Đề tài Báo cáo kế toán tổng hợp tại Chi nhánh Công ty gang thép Thái Nguyên

Báo cáo gồm 3 phần:

Phần I: Đặc điểm sản xuất kinh doanh và tổ chức bộ máy kế toán,

hình thức sổ kế toán tại Chi nhánh Công ty gang thép Thái Nguyên.

Phần II: Công tác hạch toán tại chi nhánh Công ty gang thép Thái

Nguyên.

Phần III: Một số nhận xét, kiến nghị đề xuất.

 

pdf43 trang | Chia sẻ: phuongt97 | Ngày: 06/08/2021 | Lượt xem: 56 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang nội dung tài liệu Đề tài Báo cáo kế toán tổng hợp tại Chi nhánh Công ty gang thép Thái Nguyên, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
u thụ là khâu cuối cùng của chu trình tái sản xuất, hàng được đem đi tiêu thụ có thể là hàng hoá, thành phẩm hang lao vụ, dịch vụ việc tiêu thụ sản phẩm hàng hoá nhằm thoả mãn yêu cầu cho Generated by Foxit PDF Creator â Foxit Software For evaluation only. Báo cáo kế toán tổng hợp các đơn vị, tổ chức bên ngoài được gọi là tiêu thụ ra bên ngoài. Nếu cung cấp cho các đơn vị trong cùng 1 Công ty, tập đoàn gọi là tiêu thụ nội bộ. Mối quan hệ trao đổi giữa doanh nghiệp với người mua là quan hệ "thuận mua vừa bán". Doanh nghiệp với tư cách là người bán phải chuyển giao sản phẩm của mình cho người mua theo đúng các điều khoản quy định đã được thoả thuận giữa hai bên còn khách hàng với tư cách là người mua, phải trả cho doanh nghiệp số tiền hàng mua hang chấp nhận thanh toán tương ứng với giá bán của hàng hoá đó theo thoả thuận. Qúa trình tiêu thụ được coi là kết thúc khi doanh nghiệp đã hoàn tất việc giao hàng và bên mua đã trả tiền hoặc chấp nhận thanh toán cho số sản phẩm, hàng hoá đó. Như vậy ta thấy rằng công tác tiêu thụ phản ánh việc giải quyết vấn đề đầu ra của hoạt động sản xuất kinh doanh đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của xã hội. Nhu cầu tiêu dùng các hàng hoá, dịch vụ ngày càng tăng về số lượng và chất lượng trên thực tế nhu cầu có khả năng thanh toán thường thấp hơn rất nhiều so với nhu cầu xã hội về các loại hàng hoá dịch vụ cần được thoả mãn. Chính vì vậy mà để thoả mãn nhu cầu lớn trong khi khả năng thanh toán lại có hạn, mỗi người tiêu dùng và người cung cấp đều cần phải lựa chọn từng loại nhu cầu sao cho có lợi nhất đối với người tiêu dùng, người cùng cấp và cả xã hội. Mặt kho trong nền kinh tế thị trường do chịu sự tác động của các quy luật kinh tế trong đó có quy luật cạnh tranh nên các doanh nghiệp thường xuyên phải cạnh tranh gay gắt với nhau để có thể tiêu thụ được sản phẩm, hàng hoá của mình từ đó cho thấy rằng công tác bán hàng có ý nghĩa vô cùng quan trọng với các doanh nghiệp và chỉ khi nào doanh nghiệp thực hiện tốt công tác tiêu thụ sản phẩm mới đảm bảo cho doanh nghiệp thu hồi vốn nhanh, sử dụng vốn có hiệu quả. Ngoài ra việc thực hiện tốt công tác tiêu thụ còn có ảnh hưởng nhiều đối tượng khác như: đối với ngân sách nhà nước, đối với các khách hàng, nhà cung cấp và đặc biệt có tác động tốt tới toàn bộ nền kinh tế quốc dân thúc đẩy phát triển kinh tế. Generated by Foxit PDF Creator â Foxit Software For evaluation only. Báo cáo kế toán tổng hợp Quản lý kinh doanh tiêu thụ hàng hoá trong các doanh nghiệp chính là quản lý hàng hoá về số lượng, chất lượng giá trị