Bài giảng Tổ chức và quản lý sàn giao dịch bất động sản

Chương 1: Những qui định chung

Điều 1: Mục đích thành lập

Điều 2: Nguyên tắc hoạt động

Điều 3: Hình thức pháp lý

 

 

doc20 trang | Chia sẻ: NamTDH | Lượt xem: 902 | Lượt tải: 0download
Nội dung tài liệu Bài giảng Tổ chức và quản lý sàn giao dịch bất động sản, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ốn mua sắm này thường dùng nguồn vốn do cổ đông đóng góp hay của chủ sỡ hữu đầu tư; sẽ được phòng KT tính toán trích khấu hao đưa vào chi phí theo định kỳ hàng tháng. lối vào II. Chi phí vốn lưu động Trong thời gian đầu, ít nhất 03 tháng, Sàn GD chưa có nguồn thu; nhưng chi phí duy trì hoạt động vẫn phát sinh, cho nên cần phải có 1 khoản vốn ban đầu để sử dụng. triệu đồng Chi phí Tháng thứ 1 Tháng thứ 2 Tháng thứ 3 Thuê mặt bằng 20 20 20 Tiền lương cho bộ máy 100 100 120 Chi điện, nước 5 5 7 Chi văn phòng phẩm 4 5 6 Điện thoại, fax, internet 4 5 6 Chi quảng cáo, tiếp thị, PR 10 10 12 Lương hiệu quả công việc 50 50 60 Khấu hao TSCĐ 10 10 10 Chi công tác phí 14 14 14 Cộng 215 219 255 Số lượng nhân viên ban đầu gồm: giám đốc, kế toán và thủ quỹ (02 người), Hành chánh nhân sự (02 người), bảo vệ (02 người), tài xế, tạp vụ (02 người), tiếp tân (01 người), nhân viên kinh doanh (10 người) với qũy lương là 100 triệu III. Tổng nhu cầu vốn hoạt động ban đầu: = I + II = 326.300.000 + 255.000.000 = 581.300.000 đồng B. Doanh thu hàng tháng: Thông thường, doanh thu của Sàn GD là giao dịch bán sản phẩm của đơn vị thành lập Sàn (nếu Sàn do công ty chủ đầu tư lập) hoặc doanh thu từ dịch vụ môi giới, định giá, pháp lý và quảng cáo. Do đó, trước khi lập Sàn, Giám đốc và các nhân viên kinh doanh cần chuẩn bị trước nguồn hàng và nguồn khách hàng để có doanh thu ngay khi đi vào hoạt động. c. Bảng kết quả lổ lãi của Sàn GD Chỉ tiêu Tháng I Tháng II Tháng III Tổng doanh thu Tổng chi phí Lời / lỗ trước thuế Lợi nhuận sau thuế PHỤ LỤC 1 CÔNG TY ……………………… ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- …………., ngày ……………… THÔNG BÁO HOẠT ĐỘNG SÀN GIAO DỊCH BẤT ĐỘNG SẢN ………………….. Kính gửi: Sở Xây dựng …………………………… Công ty:…………………………………………………………………………….. Địa chỉ trụ sở chính: ……………………………………………………………….. Điện thoại:……………. Fax: ……………….. Email: ……………………………. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: …………… do Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp ngày …………………. Ngành nghề kinh doanh: …………………………………………........................... Người đại diện theo pháp luật của Công ty: ………………………………………. Chức danh: ………………………………………………………………………… Thông báo hoạt động của Sàn giao dịch bất động sản ……………………….. với các nội dung như sau: Tên sàn giao dịch bất động sản: ………………………………………………… Địa điểm: …………………………Điện thoại:………………..………Email:…………….. Dịch vụ của sàn giao dịch bất động sản: ……………………………………….. Người quản lý sàn giao dịch bất động sản: …………………………………………… + Ngày sinh:……………………………………………………………….... + CMND số: ………………………………………………………………... + Giấy chứng nhận hoàn thành khóa học quản lý sàn giao dịch bất động sàn số: …….. do …………. cấp ngày: ….……… Quy mô, diện tích của sàn giao dịch bất động sản: …………………………………………………….