NVL Giaù trò thöïc teá Trò giaù thöïc Trò giaù thöïc tröïc tieáp, CP saûn phaåm ñaõ teá thaønh teá thaønh nhaân coâng tröïc hoaøn thaønh phaåm nhaäp phaåm xuaát tieáp, CP SX nhaäp kho hoaëc kho kho chung keát chuyeån ñi Soá dö: trò chuyeån cuoái kyø giaù thöïc teá Soá dö: CP thaønh phaåm SXKD coøn dôû toàn kho dang cuoái kyø 262 131 KEÁ TOAÙN TOÅNG HÔÏP CPSX VAØ TÍNH ZSP 152621 154 155 1 4 7 334,338 622 2 5 214,334,338 627 3 6 263  Treân cô sôû caùc khoaûn chi phí ñaõ ñöôïc taäp hôïp vaøo cuoái moãi kyø, keá toaùn phaûi tính toaùn giaù thaønh saûn phaåm hoaøn thaønh theo coâng thöùc:  giaù CP SX CP SX CP SX Pheá thaønh saûn =dôû +phaùt - dôû - lieäu phaåm hoaøn dang sinh dang thu thaønh ñaàu kyø trong cuoái hoài trong kyø kyø kyø (neáu Toång giaù thaønh coù) Giaù thaønh ñôn vò= Soá löôïng saûn phaåm 264 132 KẾ TOÁN TIÊU THỤ THÀNH PHẨM VÀ XÁC ĐỊNH KQKD Đặc điểm của quá trình tiêu thụ thành phẩm. Kế toán doanh thu bán hàng. Kế toán các khoản làm giảm doanh thu. Kế toán chi phí bán hàng. Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp. Kế toán kết quả kinh doanh. 265 ĐẶC ĐIỂM CỦA QUÁ TRÌNH TIÊU THỤ. Quaù trình tieâu thuï saûn phaåm, haøng hoùa laø quaù trình DN ñöôïc chuyeån giao quyeàn sôû höõu saûn phaåm haøng hoùa cuûa vaø beân mua chaáp nhaän thanh toaùn. Chuyeån quyeàn sôû höõu haøng hoùa Doanh thu Ñöôïc chaáp nhaän thanh toaùn. 266 133 Kế toán doanh thu bán hàng • Keát caáu TK 632 “Giaù voán • Keát caáu TK 511 “DT baùn haøng baùn” haøng vaø cung caáp DV” TK 632 TK 511 •Thueá tieâu thuï Toång soá DT Trò giaù voán Keát chuyeån ÑB, thueá XK phaûi baùn haøng haøng tieâu trò giaù voán noäp (neáu coù) thöïc teá trong thuï trong kyø haøng tieâu •CK thöông maïi, kyø thuï giaûm giaù HB, HB bò traû laïi •Keát chuyeån DT thuaàn 267 Sơ đồ kế toán doanh thu bán hàng Noäp VAT – khaáu tröø 511 111,112,131 155 632 Chöa thueá Giá xuất kho 2 333(11) 1 Giá Than thueá h toán 268 134 VD: Xuaát kho 100sp giaù 500.000ñ/sp tieâu thuï cho coâng ty K, giaù baùn chöa coù thueá 600.000ñ/SP, thueá GTGT 10% sau ñoù coâng ty K baùo nhaän ñuû haøng vaø chaáp nhaän thanh toaùn. b/ Nôï TK 632 50.000.000 Coù TK 155 50.000.000 c/ Nôï TK 131 66.000.000 Coù TK 511 60.000.000 Coù TK 3331 6.000.000 269 Kế toán các khoản làm giảm doanh thu KT Chiêt khấu thương mại. KT Giảm giá hàng bán. KT Hàng bị trả lại. 270 135 KEÁ TOAÙN CHIEÁT KHAÁU THÖÔNG MAÏI - Khaùch haøng mua vôùi KL lôùn CKTM - Ñöôïc DN giaûm tröø hoaëc ñaõ thanh toaùn. TK 521“chieát khaáu thöông maïi” • Soá CKTM ñaõ chaáp K/C sang TK 511 ñeå xaùc nhaän thanh toaùn. ñònh doanh thu thuaàn TK naøy khoâng coù soá dö 271 Keá toaùn chieát khaáu thöông maïi 111, 112, 131 Thueá 33311 1 2200 GTGT 200 Soá giaûm 1 tröø phaûi 521 511 thu hoaëc 1 2 chi tieàn 100000 ñeå traû Soá 2000 CKTM Cuoái thaùng Doanh thu: 100.000 2000 K/C 272 CKTM: 2% 136 VD:  Xuaát baùn 500sp, chöa thu tieàn cuûa khaùch haøng: giaù voán 60.000ñ/sp, giaù baùn 80.000ñ/sp thueá GTGT 10%.  DN cho khaùch haøng höôûng chieát khaáu thöông maïi 2% vaø tröø vaøo soá tieàn khaùch haøng ñang nôï.  