Báo cáo Thiết kế hệ thống xử lý nước thải công ty Colgate-Palmolive công suất 200m3 /ngđ

Trước thời đại công nghiệp hoá – hiệ n đại hoá, nhu cầ u về vật chất củ a con người

ngày càng tăng cao. Ngà nh cô ng nghi ệp của nước ta đã không ngừ ng mở rộng và tă ng năng

suất nhằm đá p ứng đượ c nhu cầ u thị trườ ng.Trong đó, hoá – mỹ phẩm là ngành phục vụ cho

nhu cầ u thiế t yế u của cuộ c số ng hằng ngày đồ ng thời nó cũ ng là ngành mang lại lợi nhuận

khá cao. Chí nh vì thế, rất nhiều cô ng ty nước ngoài đã đầ u tư sả n xuất ở Việt Nam như :

Colgate – Palmolive, Unilever, Procter & Gamble, Unza Cá c cô ng t y đó đã liê n tụ c cho ra

đời cá c sả n phẩm như: kem đánh ră ng, sữa t ắm, dầ u gội, nước làm mềm vải, sữ a rửa

mặt .Hiện nay, trước nhữ ng đòi hỏi về chất lượ ng và số lượng sản phẩm của người tiê u dùng

đã t hú c đẩy sự cạ nh tranh giữ a cá c nhà sả n xuất cà ng thêm gay gắt. Chính nhờ sự cạ nh tr anh

ấy đã gó p phần tăng doanh thu và phát triể n ngà nh cô ng nghiệ p trong nước. Song song đó,

hoạt độ ng củ a các nhà máy nà y ít nhi ề u đã là m ảnh hưở ng xấu đế n môi trường xung quanh,

nhất là môi trường nướ c.

Công ty TNHH Colgate – Palmolive ( Việt Nam ) là một trong số những công ty sản

xuất cá c mặt hàng hoá – mỹ phẩm.Trước ki a, cô ng t y chỉ sả n xuất kem đá nh ră ng và sữa tắm.

Do nhu cầu thị trườ ng tă ng nên cô ng t y đã mở rộng sả n xuất thêm dầ u gội, nướ c xả vải Việc

tăng nă ng suất đã mang l ại những lợi ích đáng kể song bê n cạ nh đó cũ ng nả y sinh nhữ ng vấn

đề về môi trườ ng như nướ c t hải. Nguồ n nướ c t hải sinh ra có hàm lượ ng chất hữ u cơ r ất cao,

COD tại đầ u nguồ n xả có khi lê n đến 86.000 mg/l. Điều đó dễ gây nguy hiểm cho các thủy

sinh vật sinh số ng ở nguồn tiế p nhậ n, nó làm mất cân bằ ng môi trườ ng sinh thái tự nhiên và

gâ y ảnh hưởng trự c tiếp đế n đời số ng củ a người dân xung quanh. Từ nhữ ng thực tế trên, yêu

cầ u phải khả o sát hiện trạ ng môi trường nước thải của cô ng ty, đá nh giá đượ c tình hình thực

tế để từ đó thiết kế hệ t hố ng xử lý nước thải nhằ m giảm thiểu khả năng gây ô nhiễm cho môi

trường là vô cùng cấp thiết.

