Chất lượng không khí - Khí thải công nghiệp -tiêu chuẩn thải theo thải l-ợng của các chất hữu cơ trong khu công nghiệp

Tiêu chuẩn này áp dụng để kiểm soát nồng độ thành phần khí thải phát thải từ các nguồn thải tĩnh đang

hoạt động và/hoặc áp dụng để tính, thẩm định sự phát thải của một cơ sở sản xuất công nghiệp mới,

hoặc sau khi cải tạo nâng cấp.

Tiêu chuẩn này cụ thể hóa việc áp dụng TCVN 5940:1995 có tính đến l-u l-ợng thải (thải l-ợng) của

khí thải công nghiệp chứa thành phần các chất hữu cơ đ-ợc thải ra môi tr-ờng trong khu công nghiệp,

trình độ công nghệ và khu vực hoạt động của cơ sở sản xuất.

pdf11 trang | Chia sẻ: lelinhqn | Lượt xem: 2065 | Lượt tải: 1download
Nội dung tài liệu Chất lượng không khí - Khí thải công nghiệp -tiêu chuẩn thải theo thải l-ợng của các chất hữu cơ trong khu công nghiệp, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TCVN T I ª U C H U È N V I Ö T N A M TCVN 6994 : 2001 ChÊt l−îng kh«ng khÝ − KhÝ th¶i c«ng nghiÖp − tiªu chuÈn th¶i theo th¶i l−îng cña c¸c chÊt h÷u c¬ trong khu c«ng nghiÖp Air quality – Standards for organic substances in industrial emission discharged in industrial zones Hµ néi − 2001 Lêi nãi ®Çu TCVN 6994: 2001 do Ban kÜ thuËt Tiªu chuÈn TCVN /TC 146 "ChÊt l−îng kh«ng khÝ" biªn so¹n, Tæng côc Tiªu chuÈn §o l−êng ChÊt l−îng ®Ò nghÞ, Bé Khoa häc, C«ng nghÖ vµ M«i tr−êng ban hµnh. 3 T I ª u c h u È n v I Ö t n a m tcvn 6994 : 2001 ChÊt l−îng kh«ng khÝ − KhÝ th¶i c«ng nghiÖp − Tiªu chuÈn th¶i theo th¶i l−îng cña c¸c chÊt h÷u c¬ trong khu c«ng nghiÖp Air quality – Standards for organic substances in industrial emission discharged in industrial zones 1 Ph¹m vi ¸p dông Tiªu chuÈn nµy ¸p dông ®Ó kiÓm so¸t nång ®é thµnh phÇn khÝ th¶i ph¸t th¶i tõ c¸c nguån th¶i tÜnh ®ang ho¹t ®éng vµ/hoÆc ¸p dông ®Ó tÝnh, thÈm ®Þnh sù ph¸t th¶i cña mét c¬ së s¶n xuÊt c«ng nghiÖp míi, hoÆc sau khi c¶i t¹o n©ng cÊp. Tiªu chuÈn nµy cô thÓ hãa viÖc ¸p dông TCVN 5940:1995 cã tÝnh ®Õn l−u l−îng th¶i (th¶i l−îng) cña khÝ th¶i c«ng nghiÖp chøa thµnh phÇn c¸c chÊt h÷u c¬ ®−îc th¶i ra m«i tr−êng trong khu c«ng nghiÖp, tr×nh ®é c«ng nghÖ vµ khu vùc ho¹t ®éng cña c¬ së s¶n xuÊt. 2 Tiªu chuÈn viÖn dÉn TCVN 5939: 1995 ChÊt l−îng kh«ng khÝ - Tiªu chuÈn khÝ th¶i c«ng nghiÖp ®èi víi bôi vµ c¸c chÊt v« c¬. TCVN 5940: 1995 ChÊt l−îng kh«ng khÝ - Tiªu chuÈn khÝ th¶i c«ng nghiÖp ®èi víi c¸c chÊt h÷u c¬. 