Cuoái kyø ñaõ keát chuyeån khoaûn chieát khaáu thöông maïi ñeå ghi giaûm doanh thu. 273 (a) Nôï TK 632 30.000.000 Coù TK 155 30.000.000 (b) Nôï TK 131 44.000.000 Coù TK 511 40.000.000 Coù TK 3331 4.000.000 (c) Nôï TK 521 800.000 Nôï TK 3331 80.000 Coù TK 131 880.000 (d) Nôï TK 511 800.000 Coù TK 521 800.000 274 137 3.3.2 KEÁ TOAÙN GIAÛM GIAÙ HAØNG BAÙN - Baùn haøng keùm phaåm chaát. TK - Baùn haøng khoâng ñuùng quy caùch. naøy - Baùn haøng khoâng ñuùng thôøi haïn ghi khoâng trong hôïp ñoàng. coù soá dö TK 532“Giaûm giaù haøng baùn” • Caùc khoaûn giaûm giaù K/C sang TK 511 ñeå xaùc ñaõ chaáp thuaän. ñònh doanh thu thuaàn 275 Keá toaùn giaûm giaù haøng baùn 111, 112, 131 Thueá 33311 1 11.000 GTGT Soá giaûm 1.000 1 tröø phaûi thu hoaëc 532 511 1 2 chi tieàn ñeå 100.000 traû Khoaûn 10.000 giaûm giaù Cuoái thaùng Doanh thu: 100.000 10.000 K/C 276 Tyû leä giaûm : 10% 138 VD:  Xuaát baùn chòu cho coâng ty 200sp, giaù voán 80.000ñ/sp, giaù baùn 100.000ñ/sp, thueá 10%. Sau ñoù khaùch haøng baùo SP khoâng ñaït chaát löôïng ñeà nghò giaûm giaù 5% cho soá haøng treân. Giaû söû chæ coù 1 nghieäp vuï giaûm giaù phaùt sinh trong thaùng, cuoái thaùng keá toaùn keát chuyeån. 277 (a) Nôï TK 632 16.000.000 Coù TK 155 16.000.000. (b) Nôï TK 131 22.000.000 Coù TK 511 20.000.000 Coù TK 3331 2.000.000 (c) Nôï TK 532 250.000 Nôï TK 3331 25.000 Coù TK 131 275.000 (d) Nôï TK 511 250.000 Coù TK 532 250.000 278 139 KEÁ TOAÙN HAØNG BAÙN BÒ TRAÛ LAÏI - Baùn haøng keùm phaåm chaát. - Baùn haøng khoâng ñuùng quy caùch. TK naøy - Baùn haøng khoâng ñuùng thôøi haïn ghi khoâng trong hôïp ñoàng. coù soá - Baùn haøng khoâng ñuùng chuûng loaïi dö TK “531” Hàng bán bị trả lại • Caùc khoaûn haøng bò K/C sang TK 511 ñeå xaùc traû laïi ñaõ chaáp ñònh doanh thu thuaàn thuaän. 279 Keá toaùn haøng baùn bò traû laïi 111, 112, 131 531cuoái kyø K/c 511 (1a) DT haøng (4) 100 baùn bò traû laïi 20 Giaù voán (1b) 20 cuûa soá 632 155 22 16 haøng bò 3331 traû laïi: 16 2 (3) nhaäp kho 111 641 (2) 1 Doanh thu: 100 Chi phí phaùt sinh Traû laïi: 20 280 140 VD: Xuaát baùn chòu 300sp, giaù voán 50.000ñ/sp, giaù baùn 80.000ñ/sp, thueá GTGT 10%. Sau ñoù khaùch haøng baùo coù 100sp khoâng ñuùng quy caùch ñeà nghò traû laïi, DN ñoàng yù vaø nhaäp laïi kho haøng bò traû laïi, vaø caán tröø vaøo coâng nôï. Chi phí vaän chuyeån phaûi traû laø 110.000 ñoàng trong ñoù thueá GTGT 10%. Cuoái thaùng keá toaùn keát chuyeån ñeå xaùc ñònh doanh thu thuaàn. 281 (a) Nôï TK 632 15.000.000 Coù TK 155 15.000.000. (b) Nôï TK 131 26.400.000 Coù TK 511 24.000.000 Coù TK 3331 2.400.000 (c) Nôï TK 531 8.000.000 Nôï TK 3331 800.000 Coù TK 131 8.800.000 (d) Nôï TK 155 5.000.000 Coù TK 632 5.000.000 282 141 KẾ TOÁN XÁC ĐỊNHKẾT QUẢ KINH DOANH • Nội dung KQKD. • Kế toán chi phí bán hàng. • Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp. • Kế toán KQKD 283 Nội dung của kết quả kinh doanh Doanh Giaù Chi Chi Laõi =thu - voán --phí phí (loã) thuaàn haøng baùn QLDN baùn haøng