Bài giảng Tài chính hành chính sự nghiệp - Chương 4: Quản lý, sử dụng tài sản công - Trần Thị Vinh

Nội dung

1. Những vấn đề chung về quản lý, sử dụng tài sản

Nhà nước

2. Tiêu chuẩn định mức sử dụng đối với một số tài

sản

3. Quản lý sử dụng tài sản tại cơ quan Nhà nước

4. Quản lý sử dụng tài sản tại đơn vị Sự nghiệp

5. Quy trình quản lý sử dụng tài sản Nhà nước

6. Quyền, nghĩa vụ của cơ quan, tổ chức, đơn vị và

của người đứng đầu được giao quản lý, sử dụng

tài sản nhà nước

pdf32 trang | Chia sẻ: Thục Anh | Ngày: 11/05/2022 | Lượt xem: 29 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang nội dung tài liệu Bài giảng Tài chính hành chính sự nghiệp - Chương 4: Quản lý, sử dụng tài sản công - Trần Thị Vinh, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
quan. 62 Trình tự, thủ tục thanh lý TSNN 1 • Văn bản đề nghị thanh lý TSNN 2 • Danh mục tài sản đề nghị thanh lý; 3 • Đối với các loại tài sản mà pháp luật có quy định khi thanh lý cần có ý kiến xác nhận chất lượng tài sản của cơ quan chuyên môn thì phải gửi kèm ý kiến bằng văn bản của các cơ quan này. 63 4 • Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ đề nghị thanh lý tài sản, cơ quan nhà nước có thẩm quyền ra quyết định thanh lý tài sản. 5 • Nội dung chủ yếu của quyết định thanh lý tài sản nhà nước gồm cơ quan nhà nước có tài sản thanh lý; danh mục tài sản thanh lý; 6 • Sau khi hoàn thành việc thanh lý tài sản, cơ quan nhà nước có tài sản thanh lý hạch toán giảm tài sản theo quy định của pháp luật về kế toán; báo cáo kê khai biến động tài sản . Trình tự, thủ tục thanh lý TSNN 2018 VinhTT_OU 22 64 Bán tài sản nhà nước Không còn nhu cầu sử dụng Giảm nhu cầu sử dụng do thay đổi về tổ chức hoặc thay đổi chức năng, nhiệm vụ Các nguyên nhân khác mà không xử lý theo phương thức thu hồi hoặc điều chuyển tài sản. 65 • Hiệu suất sử dụng tài sản thấp (trừ tài sản chuyên dùng); • Cơ quan nhà nước đã được giao quản lý, sử dụng tài sản nhà nước nhưng không có nhu cầu sử dụng thường xuyên. • Thực hiện sắp xếp lại việc quản lý, sử dụng tài sản nhà nước • Phải thay thế tài sản do yêu cầu đổi mới kỹ thuật, công nghệ theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. • Tài sản nhà nước bị thu hồi; tài sản bị tịch thu hoặc xác lập quyền sở hữu của Nhà nước theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Việc sử dụng tài sản nhà nước không có hiệu quả khi: 66 Phương thức bán tài sản nhà nước Việc bán tài sản nhà nước thực hiện bằng phương thức đấu giá công khai 2018 VinhTT_OU 23 67 Phương thức bán tài sản nhà nước Các trường hợp được bán chỉ định tài sản nhà nước: • Tổ chức hoặc cá nhân đăng ký mua tài sản trên đất, nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất để sử dụng cho mục đích xã hội hóa thuộc lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể dục thể thao, môi trường phù hợp với quy hoạch được duyệt. • Trường hợp đã hết thời hạn đăng ký tham gia đấu giá tài sản mà chỉ có một tổ chức hoặc cá nhân đăng ký mua tài sản nhà nước và trả giá ít nhất bằng giá khởi điểm; • Các trường hợp khác theo quy định 68 • Văn bản đề nghị bán tài sản nhà nước của cơ quan quản lý, sử dụng • Ý kiến bằng văn bản của các cơ quan • Danh mục tài sản đề nghị bán. • Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ đề nghị bán tài sản, cơ quan nhà nước có thẩm quyền ra quyết định bán tài sản nhà nước. Trình tự, thủ tục bán tài sản nhà nước 69 Nội dung quản lý sử dụng tài sản Tại đơn vị Sự nghiệp Đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ tài chính Đơn vị sự nghiệp công lập chưa tự chủ tài chính 2018 VinhTT_OU 24 70 Đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ tài chính ▪ Điều kiện xác định Đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ tài