hàng hoá trong quá trình vận động từ khâu xuất bán đến khi thu tiền bán hàng. Công tác quản lý tiêu thụ hàng hoá đòi hỏi phải thường xuyên theo dõi chỉ đạo quá trình bán ra theo kế hoạch đã định, kịp thời phát hiện những biến động của thị trường để điều chỉnh kinh doanh sao cho mang lại hiệu quả cao nhất. Đồng thời phải tính toán và đưa ra các định mức kế hoạch về chi phí và kết quả kinh doanh, năng suất lao động, thời gian chu chuyển vốn. Nhiệm vụ tiêu thụ hàng hoá được quản lý theo nhữn mặt sau: - Quản lý về số lượng, chất lượng trị giá hàng xuất bán bao gồm việc quản lý từng người mua, từng lần gửi bán, từng loại hàng theo dõi tình hình thực hiện kế hoạch bán ra với từng cửa hàng, từng bộ phận kinh doanh. Việc quản lý chỉ kết thúc khi quyền sử hữu hàng hoá được chuyển giao và doanh nghiệp nhận được tiền hay có quyền đòi tiền. - Quản lý về giá cả bao gồm việc lập dự định và theo dõi việc thực hiện giá đồng thời doanh nghiệp phải xây dựng biểu giá cho từng mặt hàng, từng phương thức bán hàng, từng địa điểm kinh doanh. Trong công tác quản lý giá cả hàng hoá thì hệ thống chứng từ sổ sách kế toán là công cụ đắc lực. - Quản lý đôn đốc thu hồi nhanh và đầy đủ tiền bán hàng, đảm bảo kinh doanh có hiệu quả. Để thực hiện được yêu cầu này đòi hỏi doanh nghiệp phải có một bộ phận chuyên theo dõi, tìm hiểu đặc điểm cụ thể của từng khách hàng và tìm ra một chính sách tín dụng phù hợp với khách hàng về thuế liên quan đến tiêu thụ: Thuế GTGT đầu ra, thuế xuất nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt là những loại thuê tiêu thụ mà doanh nghiệp phải nộp vào ngân sách nhà nước. Muốn quản lý được tình hình nghĩa vụ đối với nhà nước một cách chặt chẽ, doanh nghiệp cần xác định đúng, đủ doanh thu bán hàng trong kì làm cơ sở xác định số thuế phải nộp. Ngoài ra cần phải nắm vững từng khoản thu nhập, các nguyên nhân làm tăng giảm và các bộ phận làm tăng thu nhập cho doanh nghiệp. Generated by Foxit PDF Creator â Foxit Software For evaluation only. Báo cáo kế toán tổng hợp Như vậy việc quản lý công tác tiêu thụ có vị trí cực kì quan trọng đối với các doanh nghiệp. Để có thể đạt hiệu quả cao trong hoạt động kinh doanh các doanh nghiệp cần thực hiện các yêu cầu trên. 2. Phân tích tình ình tiêu thụ ở chi nhánh Hà Nội Số liệu về số lượng sản phẩm tiêu thụ một số năm qua. Đơn vị: Tấn Số lượng 2000 2001 2002 sản phẩm thép  6 cuộn 710,080 800 1000 Thép D 16 11,7 563,224 658,795 708,032 Thép D 18 11,7 742,550 1.967,206 2.015,224 Thép D 22 11,7 1200 1.205,878 1.258,510 Thép D 31 11,7 14,961 19,604 195,400 Thép I 15 6 80,510 55,209 68,200 Nhìn vào bảng số liệu trên ta thấy tình hình tiêu thụ trong ba năm vừa quan của chi nhánh nhìn chung là tốt có được kết quả như vậy là nhờ sự lỗ lực trong công tác quản lý tiêu thụ của ban giám đốc chi nhánh cụ thể như sau: * Sản phẩm thép  6 cuộn: Sản lượng tiêu thụ năm 2001 tăng 12,66% so với năm 2000 hay tăng 800 - 710,080 = 89,92 (tấn) sản lượng tiêu thụ năm 2002 tăng 25% hay tăng 1000 - 800 = 200 (tấn) * Sản phẩm thép D16 11,7: sản lượng tiêu thụ năm 2001 tăng 17% so với năm 2000 hay tăng 658,795 - 563,224 = 95,571 (tấn) Sản lượng tiêu thụ năm 2002 tăng 7,47% hay tăng 708,032 - 658,795 = 49,237 (tấn) * Sản phẩm thép D18 11,7: Sản lượng tiêu thụ năm 2001 tăng 164,9% so với năm 2000 hay tăng 1.967,206 - 742,550 = 1.224,656 (tấn) * Sản phẩm thép D22 11,7: Sản lượng tiêu thụ năm 2001 tăng 0,49% so với năm 2000 hay tăng 1.205,878 - 1200 = 5,878 (tân) Generated by Foxit PDF Creator â Foxit Software For evaluation only. Báo cáo kế toán tổng hợp Sản lượng tiêu thụ năm 2002 tăng 4,36% so với năm 2001 hay tăng 1258,510 - 1.205,878 = 52,632 (tấn) * Sản phẩm thép D32 11,7: Sản lượng tiêu thụ năm 2001 tưng 31% so với năm 2000 hay tăng 19,604 - 14,961 = 4,643 (tấn) sản lượng tiêu thụ năm 2002 tăng 896,7% so với năm 2001 hay tăng 195,400 - 19,604 = 175,796 (tấn) * Sản phẩm thép I12 6: Sản lượng tiêu thụ năm 2001 giảm 31,4% so với năm 2000 hay giảm 55,209.080,510 = - 25,301 (tấn) Sản lượng tiêu thụ năm 2002 tăng 23,5% so với năm 2001 hay tăng 68,200 - 55,209 = 12,991 (tấn) Nhận xét: Trên đây là những phân tích cụ thể về sản lượng tiêu thụ của từng sản hẩm. Nhìn chung tình hình tiêu thụ của chi nhánh trong 3 năm qua là rất tốt, thể hiện ở chỗ hầu hết các sản phẩm thép tiêu thụ năm sau đều tăng so với năm trước. Đặc biệt là thép D18 11,7 năm 2001 tăng 164,9% so với năm 2000. Tuy nhiên cũng còn sản phẩm thép I12 6 năm 2001 sản lượng tiêu thu lại giảm 25,301 (tấn) Trong 3 năm vừa qua cùng với sự đổi mới của nền kinh tế đất nước ban lãnh đạo chi nhánh đã có những giải pháp cải thiện trong công tác tiêu thụ, làm cho sản lượng thép tiêu thụ ngày càng tăng, có được kết q2ủa như vậy chi nhánh đã không ngừng nâng cao bồi dưỡng các nghiệp vụ bán hàng cho nhân viên. Những chính sách khuyến khích đối với khách hàng mua với số lượng lớn, và khách hàng mua thường xuyên. Generated by Foxit PDF Creator â Foxit Software For evaluation only. Báo cáo kế toán tổng hợp Số liệu về doanh thu tiêu thụ một số năm qua. ĐVT: VNĐ Số lượng 2000 2001 2002 sản phẩm thép  6 3.834.432.000 4.400.000.000 5.800.000.000 cuộn Thép D 16 11,7 2.928.764.800 3.557.493.000 3.964.979.200 Thép D 18 11,7 3.861.260.000 10.622.912.400 11.688.299.200 Thép D 22 11,7 6.720.000.000 6.994.092.400 7.425.209.000 Thép D 32 11,7 77.797.200 107.822.000 1.092.285.000 Thép I 12 6 466.958.000 325.733.100 409.200.000 Sản lượng tiêu thụ trong ba năm vừa qua tăng lên rất đáng kể vì thế doanh thu tiêu thụ cũng tăng cụ thể như sau. * Doanh thu của thép  6 cuộn: Doanh thu năm 2001 tăng 14,7% so với doanh thu 2000 hay tăng 4.400.000.000 - 3.834.432.000 = 565.568.000 (đồng) Doanh thu năm 2002 tăng 31,8% so với năm 2001 hay tăng 5.800.000.000 - 4.400.000.000 = 1.400.000.000 (đồng) * Doanh thu của thép D16 11,7: Doanh thu năm 2001 tăng 21,47% so với năm 2000 hay tăng 3.557.493.000 - 2.928.764.800 = 628.728.200 (đồng). Doanh thu năm 2002 tăng 11,45% so với doanh thu năm 2001 hay tăng 3.964.979.200 - 3.557.493.000 = 407.486.200 (đồng) * Doanh thu thép D18 11,7: Doanh thu tiền thu năm 2001 tăng 175% so với năm 2002 hay tăng 10.622.912.400 - 3.861.260.000 = 6.761.652.400 (đồng) Doanh thu năm 2002 tăng 10% so với năm 2001 hay tăng 11.688.299.200 - 10.622.912.400 = 1.065.386.800 (đồng) * Doanh thu của thép D22 11,7: Doanh thu năm 2001 tăng 4% so với năm 2000 hay tăng 6.994.092.400 - 6.720.000.000 = 