Bài giảng Quản trị văn phòng (Management of Office) - Chương 8: Quy trình soạn thảo & ban hành văn bản - Nguyễn Nam Hà

NỘI DUNG BÀI GIẢNG

Nguyên tắc soạn thảo văn bản

 Trình tự soạn thảo & ban hành văn bản

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT

VB: Văn bản

VBQPPL: Văn bản quy phạm pháp luật

VBHC: Văn bản hành chính

VBTP: Văn bản tư pháp

 

ppt24 trang | Chia sẻ: phuongt97 | Ngày: 21/07/2021 | Lượt xem: 80 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang nội dung tài liệu Bài giảng Quản trị văn phòng (Management of Office) - Chương 8: Quy trình soạn thảo & ban hành văn bản - Nguyễn Nam Hà, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
1Sunday, August 8, 20211Sunday, August 8, 20211Sunday, August 8, 2021Chapter 8Periods for lecture: 2Homestudy: 4THE PROCESS OF PREPARINGAND ISSUING DOCUMENTS2Sunday, August 8, 20212Sunday, August 8, 20212Sunday, August 8, 2021QUY TRÌNH SOẠN THẢO& BAN HÀNH VĂN BẢNChương 8Số tiết giảng: 2Tự học: 43Sunday, August 8, 2021◘ Principles text editor◘ Drafting process & issue documentsCONTENT OF THE LECTURE4Sunday, August 8, 2021◘ Nguyên tắc soạn thảo văn bản◘ Trình tự soạn thảo & ban hành văn bảnNỘI DUNG BÀI GIẢNG5Sunday, August 8, 2021◘ VB: Văn bản◘ VBQPPL: Văn bản quy phạm pháp luật◘ VBHC: Văn bản hành chính◘ VBTP: Văn bản tư phápDANH MỤC TỪ VIẾT TẮT6Sunday, August 8, 20211. NGUYÊN TẮC SOẠN THẢOHợp hiến & hợp pháp1 Đúng thể thức2 Đúng thẩm quyền3 Khả thi4Ngôn ngữ hành chính57Sunday, August 8, 2021◘ Nội dung phải phù hợp nguyên tắc của Hiến pháp & quy định của pháp luật.◘ Bảo đảm tính thống nhất, thứ bậc hiệu lực pháp lý trong hệ thống pháp luật.◘ VB cấp dưới không trái VB cấp trên1.1. HỢP HIẾN & HỢP PHÁPV8Sunday, August 8, 2021◘ Nội dung phải phù hợp nguyên tắc của Hiến pháp & quy định của pháp luật.◘ Bảo đảm tính thống nhất, thứ bậc hiệu lực pháp lý trong hệ thống pháp luật.◘ VB cấp dưới không trái VB cấp trên1.1. HỢP HIẾN & HỢP PHÁP9Sunday, August 8, 2021◘ Quốc hội◘ Ủy ban Thường vụ Quốc hội◘ Thủ tướng Chính phủTrong tương lai:HỘI ĐỒNG BẢO HIẾNTÒA ÁN HIẾN PHÁPTHẨM QUYỀN BÃI BỎ VĂN BẢN QPPL VI HIẾNTòa án Hiến pháp Liên bang Đức (Das Bundesverfassungsgericht)10Sunday, August 8, 202111Sunday, August 8, 2021◘ Quốc hội◘ Ủy ban Thường vụ quốc hội◘ Chủ tịch nước◘ Chính phủ◘ Thủ tướng Chính phủ◘ Tòa án nhân dân tối cao◘ Viện kiểm sát nhân dân tối cao.QUỐC HỘICó quyền hủy bỏ văn bản QPPL của12Sunday, August 8, 202113Sunday, August 8, 2021◘ Chính phủ◘ Thủ tướng Chính phủ◘ Tòa án nhân dân tối cao◘ Viện kiểm sát nhân dân tối cao◘ Hội đồng nhân dân tỉnhỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘICó quyền hủy bỏvăn bản QPPL của14Sunday, August 8, 2021◘ Bộ trưởng◘ Thủ trưởng Cơ quan ngang Bộ◘ Ủy ban tỉnhTHỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦCó quyền bãi bỏ, đình chỉ thi hànhvăn bản QPPL của15Sunday, August 8, 2021◘ Cơ quan ban hành văn bản◘ Cơ quan cấp trênTHẨM QUYỀN HỦY BỎ VĂN BẢN TƯ PHÁP◘ Cơ quan, tổ chức ban hành◘ Cơ quan, tổ chức cấp trên◘ Tòa án nhân dânTHẨM QUYỀN HỦY BỎ VĂN BẢN HÀNH CHÍNH16Sunday, August 8, 2021◘ Thể thức văn bản do pháp luật quy định1.2. ĐÚNG THỂ THỨC *◘ Thẩm quyền ban hành VB quy định bởi: ● Pháp luật ● Điều lệ của tổ chức.1.3. ĐÚNG THẨM QUYỀN◘ Phù hợp lĩnh vực, đối tượng điều chỉnh.◘ Căn cứ điều kiện thực tế.1.4. BẢO ĐẢM TÍNH KHẢ THI17Sunday, August 8, 2021◘ Xác định: ● Mục đích, đối tượng của VB ● Tên loại & nội dung VB.◘ Chuẩn bị dữ kiện (thu thập & xử lý thông tin) cho nội dung VB.◘ Đánh giá tác động (tích cực, tiêu cực) của VB *2. TRÌNH TỰ SOẠN THẢO & BAN HÀNH VĂN BẢN2.1. CHUẨN BỊ18Sunday, August 8, 2021◘ Tóm tắt các ý chính của VB◘ Lựa chọn thông tin để đưa vào các phần của VB.2.2. XÂY DỰNG ĐỀ CƯƠNG2.3. VIẾT DỰ THẢO NỘI DUNG◘ Dựa vào đề cương và mẫu VB19Sunday, August 8, 2021◘ Trình lãnh đạo duyệt VB◘ Nội dung cần duyệt: Thẩm quyền, thể thức, nội dung, mục đích ban hành.◘ Nội dung người duyệt ghi: Duyệt, số bản ban hành, ngày duyệt, chữ ký2.4. DUYỆT & KÝ VĂN BẢNV20Sunday, August 8, 2021◘ Bản gốc văn bản: Có chữ ký trực tiếp của người có thẩm quyền ban hành.● Bản gốc là cơ sở pháp lý để hình thành bản chính.◘ Bản chính văn bản: Không có chữ ký trực tiếp của người có thẩm quyền ban hành.2.5. BAN HÀNH VĂN BẢN21Sunday, August 8, 2021◘ Đóng dấu◘ Vào Sổ công văn đi◘ Phát hành văn bản◘ Lưu văn bản: ● Bản gốc lưu tại Văn thư ● Bản chính lưu trong hồ sơ◘ Theo dõi việc thực hiện: ● Để kịp thời điều chỉnh ● Rút kinh nghiệm2.5. BAN HÀNH VĂN BẢNQUY TRÌNH SOẠN THẢO & BAN HÀNH VĂN BẢN – Q. TÂY HỒ, HÀ NỘI22Sunday, August 8, 202123Sunday, August 8, 20211. Nêu các yêu cầu đối với việc soạn thảo và ban hành văn bản?2. Nêu các bước soạn thảo và ban hành văn bản?CÂU HỎI ÔN TẬP24Sunday, August 8, 2021Câu 1: Vấn đề nào sau đây không phải là nguyên tắc xây dựng, ban hành văn bản QPPL:A. Đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp.B. Tuân thủ thẩm quyền.C. Có hiệu lực chậm nhất 15 ngày sau ngày được thông qua, công bố ban hành.D. Bảo đảm tính khả thi. CÂU HỎI ÔN TẬP

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pptbai_giang_quan_tri_van_phong_management_of_office_chuong_8_q.ppt
Tài liệu liên quan