Doanh DT Haøng thu baùn Haøng = --CKTM bò traû thuaàn haøng - giaûm - Thueá laïi giaù 284 142 KEÁ TOAÙN GIAÙ VOÁN HAØNG BAÙN TK 632“Giaù voán Haøng baùn” • Giaù voán cuûa SP,HH • Giaù voán cuûa SP,HH ñaõ tieâu thuï bò traû laïi. K/C sang TK 911 ñeå xaùc ñònh KQKD TK naøy khoâng coù soá dö 285 154 632 1 155,156 157 2a 2b 6 155,156 3 911 4 7 154 5 8a 159 8b 286 143 KẾ TOÁN CHI PHÍ BÁN HÀNG • TK 6411: Chi phí nhaân vieân baùn haøng: • TK 6412: Chi phí vaät lieäu bao bì. • TK 6413: Chi phí duïng cuï, ñoà duøng • TK 6414: Chi phí khaáu hao TSCÑ. • TK 6417: Chi phí dòch vuï mua ngoaøi. • TK 6418: Chi phí khaùc baèng tieàn. 287 Taøi khoaûn TK 641“Chi phí baùn haøng” • Caùc khoaûn chi phí • Caùc khoaûn laøm baùn haøng phaùt sinh giaûm chi phí baùn haøng. K/C sang TK 911 ñeå xaùc ñònh KQKD TK naøy khoâng coù soá dö 288 144 911 334,338,152, 641 153,142,214.. 1 2 133 289 KẾ TOÁN CHI PHÍ QUẢN LÝ DN • TK 6421: Chi phí nhaân vieân . • TK 6422: Chi phí vaät lieäu bao bì. • TK 6423: Chi phí duïng cuï, ñoà duøng • TK 6424: Chi phí khaáu hao TSCÑ. • TK 6427: Chi phí dòch vuï mua ngoaøi. • TK 6428: Chi phí khaùc baèng tieàn. 290 145 Taøi khoaûn TK 642“Chi phí QLDN” • Caùc khoaûn chi phí • Caùc khoaûn laøm QLDN phaùt sinh giaûm chi phí QLDN. K/C sang TK 911 ñeå xaùc ñònh KQKD TK naøy khoâng coù soá dö 291 334,338,152, 642 911 153,142,214.. 1 2 133 292 146 KEÁ TOAÙN XAÙC ÑÒNH KQKD TK 911“Xaùc ñònh keát quaû kinh doanh” • K/c giaù voán ñaõ tieâu • K/c Doanh thu thuaàn thuï. • K/c • K/c DT hoaït ñoäng taøi chính CPBH,CPQLDN, Thu nhaäp khaùc Chi phí taøi chính, • Loã veà caùc hoaït ñoäng Chi phí khaùc. trong kyø • Laõi hoaït ñoäng trong kyø. TK naøy khoâng coù soá dö 293 632 1 911 511 111,131 641, 642 521,531,532 5 2 7 6 8211 9 8 421 10 laõi 11 Loã 294 147 KẾ TOÁN MUA BÁN HÀNG HÓA VÀ XÁC ĐỊNH KQKD Đặc điểm của hoạt động thương mại. Kế toán mua bán hàng hóa. Kế toán xác định KQKD. 295 Đặc điểm của hoạt động thương mại. • Hoạt động thöông maïi laø thöïc hieän quaù trình kinh doanh cuûa mình. • Quaù trình kinh doanh haøng hoùa laø quaù trình ñöa haøng hoùa töø lónh vöïc saûn xuaát sang lónh vöïc tieâu duøng thoâng qua hình thöùc mua baùn haøng hoùa. Nhaäp Mua kho Haøng hoùa Tieâu thuï SP Chôø baùn 296 148 Kế toán mua bán hàng hoa TK 156 “ Hàng hóa” D:xxxx • Trò giaù HHxuaát kho . • Trò giaù HH traû laïi ngöôøi baùn, ñöôïc giaûm giaù khi • Trò giaù HH nhaäp mua,ñöôïc höôûng chieát kho. khaáu thöông maïi khi mua D:xxxx 297 kế toán nhập hàng hóa 111,112 331,111, 141,331 156 112,1388 1a Giaù chöa thueá nhaäp kho CP trong quaù trình traû laïi, CKTM mua theo giaùchöa thueá ñöôïc giaûm giaù 133 1b 2 VAT VAT 1c 298 149 Kế toán bán hàng hóa Kế toán xác định KQKD Tương tự Kế toán tiêu thụ thành phẩm Kế toán xác định KQKD hàng hóa 299 632 1 911 511 111,131 641, 642 521,531,532 5 2 7 6 635 3 8 811 515 4 9 8211 11 421 laõi 10 711 12 Loã 13 300 150 KẾT THÚC MÔN HỌC 151

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfbai_giang_nguyen_ly_ke_toan_nguyen_thien_tu.pdf