274.209.400 (đồng) Generated by Foxit PDF Creator â Foxit Software For evaluation only. Báo cáo kế toán tổng hợp Doanh thu năm 2002 tăng 6% so với năm 2001 hay tăng 7.425.209.000 - 6.994.092.400 = 431.116.600 * Doanh thu năm 2001 tăng 38,6% so với năm 2000 hay tăng 107.822.000 - 77.797.200 = 30.024.800 (đồng) Doanh thu năm 2002 tăng 913% so với năm 2001 hay tăng 1.092.286.000 - 107.822.000 = 984.646.000 (đồng) * Doanh thu năm 2001 giảm 30,2% so với năm 2000 hay giảm 325.733.100 - 466.958.000 = - 141.224.900 (đồng) Doanh thu năm 2002 tăng 25,6% so với năm 2001 hay tăng 409.200.000 - 325.733.100 = 83.466.900 (đồng) Sản lượng tiêu thụ tăng qua các năm dẫn tới doanh thu tiêu thụ cũng tăng. Với sự quản lý chặt chẽ của ban giám đốc chi nhánh đã đẩy sản lượng tiêu thụ tăng. II. Những kết quả đạt được và những tồn tại cần khắc phục trong công tác quản lý tình hình tiêu thụ. 1. Những kết quả đạt được Trong những năm vừa qua cùng với những chính sách mới của nhà nước, và sự đổi mới trong công tác quản lý, chi nhánh Công ty gang thép Thái Nguyên đã làm được những việc to lớn. - Đẩy sản lượng thép tiêu thụ tăng lên cao. Nếu như những năm 1995 - 1999 sản lượng tiêu thụ chỉ đạt 5.000 - 7.000 tấn/năm, thì đến những năm gần đây đã tăng lên 50.000 - 70.000 tấn/năm, đây là một kết quả rất đáng trân trọng. - Dần dần thép Thái Nguyên (Ti So) đã chiếm lĩnh được thị trường; tạo được chỗ đứng và niềm tin cho người tiêu dùng. Nâng cao đời sống của cán bộ công nhân viên. 2. Những tồn tại cần khắc phục Bên cạnh những kết quả đạt được cũng còn một số khó khăn cần được khắc phục. Generated by Foxit PDF Creator â Foxit Software For evaluation only. Báo cáo kế toán tổng hợp - Quản lý xát sao công tác tiêu thụ, quản lý số lượng chất lượng trị giá hàng xuất bán. - Tuy sản lượng tiêu thụ tăng, song còn một số mặt hàng sản lượng tiêu thụ còn thấp như I12, 6 vì thế cần có những biện pháp thích hợp để nâng cao sản lượng tiêu thu cho sản phẩm này. - Sự cạnh trnah gay gắt của các loại thép mang những nhãn hiệu khác nhau: Vì thế thép Thái Nguyên cũng gặp không ít khó khăn trong quá trình tiêu thụ. - Khách hàng còn kí nợ nhiều - Chưa có những biện pháp áp dụng quảng cáo một cách có hiệu quả nên chưa quảng bá rộng được sản phẩm. - Khahc shàng tiêu thụ thép của chi nhánh chủ yếu là khách hàng trên địa bàn Hà Nội và một số tỉnh lân cận Hà Nội. Vì vậy cần mở rộng thị trường tiêu thụ để tăng sản lượng thép bán ra. Trên đây là tình hình quản lý tiêu thụ chi nhánh công ty gang thép Thái Nguyên tại Hà Nội, trong đó gồm: I. Những vấn đề chung về tiêu thụ 1. Khái niệm chung về vấn đề tiêu thụ. 2. Phân tích về tình hình tiêu thụ tại chi nhánh Hà Nội II. Những kết quả đạt được và những tồn tại cần khắc phục tại chi nhánh Hà Nội. 1. Những kết quả đạt được 2. Những tồn tại cần khắc phục Generated by Foxit PDF Creator â Foxit Software For evaluation only. Báo cáo kế toán tổng hợp chương iii một số kiến nghị nhằm nâng cao công tác quản lý tình hình tiêu thụ của chi nhánh công ty gang thép thái nguyên I. Đánh giá chung về tình hình quản lý tiêu thụ ở chi nhánh Hà Nội 1. Thuận lợi Từ khi có quyết định chính thức thành lập đi vào hoạt động để có một thành quả như ngày hôm nay