3 Tiªu chuÈn th¶i 3.1 Danh môc c¸c chÊt h÷u c¬ trong khÝ th¶i c«ng nghiÖp vµ nång ®é cña chóng theo l−u l−îng, tr×nh ®é c«ng nghÖ khi ph¸t th¶i vµo m«i tr−êng khu c«ng nghiÖp, kh«ng ®−îc v−ît c¸c gia trÞ nªu trong b¶ng 1 khi hÖ sè KV = 1. 3.2 Trong tr−êng hîp c¬ quan cã thÈm quyÒn vÒ m«i tr−êng yªu cÇu cã sù ph©n vïng chi tiÕt vµ cô thÓ h¬n cho mçi vïng (KV ≠ 1), th× cã thÓ ¸p dông hÖ sè KV lµ mét d·y gi¸ trÞ ®Ó tÝnh nång ®é th¶i theo c«ng thøc nªu ë phô lôc A cïng víi hÖ sè KQ, KCN t−¬ng øng víi tõng nguån th¶i. TCVN 6994 : 2001 4 B ¶n g 1 − N å n g ® é c h o p h Ðp c ñ a ch Êt h ÷ u c ¬ t ro n g k h Ý t h ¶i c « n g n g h iÖ p ø n g v í i l− u l− î n g k h ¸c n h au v µ tr ×n h ® é c « n g n g h Ö, t h ¶i r a tr o n g k h u c « n g n g h iÖ p (K V = 1 ) § ¬n v Þ t Ýn h b» ng m ili ga m tr ªn m Ðt k hè i k hÝ th ¶i ë ® iÒ u ki Ön ti ªu c hu Èn ( m g/ N m 3 ) C « n g n g h Ö cÊ p A C « n g n g h Ö cÊ p B C « n g n g h Ö cÊ p C T T T ªn c ¸c h î p c h Êt C « n g t h ø c h ã a K C N = 0 ,6 K C N = 0 ,7 5 K C N = 1 h ÷ u c ¬ h ä c Q 1 Q 2 Q 3 Q 1 Q 2 Q 3 Q 1 Q 2 Q 3 K Q = 1 K Q = 0, 75 K Q = 0 ,5 K Q = 1 K Q = 0 ,7 5 K Q = 0 ,5 K Q = 1 K Q = 0 ,7 5 K Q = 0 ,5 1 A xe to n C H 3C O C H 3 14 40 10 80 72 0 18 00 13 50 90 0 24 00 18 00 12 00 2 A xe ty le n te tr ab ro m ua C H B r 2 C H B r 2 8, 4 6, 3 4, 2 10 ,5 7, 87 5 5, 25 14 10 ,5 7 3 A xe ta ld eh yd C H 3C H O 16 2 12 1, 5 81 20 2, 5 15 1, 87 5 10 1, 25 27 0 20 2, 5 13 5 4 A cr ol ei n C H 2= C H C H O 0, 72 0, 54 0, 36 0, 9 0, 67 5 0, 45 1, 2 0, 9 0, 6 5 A m yl ax et at C H 3C O O C 5H 11 31 5 23 6, 25 15 7, 5 39 3, 75 2 95 ,3 12 5 19 6, 87 5 52 5 39 3, 75 26 2, 5 6 A ni lin C 6H 5N H 2 11 ,4 8, 55 5, 7 14 ,2 5 10 ,6 87 5 7, 12 5 19 14 ,2 5 9, 5 7 A nh yd rit a xe tic (C H 3C H O ) 2 O 21 6 16 2 10 8 27 0 20 2, 5 13 5 36 0 27 0 18 0 8 B en zi di n N H 2( C 6H 4) 2N H 2 0, 00 48 0, 00 36 0, 00 24 0, 00 6 0, 00 45 0, 00 3 0, 00 8 0, 00 6 0, 00 4 9 B en ze n C 6H 6 48 36 24 60 45 30 80 60 40 1 0 B en zy l c lo ru a C 6H 5N H 2 3 2, 25 1, 5 3, 75 2, 81 25 1, 87 5 5 3, 75 2, 5 1 1 B ut ad ie n C 4H 6 13 20 99 0 66 0 16 50 12 37 ,5 82 5 22 00 16 50 11 00 1 2 B ut an C 4H 10 14 10 10 57 ,5 70 5 17 62 ,5 1 32 1, 87 5 88 1, 25 23 50 17 62 ,5 11 75 1 3 B ut yl a xe ta t C H 3C O O C 4H 9 57 0 42 7, 5 28 5 71 2, 5 53 4, 37 5 35 6, 25 95 0 71 2, 5 47 5 1 4 n - B ut an ol C 4H 9O H 18 0 13 5 90 22 5 16 8, 75 11 2, 5 30 0 22 5 15 0 1 5 B ut yl am in C H 3( C H ) 2 C H 2N H 2 9 6, 75 4, 5 11 ,2 5 8, 43 75 5, 62 5 15 11 ,2 5 7, 5 1 6 C re so n (a -, m -, p -) C H 3C 6H 4O H 13 ,2 9, 9 6, 6 16 ,5 12 ,3 75 8, 25 