pdf47 trang | Chia sẻ: oanh_nt | Lượt xem: 1054 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang nội dung tài liệu Báo cáo Thiết kế hệ thống xử lý nước thải công ty Colgate-Palmolive công suất 200m3 /ngđ, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Báo cáo tốt nghiệp : Thiết kế hệ thống xử lý nước thải công ty Colgate-Palmolive công suất 200m3/ngđ SVTH : Lê Ngọc Hiền _ K27 1 CHƯƠNG : I MỞ ĐẦU 1.1 ĐẶT VẤN ĐỀ Trước thời đại công nghiệp hoá – hiện đại hoá, nhu cầu về vật chất của con người ngày càng tăng cao. Ngành công nghiệp của nước ta đã không ngừng mở rộng và tăng năng suất nhằm đáp ứng được nhu cầu thị trường.Trong đó, hoá – mỹ phẩm là ngành phục vụ cho nhu cầu thiết yếu của cuộc sống hằng ngày đồng thời nó cũng là ngành mang lại lợi nhuận khá cao. Chính vì thế, rất nhiều công ty nước ngoài đã đầu tư sản xuất ở Việt Nam như : Colgate – Palmolive, Unilever, Procter & Gamble, Unza… Các công ty đó đã liên tục cho ra đời các sản phẩm như: kem đánh răng, sữa tắm, dầu gội, nước làm mềm vải, sữa rửa mặt….Hiện nay, trước những đòi hỏi về chất lượng và số lượng sản phẩm của người tiêu dùng đã thúc đẩy sự cạnh tranh giữa các nhà sản xuất càng thêm gay gắt. Chính nhờ sự cạnh tranh ấy đã góp phần tăng doanh thu và phát triển ngành công nghiệp trong nước. Song song đó, hoạt động của các nhà máy này ít nhiều đã làm ảnh hưởng xấu đến môi trường xung quanh, nhất là môi trường nước. Công ty TNHH Colgate – Palmolive ( Việt Nam ) là một trong số những công ty sản xuất các mặt hàng hoá – mỹ phẩm.Trước kia, công ty chỉ sản xuất kem đánh răng và sữa tắm. Do nhu cầu thị trường tăng nên công ty đã mở rộâng sản xuất thêm dầu gội, nước xả vải…Việc tăng năng suất đã mang lại những lợi ích đáng kể song bên cạnh đó cũng nảy sinh những vấn đề về môi trường như nước thải. Nguồn nước thải sinh ra có hàm lượng chất hữu cơ rất cao, COD tại đầu nguồn xả có khi lên đến 86.000 mg/l. Điều đó dễ gây nguy hiểm cho các thủy sinh vật sinh sống ở nguồn tiếp nhận, nó làm mất cân bằng môi trường sinh thái tự nhiên và gây ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của người dân xung quanh. Từ những thực tế trên, yêu cầu phải khảo sát hiện trạng môi trường nước thải của công ty, đánh giá được tình hình thực tế để từ đó thiết kế hệ thống xử lý nước thải nhằm giảm thiểu khả năng gây ô nhiễm cho môi trường là vô cùng cấp thiết. 1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU - Đánh giá mức độ ô nhiễm các nguồn nước thải khác nhau trong các dây chuyền sản xuất của công ty Colgate – Palmolive (Việt Nam ). - Phân tích, chọn lựa quy trình công nghệ xử lý nước thải thích hợp . - Thiết kế hệ thống xử lý nước thải cho nhà máy đạt tiêu chuẩn môi trường hiện hành. 1.3 PHẠM VI NGHIÊN CỨU - Thực hiện khảo sát trong công ty Colgate – Palmolive ( Việt Nam ). - Thời gian : 01/03/2005 đến 31/05/2005. Báo cáo tốt nghiệp : Thiết kế hệ thống xử lý nước thải công ty Colgate-Palmolive công suất 200m3/ngđ SVTH : Lê Ngọc Hiền _ K27 2 CHƯƠNG : II TỔNG QUAN 2.1 TỔNG QUAN VỀ NGÀNH HOÁ MỸ PHẨM Xã hội phát triển, nhu cầu thiết yếu của con người