Đề tài Chương trình quản lý đào tạo trường đại học thủy sản

Chương trình có đặc điểm chính như sau :

· Sử dụng trên mạng cục bộ (Mạng ngang hàng, Mạng Netware, Mạng Windows NT, Mạng Windows 2000 ), đảm bảo sự khai thác thông tin của mọi đối tượng, kể cả sinh viên (nếu cần).

· Tích hợp tất cả các dữ liệu quản lý đào tạo chung trong một cơ sở dữ liệu, bảo đảm tính nhất quán, không trùng lặp dữ liệu.

· Sử dụng để quản lý chung tất cả các hệ đào tạo (đào tạo tín chỉ, đào tạo niên chế, đào tạo tại chức, đào tạo từ xa.) của nhà trường trong một cơ sở dữ liệu duy nhất với cùng một giao diện khai thác.

· Phân quyền rõ ràng cho các cá nhân sử dụng, có ghi lại nhật ký cập nhật dữ liệu (thời gian, cá nhân nhập liệu) một số số liệu quan trọng, nâng cao tính an toàn cho dữ liệu nhập, nâng cao trách nhiệm của các cá nhân tham gia nhập liệu cho hệ thống.

· Có phân quyền quản trị chung, quản trị phân hệ cho các cá nhân có trách nhiệm quản lý.

· Có khóa sổ nhập liệu ở những thời điểm thích hợp để bảo đảm tính đúng đắn cao cho dữ liệu.

· Có hệ thống lưu trữ và phục hồi dữ liệu, phòng hờ các tai nạn về dữ liệu do sự cố điện, virus máy tính v.v.

 

doc14 trang | Chia sẻ: luyenbuizn | Lượt xem: 1011 | Lượt tải: 0download
Nội dung tài liệu Đề tài Chương trình quản lý đào tạo trường đại học thủy sản, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Chöông I Moâ taû chung caùc phaân heä cuûa heä thoáng I/ Caùc vaán ñeà chung : 1) Ñaëc ñieåm chính cuûa chöông trình : Chöông trình coù ñaëc ñieåm chính nhö sau : Söû duïng treân maïng cuïc boä (Maïng ngang haøng, Maïng Netware, Maïng Windows NT, Maïng Windows 2000…), ñaûm baûo söï khai thaùc thoâng tin cuûa moïi ñoái töôïng, keå caû sinh vieân (neáu caàn). Tích hôïp taát caû caùc döõ lieäu quaûn lyù ñaøo taïo chung trong moät cô sôû döõ lieäu, baûo ñaûm tính nhaát quaùn, khoâng truøng laëp döõ lieäu. Söû duïng ñeå quaûn lyù chung taát caû caùc heä ñaøo taïo (ñaøo taïo tín chæ, ñaøo taïo nieân cheá, ñaøo taïo taïi chöùc, ñaøo taïo töø xa...) cuûa nhaø tröôøng trong moät cô sôû döõ lieäu duy nhaát vôùi cuøng moät giao dieän khai thaùc. Phaân quyeàn roõ raøng cho caùc caù nhaân söû duïng, coù ghi laïi nhaät kyù caäp nhaät döõ lieäu (thôøi gian, caù nhaân nhaäp lieäu) moät soá soá lieäu quan troïng, naâng cao tính an toaøn cho döõ lieäu nhaäp, naâng cao traùch nhieäm cuûa caùc caù nhaân tham gia nhaäp lieäu cho heä thoáng. Coù phaân quyeàn quaûn trò chung, quaûn trò phaân heä cho caùc caù nhaân coù traùch nhieäm quaûn lyù. Coù khoùa soå nhaäp lieäu ôû nhöõng thôøi ñieåm thích hôïp ñeå baûo ñaûm tính ñuùng ñaén cao cho döõ lieäu. Coù heä thoáng löu tröõ vaø phuïc hoài döõ lieäu, phoøng hôø caùc tai naïn veà döõ lieäu do söï coá ñieän, virus maùy tính v.v.. Phaàn meàm “Chöông trình quaûn lyù ñaøo taïo Tröôøng Ñaïi hoïc Thuûy saûn” coù 12 phaân heä : Quaûn Lyù Sinh Vieân, Quaûn Lyù CBCNV, Quaûn Lyù Ñieåm, Hoïc Boång & Mieãn Giaûm Hoïc Phí, Xeáp Thôøi Khoùa Bieåu, Quaûn Lyù Phoøng