…………………….. Cơ sở vật chất của sàn giao dịch bất động sản: ………………………………… Thời điểm dự kiến hoạt động: …………………………………………………………. Công ty …………… cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của nội dung thông báo này. Hồ sơ đính kèm: Công ty ……………….. Người đại diện theo pháp luật (hoặc Giám đốc Công ty) (Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên) PHỤ LỤC 2 CÔNG TY ……………………… ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: ……….., ngày ……………… QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Sàn giao dịch bất động sản …………………… Căn cứ Luật Kinh doanh bất động sản ngày 29 tháng 06 năm 2006; Căn cứ Nghị định 153/N Đ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Kinh doanh bất động sản; Căn cứ Thông tư 13/2008/TT-BXD ngày 21 tháng 05 năm 2008 hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định 153/2007/NĐ-CP; Căn cứ Điều lệ của Công ty ………………………………………….. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY …………………………………. QUYẾT ĐỊNH Điều 1: Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy chế hoạt động của Sàn giao dịch bất động sản ………………………….”. Điều 2: Giao Tổng Giám đốc (hoặc Giám đốc) thực hiện các thủ tục cần thiết để triển khai Quy chế này. Điều 3: Tổng Giám đốc (hoặc Giám đốc) và các bộ phận liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này. Điều 4: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Nơi nhận: TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH (Ký tên, đóng dấu) QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA SÀN GIAO DỊCH BẤT ĐỘNG SẢN …………… (Ban hành kèm theo Quyết định số …………..) Chương 1: Những qui định chung Điều 1: Mục đích thành lập Điều 2: Nguyên tắc hoạt động Điều 3: Hình thức pháp lý Chương II: Chức năng, nhiệm vụ, quyền và nghĩa vụ của Sàn Giao dịch, quyền và nghĩa vụ của các tổ chức, cá nhân tham gia Sàn Giao dịch Điều 4: Tên và địa chỉ của sàn giao dịch bất động sản ( BĐS) Điều 5: Quy mô, cơ sở vật chất của sàn giao dịch BĐS Điều 6: Chức năng của sàn giao dịch BĐS Điều 7: Nhiệm vụ của sàn giao dịch BĐS Điều 8: Quyền và nghĩa vụ của sàn giao dịch BĐS 8.1 Quyền hạn của sàn giao dịch BĐS 8.2 Nghĩa vụ của sàn giao dịch BĐS Điều 9: Quyền và nghĩa vụ của cán bộ, nhân viên sàn giao dịch BĐS Điều 10: Quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân tham gia sàn giao dịch BĐS 10.1 Về quyền: - yêu cầu Sàn cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến BĐS - yêu cầu Sàn cung cấp các dịch vụ về BĐS - yêu cầu Sàn bồi thường thiệt hại do lỗi của Sàn gây ra 10.2 Về nghĩa vụ - thực hiện qui chế họat động của Sàn - trả tiền dịch vụ cho Sàn - bồi thường thiệt hại do lỗi của mình gây ra cho Sàn - chịu trách nhiệm về độ chính xác, tính pháp lý đối với các thông tin liên quan BĐS tham gia giao dịch. - các nghĩa vụ khác theo qui định hay hợp đồng đã ký với Sàn Chương III: Tổ chức bộ máy và hoạt động của các bộ phận Điều 11: Tổ chức bộ máy 11.1 Cơ cấu tổ chức: - Giám đốc sàn; - Phó giám đốc sàn; - Các bộ phận chuyên môn: + ……… 11.2 Sơ đồ tổ chức 11.3 Sơ đồ bố trí mặt bằng sàn giao dịch BĐS Điều 12: Nhiệm vụ và quyền hạn của Giám đốc sàn 12.1 Nhiệm vụ 12.2 Quyền hạn Điều 13: Nhiệm vụ và quyền hạn của Phó Giám đốc sàn 13.1 Nhiệm vụ 13.2 Quyền hạn Điều 14: Chức năng, nhiệm vụ của các bộ phận (hoặc phòng) chuyên môn: 14.1 Chức năng, nhiệm vụ của bộ phận (hoặc phòng) …….. 