càng tăng kéo theo các mặt hàng ngành hóa mỹ phẩm cũng tăng vọt. Trước sự việc đó, các nhà sản xuất trong và ngoài nước đã không ngừng cạnh tranh về chất lượng sản phẩm nhằm đáp ứng cho con người nhu cầu tối ưu nhất trong đời sống. Một số công ty như : Colgate – Palmolive , Unilever, Lana, Kao, LG Vina, Procter & Gamble, … đã cho ra thị trường nhiều mặt hàng sản phẩm đa dạng, phong phú, con người có nhiều cơ hội lựa chọn hơn. Song song đó, lợi nhuận thu vào của các công ty cũng đáng kể , có một số công ty lợi nhuận lên đến hàng triệu đô la. Nhờ vậy mà thu nhập của các nhân viên cũng phần nào được cải thiện hơn trước, nó đã giúp cho nền kinh tế của các quốc gia phát triển nhanh chóng. Đặc biệt là Việt Nam trong thời gian gần đây, các công ty sản xuất về ngành hoá mỹ phẩm đã tăng lên rõ rệt. 2.2 TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY COLGATE – PALMOLIVE (VIỆT NAM) 2.2.1 Vị trí địa lí - Địa điểm : 61 Hồ Học Lãm, quận Bình Tân, Tp. HCM. - Phía Đông giáp với đường Hồ Học Lãm. - Phía Tây giáp với đồng ruộng. - Phía Bắc giáp với nhà dân. - Phía Nam giáp với xưởng may. 2.2.2 Qui mô, diện tích - Thị trường tiêu thụ trong và ngoài nước. - Hình thức kinh doanh : 100% vốn nước ngoài. - Diện tích : 17.500m2. - Qui mô : Bảng : 01 Sản lượng các sản phẩm của công ty Colgate-Palmolive 2.2.3 Cơ cấu tổ chức lao động - Lãnh đạo: 25 người. STT TÊN SẢN PHẨM SẢN LƯỢNG NĂM 1 Kem đánh răng 10.000 tấn 2 Bàn chảy đánh răng 50 triệu cái 3 Xà bông tắm 584 tấn 4 Sữa tắm 369 tấn 5 Dầu gội đầu 2829 tấn 6 Nước xả mềm vải 1800 tấn Báo cáo tốt nghiệp : Thiết kế hệ thống xử lý nước thải công ty Colgate-Palmolive công suất 200m3/ngđ SVTH : Lê Ngọc Hiền _ K27 3 - Nhân viên : 60 người. - Công nhân : 300 người. 2.2.4 Đặc tính nguyên liệu - Tổng số các loại hoá chất khoảng 40 loại , gồm 29 hoá chất dạng hữu cơ và 11 hoá chất dạng vô cơ. - Các loại hoá chất sử dụng đều nhập từ nước ngoài và được chứa trong các loại bao bì hoặc kiện hàng. - Chi tiết xem phần phụ lục 2.2 TỔNG QUAN PHƯƠNG PHÁP XỬ LÝ NƯỚC THẢI NGÀNH HOÁ MỸ PHẨM Ø Qua tham khảo các tài liệu ở thư viện, trên mạng internet và một số tài liệu ở công ty Colgate-Palmolive (Việt Nam) trong quá trình thực tập…cho thấy các nghiên cứu về xử lý nước thải ngành hoá mỹ phẩm là rất ít. Technical manager Purchase manager Production manager Planning manager Engineering Quality System CDC Distribute Logistic Planning Liquid Tooth brush Package Chemical Manufacture RSD Maintenance Project Utility system Manager Director Logistic manager Báo cáo tốt nghiệp : Thiết kế hệ thống xử lý nước thải công ty Colgate-Palmolive công suất 200m3/ngđ SVTH : Lê Ngọc Hiền _ K27 4 Ø Công ty Colgate-Palmolive có chi nhánh ở các nước như : Singapore, Thái Lan, Việt Nam,…nhưng ở mỗi nhà máy có công nghệ xử lý nước thải khác nhau, không có sự thống nhất chung cho loại hình sản xuất này. Ø Qua tham khảo, nghiên cứu các hệ thống xử lý nước thải hiện hữu của một số nhà máy Colgate-Palmolive đã đưa ra được một số phương pháp xử lý nước thải hiện nay thường áp dụng : 2.2.1 Phương pháp vật lý ( cơ học ) - Phương pháp