22 16 ,5 11 1 7 C lo be nz en C 6H 5C l 21 0 15 7, 5 10 5 26 2, 5 19 6, 87 5 13 1, 25 35 0 26 2, 5 17 5 1 8 C lo ro fo m C H 3C l 14 4 10 8 72 18 0 13 5 90 24 0 18 0 12 0 1 9 β - c lo pr en C H 2= C C lC H = C H 2 54 40 ,5 27 67 ,5 50 ,6 25 33 ,7 5 90 67 ,5 45 2 0 C lo pi cr in C C l 3N O 2 0, 42 0, 31 5 0, 21 0, 52 5 0, 39 37 5 0, 26 25 0, 7 0, 52 5 0, 35 TCVN 6994 : 2001 5 B ¶n g 1 ( tiÕ p th eo ) C « n g n g h Ö cÊ p A C « n g n g h Ö cÊ p B C « n g n g h Ö cÊ p C T T T ªn c ¸c h î p c h Êt C « n g t h ø c h ã a K C N = 0 ,6 K C N = 0 ,7 5 K C N = 1 h ÷ u c ¬ h ä c Q 1 Q 2 Q 3 Q 1 Q 2 Q 3 Q 1 Q 2 Q 3 K Q = 1 K Q = 0, 75 K Q = 0 ,5 K Q = 1 K Q = 0 ,7 5 K Q = 0 ,5 K Q = 1 K Q = 0 ,7 5 K Q = 0 ,5 2 1 C yc lo he xa n C 6H 12 78 0 58 5 39 0 97 5 73 1, 25 48 7, 5 13 00 97 5 65 0 2 2 C yc lo he xa no l C 6H 11 O H 24 6 18 4, 5 12 3 30 7, 5 23 0, 62 5 15 3, 75 41 0 30 7, 5 20 5 23 C ya lo he xa no n C 6H 10 O 24 0 18 0 12 0 30 0 22 5 15 0 40 0 30 0 20 0 2 4 C yc lo he xe n C 6H 10 81 0 60 7, 5 40 5 10 12 ,5 75 9, 37 5 50 6, 25 13 50 10 12 ,5 67 5 2 5 D ie ty la m in (C 2H 5) 2N H 2 45 33 ,7 5 22 ,5 56 ,2 5 42 ,1 87 5 28 ,1 25 75 56 ,2 5 37 ,5 2 6 D ifl od ib ro m m et an C F 2B r 2 51 6 38 7 25 8 64 5 48 3, 75 32 2, 5 86 0 64 5 43 0 2 7 o- di cl ob en ze n C 6H 4C l 2 18 0 13 5 90 22 5 16 8, 75 11 2, 5 30 0 22 5 15 0 2 8 1, 1 - D ic lo et an C H C l 2C H 3 24 0 18 0 12 0 30 0 22 5 15 0 40 0 30 0 20 0 2 9 1, 2 - D ic lo et yl en C lC H =C H C l 47 4 35 5, 5 23 7 59 2, 5 44 4, 37 5 29 6, 25 79 0 59 2, 5 39 5 3 0 1, 2 - D ic lo di flo m et an C C l 2F 2 29 70 22 27 ,5 14 85 37 12 ,5 2 78 4, 37 5 18 56 ,2 5 49 50 37 12 ,5 24 75 3 1 D io xa n C 4H 8O 2 21 6 16 2 10 8 27 0 20 2, 5 13 5 36 0 27 0 18 0 3 2 D im et yl an ili n C 6H 5N (C H 3) 2 15 11 ,2 5 7, 5 18 ,7 5 14 ,0 62 5 9, 37 5 25 18 ,7 5 12 ,5 3 3 D ic lo et yl e te (C lC H 2C H 2) 2O 54 40 ,5 27 67 ,5 50 ,6 25 33 ,7 5 90 67 ,5 45 3 4 D im et yl fo m am it (C H 3) 2N O C H 36 27 18 45 33 ,7 5 22 ,5 60 45 30 3 5 D im et yl su nf at (C H 3) 2S O 4 0, 3 0, 22 5 0, 15 0, 37 5 0, 28 12 5 0, 18 75 0, 5 0, 37 5 0, 25 3 6 D im et yl hy dr az in (N H 3) 2N N H 2 0, 6 0, 45 0, 3 0, 75 0, 56 25 0, 37 5 1 0, 75 0, 5 3 7 D in itr ob en ze n( o- , m -, p -) C 6H 4( N O 2) 2 0, 6 0, 45 0, 3 0, 75 0, 56 25 0, 37 5 1 0, 75 0, 5 3 8 E ty la xe ta t C H 3C O O C 2H 5 84 0 63 0 42 0 10 50 78 7, 5 52 5 14 00 10 50 70 0 3 9 E ty la m in C H 3C H 2N H 2 27 20 ,2 5 13 ,5 33 ,7 5 25 ,3 12 5 16 ,8 75 45 33 ,7 5 