Hoïc, Quaûn Lyù Hoïc Phí Taøi Vuï, Quaûn Lyù Chöông Trình Ñaøo Taïo, Quaûn Lyù Khoái Löôïng Giaûng Daïy, Ñaêng Kyù Moân Hoïc, Tuyeån Sinh, Thoâng Tin Phuïc Vuï Laõnh Ñaïo. Do thôøi gian coù haïn neân chæ taäp trung vieát hoaøn thieän 6 phaân heä : Quaûn Lyù Sinh Vieân, Quaûn Lyù Ñieåm, Hoïc Boång & Mieãn Giaûm Hoïc Phí, Quaûn Lyù Hoïc Phí Taøi Vuï, Ñaêêng Kyù Moân Hoïc. Caùc phaân heä coøn laïi chæ thöïc hieän caùc thao taùc leänh caàn thieát coù lieân quan vôùi caùc phaân heä khaùc vaø seõ laàn löôït ñöôïc hoaøn thieän trong thôøi gian tôùi. 2) Moâi tröôøng hoaït ñoäng : Chöông trình hoaït ñoäng ôû moâi tröôøng Windows 98, Windows 2000, WindowsXP vôùi ngoân ngöõ Visual FoxPro 7.0 for Windows. 3) Font tieáng Vieät treân maøn hình : Chöông trình duøng treân neàn Windows, font TCVN3 - ABC, font cuûa moâi tröôøng Windows. 4) Font tieáng Vieät treân maùy in : Font TCVN3 - ABC, driver cuûa moâi tröôøng Windows, vì vaäy in ñöôïc treân taát caû caùc loaïi maùy in. 5) Maùy tính ñôn vaø maïng maùy tính : Chöông trình coù theå vaän haønh treân maùy ñôn hoaëc treân moâi tröôøng maïng. Coù theå duøng maïng noäi boä Windows 2000, Windows NT hoaëc maïng ngang haøng. Caàn phaûi phaân quyeàn cho caùc user vaø khai thaùc chöông trình treân maïng noäi boä (LAN). II/ Caùc phaân heä cuûa heä thoáng : Coù toång coäng 12 phaân heä trong heä thoáng (Hình 1) : STT Phaân Heä Vieát Taét Maõ Phaân Heä 1 Quaûn Lyù Sinh Vieân S QLSV 2 Quaûn Lyù CBCNV N QLNS 3 Quaûn Lyù Ñieåm D DIEM 4 Hoïc Boång vaø Mieãn Giaûm Hoïc Phí B HBHP 5 Xeáp Thôøi Khoùa Bieåu X XTKB 6 Quaûn Lyù Phoøng Hoïc P QLPH 7 Quaûn Lyù Hoïc Phí Taøi Vuï V QLTV 8 Quaûn Lyù Chöông Trình Ñaøo Taïo C CTDT 9 Quaûn Lyù Khoái Löôïng Giaûng Daïy K KLGD 10 Ñaêng Kyù Moân Hoïc M DKMH 11 Tuyeån Sinh T TSDH 12 Thoâng Tin Phuïc Vuï Laõnh Ñaïo L PVLD Ngoaøi ra coøn coù phaân heä Heä Thoáng Quaûn Lyù (HTQL), chöõ vieát taét laø H, phaân heä naøy khoâng coù döõ lieäu cuûa ngöôøi söû duïng, chæ chöùa caùc thoâng tin chung cuûa toaøn heä thoáng. Phaân heä Thoâng Tin Phuïc Vuï Laõnh Ñaïo cuõng khoâng coù döõ lieäu rieâng cuûa ngöôøi söû duïng, phaân heä naøy tham khaûo döõ lieäu töø taát caû caùc phaân heä khaùc. Chöông trình Ñaøo taïo Hoïc boång & Mieãn giaûm HPhí Tuyeån sinh KLöôïng Giaûng daïy TTin phuïc vuï LÑaïo Quaûn lyù Sinh vieân Xeáp Thôøi khoùa bieåu Ñaêng kyù Moân hoïc Quaûn lyù Phoøng hoïc Quaûn lyù Taøi vuï Quaûn lyù Ñieåm Quaûn lyù Nhaân söï Hình 1 : Caùc phaân heä trong heä thoáng. 1) Nhieäm vuï chung cuûa töøng phaân heä : Nhö teân goïi cuûa caùc phaân heä, caùc nhieäm vuï chính cuûa caùc phaân heä coù theå toùm taét nhö sau : 1.1. Quaûn Lyù Sinh Vieân (QLSV) : Quaûn lyù danh saùch sinh vieân & lyù lòch sinh vieân. Caäp nhaät danh saùch sinh vieân & lyù lòch trích ngang theo thôøi gian thöïc. Thoáng keâ, toång hôïp danh saùch sinh vieân. Tìm kieám, khai thaùc döõ lieäu sinh vieân. In caùc bieåu maãu veà quaûn lyù sinh vieân. Cung caáp döõ lieäu cho caùc phaân heä : quaûn