này sử dụng các thiết bị, máy móc nhằm xử lý một phần các chất ô nhiễm có trong nước thải. Ví dụ như quá trình tách rác ( chủ yếu là các bao bì ) ra khỏi nước thải. - Các thiết bị thông dụng loại này như máy tách rác, song chắn rác, máy ép bùn, các thiết bị lọc (lọc cát, lọc than )… 2.2.2 Phương pháp hoá lý - Phương pháp này ứng dụng các quá trình hoá lý để xử lý nước thải, nhằm giảm một phần các chất ô nhiễm ra khỏi nước thải. - Phương pháp hoá lý chủ yếu là phương pháp keo tụ ( keo tụ bằng phèn nhôm, PAC, polymer ), phương pháp đông tụ, phương pháp tuyển nổi, … dùng để loại bỏ hàm lượng chất lơ lửng (SS) , các chất hoạt động bề mặt của nước thải từ sản xuất dầu gội, sữa tắm…, độ màu, độ đục, COD, BOD5 của nước thải. 2.2.3 Phương pháp hoá học - Phương pháp này dùng các phản ứng hoá học để chuyển các chất ô nhiễm thành các chất ít ô nhiễm hơn, chất ô nhiễm thành chất không ô nhiễm. Ví dụ như dùng ozon, Clorine, … để ôxi hoá các chất hữu cơ, vô cơ còn lại trong nước thải sau khi qua xử lý sinh học. 2.2.4 Phương pháp sinh học - Phương pháp xử lý nước thải này nhờ tác dụng của các loài vi sinh vật để phân huỷ một hàm lượng chất hữu cơ rất cao trong nước thải của ngành hoá mỹ phẩm,khả năng khử BOD5, COD rất hiệu quả. Phương pháp này chia làm 2 loại chủ yếu là sinh học hiếu khí ( có mặt sinh vật hiếu khí ) và sinh học kị khí ( có mặt sinh vật kị khí ). Đây là phương pháp phổ biến và thông dụng trong các qui trình xử lý nước thải vì có ưu điểm giá thành thấp, dễ vận hành. - Các công trình đơn vị xử lý sinh học hiếu khí như : Aerotank, lọc sinh học hiếu khí, sinh học tiếp xúc quay RBC (Rotating biological contact). - Các công trình đơn vị xử lý sinh học kị khí như : UASB ( upflow anearobic slugde blanket ), bể lọc sinh học kị khí dòng chảy ngược, bể lọc sinh học kị khí dòng chảy ngược có tầng lọc, bể kị khí khuấy trộn hoàn toàn, … Báo cáo tốt nghiệp : Thiết kế hệ thống xử lý nước thải công ty Colgate-Palmolive công suất 200m3/ngđ SVTH : Lê Ngọc Hiền _ K27 5 CHƯƠNG : III NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 3.1 NỘI DUNG NGHIÊN CỨU - Khảo sát dây chuyền công nghệ sản xuất của công ty Colgate-Palmolive. - Xác định lưu lượng, thành phần, tính chất nước thải sinh hoạt. - Xác định lưu lượng, thành phần, tính chất các nguồn thải trong các dây chuyền công nghệ sản xuất khác nhau. - Khảo sát, đánh giá hiệu quả hoạt động của mạng lưới thu gom nước thải hiện hữu. - Nghiên cứu mặt bằng, diện tích quy hoạch sử dụng để xây dựng trạm xử lý nước thải. - Khảo sát, đánh giá nguồn tiếp nhận nước thải. - Nghiên cứu, tham khảo các tài liệu về phương pháp xử lý nước thải. - Thiết kế hệ thống xử lý nước thải cho công ty Colgate-Palmolive (Việt nam). 