Bài giảng Tài chính quốc tế - Chương 1: Tổng quan về tài chính quốc tế - Nguyễn Xuân Trường

ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU

 Nghiên cứu các quan hệ tài chính

gắn liền với các quá trình lưu

chuyển tiền tệ quốc tế, phát sinh từ

các hoạt động thương mại, dịch vụ,

tín dụng và đầu tư giữa các quốc

gia

 Tầm vĩ mô:

 Tỷ giá hối đoái;

 Cán cân thanh toán quốc tế;

 Hệ thống tiền tệ quốc tế;

 Các quan hệ cân bằng quốc tế;

 Nợ nước ngoài và các cuộc khủng

hoảng nợ.

 Tầm vi mô:

 Các giao dịch đầu tư, tài trợ và bảo

hiểm rủi ro trong môi trường kinh

doanh quốc tế;

 Các hoạt động đầu tư nước ngoài

trực tiếp và gián tiếp;

 Các hoạt động kinh doanh ngân

hàng quốc tế.

pdf8 trang | Chia sẻ: Thục Anh | Ngày: 10/05/2022 | Lượt xem: 28 | Lượt tải: 0download
Nội dung tài liệu Bài giảng Tài chính quốc tế - Chương 1: Tổng quan về tài chính quốc tế - Nguyễn Xuân Trường, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
1CHƯƠNG 1 TỔNG QUAN VỀ TÀI CHÍNH QUỐC TẾ 9/2/2011 2 MỤC TIÊU  Giúp sinh viên làm quen với các khía cạnh tiền tệ-tài chính quốc tế và có hiểu biết tổng quan về môi trường kinh tế toàn cầu.  Giúp SV nhận thức các mối liên kết và sự tương tác giữa các nền kinh tế trong xu hướng toàn cầu hóa và hội nhập kinh tế quốc tế.  Phát triển kỹ năng phân tích kinh tế và thảo luận các chủ đề tiền tệ-tài chính quốc tế. 9/2/2011 3 Đối tượng nghiên cứu TCQT1 Nội dung tài chính quốc tế2 Hoạt động tài chính quốc tế 3 3 5 29/2/2011 4 ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU  Nghiên cứu các quan hệ tài chính gắn liền với các quá trình lưu chuyển tiền tệ quốc tế, phát sinh từ các hoạt động thương mại, dịch vụ, tín dụng và đầu tư giữa các quốc gia 9/2/2011 5 ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU(tt)  Tầm vĩ mô:  Tỷ giá hối đoái;  Cán cân thanh toán quốc tế;  Hệ thống tiền tệ quốc tế;  Các quan hệ cân bằng quốc tế;  Nợ nước ngoài và các cuộc khủng hoảng nợ. 9/2/2011 6 ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU(tt)  Tầm vi mô:  Các giao dịch đầu tư, tài trợ và bảo hiểm rủi ro trong môi trường kinh doanh quốc tế;  Các hoạt động đầu tư nước ngoài trực tiếp và gián tiếp;  Các hoạt động kinh doanh ngân hàng quốc tế. 39/2/2011 7 TẠI SAO PHẢI NGHIÊN CỨU TCQT  Trước thập kỷ 1970:  Được giảng dạy như 1 phần của môn học Kinh tế quốc tế;  Vai trò của nó chưa được coi trọng:  Thương mại quốc tế là hoạt động chính của các quốc gia,  Lưu chuyển vốn, lao động và kỹ thuật còn hạn chế  Rủi ro hối đoái chưa phải là vấn đề chính 9/2/2011 8 TẠI SAO PHẢI NGHIÊN CỨU TCQT  Sau thập kỷ 1970:  TCQT trở thành 1 môn học riêng biệt;  Lý do:  Sự sụp đổ của hệ thống Bretton Woods năm 1971;  Sự tự do hóa trong các hoạt động kinh tế, tài chính và tiến bộ trong lĩnh vực GTVT, viễn thông;  Sự liên kết ngày càng mạnh mẽ của các TTTC. 9/2/2011 9 NỘI DUNG NGHIÊN CỨU  Môi trường tiền tệ-tài chính toàn cầu  Những điều kiện cân bằng trong tài chính quốc tế  Các học thuyết hiện đại về cán cân thanh toán và tỷ giá hối đoái  Các thị trường tài chính quốc tế 49/2/2011 10 KHÍA CẠNH TIỀN TỆ QUỐC TẾ  Giá trị đồng tiền quốc gia  Tương quan giá trị giữa các đồng tiền quốc gia (tỷ giá)  Sự hình thành và sự vận động của tỷ giá trong đời sống kinh tế quốc tế  Can thiệp tỷ giá của chính phủ 9/2/2011 11 KHÍA CẠNH TIỀN TỆ QUỐC TẾ  Giá trị đồng tiền quốc gia  Đồng tiền A lên giá / xuống giá  Đồng tiền B có / không có khả năng chuyển đổi  Đồng tiền C được định giá cao / thấp  Tương quan giá trị giữa các đồng tiền quốc gia (tỷ giá)  Tỷ giá song phương / tỷ giá chéo / tỷ giá đa phương  Tỷ giá danh nghĩa / tỷ giá thực  Chỉ số