lyù ñieåm, ñaêng kyù moân hoïc, hoïc boång hoïc phí. Coù caùc tieän ích kieåm tra soá lieäu nhaäp. Quaûn lyù sinh vieân nhieàu heä ñaøo taïo khaùc nhau trong cuøng moät côù sôû döõ lieäu. Quan taâm ñeán ñaëc thuø cuûa hoïc sinh taïm döøng. Löu tröõ taát caù caùc bieán ñoäng veà danh saùch sinh vieân, tieän cho vieäc thoáng keâ só soá, thoáng keâ tình traïng bieán ñoäng só soá… Quaûn lyù vaán ñeà khen thöôûng, kyû luaät sinh vieân. In caùc bieåu maãu phuø hôïp vôùi yeâu caàu baùo caùo cho Boä Giaùo Duïc. Khoùa soå nhaäp lieäu bieán ñoäng sinh vieân (theo hoïc kyø) ôû nhöõng thôøi ñieåm thích hôïp ñeå giöõ möùc tin caäy soá lieäu thoâng tin quaûn lyù sinh vieän ôû möùc cao. 1.2. Quaûn Lyù CBCNV (QLNS) : Caäp nhaät danh saùch caùn boä & lyù lòch trích ngang theo thôøi gian thöïc. Thoáng keâ, toång hôïp danh saùch caùn boä. Tìm kieám, khai thaùc döõ lieäu caùn boä. In caùc bieåu maãu veà quaûn lyù caùn boä. Cung caáp döõ lieäu cho caùc phaân heä : xeáp thôøi khoùa bieåu, khoái löôïng giaûng daïy. Phaân heä QLCBCNV naøy chuù troïng ñeå phuïc vuï quaûn lyù ñaøo taïo, khoâng ñaët troïng taâm nhö moät phaân heä quaûn lyù nhaân söï. 1.3. Quaûn Lyù Ñieåm (DIEM) : Caäp nhaät, söûa ñoåi, quaûn lyù ñieåm baøi taäp, kieåm tra, ñieåm thi, ñieåm toång hôïp cho töøng sinh vieân coù ñaêng kyù moân hoïc töøng hoïc kyø. Caäp nhaät, söûa ñoåi, quaûn lyù ñieåm phuùc tra, ñieåm baûo löu. Thöïc hieän qui trình phuùc tra ñieåm thi: Danh saùch, nhaäp ñieåm, hoài ñieåm phuùc tra… Thöïc hieän qui trình taïo phaùch ñeå chaám ñieåm: Danh saùch, taïo phaùch, in ñoái chieáu phaùch – soá baùo danh, nhaäp ñieåm theo phaùch, hoài ñieåm… Toång keát , thoáng keâ keát quaû ñieåm thi cho toaøn tröôøng, theo ngaønh, theo moân hoïc. Xeùt caùc tieâu chuaån hoïc löïc döïa vaøo ñieåm (ñeå khen thöôûng, caáp hoïc boång buoäc thoâi hoïc ...). Trích loïc danh saùch theo ñieàu kieän ñieåm tuøy yù (vôùi bieåu thöùc raøng buoäc tuøy choïn). Quaûn lyù nhieàu qui cheá ñieåm khaùc nhau trong cuøng moät heä thoáng. (Caùch thöùc coäng ñieåm, caùch thöùc tính ñaït, xeùt nôï hoïc phaàn. v.v...). Xeùt phaân loaïi sinh vieân (ñieåm thi & ñieåm toát nghieäp) theo caùc qui ñònh phaân loaïi khaùc nhau cuûa töøng loaïi qui cheá. Tính töï ñoäng caùc loaïi ñieåm trung bình khaùc nhau tuøy theo heä ñaøo taïo: Ñieåm trung bình naêm hoïc, ñieåm trung bình giai ñoaïn, ñieåm trung bình hoïc boàng, ñieåm trung bình laàn 1, ñieåm trung bình cao… Xeùt nôï hoïc phaàn, xeùt taïm döøng, buoäc thoâi hoïc cho töøng hoïc kyø, töøng naêm hoïc, töøng giai ñoaïn ñuùng vôùi qui cheá hieän haønh. Xeùt ñaït / khoâng ñaït caùc tieâu chuaån hoaøn thaønh caùc giai ñoaïn cuûa caùc heä/ngaønh khaùc nhau. (Tieâu chuaån do ngöôøi quaûn trò thieát laäp ñoäng theo qui cheá töøng thôøi ñieåm xeùt). In caùc bieåu maãu quaûn lyù ñieåm. (Ñaëc bieät caùc baûng ñieåm ra tröôøng, caùc baûng ñieåm löu taïi phoøng Ñaøo taïo coù theå in daïng nhieàu coät). Thieát laäp lòch thi laïi cho sinh vieân caùc