3.2 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU - Khảo sát thực địa tại công ty Colgate-Palmolive. - Lấy mẫu, phân tích tại các dây chuyền sản xuất. - Tham khảo, nghiên cứu các tài liệu lưu trữ của công ty Colgate-Palmolive về quy trình, tình hình sản xuất , công nghệ xử lý nước thải. - Tham khảo và nghiên cứu các tài liệu khoa học được công bố sử dụng cho việc thiết kế hệ thống xử lý nước thải. Báo cáo tốt nghiệp : Thiết kế hệ thống xử lý nước thải công ty Colgate-Palmolive công suất 200m3/ngđ SVTH : Lê Ngọc Hiền _ K27 6 Vô chai CHƯƠNG : IV KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 4.1 Công nghệ sản xuất của công ty 4.1.1 Quy trình sản xuất 1. Qui trình công nghệ sản xuất sữa tắm Hoá chất sử dụng Chuẩn bị nguyên liệu Acid béo, KOH, APG Chuẩn bị màu, chất bảo Chất ổn định hương liệu màu hồng, quản và chất phụ gia bảo quản EDTA, Methylparaben,acid citric 800C,1atm Nấu trộn hoá chất Acid béo, KOH, APG,nước 400C,1atm Thêm màu,hương,chất Chất ổn định hương liệu màu hồng, ổn định,bảo quản… bảo quản EDTA, Methylparaben,acid citric 320C,1atm Báo cáo tốt nghiệp : Thiết kế hệ thống xử lý nước thải công ty Colgate-Palmolive công suất 200m3/ngđ SVTH : Lê Ngọc Hiền _ K27 7 2. Qui trình công nghệ sản xuất dầu gội Hoá chất sử dụng Chuẩn bị nguyên liệu ALS,Aculyn, Dimethicone Chuẩn bị màu, chất bảo Chất ổn định hương liệu màu hồng, muối quản và chất phụ gia đệm bảo quản EDTA, Methylparaben, Katon, acid citric 800C,1atm Nấu trộn hoá chất Acid béo, KOH, APG,nước 400C,1atm Thêm màu,hương,chất Chất ổn định, màu, hương, chất ổn định,bảo quản… bảo quản ,chiết xuất từ động vật 320C,1atm Vô chai Hình 01. Bồn pha trộn nguyên liệu sản xuất sữa tắm , dầu gội Báo cáo tốt nghiệp : Thiết kế hệ thống xử lý nước thải công ty Colgate-Palmolive công suất 200m3/ngđ SVTH : Lê Ngọc Hiền _ K27 8 Vô chai 3. Qui trình công nghệ sản xuất nước xả mềm vải Hoá chất sử dụng Chuẩn bị nguyên liệu Disteary Ammonium chloride,fatty alcohol Chuẩn bị màu, chất bảo Chất ổn định hương liệu màu hồng, đỏ… , quản và chất phụ gia muối đệm, chất bảo quản formalin 650C,1atm Nấu trộn hoá chất Disteary Ammonium chloride,fatty alcohol, nước 400C,1atm Thêm màu,hương,chất Chất ổn định,màu, hương,formalin ổn định,bảo quản… 320C,1atm Báo cáo tốt nghiệp : Thiết kế hệ thống xử lý nước thải công ty Colgate-Palmolive công suất 200m3/ngđ SVTH : Lê Ngọc Hiền _ K27 9 Hình 02. Bồn trộn nguyên liệu để sản xuất nước xả mềm vải 4. Qui trình công nghệ sản xuất xà bông tắm Hoá chất sử dụng Chuẩn bị nguyên liệu Hạt xà bông, PEG Chuẩn bị màu, chất bảo Chất phụ gia, hương liệu màu hồng, đỏ … quản và chất phụ gia chất bảo quản acid citric 400C,1atm Nấu trộn hoá chất Hạt xà bông, PEG 400C,1atm Thêm màu,hương,chất Chất ổn định hương liệu màu hồng, đỏ, ổn định,bảo quản… vàng…, chất bảo quản acid citric 750C,1atm Đùn ép, định hình Báo cáo tốt nghiệp : Thiết kế hệ thống xử lý nước thải công ty Colgate-Palmolive công suất 200m3/ngđ SVTH : Lê Ngọc Hiền _ K27 10 5. Qui trình công nghệ sản xuất kem đánh răng Hoá chất sử dụng Chuẩn bị nguyên liệu Acid béo, KOH, APG Chuẩn bị bột, chất độn, bảo Chất độn CaCO3,Silica,SLS,Gantrez, quản, chất phụ gia,ổn định màu hương liệu,màu xanh,trắng,Flouride,Triclo 650C,1atm Nấu trộn hoá chất Sorbitol,Glycerine,saccarin,nước 500C,1atm Thêm màu,hương,chất Chất độn CaCO3,Silica,SLS,Gantrez,hương ổn định,bảo quản… liệu,màu xanh,trắng,Flouride,Triclosan 320C,1atm Bơm vô ống Báo cáo tốt nghiệp : Thiết kế hệ thống