22 ,5 4 0 E ty lb en ze n C H 3C H 2C 6H 5 52 2 39 1, 5 26 1 65 2, 5 48 9, 37 5 32 6, 25 87 0 65 2, 5 43 5 4 1 E ty lb ro m ua C 2H 5B r 53 4 40 0, 5 26 7 66 7, 5 50 0, 62 5 33 3, 75 89 0 66 7, 5 44 5 4 2 E ty le nd ia m in N H 2C H 2= C H 2N H 2 18 13 ,5 9 22 ,5 16 ,8 75 11 ,2 5 30 22 ,5 15 4 3 E ty le nd ib ro m ua C H B r= C H B r 11 4 85 ,5 57 14 2, 5 10 6, 87 5 71 ,2 5 19 0 14 2, 5 95 4 4 E ta no l C 2H 5O H 11 40 85 5 57 0 14 25 10 68 ,7 5 71 2, 5 19 00 14 25 95 0 TCVN 6994 : 2001 6 B ¶n g 1 ( tiÕ p th eo ) C « n g n g h Ö cÊ p A C « n g n g h Ö cÊ p B C « n g n g h Ö cÊ p C T T T ªn c ¸c h î p c h Êt C « n g t h ø c h ã a K C N = 0 ,6 K C N = 0 ,7 5 K C N = 1 h ÷ u c ¬ h ä c Q 1 Q 2 Q 3 Q 1 Q 2 Q 3 Q 1 Q 2 Q 3 K Q = 1 K Q = 0, 75 K Q = 0 ,5 K Q = 1 K Q = 0 ,7 5 K Q = 0 ,5 K Q = 1 K Q = 0 ,7 5 K Q = 0 ,5 4 5 E ty la cr ila t C H 2= C H C O O C 2H 5 60 45 30 75 56 ,2 5 37 ,5 10 0 75 50 5 6 E ty le n cl oh yd rin C H 2C lC H 2O H 9, 6 7, 2 4, 8 12 9 6 16 12 8 4 7 E ty le n ox yt C H 2O C H 2 12 9 6 15 11 ,2 5 7, 5 20 15 10 4 8 E ty l e te C 2H 5O C 2H 5 72 0 54 0 36 0 90 0 67 5 45 0 12 00 90 0 60 0 4 9 E ty l c lo ru a C H 3C H 2C l 15 60 11 70 78 0 19 50 14 62 ,5 97 5 26 00 19 50 13 00 5 0 E ty ls ili ca t (C 2H 5) 4S iO 4 51 0 38 2, 5 25 5 63 7, 5 47 8, 12 5 31 8, 75 85 0 63 7, 5 42 5 5 1 E ta no la m in N H 2C H 2C H 2O H 27 20 ,2 5 13 ,5 33 ,7 5 25 ,3 12 5 16 ,8 75 45 33 ,7 5 22 ,5 5 2 F uf ur al C 4H 3O C H O 12 9 6 15 11 ,2 5 7, 5 20 15 10 5 3 F om al de hy t H C H O 3, 6 2, 7 1, 8 4, 5 3, 37 5 2, 25 6 4, 5 3 5 4 F uf ur yl C 4H 3O C H 2O H 72 0 54 0 36 0 90 0 67 5 45 0 12 00 90 0 60 0 5 5 F lo tr ic lo m et an C C l 3F 33 60 25 20 16 80 42 00 31 50 21 00 56 00 42 00 28 00 5 6 n - H ep ta n C 7H 16 12 00 90 0 60 0 15 00 11 25 75 0 20 00 15 00 10 00 5 7 n - H ex an C 6H 14 27 0 20 2, 5 13 5 33 7, 5 25 3, 12 5 16 8, 75 45 0 33 7, 5 22 5 5 8 Is op ro py la m in (C H 3) 2C H N H 2 7, 2 5, 4 3, 6 9 6, 75 4, 5 12 9 6 5 9 Is ob ut an ol (C H 3) 2C H C H 2O H 21 6 16 2 10 8 27 0 20 2, 5 13 5 36 0 27 0 18 0 6 0 M et yl ax et at C H 3C O O C H 3 36 6 27 4, 5 18 3 45 7, 5 34 3, 12 5 22 8, 75 61 0 45 7, 5 30 5 6 1 M et yl ac ry la t C H 2= C H C O O C H 3 21 15 ,7 5 10 ,5 26 ,2 5 19 ,6 87 5 13 ,1 25 35 26 ,2 5 17 ,5 6 2 M et an ol C H 3O H 15 6 11 7 78 19 5 14 6, 25 97 ,5 26 0 19 5 13 0 6 3 M et yl ax et yl en C H 3C =C H 99 0 74 2, 5 49 5 12 37 ,5 92 8, 12 5 61 8, 75 16 50 12 37 ,5 82 5 6 4 M et yl br om ua C H 3B r 48 36 24 60 45 30 