tỷ giá bình quân / chỉ số tỷ giá thực bình quân 9/2/2011 12 KHÍA CẠNH TIỀN TỆ QUỐC TẾ  Sự hình thành và sự vận động của tỷ giá trong đời sống kinh tế quốc tế  Tỷ giá cân bằng và Độ biến động của tỷ giá  Các nhân tố ảnh hưởng tỷ giá  Sự vận động ngẫu nhiên của tỷ giá  Dự báo tỷ giá  Rủi ro hối đoái  Can thiệp tỷ giá của chính phủ  Chế độ tỷ giá  Chính sách can thiệp tỷ giá  Hệ thống tiền tệ đa phương / quốc tế 59/2/2011 13 KHÍA CẠNH TÀI CHÍNH QUỐC TẾ  Sự vận động của các dòng vốn quốc tế  Mối liên hệ giữa dòng hàng hóa (thương mại) và dòng vốn (tài chính) trong nền kinh tế mở  Các mối liên hệ giữa tỷ giá, lãi suất, và mức giá chung  Các hoạt động kinh doanh tiền tệ và tài chính quốc tế. 9/2/2011 14 KHÍA CẠNH TÀI CHÍNH QUỐC TẾ  Sự vận động của các dòng vốn quốc tế  Dòng vốn quốc tế của khu vực tư nhân / khu vực công  Dòng vốn tài trợ / đầu tư chứng khoán quốc tế / đầu tư trực tiếp nước ngoài  Yếu tố Kỳ vọng và Đầu cơ tiền tệ / Đầu cơ chứng khoán  Vai trò của dòng vốn (tài chính) quốc tế đối với nền kinh tế mở  Tài trợ thâm hụt thương mại / thâm hụt vãng lai / thâm hụt tiết kiệm / thâm hụt ngân sách / thâm hụt dự trữ quốc gia  Tài trợ ngắn hạn (tạm thời) / Tài trợ dài hạn (nợ nước ngoài) 9/2/2011 15 KHÍA CẠNH TÀI CHÍNH QUỐC TẾ  Các mối liên hệ giữa tỷ giá, lãi suất, và mức giá chung  Kinh doanh chênh lệch giá / chênh lệch lãi suất  Các Điều kiện ngang bằng trong tài chính quốc tế  Quyết định đầu tư và tài trợ quốc tế trong ngắn hạn/dài hạn  Các hoạt động kinh doanh tiền tệ và tài chính quốc tế  Kinh doanh ngoại hối  Thị trường tiền tệ liên ngân hàng quốc tế  Eurocurrency, Eurobond, Euroequity  Phân tán danh mục đầu tư chứng khoán quốc tế 69/2/2011 16 NỘI DUNG NGHIÊN CỨU  Phần 1:Giới thiệu tổng quan  Phần 2: Môi trường tài chính quốc tế  Phần 3: Tỷ giá và các lý thuyết về tỷ giá  Phần 4: Thị trường tài chính quốc tế 9/2/2011 17 NỘI DUNG CHI TIẾT Thị trường TCQTChương 6 Các quan hệ cân bằng quốc tếChương 5 Hệ thống tiền tệ quốc tếChương 4 Cán cân thanh toán quốc tếChương 3 Thị trường ngoại hốiChương 2 Tổng quan tài chính quốc tếChương 1 9/2/2011 18 HOẠT ĐỘNG TCQT 79/2/2011 19 CẤU TRÚC TT TCQT THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH Thị trường Tiền tệ Thị trường Vốn Thị trường Liên Ngân hàng Thị trường CK Nợ ngắn hạn Thị trường CK Nợ dài hạn Thị trường CK Vốn Thị trường Liên Ngân hàng (tiền gởi) Thị trường chứng khoán Nợ * CK Nợ ngắn hạn (tín phiếu) * CK Nợ dài hạn (trái phiếu) Thị trường CK Vốn (Cổ phiếu) 9/2/2011 20 THỊ TRƯỜNG TCQT Địa phương Tiêu chí Phân loại Nơi cư trú / Đồng tiền Đồng tiền định giá giao dịch Người đi vay / phát hành CK cư trú phi cư trú Ngoại tệ A. Nội địa B. Nước ngoài C. Ngoại biên D. Ngoại biên A. Thị trường tài chính nội địa B. Thị trường khu vực nước ngoài C & D. Thị trường ngoại biên (euromarkets) B+C+D = Thị trường tài chính quốc tế 9/2/2011 21 THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH NGOẠI BIÊN Thị trường ngoại biên Thị trường tài chính nội địa Mỹ US Dollar Thị trường tài chính nội địa Đức Euro Thị trường tài chính nội địa Nhật JP Yen Thị trường Eurodollar Thị trường Euroyen Thị trường hối đoái Eurocredit Euronote Eurobond Thị trường Euroeuro Thị trường Eurosterling Thị trường tài chính nội địa Anh Pound Sterling 89/2/2011 22 CÂU HỎI THẢO LUẬN Tại sao thị trường tài chính quốc tế ngày càng quan trọng Lợi ích và rủi ro khi tham gia vào thị trường tài chính quốc tế Những lợi ích và rủi ro cơ bản trong đầu tư tài chính quốc tế 9/2/2011 23 ĐỀ TÀI THẢO LUẬN

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfbai_giang_tai_chinh_quoc_te_chuong_1_tong_quan_ve_tai_chinh.pdf