moân hoïc khoâng ñaït (danh saùch, phoøng thi, nhaäp ñieåm…). Thieát laäp lòch thi giöõa hoïc kyø cho sinh vieân caùc moân hoïc cuûa hoïc kyø (danh saùch, phoøng thi, nhaäp ñieåm...). Thieát laäp lòch thi cuoái hoïc kyø cho sinh vieân caùc moân hoïc cuûa hoïc kyø (danh saùch, phoøng thi, nhaäp ñieåm). Cho pheùp toå chöùc thi hoïc kyø, thi giöõa hoïc kyø nhieàu ñôït thôøi gian khaùc nhau trong moät hoïc kyø. Khoùa soå nhaäp lieäu ñieåm ôû nhöõng thôøi ñieåm thích hôïp ñeå giöõ möùc tin caäy soá lieäu ñieåm ôû möùc cao. So saùnh söï khaùc bieät veà ñieåm cuûa taát caû sinh vieân (theo hoïc kyø) ôû thôøi ñieåm baát kyø vôùi döõ lieäu ñaõ löu tröôùc ñoù ñeå giöõ möùc tin caäy soá lieäu ñieåm ôû möùc cao. Coù caùc tieän ích kieåm tra soá lieäu nhaäp. Tìm kieám, khai thaùc soá lieäu veà ñieåm thi. Cung caáp soá lieäu cho phaân heä hoïc boång, hoïc phí. 1.4. Hoïc Boång vaø Mieãn Giaûm Hoïc Phí (HBHP) : Phaân phoái, caäp nhaät, quaûn lyù hoïc boång khuyeán khích, hoïc boång chính saùch, hoïc boång trôï caáp xaõ hoäi, hoïc boång öu ñaõi. Tính toaùn hoïc boång khuyeán khích theo caùc moâ hình hoïc boång khaùc nhau. Nhaäp vaø quaûn lyù danh saùch mieãn giaûm hoïc phí cho caû 2 ñoái töôïng: Sinh vieân thöôøng vaø sinh vieân dieän chính saùch. Theo doõi vieäc nhaän caùc loaïi hoïc boång theo töøng thaùng. Keát hôïp vôùi khen thöôûng vaø kyû luaät cuûa sinh vieân trong phaân heä quaûn lyù sinh vieân, keát hôïp vôùi phaân heä ñieåm ñeå loïc ra danh saùch hoïc boång khuyeán khích. In caùc bieåu maãu veà quaûn lyù hoïc boång. In caùc bieåu maãu veà quaûn lyù mieãn giaûm hoïc phí. Thoáng keâ, toång hôïp soá lieäu hoïc boång. Thoáng keâ, toång hôïp soá lieäu mieãn giaûm hoïc phí. Tìm kieám, khai thaùc soá lieäu hoïc boång. 1.5. Xeáp Thôøi Khoùa Bieåu (XTKB) : Xeáp thôøi khoùa bieåu töøng hoïc kyø cuûa caùc moân hoïc môû trong hoïc kyø (cho pheùp TKB khaùc nhau haøng tuaàn). Quaûn lyù bieåu ñoà giaûng daïy vaø hoïc taäp cuûa caùc lôùp xeáp thôøi khoùa bieåu. Quaûn lyù bieåu ñoà giaûng daïy vaø hoïc taäp cuûa caùc nhoùm moân hoïc. Quaûn lyù thôøi khoùa bieåu haøng tuaàn cuûa caùc nhoùm moân hoïc, caùc lôùp, caùc phoøng hoïc, caùc CBGD. Tìm kieám, trích loïc, in caùc bieåu lieät keâ, thoáng keâ. 1.6. Quaûn Lyù Phoøng Hoïc (QLPH) : Quaûn lyù vieäc söû duïng phoøng ñoät xuaát khoâng naèm trong phaân heä xeáp thôøi khoùa bieåu. Tìm kieám, trích loïc, in caùc bieåu lieät keâ, thoáng keâ. Lòch söû duïng phoøng haøng ngaøy. Phaân boá söû duïng phoøng haøng tuaàn. Lòch söû duïng moät phoøng hoïc. Danh saùch kieåm tra thöïc hieän giaûng daïy. 1.7. Quaûn Lyù Hoïc Phí Taøi Vuï (QLTV) : Quaûn lyù vieäc ñoùng hoïc phí cuûa töøng sinh vieân (Phoøng Taøi Vuï). Keát hôïp vôùi phaân heä hoïc boång vaø mieãn giaûm hoïc phí, theo doõi vieäc mieãn giaûm hoïc phí cuûa sinh vieân. In caùc hoùa ñôn hoïc phí cho sinh vieân. In theo doõi hoïc phí cuûa töøng sinh vieân cho toaøn khoùa hoïc. Theo doõi caùc khoaûn thu chi khaùc lieân quan ñeán hoïc phí: Hoaøn hoïc phí, huûy hoùa ñôn, xoùa nôï hoïc phí. In caùc bieåu toång hôïp veà ñoùng hoïc phí, danh saùch SV chöa ñoùng hoïc phí. Thoáng keâ, toång hôïp soá lieäu hoïc phí. Tìm kieám, khai thaùc soá lieäu hoïc phí. Khoùa soå nhaäp lieäu hoïc phí (theo hoïc kyø) ôû nhöõng thôøi ñieåm thích hôïp ñeå giöõ möùc tin caäy soá lieäu quaûn lyù ôû möùc cao. 1.8. Quaûn Lyù Chöông Trình Ñaøo Taïo (CTDT) : Caäp nhaät, söûa ñoåi, quaûn lyù chöông trình ñaøo taïo chung, chöông trình ñaøo taïo töøng hoïc kyø cuûa caùc ngaønh hoïc. Löu tröõ chöông trình ñaøo taïo chung töøng heä/ngaønh, chöông trình quaûn lyù ñaøo taïo döï kieán töøng khoái lôùp khaùc nhau, chöông trình ñaøo taïo thöïc söï vaän haønh cuûa caùc khoái lôùp. So saùnh tieán ñoä thöïc hieän … Quaûn lyù chöông trình ñaøo taïo ôû 3 möùc: (1) chöông trình ñaøo taïo chung töøng heä/ngaønh, (2) chöông trình quaûn lyù ñaøo taïo döï kieán töøng khoái lôùp khaùc nhau, (3) chöông trình ñaøo taïo thöïc söï vaän haønh cuûa caùc khoái lôùp. Caäp nhaät vaø theo doõi lòch hoïc vuï (töøng tuaàn) cho caùc khoái lôùp. In caùc bieåu maãu quaûn lyù chöông trình ñaøo taïo. Quaûn lyù caùc thuoäc tính cuûa caùc moân hoïc (tín chæ, moân hoïc tieân quyeát, song haønh, möùc hoïc phí...). Tìm kieám, khai thaùc soá lieäu cuûa chöông trình ñaøo taïo. Coù caùc tieän ích kieåm tra soá lieäu nhaäp. Cung caáp thoâng tin veà CTDT, veà lòch hoïc vuï haøng tuaàn cho caùc phaân heä ñieåm, xeáp thôøi khoùa bieåu, ñaêng kyù moân hoïc, khoái löôïng giaûng daïy. Quaûn lyù caùc tieâu chuaån xeùt toát nghieäp, tieâu chuaån xeùt hoaøn thaønh giai ñoaïn, tieâu chuaån xeùt chöùng chæ quoác gia. Quaûn lyù bieåu ñoà giaûng daïy vaø hoïc taäp cuûa caùc khoái lôùp. Tìm kieám, trích loïc, in caùc bieåu lieät keâ, thoáng keâ. 1.9. Quaûn Lyù Khoái Löôïng Giaûng Daïy (KLGD) : Quaûn lyù khoái löôïng giaûng daïy cuûa töøng CBGD, Boä Moân, Khoa. Tính toaùn thuø lao giaûng daïy cho töøng CBGD, Boä Moân, Khoa. Tìm kieám, trích loïc, in caùc bieåu lieät keâ, thoáng keâ. 1.10. Ñaêng Kyù Moân Hoïc (DKMH) : Quaûn lyù ñoàng thôøi vieäc ñaêng kyù theo nguyeän voïng cuûa heä tín chæ vaø ñaêng kyù töï ñoäng cho sinh vieân heä nieân cheá. Nhaäp, quaûn lyù soá lieäu ñaêng kyù moân hoïc cuûa töøng sinh vieân cho heä tín chæ. Nhaäp vaø xeùt ñaêng kyù moân hoïc cho töøng sinh vieân (theo nguyeän voïng cuûa sinh vieân), baûo ñaûm cho moãi sinh vieân coù moät thôøi khoùa bieåu hoïc rieâng vaø khoâng truøng. Coá gaéng toái öu vieäc söû duïng phoøng hoïc vaø só soá thích hôïp cho moãi nhoùm moân hoïc. Xeùt veùt ñaêng kyù sinh vieân taêng cao khaû naêng xeùt ñöôïc ñaêng kyù cho SV trong hoaøn caûnh thieáu taøi nguyeân. Nhaäp vaø xeùt ñaêng kyù theo töøng moân hoïc. Töï ñoäng tính toaùn hoïc phí cho sinh vieân. Toå chöùc nhieàu ñôït ñaêng kyù khaùc nhau cho caùc lôùp (neáu caàn thieát). Nhaäp, quaûn lyù soá lieäu ñaêng kyù moân hoïc caùc moân hoïc laïi, hoïc vöôït cuûa töøng sinh vieân cho heä nieân cheá. Ñaêng kyù moân hoïc töï ñoäng cuûa töøng sinh vieân cho heä nieân cheá. Trích loïc soá lieäu tröôùc ñaêng kyù/sau ñaêng kyù. Thoáng keâ, toång hôïp soá löôïng ñaêng kyù. In caùc bieåu maãu ñaêng kyù moân hoïc. Tìm kieám, khai thaùc döõ lieäu ñaêng kyù. Cung caáp soá lieäu cho phaân heä quaûn lyù ñieåm & phaân heä hoïc boång, hoïc phí. Xeáp lòch thi hoïc kyø. Quaûn lyù TKB hoïc & lòch thi cuûa töøng sinh vieân. 