80 60 40 6 5 M et yl cy cl oh ec xa n C H 3C 6H 11 12 00 90 0 60 0 15 00 11 25 75 0 20 00 15 00 10 00 6 6 M et yl cy cl oh ec xa no l C H 3C 6H 10 O H 28 2 21 1, 5 14 1 35 2, 5 26 4, 37 5 17 6, 25 47 0 35 2, 5 23 5 6 7 M et yl cy cl oh ec xa no n C H 3C 6H 9O 27 6 20 7 13 8 34 5 25 8, 75 17 2, 5 46 0 34 5 23 0 6 8 M et yl cl or ua C H 3C l 12 6 94 ,5 63 15 7, 5 11 8, 12 5 78 ,7 5 21 0 15 7, 5 10 5 TCVN 6994 : 2001 7 B ¶n g 1 ( tiÕ p th eo ) C « n g n g h Ö cÊ p A C « n g n g h Ö cÊ p B C « n g n g h Ö cÊ p C T T T ªn c ¸c h î p c h Êt C « n g t h ø c h ã a K C N = 0 ,6 K C N = 0 ,7 5 K C N = 1 h ÷ u c ¬ h ä c Q 1 Q 2 Q 3 Q 1 Q 2 Q 3 Q 1 Q 2 Q 3 K Q = 1 K Q = 0, 75 K Q = 0 ,5 K Q = 1 K Q = 0 ,7 5 K Q = 0 ,5 K Q = 1 K Q = 0 ,7 5 K Q = 0 ,5 6 9 M et yl en c lo ru a C H 2C l 2 10 50 78 7, 5 52 5 13 12 ,5 98 4, 37 5 65 6, 25 17 50 13 12 ,5 87 5 7 0 M et yl c lo ro fo m C H 3C C l 3 16 20 12 15 81 0 20 25 15 18 ,7 5 10 12 ,5 27 00 20 25 13 50 7 1 M on om et yl an ili n C 6H 5N H C H 3 5, 4 4, 05 2, 7 6, 75 5, 06 25 3, 37 5 9 6, 75 4, 5 7 2 M et an ol am in H O C H 2N H 2 18 ,6 13 ,9 5 9, 3 23 ,2 5 17 ,4 37 5 11 ,6 25 31 23 ,2 5 15 ,5 7 3 N ap ht al en C 10 H 8 90 67 ,5 45 11 2, 5 84 ,3 75 56 ,2 5 15 0 11 2, 5 75 7 4 N itr ob en ze n C 6H 5N O 2 3 2, 25 1, 5 3, 75 2, 81 25 1, 87 5 5 3, 75 2, 5 7 5 N itr oe ta n C H 3C H 2N O 2 18 6 13 9, 5 93 23 2, 5 17 4, 37 5 11 6, 25 31 0 23 2, 5 15 5 7 6 N itr og ly ce rin C 3H 5( N O 2) 3 3 2, 25 1, 5 3, 75 2, 81 25 1, 87 5 5 3, 75 2, 5 7 7 N itr om et an C H 3N O 2 15 0 11 2, 5 75 18 7, 5 14 0, 62 5 93 ,7 5 25 0 18 7, 5 12 5 7 8 2 - N itr op ro pa n C H 3C H (N O 2) C H 3 10 80 81 0 54 0 13 50 10 12 ,5 67 5 18 00 13 50 90 0 7 9 N itr ot ol ue n N O 2C 6H 4C H 3 18 13 ,5 9 22 ,5 16 ,8 75 11 ,2 5 30 22 ,5 15 8 0 O ct an C 8H 18 17 10 12 82 ,5 85 5 21 37 ,5 1 60 3, 12 5 10 68 ,7 5 28 50 21 37 ,5 14 25 8 1 P en ta n C 5H 12 17 70 13 27 ,5 88 5 22 12 ,5 1 65 9, 37 5 11 06 ,2 5 29 50 22 12 ,5 14 75 8 2 P en ta no n C H 3C O (C H 2) 2C H 3 42 0 31 5 21 0 52 5 39 3, 75 26 2, 5 70 0 52 5 35 0 8 3 P he no l C 6H 5O H 11 ,4 8, 55 5, 7 14 ,2 5 10 ,6 87 5 7, 12 5 19 14 ,2 5 9, 5 8 4 P he ny lh yd ra zi n C 6H 5N H N H 2 13 ,2 9, 9 6, 6 16 ,5 12 ,3 75 8, 25 22 16 ,5 11 8 5 T et ra cl oe ty le n C C l 2= C C l 2 40 2 30 1, 5 20 1 50 2, 5 37 6, 87 5 25 1, 25 67 0 50 2, 5 33 5 8 6 P ro pa no l C H 3C H 2C H 2O H 58 8 44 1 29 4 73 5 55 1, 25 36 7, 5 98 0 73 5 49 0 8 7 P ro py la xe ta t C H 3C O O C 3H 7 50 4 37 8 25 