14.2 Chức năng, nhiệm vụ của bộ phận (hoặc phòng) …….. 14.3 Chức năng, nhiệm vụ của bộ phận (hoặc phòng) …….. Chương IV: Chế độ quản lý tài chính Điều 15: Nguyên tắc quản lý tài chính Điều 16: Nguồn vốn hoạt động của sàn giao dịch BĐS Điều 17: Doanh thu và chi phí của sàn giao dịch BĐS 17.1 Doanh thu hoạt động 17.2 Chi phí hoạt động Điều 18: Thu nhập và phân bổ thu nhập 18.1 Thu nhập 18.2 Phân bổ thu nhập Chương V: Quan hệ với khách hàng trong giao dịch Điều 19: Trách nhiệm của sàn giao dịch BĐS đối với khách hàng Điều 20: Trách nhiệm của khách hàng đối với sàn giao dịch BĐS Điều 21: Quy trình thực hiện các dịch vụ của sàn giao dịch BĐS 21.1 Quy trình môi giới BĐS 21.2 Quy trình định giá BĐS 21.3 Quy trình đấu giá BĐS 21.4 ……………………………….. Chương VI: Qui định về thông tin BĐS đưa vào giao dịch; chế độ quản lý, cung cấp thông tin về BĐS, giao dịch tại Sàn GD BĐS Điều 22: Nội dung thông tin về BĐS khi đưa lên sàn giao dịch BĐS 22.1 Loại BĐS 22.2 Vị trí BĐS 22.3 Thông tin về quy hoạch 22.4 Quy mô, diện tích của BĐS 22.5 Đặc điểm, tính chất, công năng sử dụng, chất lượng của BĐS 22.6 Thực trạng hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội 22.7 Tình trạng pháp lý của BĐS 22.8 Các hạn chế về quyền sở hữu, quyền sử dụng BĐS (nếu có) 22.9 Gía bán, giá chuyển nhượng, giá cho thuê 22.10 Quyền và lợi ích của người có liên quan 22.11 Các thông tin liên quan đến chủ đầu tư, chủ sở hữu, chủ sử dụng BĐS …….. Điều 23: Quy định về thời hạn công khai các thông tin trên sàn giao dịch BĐS Điều 24: Quy định về quản lý thông tin Điều 25: Quy định về cung cấp thông tin Điều 26: Quy định về giao dịch tại sàn giao dịch BĐS Chương VII: Điều khoản thi hành Điều 27: Hiệu lực thi hành Điều 28: Tổ chức thực hiện Hồ sơ thông báo hoạt động sàn giao dịch BĐS, bao gồm: 1) Đơn thông báo hoạt động sàn giao dịch BĐS (theo mẫu tại Phụ lục 1). 2) Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh có đăng ký ngành nghề kinh doanh dịch vụ BĐS hoặc kinh doanh dịch vụ Sàn giao dịch BĐS. 3) Quyết định ban hành Quy chế hoạt động kèm theo Quy chế hoạt động sàn giao dịch BĐS có nội dung theo quy định. 4) Quyết định bổ nhiệm giám đốc sàn giao dịch BĐS. 5) Bản sao hợp lệ giấy chứng nhận đã hoàn thành khóa khóa đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về quản lý, điều hành sàn giao dịch BĐS của người quản lý sàn. 6) Bản sao hợp lệ chứng chỉ môi giới BĐS của 02 nhân viên làm công việc môi giới BĐS. 7) Bản sao hợp lệ chứng chỉ định giá BĐS của 02 nhân viên làm công việc định giá BĐS (nếu có chức năng định giá BĐS). 8) Bản sao hợp lệ các giấy tờ chứng minh địa điểm giao dịch của sàn giao dịch BĐS: - Hợp đồng thuê địa điểm (theo quy định tại khoản 2 Điều 124 Bộ Luật Dân sự và khoản 3 Điều 93 Luật Nhà ở) với thời hạn thuê tối thiểu 01 năm (12 tháng) kể từ ngày sàn giao dịch BĐS bắt đầu hoạt động (nếu thuê địa điểm). - Hoặc Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình (nếu địa điểm thuộc quyền sở hữu của tổ chức, cá nhân thành lập sàn). /. _________________________________________________________________

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docsan_giao_dich_bds_hieu_chinh_1__7996.doc