1.11. Tuyeån Sinh (TSDH) : Quaûn lyù danh saùch thí sinh noäp ñôn, thí sinh döï thi. Ñaùnh soá baùo danh, taïo phaùch, nhaäp ñieåm, hoài phaùch. Thoáng keâ ñeå xeùt ñieåm chuaån & Xeùt tuyeån. Quaûn lyù chaám phuùc tra. Quaûn lyù danh saùch truùng tuyeån. Tìm kieám, trích loïc, in caùc bieåu lieät keâ, thoáng keâ. 1.12. Thoâng Tin Phuïc Vuï Laõnh Ñaïo (PVLD) : Tìm kieám, trích loïc, in caùc bieåu lieät keâ, thoáng keâ caùc thoâng tin töø caùc phaân heä theo quyeàn haïn cuûa töøng caù nhaân (CBGD, sinh vieân, nhaân vieân phoøng ban ...). Chaúng haïn sinh vieân coù theå bieát ñuôïc caùc thoâng tin: ñieåm, ñaêng kyù moân hoïc, hoïc boång, hoïc phí, thôøi khoùa bieåu cuûa chính mình, CBGD coù theå bieát ñöôïc thoâng tin: khoái löôïng giaûng daïy, thôøi khoùa bieåu cuûa chính mình... 2) yù nghóa cuûa caùc chöõ vieát taét töøng phaân heä : Moãi phaân heä ñeàu coù moät teân taét vaø moät kyù töï vieát taét (Ví duï Phaân heä quaûn lyù sinh vieân coù teân taét laø QLSV coù kyù töï vieát taét laø S...). yù nghóa cuûa chuùng nhö sau : Teân taét ñeå ñaët teân cho thö muïc töông öùng cuûa caùc phaân heä vaø söû duïng trong khi laäp trình. Kyù töï vieát taét duøng laøm chöõ baét ñaàu cuûa caùc file chöông trình vaø file döõ lieäu cuûa caùc phaân heä. (Ví duï caùc file chöông trình & file döõ lieäu cuûa phaân heä quaûn lyù sinh vieân ñeàu baét ñaàu baèng chöõ S). 3) Toå chöùc thö muïc cuûa heä thoáng : 3.1. Toå chöùc chung cuûa caây thö muïc : DBF Chöùa döõ lieäu. VFW Chöùa chöông trình. BMP Chöùa caùc file hình aûnh cuûa QLSV vaø QLNS. 3.2. Toå chöùc nhaùnh thö muïc DBF : DBF CHNG Döõ lieäu chung cuûa ñôn vò USER Döõ lieäu rieâng cuûa Users FMEM Döõ lieäu cuûa caùc quaûn trò vieân phaân heä QLSV 991 Döõ lieäu phaân heä QLSV 992 töøng hoïc kyø 001 DIEM 991 Döõ lieäu phaân heä DIEM 992 töøng hoïc kyø 001 ... v.v... 3.3. Toå chöùc nhaùnh thö muïc VFW : VFW CLASS Caùc class cuûa heä thoáng FORM Caùc form cuûa heä thoáng REPORT Caùc report cuûa heä thoáng HINH Caùc hình aûnh cuûa heä thoáng HTQL Caùc haøm, thuû tuïc chung hoaëc thoâng duïng QLSV Caùc haøm vaø thuû tuïc cuûa phaân heä QLSV DIEM Caùc haøm vaø thuû tuïc cuûa phaân heä DIEM ... v.v. Caùc löu yù veà nhaùnh thö muïc VFW Caùc thö muïc con cuûa nhaùnh thö muïc VFW chöùa chöông trình nguoàn. Thö muïc naøy ñöôïc phaân quyeàn read-only cho taát caû caùc user, ngoaïi tröø quaûn trò vieân & ngöôøi phaùt trieån heä thoáng (ñöôïc phaân coâng nhieäm vuï söûa chöông trình nguoàn, khi caàn thieát). III/ Vaän haønh heä thoáng - Moâi tröôøng laøm vieäc cuûa ngöôøi söû duïng : 1) File config.sys : Cheøn