Bài giảng Thiết lập Báo cáo tài chính (Bảng cân đối kế toán)

THIẾT LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH

(Báo cáo kết quả HĐKD)

¾Nội dung: Phản ánh tình hình và kết quả hoạt động SXKD của DN

¾Nguyên tắc lập

9Lập sau khi khóa sổ kế toán và tính số dư cuối kỳ

9Kiểm tra “Số cuối kỳ” của BCĐKT năm trước

9Khô bù t ng bù trừ số dư Nợ và Có của cùng một tài khoản

¾Cơ sở số liệu

9Báo cáo kết quả HĐKD kỳ trước

9Sổ kế toán chi tiết, tổng hợp trong kỳ các TK từ loại 5 đến loại 9

¾Thiết lập công thức báo cáo trên máy

¾Xem báo cáo

9Vào Hệ thống báo cáo

9Chọn “Báo cáo kết quả HĐKD”

9Thiết lập tham số báo cáo

9Xem báo cáo

pdf9 trang | Chia sẻ: phuongt97 | Ngày: 20/07/2021 | Lượt xem: 403 | Lượt tải: 0download
Nội dung tài liệu Bài giảng Thiết lập Báo cáo tài chính (Bảng cân đối kế toán), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
THIẾT LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH (Bảng cân đối kế toán) Trích “Bảng CĐKĐ” THIẾT LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH (Báo cáo kết quả HĐKD) ¾Nội dung: Phản ánh tình hình và kết quả hoạt động SXKD của DN ¾Nguyên tắc lập 9Lập sau khi khóa sổ kế toán và tính số dư cuối kỳ 9Kiểm tra “Số cuối kỳ” của BCĐKT năm trước 9Khô bù t ừ ố d N à Có ủ ù ột tài kh ảng r s ư ợ v c a c ng m o n ¾Cơ sở số liệu 9Báo cáo kết quả HĐKD kỳ trước 9Sổ kế toán chi tiết, tổng hợp trong kỳ các TK từ loại 5 đến loại 9 ¾Thiết lập công thức báo cáo trên máy ¾Xem báo cáo 9Vào Hệ thống báo cáo 9Chọn “Báo cáo kết quả HĐKD” 9Thiết lập tham số báo cáo 9Xem báo cáo THIẾT LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH (Báo cáo kết quả HĐKD) THIẾT LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH (Báo cáo lưu chuyển tiền tệ) ¾Nội dung: Phản ánh các luồng tiền trong DN ¾Phương pháp lập 9Phương pháp gián tiếp 9Phương pháp trực tiếp ¾Cơ ở ố liệ s s u 9Báo cáo kết quả HĐKD 9Bảng CĐKT 9Sổ kế toán thu chi vốn bằng tiền 9Báo cáo lưu chuyển tiền tệ kỳ trước 9 ¾Thiết lập công thức báo cáo trên máy ¾Xem báo cáo THIẾT LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH (Báo cáo lưu chuyển tiền tệ) Trích “Báo cáo LCTT” THIẾT LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH (Thuyết minh báo cáo tài chính) ¾Nội dung: Gồm 8 phần ố¾Cơ sở s liệu 9Các sổ kế toán kỳ báo cáo 9Bả CĐKT kỳ bá áng o c o 9Báo cáo KQKD kỳ báo cáo 9Thuyết minh BCTC kỳ trước 9Sổ, thẻ kế toán chi tiết, sổ kế toán tổng hợp ¾Xem báo cáo THIẾT LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH (Thuyết minh Báo cáo tài chính) Trích “Thuyết minh BCTC” ĐỊA CHỈ DOWNLOAD TÀI LIỆU • Giáo trình kế toán máy misa com vn/giaotrinh/giao • Slide bài 11 – Kế toán tổng hợp và báo cáo tài chính . . . trinh_ketoanmay_dn_2010.pdf may_dn_2010/slide/bai11_ke_toan_tong_hop.ppt • Phim hướng dẫn thực hành misa com vn/Film/Web/SME20. . . 10/UserGuide/Gallery/GeneralLedger/General Ledger.html 27

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfbai_giang_thiet_lap_bao_cao_tai_chinh_bang_can_doi_ke_toan.pdf