2 63 0 47 2, 5 31 5 84 0 63 0 42 0 8 8 P ro py le nd ic lo ru a C H 3C H C l-C H 2C l 21 0 15 7, 5 10 5 26 2, 5 19 6, 87 5 13 1, 25 35 0 26 2, 5 17 5 8 9 P ro py le no xy t C 3H 6O 14 4 10 8 72 18 0 13 5 90 24 0 18 0 12 0 9 0 P ro py le n et e C 3H 5O C 3H 5 12 60 94 5 63 0 15 75 11 81 ,2 5 78 7, 5 21 00 15 75 10 50 9 1 P yr in di n C 5H 5N 18 13 ,5 9 22 ,5 16 ,8 75 11 ,2 5 30 22 ,5 15 9 2 P yr en C 16 H 10 9 6, 75 4, 5 11 ,2 5 8, 43 75 5, 62 5 15 11 ,2 5 7, 5 TCVN 6994 : 2001 8 B ¶n g 1 ( kÕ t t hó c) C « n g n g h Ö cÊ p A C « n g n g h Ö cÊ p B C « n g n g h Ö cÊ p c T T T ªn c ¸c h î p c h Êt C « n g t h ø c h ã a K C N = 0 ,6 K C N = 0 ,7 5 K C N = 1 h ÷ u c ¬ h ä c Q 1 Q 2 Q 3 Q 1 Q 2 Q 3 Q 1 Q 2 Q 3 K Q = 1 K Q = 0, 75 K Q = 0 ,5 K Q = 1 K Q = 0 ,7 5 K Q = 0 ,5 K Q = 1 K Q = 0 ,7 5 K Q = 0 ,5 9 3 Q ui no n C 6H 4O 2 0, 24 0, 18 0, 12 0, 3 0, 22 5 0, 15 0, 4 0, 3 0, 2 9 4 S ty re n C 6H 5C H = C H 2 25 2 18 9 12 6 31 5 23 6, 25 15 7, 5 42 0 31 5 21 0 9 5 T et ra hy dr of ur al C 4H 8O 35 4 26 5, 5 17 7 44 2, 5 33 1, 87 5 22 1, 25 59 0 44 2, 5 29 5 9 6 1, 1, 2, 2 - T et ra cl oe ta n C l 2H C C H C l 2 21 15 ,7 5 10 ,5 26 ,2 5 19 ,6 87 5 13 ,1 25 35 26 ,2 5 17 ,5 9 7 T et ra cl om et an C C l 4 39 29 ,2 5 19 ,5 48 ,7 5 36 ,5 62 5 24 ,3 75 65 48 ,7 5 32 ,5 9 8 T ol ue n C 6H 5C H 3 45 0 33 7, 5 22 5 56 2, 5 42 1, 87 5 28 1, 25 75 0 56 2, 5 37 5 9 9 T et ra ni tr om et an C (N O 2) 4 4, 8 3, 6 2, 4 6 4, 5 3 8 6 4 1 00 T ol ui di n C H 3C 6H 4N H 2 13 ,2 9, 9 6, 6 16 ,5 12 ,3 75 8, 25 22 16 ,5 11 1 01 T ol ue n - 2, 4 - di is oc ya na t C H 3C 6H 3( N C O ) 2 0, 42 0, 31 5 0, 21 0, 52 5 0, 39 37 5 0, 26 25 0, 7 0, 52 5 0, 35 1 02 T rie ty la m in (C 2H 5) 3N 60 45 30 75 56 ,2 5 37 ,5 10 0 75 50 1 03 1, 1, 2 - T ric lo et an C H C l 2C H 2C l 64 8 48 6 32 4 81 0 60 7, 5 40 5 10 80 81 0 54 0 1 04 T ric lo et yl en C lC H =C C l 2 66 49 ,5 33 82 ,5 61 ,8 75 41 ,2 5 11 0 82 ,5 55 1 05 T rif lo b ro m m et an C B rF 3 36 60 27 45 18 30 45 75 34 31 ,2 5 22 87 ,5 61 00 45 75 30 50 1 06 X yl en ( o- , m -, p -) C 6H 4( C H 3) 2 52 2 39 1, 5 26 1 65 2, 5 48 9, 37 5 32 6, 25 87 0 65 2, 5 43 5 1 07 X yl id in (C H 3) 2C 6H 3N H 2 30 22 ,5 15 37 ,5 28 ,1 25 18 ,7 5 50 37 ,5 25 1 08 V in yl cl or ua C H 2= C H C l 90 67 ,5 45 11 2, 5 84 ,3 75 56 ,2 5 15 0 11 2, 5 75 1 09 V in yl to lu en C H 2= C H C 6H 4C H 3 28 8 21 6 14 4 36 0 27 0 18 0 48 0 36 0 24 0 TCVN 6994 : 2001 9 Chó thÝch - - Q1 øng víi c¸c nguån th¶i cã l−u l−îng khÝ th¶i nhá h¬n 