theâm doøng sau ñaây (hoaëc taêng theâm soá file môû neáu ñaõ coù) files=200 Neáu söû duïng Windows 2000 hoaëc Windows XP : Cheøn files=200 vaøo file config.NT trong Windows\System32\ 2) Thö muïc laøm vieäc cuûa ngöôøi söû duïng : Moãi user caàn taïo moät thö muïc laøm vieäc treân maùy ñôn hoaëc treân server. ôû moät thôøi ñieåm, moãi thö muïc laøm vieäc chæ ñöôïc söû duïng bôûi nhieàu nhaát 1 user. Thö muïc laøm vieäc neân coù teân chính laø username. Thö muïc laøm vieäc chæ chöùa caùc file trung gian khi laøm vieäc, khoâng chöùa caùc file keát quaû hoaëc caùc file döõ lieäu rieâng cuûa ngöôøi duøng. 3) shortcut chaïy chöông trình : Töø Desktop cuûa Windows taïo shortcut coù properties nhö sau : (Hình 2) Target : "C:\Program Files\Microsoft Visual FoxPro 7\vfp7.exe" -c d:\DHTS\vfw\htql\config.fpw -t d:\DHTS\vfw\htql\hmenu.fxp Start in : d:\anh\ Thö muïc laøm vieäc cuûa ngöôøi söû duïng. 4) Ñaêng nhaäp heä thoáng : Moãi user ñeàu coù moät maät khaåu rieâng ñeå thaâm nhaäp chöông trình. Coù hai möùc maät khaåu, hai maät khaåu naøy khoâng nhaát thieát phaûi gioáng nhau : Maät khaåu maïng cuïc boä (LAN) Maät khaåu chöông trình (Hình 3). Khi ñaêng nhaäp vaøo heä thoáng, user phaûi traû lôøi ñuùng maät khaåu môùi ñöôïc khai thaùc. Ñeå baûo ñaûm maät khaåu khoâng bò loä, ngöôøi söû duïng neân thay ñoåi maät khaåu moät caùch ñònh kyø. Hình 3 : Username vaø maät khaåu khi vaøo heä thoáng. 5) Cöûa soå browse : Haàu heát caùc baûng trong chöông trình ñöôïc trình baøy baèng daïng browse. Moät soá cöûa soå cho pheùp söûa döõ lieäu tröïc tieáp treân maøn hình browse, moät soá khaùc chæ cho pheùp ñoïc döõ lieäu. Hình 4 : Cöûa soå browse khi xem töï ñieån sinh vieân. 6) Chænh ñònh tham soá ngöôøi söû duïng : Moãi user coù moät soá tham soá chænh ñònh rieâng cho caùc phieân laøm vieäc cuûa mình. Ví duï : Caùc thoùi quen, giaù trò maëc nhieân cuûa naêm hoïc, hoïc kyø hieän thôøi … Caùc thoâng tin naøy löu trong 2 file: hthtin.mem vaø z_info.mem. Hai file naøy löu trong thö muïc laøm vieäc cuûa töøng ngöôøi söû duïng. Trong laàn chaïy chöông trình ñaàu tieân, 2 file naøy seõ ñöôïc töï ñoäng sinh ra. Neáu xoùa 2 taäp tin naøy, caùc giaù trò chænh ñònh seõ ñöôïc gaùn laïi töø ñaàu. 7) Khaéc phuïc loãi xaûy ra khi vaän haønh chöông trình : Sau ñaây laø moät soá baùo loãi vaø moät soá thoâng baùo coù theå gaëp phaûi khi vaän haønh heä thoáng keøm theo caùc caùch khaéc phuïc hoaëc giaûi quyeát : Ä Chöa Caáp Phaùt Quyeàn Söû Duïng : Xaûy ra khi ngöôøi söû duïng chöa ñöôïc caáp phaùt quyeàn khai thaùc. Lieân heä vôùi quaûn trò vieân ñeå ñöôïc caáp phaùt quyeàn. Ä File ... Ñang Bò Môû Bôûi Ngöôøi Khaùc : Khi heä thoáng coù nhu caàu môû moät file rieâng theo cheá ñoä EXCL=ON, (chaúng haïn caàn Reindex) nhöng treân maïng ñang coù ngöôøi söû duïng file naøy; neáu caàn tieáp tuïc, yeâu caàu caùc ngöôøi söû duïng khaùc (ñang môû file naøy) taïm ngöng chöông trình vaø chaïy laïi chöùc naêng ñang chaïy, hoaëc ñôïi moät dòp khaùc thuaän