xử lý nước thải công ty Colgate-Palmolive công suất 200m3/ngđ SVTH : Lê Ngọc Hiền _ K27 11 Hình 03. Hệ thống sản xuất kem đánh răng 6. Qui trình công nghệ sản xuất bàn chảy đánh răng 4.1.2 Thuyết minh công nghệ sản xuất - Toàn bộ qui trình sản xuất của công ty là qui trình sử dụng công nghệ hiện đang được sử dụng rộng rãi trong lãnh vực sản xuất các loại sản phẩm dầu gội, bàn chải đánh răng,… - Sơ đồ dây chuyền chung cho các công nghệ sản xuất : nguyên liệu chính và các loại phụ liệu, chất bảo quản và chất phụ gia được chuẩn bị. Tất cả các nguyên liệu được cân và tự đông chuyển đến máy trộn hoặc bồn gel. Sau đó, các nguyên liệu được nấu trọân với nhau ở nhiệt độ cao ( tuỳ loại sản phẩm mà nhiệt độ cần thiết có thể thay đổi).Sau khi nấu trộn hoá chất, sản phẩm được thêm các phụ gia lần nữa ( màu, hương liệu, chất phụ gia và chất bảo quản).Sản phẩm sau cùng được chuyển đến các bồn chứa để từ đó bơm thẳng lên máy nạp tự động vô chai ( các loại sản phẩm nước như dầu gội, nước xả vải,sữa tắm) hoặc đùn ép định hình ( xà phòng cục ) 4.2 KẾT QUẢ KHẢO SÁT 4.2.1 Lưu lượng, thành phần, tính chất nước thải sản xuất 4.2.1.1 Lưu lượng Máy ép vỉ bàn chảy đánh răng Vô thùng Nạp cước Máy bàn chảy (cắm cước vào bàn chảy ) Thành phẩm Nạp nhựa Ép phun cán bàn chảy Ép nhãn + hoàn chỉnh bàn chải Nạp cán bàn chảy Báo cáo tốt nghiệp : Thiết kế hệ thống xử lý nước thải công ty Colgate-Palmolive công suất 200m3/ngđ SVTH : Lê Ngọc Hiền _ K27 12 Ø Lưu lượng nước thải phân xưởng sản xuất kem đánh răng : 110 m3/ngđ. Ø Lưu lượng nước thải phân xưởng sản xuất sữa tắm, dầu gội, nước xả vải : 90 m3/ngđ. Bảng : 02 Lưu lượng nước thải sản xuất STT GIỜ Lưu lượng(m3/ngđ) 1 0-1 1 2 1-2 3 3 2-3 5 4 3-4 5 5 4-5 6 6 5-6 11 7 6-7 10 8 7-8 12 9 8-9 13 10 9-10 15 11 10-11 17 12 11-12 3 13 12-13 2 14 13-14 3 15 14-15 13 16 15-16 15 17 16-17 17 18 17-18 7 19 18-19 5 20 19-20 4 21 20-21 3 22 21-22 12 23 22-23 15 24 23-24 3 TỔNG CỘNG 200 m3/ngđ 4.2.1.2 Phương pháp thu mẫu Báo cáo tốt nghiệp : Thiết kế hệ thống xử lý nước thải công ty Colgate-Palmolive công suất 200m3/ngđ SVTH : Lê Ngọc Hiền _ K27 13 Theo sơ đồ bố trí các dây chuyền sản suất, bản vẽ kỹ thuật mạng lưới thoát nước thải, mặt bằng tổng thể nhà xưởng của công ty và qua khảo sát thực tế, phương pháp lấy mẫu nước thải được tiến hành như sau : - Mẫu được lấy tại hố ga đầu tiên ngay thời điểm đang xả ở từng khu sản xuất và ở trạm xử lý gọi là mẫu xả tại đầu nguồn. - Mẫu được lấy 14 lần ở cuối đường ống trong từng khu sản xuất và ở trạm xử lý vào các thời điểm 5h, 7h, 8h, 9h, 10h, 11h, 12h, 13h, 15h, 17h, 19h, 20h, 22h, 24h rồi trộn chung lại với nhau gọi là mẫu đặc trưng. Bảng 03. Vị trí thu mẫu Stt Vị trí lấy mẫu Ký hiệu mẫu xả tại đầu nguồn Số lần lấy mẫu Kí hiệu mẫu đặc trưng 1 Thu mẫu nước thải dây chuyền sản xuất kem đánh răng H1 14 H1t 2 Thu mẫu nước thải dây chuyền sản xuất nước xả mềm vải, sản xuất sửa tắm và dầu gội H2 14 H2t 3 Thu mẫu nước thải đầu vào của hệ thống xử lý nước thải H3 14 H3t 4.2.1.3 Kết quả phân tích Kết quả phân tích mẫu với các chỉ tiêu cơ bản được thể hiện ở bảng 04 - 