5000m3/h (Q< 5000 m3/h) - Q2 øng víi c¸c nguån th¶i cã l−u l−îng khÝ th¶i b»ng hoÆc lín h¬n 5000 m3/h ®Õn nhá h¬n 20000m3/h (5000 m3/h ≤ Q < 20000 m3/h) - Q3 øng víi c¸c nguån th¶i cã l−u l−îng khÝ th¶i b»ng hoÆc lín h¬n 20000 m3/h (Q ≥ 20000 m3/h) - C«ng nghÖ cÊp A: ¸p dông cho c¸c c¬ së s¶n xuÊt c«ng nghiÖp cã c¸c thiÕt bÞ míi, hiÖn ®¹i, t−¬ng ®−¬ng víi tr×nh ®é c«ng nghÖ hiÖn thêi cña thÕ giíi. - C«ng nghÖ cÊp B: ¸p dông cho c¸c c¬ së s¶n xuÊt c«ng nghiÖp ®ang ho¹t ®éng (cÊp C) sau khi ®−îc ®Çu t−, c¶i tiÕn, b¶o d−ìng n©ng cÊp thiÕt bÞ, c«ng nghÖ theo yªu cÇu cña c¬ quan qu¶n lý m«i tr−êng ®Ó tu©n thñ tiªu chuÈn th¶i, hoÆc sau khi ph¶i c¶i tiÕn thiÕt bÞ, c«ng nghÖ theo nhu cÇu cña s¶n xuÊt; hoÆc lµ thiÕt bÞ s¶n xuÊt cÊp A nh−ng ®−îc vËn hµnh, ho¹t ®éng tõ sau khi LuËt b¶o vÖ m«i tr−êng cã hiÖu lùc ®Õn thêi ®iÓm tiªu chuÈn nµy ®−îc c«ng bè ¸p dông. - C«ng nghÖ cÊp C: ¸p dông cho c¸c c¬ së s¶n xuÊt c«ng nghiÖp ®ang ho¹t ®éng nh−ng ®−îc l¾p ®Æt, vËn hµnh tõ th¸ng 1 n¨m 1994 trë vÒ tr−íc (®−îc x©y dùng tr−íc khi LuËt b¶o vÖ m«i tr−êng cã hiÖu lùc). - KCN hÖ sè theo tr×nh ®é c«ng nghÖ cña thiÕt bÞ - KQ hÖ sè theo quy m« nguån th¶i - KV lµ hÖ sè ph©n vïng - C¸c hÖ sè KV , KCN, KQ cã thÓ thay ®æi tïy theo yªu cÇu, môc tiªu kiÓm so¸t « nhiÔm cña c¸c c¬ quan qu¶n lý m«i tr−êng cã thÈm quyÒn (xem thªm phô lôc A cña tiªu chuÈn nµy) TCVN 6994 : 2001 10 Phô lôc A (tham kh¶o) TÝnh nång ®é chÊt « nhiÔm trong khÝ th¶i t−¬ng quan víi l−u l−îng, tr×nh ®é c«ng nghÖ, vïng vµ møc cho phÐp quy ®Þnh trong tiªu chuÈn th¶i A.1 C«ng thøc tÝnh nång ®é chÊt « nhiÔm C (mg/Nm3) = TCth . KQ . KCN . KV trong ®ã : - C lµ nång ®é tèi ®a cho phÐp cña chÊt « nhiÔm trong khÝ th¶i ®−îc ph¸t th¶i ra, tÝnh b»ng miligam trªn mÐt khèi khÝ th¶i ë ®iÒu kiÖn tiªu chuÈn (mg/Nm3) - TCth lµ c¸c gi¸ trÞ nång ®é tèi ®a cho phÐp (mg/Nm 3) cña chÊt « nhiÔm, theo TCVN 5939:1995 (®èi víi chÊt th¶i v« c¬) vµ TCVN 5940: 1995 (®èi víi chÊt th¶i h÷u c¬); - KQ lµ hÖ sè vÒ qui m« cña c¬ së s¶n xuÊt t−¬ng øng víi l−u l−îng khÝ th¶i; - KCN lµ hÖ sè tr×nh ®é c«ng nghÖ cña c¬ së s¶n xuÊt - KV lµ hÖ sè ph©n vïng. A.2 C¸c hÖ sè A.2.1 HÖ sè ph©n vïng KV Gi¸ trÞ TCth lµ nång ®é cho phÐp cña t¸c nh©n « nhiÔm trong khÝ th¶i (mg/m 3) ®¹t ®−îc qua xö lý vµ kh«ng ®−îc v−ît qu¸. C¸c gi¸ trÞ nång ®é cao h¬n hay thÊp h¬n gi¸ trÞ ®· x¸c ®Þnh nµy lµ an toµn kÐm h¬n hay an toµn cao h¬n. Tuú thuéc vµo chÝnh s¸ch vµ môc tiªu kiÓm so¸t « nhiÔm (vÝ dô lÊy sù an toµn cho søc khoÎ cña céng ®ång lµ môc ®Ých cao