chi nhánh Công ty gang thép Thái Nguyên đã phải trải qua một chặng đường không ngừng phát triển và làm ăn có hiệu quả trong nền kinh tế thị trường đầy biến động, hoạt động của chi nhánh càng ngày càng phát triển, chi nhánh đã tự khẳng định được vị trí của mình ở địa bàn Hà Nội và các tỉnh lân cận. Do có sự phối hợp nhịp nhàng và nắm bắt được quy luật kinh tế, những cơ hội trong thương trường, ban giám đốc đã đưa ra các quyết định sáng suốt có hiêụ quả đặc biệt là trong công tác quản lý tiêu thụ việc vận dụng các quy luật kinh tế thị trường đồng thời thực hiện các chủ trương chính sách kinh tế của nhà nước, chính sách đã tạo ra được những thành tựu đáng kể, hoàn thành nghĩa vụ với nhà nước, không ngừng nâng cao đời sống công nhân viên chức. - Đội ngũ cán bộ công nhân viên có trình độ chuyên môn cao, nỗ lực sáng tạo, nắm bắt tốt qui luật thị trường. 2. Khó khăn. - Sự cạnh tranh ngay ngắt giữa các sản phẩm thép, thị trường tiêu thụ bị thu hẹp, giá cả cạnh tranh. II. Những kiến nghị đề xuất nhằm nâng cao công tác quản lý tiêu thụ tại chi nhánh Hà Nội. - Vấn đề tiêu thụ sản phẩm không những có ảnh hưởng rất lớn đến bản thân doanh nghiệp mà toàn bộ nền kinh tế quốc dân. Generated by Foxit PDF Creator â Foxit Software For evaluation only. Báo cáo kế toán tổng hợp - Hoàn thiện công tác quản lý tiêu thụ phải dựa trên cơ sở tiết kiệm, đem lại hiệu quả cao trong kinh doanh. - Thường xuyên mở các lớp bồi dưỡng CBCN để họ có kiến thức mới, sâu về tiêu thụ và thị trường. - Có những chính sách khuyến khích thanh toán để khách hàng thanh toán nhanh, thu hồi vốn kịp thời. - Để chiếm lĩnh và mở rộng thị trường, ngoài việc nâng cao chất lượng sản phẩm, tạo uy tín đối với khách hàng, Công ty phải không ngừng mở rộng mạng lưới bán hàng thông qua việc đa dạng hoá kênh tiêu thụ và mạng lưới bán hàng. - Tăng cường công tác quảng cáo và sắp xếp bán hàng quảng cáo có vai trò đặc biệt quan trọng trong công tác thúc đẩy phát triển hoạt động bán hàng nhờ quảng cáo mà khách hàng sẽ biết đến sản phẩm của mình. Hoạt động sản xuất kinh doanh của chi nhánh đã đạt được kết quả, song các biện pháp thúc đẩy hoạt động bán hàng như quảng cáo chưa được áp dụng một cách có hiệu quả giúp cho khách hàng biết đến sản phẩm của mình tạo điều kiện thuận lợi cho việc tiêu thụ. - Tổ chức mạng lưới bán hàng rộng hơn nữa và không ngừng hoàn thiện mạng lưới bán hàng. Với một mạng lưới bán hàng rộng khắp chi nhánh sẽ dễ dàng hơn trong việc phục vụ nhu cầu khách hàng với chất lượng và uy tín tốt. - Ngày nay, xu hướng phát triển kinh tế là xu hướng phát triển mở cửa, hội nhập khu vực và toàn cầu, với xu hướng này nền kinh tế quốc gia tham gia vào thị trường chung, khu vực và quốc tế nhằm khai thác triệt để lợi thế kinh tế của mình quốc gia nào có lợi thế về ngành gì thì lấy ngành hàng đó làm lợi thế thương mại trong việc giao dịch quan hệ buôn bán, hàng hoá trao đổi mua bán theo hướng có lợi nhất. Trên cơ sở đó và tình hình kinh tế Việt Nam chi nhánh đã thực hiện một số hàng mà trong nước có nhu cầu tiêu thụ và xuất khẩu ra các nước. Để tăng cường doanh số tiêu thụ và kết quả kinh doanh chi nhánh phải Generated by Foxit PDF Creator â Foxit Software For evaluation only. Báo