05 Bảng 04. Kết quả phân tích các mẫu xả tại nguồn Ký hiệu mẫu CHỈ TIÊU PHÂN TÍCH BOD5 (mg O2/l) COD (mg O2/l) N tổng (mg/l) P2O5 (mg/l) SS (mg/l) pH Nhiệt độ H 1 1858 20.972 102,9 897 9990 5,91 700C H 2 1517 86.113 871,1 1382 7665 5,45 690C H 3 1650 68149 517 1025 6542 6,67 550C Phương pháp Ủ 20oC/5 ngày Đun hoàn lưu kín Kjeldahl A.Ascorbic Lọc, sấy pH kế Nhiệt kế chất lỏng Bảng 05. Kết quả phân tích các mẫu đặc trưng Ký hiệu mẫu CHỈ TIÊU PHÂN TÍCH BOD5 (mg O2/l) COD (mg O2/l) N tổng (mg/l) P2O5 (mg/l) SS (mg/l) pH Báo cáo tốt nghiệp : Thiết kế hệ thống xử lý nước thải công ty Colgate-Palmolive công suất 200m3/ngđ SVTH : Lê Ngọc Hiền _ K27 14 1858 1667 50 1517 1398 50 1650 1409 50 0 500 1000 1500 2000 B O D 5 ( m g/ l) 1 2 3 Vị trí mẫu BIỂU ĐỒ SO SÁNH BOD5 Mẫu đầu nguồn xả Mẫu đặc trưng TCVN5945-1995-cột B 20.972 4112 100 86.113 2310 100 68.149 3020 100 0 10000 20000 30000 40000 50000 60000 70000 80000 90000 C O D (m g/ l) 1 2 3 Vị trí mẫu BIỂU ĐỒ SO SÁNH COD Mẫu đầu nguồn xả Mẫu đặc trưng TCVN5945-1995-Cột B H1t 1.667 4112 50,7 174,8 2.820 4,81 H2t 1.398 2310 52,2 186,6 842 5,73 H3t 1409 3020 50,3 128,5 1540 6,47 Phương pháp Ủ 20oC/5 ngày Đun hoàn lưu kín Kjeldahl A.Ascorbic Lọc, sấy pH kế 4.2.1.4 Đánh giá kết quả phân tích 1. Chỉ tiêu BOD5 Hình 04. Biểu đồ so sánh BOD5 · Nhận xét v Chỉ số BOD5 giữa các mẫu tại đầu nguồn xả, mẫu đặc trưng là không đồng đều do tính chất nước thải không ổn định về BOD5. Tuy nhiên, mức độ chênh lệch không lớn khoảng 150 – 250 mg/l. v Mức độ ô nhiễm do BOD5 như trên là có khả năng xử lý triệt để bằng phưong pháp sinh học. v BOD5 trung bình của nước thải chung trước khi vào trạm xử lý nước thải là 1409 mg/l vượt 28 lần so với tiêu chuẩn B TCVN 5945-1995. 2 Chỉ tiêu COD Báo cáo tốt nghiệp : Thiết kế hệ thống xử lý nước thải công ty Colgate-Palmolive công suất 200m3/ngđ SVTH : Lê Ngọc Hiền _ K27 15 897 174.8 6 1382 186.6 6 1025 128.5 6 0 500 1000 1500 P to ång (m g/ l) 1 2 3 Vị trí mẫu BIỂU ĐỒ SO SÁNH PTỔNG Mẫu đầu nguồn xả Mẫu đặc trưng TCVN5945-1995-cột B 102.9 50.7 60 871.1 52.2 60 517 50.3 60 0 200 400 600 800 1000 N t ổn g (m g/ l) 1 2 3 Vị trí mẫu BIỂU ĐỒ SO SÁNH N TỔNG Mẫu đầu nguồn xả Mẫu đặc trưng TCVN5945-1995-cột B Hình 05. Biểu đồ so sánh COD · Nhận xét v COD của mẫu tại đầu nguồn xả so với mẫu đặc trưng có sự chênh lệch rất lớn. Đặc biệt ở vị trí mẫu 2 ( phân xưởng dầu gội, sữa tắm ) có độ chênh lệch lớn nhất 83803 mg/l . v Các giá trị COD cho thấy là quá cao so với tiêu chuẩn cho phép. v COD trung bình trước khi vào trạm xử lý là 3020 mg/l vượt 30 lần so với tiêu chuẩn B TCVN 5945-1995. 3 Chỉ tiêu Ptổng Hình 06. Biểu đồ so sánh Ptổng · Nhận xét v Tỷ lệ P giữa các mẫu đầu nguồn xả và mẫu đặc trưng là không đồng đều v P trung bình trước khi vào trạm xử lý là 128,5 mg/l vượt 22 lần so với tiêu chuẩn B TCVN 5945-1995. 