nhÊt) còng nh− khuyÕn khÝch hay kh«ng khuyÕn khÝch viÖc ®Çu t− c«ng nghiÖp ®èi víi tõng khu vùc/vïng cô thÓ ®Ó cã thÓ quy ®Þnh chÊt l−îng kh«ng khÝ cña khu vùc/vïng lµ "rÊt trong s¹ch", " trong s¹ch", "kÐm trong s¹ch h¬n",v.v., cã nghÜa lµ cho phÐp nång ®é c¸c t¸c nh©n « nhiÔm trong kh«ng khÝ thÊp h¬n (hoÆc cao h¬n) møc ®é an toµn (theo Tiªu chuÈn chÊt l−îng kh«ng khÝ xung quanh). §Ó lµm ®−îc nh− vËy, ph¶i dïng hÖ sè KV cho tõng khu vùc/vïng n¬i c¬ së s¶n xuÊt c«ng nghiÖp ho¹t ®éng. Cã thÓ lÊy KV = 1 lµ gi¸ trÞ hÖ sè cña vïng c«ng nghiÖp tËp trung, t¹i ®ã nång ®é c¸c chÊt « nhiÔm ®· xö lý (®óng theo møc qui ®Þnh cña tiªu chuÈn th¶i) ph¸t th¶i tõ c¸c xÝ nghiÖp c«ng nghiÖp sau khi ph©n t¸n vµo khÝ quyÓn cã nång ®é cña chóng trong kh«ng khÝ kh«ng v−ît qu¸ møc qui ®Þnh cña tiªu chuÈn chÊt l−îng kh«ng khÝ xung quanh. Trªn c¬ së nµy, cã thÓ lÊy hÖ sè KV lín h¬n (vÝ dô KV = 1,2 ®Ó −u tiªn, hoÆc khuyÕn khÝch ®Çu t− nÕu sè nguån th¶i t¹i khu vùc n«ng th«n miÒn nói cßn Ýt vµ ®¬n lÎ) hay nhá h¬n 1 (vÝ dô KV = 0,8 cho c¸c khu vùc ®« thÞ ®«ng d©n, cã nhiÒu nhiÒu c«ng tr×nh v¨n ho¸, kiÕn tróc cÇn ®−îc −u tiªn b¶o vÖ...) hoÆc c¸c gi¸ trÞ kh¸c cña hÖ sè KV cho c¸c khu vùc/vïng cô thÓ tïy theo yªu cÇu thùc tÕ cña qu¶n lý. Khi ®ã, nång ®é cña mçi chÊt « nhiÔm trong khÝ th¶i cña mét c¬ së c«ng nghiÖp t¹i mét ®Þa ®iÓm cô thÓ sÏ t−¬ng øng víi møc cho phÐp cña c¬ quan qu¶n lý m«i tr−êng, nh−ng khi khuÕch t¸n vµo khÝ quyÓn, nång ®é cña chÊt TCVN 6994 : 2001 11 ®ã ph¶i ®¶m b¶o kh«ng ®−îc v−ît qu¸ gi¸ trÞ nång ®é cho phÐp quy ®Þnh trong tiªu chuÈn chÊt l−îng kh«ng khÝ xung quanh. A. 2.2 VÒ hÖ sè KQ theo quy m« nguån th¶i Trªn thùc tÕ cã thÓ sö dông l−u l−îng khÝ th¶i ra (m3/h) lµm ®¹i l−¬ng ®Æc tr−ng cho quy m« nguån th¶i, vµ cã thÓ cho phÐp c¸c nguån th¶i cã l−u l−îng th¶i thÊp ph¸t th¶i ra khÝ « nhiÔm ë nång ®é kh¸c h¬n so víi nguån th¶i lín (Tuy nhiªn lµ ph¶i tÝnh ®Õn kh¶ n¨ng chÞu t¶i « nhiÔm cña vïng). T¹m thêi cã thÓ chia thµnh 3 cÊp l−u l−îng th¶i øng víi 3 gi¸ trÞ KQ (®Æc tr−ng cho quy m« nguån th¶i) nh− sau: - nÕu l−u l−îng Q cã gi¸ trÞ nhá h¬n 5000m3/h (Q<5 000 m3/h), th× lÊy KQ = 1 - nÕu l−u l−îng Q cã gi¸ trÞ b»ng hoÆc lín h¬n 5 000 m3/h ®Õn nhá h¬n 20 000m3/h (5 000 m3/h ≤ Q < 20 000 m3/h), th× lÊy KQ = 0,75 - nÕu l−u l−îng Q cã gi¸ trÞ b»ng hoÆc lín h¬n (Q ≥ 20 000 m3/h), th× lÊy KQ = 0,5 C¬ quan qu¶n lý m«i tr−êng cã thÈm quyÒn cã thÓ ph©n chia hÖ sè

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdftcvn_6994_2001_6972.pdf
Tài liệu liên quan