cáo kế toán tổng hợp kết hợp hài hoà, hợp lý giữa các điều kiện thực tế của chi nhánh và để giúp chi nhánh có chiến lược kinh doanh đúng đắn chủ động sáng tạo, thích ứng với môi trường, quyết định kịp thời khi có cơ hội xuất hiện, huy động có hiệu quả các nguồn lực hiện có và chủ động huy động nguồn lực lâu dài, đặc biệt đảm bảo cho chi nhánh không mất phương hướng kinh doanh. Qua thời gian thực tập ở chi nánh Công ty gang thép Thái Nguyên em đã được làm quen với công tác quản lý tiêu thụ của chi nhánh. Có thể nói rằng những thành tựu mà chi nhánh đạt được trong những năm vừa qua là kết quả không nhỏ của công tác quản lý, công tác tài chính kế toán, kinh doanh hoạt động thống nhất, ổn định và tin cậy. Doanh nghiệp đã có chỗ đứng trên thị trường. Tuy nhiên sự phát triển về quy mô cũng như khối lượng tiêu thụ hàng hoá ngày càng tăng đòi hỏi tính chính xác và kịp thời trong công tác quản lý điều hành ở chi nhánh việc quản lý tình hình tiêu thụ một các hợp lý đóng vai trò hết sức quan trọng trong kinh doanh của doanh nghiệp. Nó giúp doanh nghiệp quản lý tốt hơn hoạt động tiêu thụ của mình, đảm bảo các chu kỳ kinh doanh diễn ra đều đặn không bị ứ đọng vốn, mang lại lợi nhuận cao cho doanh nghiệp, không ngừng nâng cao đời sống cán bộ công nhân viên. Nhằm mục đích thực hiện được nhiệm vụ kinh doanh trong điều kiện cơ chế mới, chi nhánh cần phải hoàn thiện công tác quản lý làm tăng hiệu quả sử dụng nhân lực tăng cường kịp thời của thông tin. Điều đó còn phụ thuộc nhiều vào thời gian đòi hỏi sự nghiên cứu kĩ lưỡng về mặt xây dựng chế độ và khảo sát tình hình thực tế trên thị trường. Trên đây là những kiến nghị nhằm nâng cao công tác quản lý tiêu thụ chi nhánh Hà Nội, nội dung bao gồm. I. Đánh giá chung về tình hình quản lý 1. Thuận lợi. 2. Khó khăn. II. Những kiến nghị nhằm nâng cao công tác quản lý tiêu thụ tại chi nhánh Hà Nội Generated by Foxit PDF Creator â Foxit Software For evaluation only. Báo cáo kế toán tổng hợp kết luận Trên đây là toàn bộ áo cáo về tình hình tiêu thụ của chi nhánh Công ty gang thép Thái Nguyên tại Hà Nội. Bằng lượng kiến thức đã tích lũy trong quá trình học tập tại trường, em đã có gắng trình bày những vấn đề cơ bản nhất về công tác tiêu thụ trong doanh nghiệp, mặt khác kết hợp với quá trình thực tập tại chi nhánh Công ty gang thép Thái Nguyên, được sự hướng dẫn của thầy giáo Lê Quang Dũng và các cô chú ở phòng kế toán hay chi nhánh, em đã nghiên cứu, tìm hiểu về tình hình quản lý tiêu thụ ở chi nhánh. Em đã mạnh dạn đưa ra một số ý kiến nhận xét kiến nghị nhằm hoàn thiện hơn nữa công tác quản lý tình hình tiêu thụ ở chi nhánh Công ty gang thép Thái Nguyên. Mặc dù đã hết sức cố gắng, song do còn hạn chế về kiến thức lý luận và thực tế nên trong quá trình tìm hiểu và trình bày khó tránh khỏi những khiếm khuyết. Em rất mong nhận được sự chỉ bảo của thầy cô. Với sự hướng dẫn, chỉ bảo nhiệt tình của thầy đã giúp em làm được báo cáo vê tình hình quản lý tiêu thụ của chi nhánh. Generated by Foxit PDF Creator â Foxit Software For evaluation only. Báo cáo kế toán tổng hợp

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfde_tai_bao_cao_ke_toan_tong_hop_tai_chi_nhanh_cong_ty_gang_t.pdf
Tài liệu liên quan