tieän (khoâng coù ngöôøi ñang söû duïng file naøy) seõ chaïy laïi. Ñoâi khi loãi naøy coù theå xaûy ra khi ñaêng nhaäp (LOGIN) ôû 2 traïm laøm vieäc (workstations) khaùc nhau töø 1 thö muïc laøm vieäc gioáng nhau treân maïng. Trong tröôøng hôïp naøy moät workstation phaûi thoaùt ra vaø ñaêng nhaäp laïi töø moät thö muïc laøm vieäc khaùc. Ä Data is not order/Record is out of range : Loãi naøy coù theå do file bò maát index vì moät lyù do naøo ñoù. Chöùc naêng naøy thöïc hieän khi phaùt hieän heä thoáng chaïy khoâng ñuùng ñaén, daãn ñeán caùc keát quaû sai leäch hoaëc baùo loãi “Record is out of range”. Caùc file DBF trong heä thoáng ñöôïc thöïc hieän index baèng loaïi file compound index CDX. File index cdx giuùp chöông trình xöû lyù, tình toaùn, tìm kieám nhanh hôn raát nhieàu laàn. Tuy nhieân neáu file cdx bò hö, vieäc xöû lyù seõ coù nhieàu khaû naêng roái loaïn vaø sai. Vieäc maát index (do hö file cdx) thoâng thöôøng chæ xaûy ra do söï coá maát ñieän ñoät xuaát trong luùc ñang ghi file, do thay ñoåi caáu truùc file ngoaøi chöông trình, do cheùp moät file töø ñóa löu tröõ vaøo ñóa laøm vieäc maø khoâng keøm theo file index CDX, v.v... Coâng vieäc Reindex laø voâ haïi cho heä thoáng nhöng chæ thöïc hieän ñöôïc neáu treân maïng khoâng coù ai ñang söû duïng chöông trình. Khi caàn reindex (hoaëc caàn baûo trì chöông trình), quaûn trò vieân haõy yeâu caàu taát caû ngöôøi söû duïng ngöng söû duïng chöông trình. Trong tröôøng hôïp naøy quaûn trò vieân caàn chaïy chöùc naêng REINDEX ñeå index laïi caùc file DBF. Noùi chung khi maát index, heä thoáng coù theå seõ coøn moät soá baùo loãi khaùc nöõa khoâng theå tieân lieäu heát trong moïi tình huoáng (Ví duï Variables ... not found, v.v..). Chöùc naêng Reindex laø moät chöùc naêng voâ haïi, khi caàn thieát coù theå duøng noù nhö moät caùch ñeå thöû khaéc phuïc moät soá loãi thoâng thöôøng hoaëc loãi chöa tìm ra nguyeân nhaân. Ä Too Many Files Open : Loåi naøy do file config gaùn giaù trò file quaù nhoû hôn nhu caàu cuûa heä thoáng. Theâm doøng leänh files=200 trong config.sys (hoaëc taêng soá file thaønh 200 neáu ñaõ coù). Neáu söû duïng Windows 2000 hoaëc Windows XP : Cheøn files=200 vaøo file config.NT trong Windows\System32\ Ä Too many memory variables : Loãi naøy ñöôïc gaây ra bôûi foxpro khoâng tham chieáu ñeán doøng leänh: mvcount=1200 trong file config.fpw (löu trong ...\VFW\HTQL) Ñeå foxpro coù theå tham chieáu ñeán file config.fpw naøy, caàn phaûi chaïy leänh sau ñaây ôû cöûa soå leänh : set foxprocfg=d:\DHTS\vfw\htql\config.fpw (Giaû söû d:\DHTS laø thö muïc cuûa heä thoáng) Ä Source not available/Source is out of date : Loãi naøy xaûy ra khi chöông trình nguoàn PRG ñaõ löu tröõ nôi khaùc vaø chöông trình dòch (.FXP) chaïy coù loãi (Seõ baùo 1 loãi töông öùng keøm theo). Ghi nhaän tình traïng luùc xaûy ra baùo loãi vaø baùo vôùi quaûn trò vieân ñeå tìm caùch khaéc phuïc.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • doc2_Chuong1_MoTaChung.doc