chính là các đơn vị sự nghiệp công lập đủ điều kiện được Nhà nước xác định giá trị tài sản để giao cho đơn vị quản lý. 71 Đơn vị sự nghiệp công lập đủ điều kiện được Nhà nước xác định giá trị tài sản để giao cho đơn vị quản lý theo cơ chế giao vốn cho doanh nghiệp là đơn vị sự nghiệp công lập thuộc một trong các loại hình sau đây: • Đơn vị sự nghiệp công tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư • Đơn vị sự nghiệp công tự bảo đảm chi thường xuyên • Đơn vị sự nghiệp công tự bảo đảm một phần chi thường xuyên. Đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ tài chính 72 Việc xác định loại hình đơn vị sự nghiệp công căn cứ quy định của pháp luật hiện hành về cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập và phương án tự chủ được cấp có thẩm quyền phê duyệt áp dụng tại thời điểm có văn bản xác nhận đơn vị sự nghiệp công lập đủ điều kiện được Nhà nước xác định giá trị tài sản để giao cho đơn vị quản lý theo cơ chế giao vốn cho doanh nghiệp. Đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ tài chính 2018 VinhTT_OU 25 73 Quyền, nghĩa vụ của đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ tài chính trong quản lý, sử dụng tài sản nhà nước: • Sử dụng tài sản nhà nước vào mục đích sản xuất, kinh doanh dịch vụ, cho thuê, liên doanh, liên kết • Bảo toàn, phát triển vốn và TSNN được giao quản lý, sử dụng; • Thực hiện nghĩa vụ tài chính với Nhà nước theo quy định . Đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ tài chính 74 Nội dung quản lý, sử dụng TSNN NN xác định giá trị quyền sử dụng đất để giao • sử dụng tài sản đã đầu tư trên đất để sản xuất, kinh doanh dịch vụ, liên kết, cho thuê. NN giao đất có thu tiền sử dụng đất mà tiền sử dụng đất đã nộp bằng tiền không có nguồn gốc từ NSNN • sử dụng tài sản đã đầu tư gắn liền với đất và giá trị quyền sử dụng đất để góp vốn. Đối với đất 75 • Đầu tư xây dựng, mua sắm tài sản: Quản lý, sử dụng tương tự cơ quan Hành chính Nội dung quản lý, sử dụng TSNN 2018 VinhTT_OU 26 76 Việc quản lý, sử dụng tài sản nhà nước dùng vào mục đích sản xuất, kinh doanh dịch vụ, cho thuê, liên doanh, liên kết phải bảo đảm các yêu cầu sau đây: 1. Không ảnh hưởng đến việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao; 2. Sử dụng tài sản đúng mục đích đầu tư xây dựng, mua sắm; 3. Phát huy công suất và hiệu quả sử dụng tài sản nhà nước; Nội dung quản lý, sử dụng TSNN 77 4. Thực hiện theo cơ chế thị trường • Xác định giá cho thuê tài sản nhà nước phù hợp với giá cho thuê tài sản cùng loại trên thị trường; • Xác định giá trị tài sản khi liên doanh, liên kết phải phù hợp với giá trị thực tế của tài sản trên thị trường; • Tài sản sử dụng vào mục đích SX, KDDV, cho thuê, liên doanh, liên kết phải được trích khấu hao theo quy định. Nội dung quản lý, sử dụng TSNN 78 5. Thu hồi, điều chuyển, bán, thanh lý, thuê, bảo dưỡng, sửa chữa, lập và quản lý hồ sơ tài sản nhà nước thực hiện như cơ quan hành chính Nhà nước. Ngoại trừ số tiền thu được từ bán, chuyển nhượng, thanh lý tài sản, sau khi trừ đi các chi phí có liên quan, được quản lý, sử dụng như sau: Nội dung quản lý, sử dụng TSNN 2018 VinhTT_OU 27 79 • Đối với số tiền thu được từ chuyển nhượng quyền sử dụng đất đơn vị phải nộp vào ngân sách nhà nước • Đối với số tiền thu được từ bán, thanh lý đối với tài sản khác, được sử dụng để bổ sung Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp hoặc trả nợ đối với tài sản được đầu tư, mua sắm từ nguồn vốn huy động. Nội dung quản lý, sử dụng TSNN 80 Đơn vị sự nghiệp công lập chưa tự chủ tài chính Đơn vị sự nghiệp công lập chưa tự chủ tài chính: các đơn vị sự nghiệp công lập chưa đủ điều kiện được Nhà nước xác định giá trị tài sản để giao cho đơn vị 81 Nội dung quản lý, sử dụng TSNN việc đầu tư