4 Chỉ tiêu Ntổng Báo cáo tốt nghiệp : Thiết kế hệ thống xử lý nước thải công ty Colgate-Palmolive công suất 200m3/ngđ SVTH : Lê Ngọc Hiền _ K27 16 9990 2820 100 7665 842 100 6542 1540 100 0 2000 4000 6000 8000 10000 SS (m g/ l) 1 2 3 Vị trí mẫu BIỂU ĐỒ SO SÁNH SS Mẫu đầu nguồn xả Mẫu đặc trưng TCVN5945-1995-cột B Hình 07. Biểu đồ so sánh Ntổng · Nhận xét v Tương tự như các chỉ tiêu khác, chỉ tiêu Ntổng cũng biến động rất lớn và không ổn định. v Sự bất thường của mẫu 2 thể hiện tính chất của dây chuyền sản xuất nhiều loại sản phẩm khác nhau. v N trung bình trước khi vào trạm xử lý là 50,3 mg/l đạt tiêu chuẩn B TCVN 5945-1995. 5 Chỉ tiêu SS Hình 08. Biểu đồ so sánh SS · Nhận xét v Tương tự như các chỉ tiêu khác, chỉ tiêu SS cũng biến động rất lớn và không ổn định giữa các vị trí. v Các mẫu ở vị trí đầu nguồn cao hơn cuối nguồn rất nhiều lần, chứng tỏ những chất rắn lơ lửng đã lắng đọng lại trên đường ống và các hố ga thu nước thải. v SS trung bình trước khi vào trạm xử lý là 1540 mg/l vượt 15 lần so với tiêu chuẩn B TCVN 5945-1995. 6. Chỉ tiêu pH Bảng 06. Tỷ lệ vượt tiêu chuẩn của các mẫu theo pH Đánh giá chỉ tiêu pH Ký hiệu mẫu H1t H2t H3t Báo cáo tốt nghiệp : Thiết kế hệ thống xử lý nước thải công ty Colgate-Palmolive công suất 200m3/ngđ SVTH : Lê Ngọc Hiền _ K27 17 0.09 0.4 0.02 0.6 0.024 0.5 0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 T ỉ l ệ B O D /C O D 1 2 3 Vị trí mẫu BIỂU ĐỒ SO SÁNH TỈ LỆ BOD5/COD Mẫu đầu nguồn xả Mẫu đặc trưng Kết quả 4,81 5,73 6,47 Tiêu chuẩn 5.5 - 9 5.5 - 9 5.5 - 9 Không Đạt Đạt · Nhận xét v pH ổn định của các mẫu có khoảng biến động không lớn. v pH trung bình trước khi vào trạm xử lý là 6,47 mg/l đạt tiêu chuẩn B TCVN 5945- 1995. v Theo bảng 10 thì tỉ lệ vượt của chỉ tiêu pH so với tiêu chuẩn là tương đối thấp. Hầu như không vượt tiêu chuẩn, với mức độ này thì không cần xử lý nhưng cần có sự điều chỉnh cho cân bằng và thích hợp cho vi sinh trong xử lý sinh học. 5. Tỉ lệ BOD5/COD Bảng 07. So sánh tỉ lệ BOD5 / COD Kí hiệu mẫu Tỉ lệ BOD5/COD H1t 0,4 H2t 0,6 H3t 0,5 Hình 09. biểu đồ so sánh tỉ lệ BOD5 / COD Báo cáo tốt nghiệp : Thiết kế hệ thống xử lý nước thải công ty Colgate-Palmolive công suất 200m3/ngđ SVTH : Lê Ngọc Hiền _ K27 18 · Nhận xét: v Tỉ lệ BOD5/COD giữa các mẫu đặc trưng và trộn chung biến động qúa lớn. v Nhìn chung, tỉ lệ BOD5/COD của mẫu đặc trưng khoảng 0,4 – 0,6 là có khả năng xử lý sinh học. 6. Nhiệt độ Bảng 08 .Nhiệt độ Kí hiệu mẫu Nhiệt độ (0C) H1 70 H2 69 H3 55 · Nhận xét: v Nhiệt độ nước thải sản xuất rất cao do quá trình rửa thiết bị sử dụng nước với nhiệt độ 1000C. v Vì vậy, nó có thể làm hư hại đường ống thoát nước và ảnh hưởng đến quá trình xử lý sinh học. 4.2.2 Lưu lượng, thành phần,tính chất nước thải sinh hoạt - Lưu lượng nước thải sinh hoạt : 18 m3/ngđ. Bảng 09. Kết quả phân tích mẫu nước thải sinh hoạt Hvs Ký hiệu mẫu CHỈ TIÊU PHÂN TÍCH BOD5 (mg O2/l) COD (mg O2/l) N tổng (mg/l) P2O5 (mg/l) SS (mg/l) pH Hvs 99 1.287 79,7 141,9 93 6,96 Tiêu chuẩn 50 100 60 6 100 5.5 - 9 Số lần vượt 1,98 12,87 1,33 23,65 0,93 Đạt Phương pháp Ủ 20oC/5 ngày Đun hoàn lưu kín Kjeldahl A.Ascorbic Lọc, sấy pH kế · Nhận xét Qua kết quả phân tích trên, nhận thấy thành phần, tính chất nước thải sinh hoạt có những đặc điểm sau: Báo cáo tốt n

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfXLNT dau goi_ xa bong.pdf