xây dựng, mua sắm, thuê, sử dụng, sửa chữa, bảo dưỡng, điều chuyển, thu hồi, thanh lý, bán, tiêu hủy, kiểm kê, hạch toán, báo cáo, công khai, thanh tra, kiểm tra, kiểm toán tài sản nhà nước thực hiện theo quy định áp dụng đối với cơ quan nhà nước Giống 2018 VinhTT_OU 28 82 Tiền thu được từ thanh lý tài sản, đơn vị sự nghiệp công lập chưa tự chủ tài chính được sử dụng để bổ sung Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp. Nội dung quản lý, sử dụng TSNN 83 Quy trình quản lý sử dụng tài sản Nhà nước Quản lý quá trình hình thành tài sản Quản lý quá trình sử dụng tài sản nhà nước Quản lý kết thúc quá trình sử dụng TSNN 84 Quản lý quá trình hình thành tài sản Quyết định chủ trương Thực hiện đầu tư, mua sắm TSNN 2018 VinhTT_OU 29 85 Quản lý quá trình hình thành tài sản Đầu tư xây dựng trụ sở làm việc Mua sắm tài sản Thuê tài sản 86 Quản lý quá trình sử dụng tài sản nhà nước Quản lý quá trình sử dụng TSNN là thực hiện quản lý việc sử dụng tài sản theo mục đích, theo tiêu chuẩn, định mức và chế độ sử dụng tài sản; quản lý việc hạch toán, bảo dưỡng, sửa chữa tài sản ... nhằm đảm bảo cho việc sử dụng TSNN có hiệu quả, tiết kiệm, đáp ứng được nhu cầu công tác của các cơ quan HCSN. 87 Quản lý quá trình sử dụng TSNN với các nội dung cụ thể như sau: • Hạch toán, lập, quản lý hồ sơ về TSNN • Quy chế quản lý, sử dụng tài sản nhà nước của cơ quan, tổ chức, đơn vị • Sử dụng chung tài sản nhà nước • Bảo dưỡng, sửa chữa TSNN • Sắp xếp lại, xử lý tài sản nhà nước • Báo cáo tài sản nhà nước Quản lý quá trình sử dụng tài sản nhà nước 2018 VinhTT_OU 30 88 Quản lý kết thúc quá trình sử dụng TSNN TSNN tại cơ quan HCSN đưa vào sử dụng sau một thời gian nhất định đều có quá trình kết thúc để thay thế bằng tài sản khác (trừ đất đai, công trình thuộc kết cấu hạ tầng và một số công trình có tính chất tài sản lâu bền khác). 89 Một tài sản kết thúc phải trải qua quá trình thanh lý để thu hồi phần giá trị có thể thu hồi được cho NSNN và đồng thời đó cũng là căn cứ để chuẩn bị đầu tư, mua sắm tài sản mới. Có một số loại tài sản kết thúc quá trình sử dụng tại cơ quan này nhưng lại bắt đầu một quá trình sử dụng mới ở cơ quan, tổ chức, cá nhân khác. Quản lý kết thúc quá trình sử dụng TSNN 90 Việc xử lý tài sản công tại các cơ quan, đơn vị được thực hiện theo các hình thức: thu hồi, điều chuyển, bán, thanh lý, tiêu huỷ. Theo đó, đối với mỗi hình thức xử lý thì có quy định riêng về điều kiện xử lý, cấp có thẩm quyền quyết định xử lý và trình tự, thủ tục xử lý. Quản lý kết thúc quá trình sử dụng TSNN 2018 VinhTT_OU 31 91 Quyền, nghĩa vụ được giao quản lý, sử dụng TSNN • Chỉ đạo tổ chức thực hiện quản lý, sử dụng tài sản nhà nước tại cơ quan, tổ chức, đơn vị; • Xử lý theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền xử lý vi phạm pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước. Quyền của người đứng đầu cơ quan, đơn vị 92 Quyền, nghĩa vụ được giao quản lý, sử dụng TSNN • Ban hành và tổ chức thực hiện quy chế quản lý, sử dụng tài sản nhà nước thuộc phạm vi quản lý theo thẩm quyền; • hấp hành các quy định của Luật này và các quy định khác của pháp luật có liên quan, bảo đảm sử dụng tài sản nhà nước đúng mục đích, tiêu chuẩn, định mức, chế độ và hiệu quả, tiết kiệm • Chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc quản lý, sử dụng tài sản nhà nước thuộc phạm vi quản lý Nghĩa vụ của người đứng đầu cơ quan, đơn vị Thảo luận Cơ quan hành chính Đơn vị sự nghiệp tự đảm bảo toàn bộ Nguồn tài chính giao thực hiện tự chủ Về sử dụng nguồn tài chính tự chủ Về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước 93 2018 VinhTT_OU 32 THANK YOU

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfbai_giang_tai_chinh_hanh_chinh_su_nghiep_chuong_4_quan_ly_su.pdf