Đề tài Công tác kế toán tại xí nghiệp xây dựng 492

Bất kỳ một doanh nghiệp sản xuất nào muốn hoạt động tốt và có hiệu quả đều cần đến công tác kế toán. Nhờ có công tác kế toán mà các nhà quản lý biết được tình hình tài chính của doanh nghiệp mình một cách rõ nhất, để từ đó đưa ra được những giải pháp kịp thời cho sản xuất kinh doanh. Công tác kế toán thu nhận và cung cấp thông tin cần thiết cho các đối tượng quan tâm ở bên ngoài doanh nghiệp nhằm mở rộng mối quan hệ kinh tế thu hút vố đầu tư liên doanh liên kết với các doanh nghiệp khác mở rộng phạm vi hoạt động để kinh doanh có hiệu quả. Nó giúp cho các cơ quan quản lý nhà nước kiểm tra các hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp, nhằm đảm bảo kinh doanh đúng pháp luật cạnh tranh lành mạnh phù hợp với định hướng phát triển của nhà nước. Nói tóm lại, công tác kế toán trong các doanh nghiệp có vị trí vô cung quan trọng không thể thiếu được.

 

Trong quá trình thực tập tại xí nghiệp XD 492, mặc dù thời gian không nhiều nhưng em cũng đã được tiếp cận với công tác kế toán tại công ty, và em xin trình bày những tiếp thu của mình sau quá trình trên bằng Báo cáo tổng hợp dưới đây.

 

doc75 trang | Chia sẻ: oanh_nt | Lượt xem: 904 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang nội dung tài liệu Đề tài Công tác kế toán tại xí nghiệp xây dựng 492, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
LỜI NÓI ĐẦU Bất kỳ một doanh nghiệp sản xuất nào muốn hoạt động tốt và có hiệu quả đều cần đến công tác kế toán. Nhờ có công tác kế toán mà các nhà quản lý biết được tình hình tài chính của doanh nghiệp mình một cách rõ nhất, để từ đó đưa ra được những giải pháp kịp thời cho sản xuất kinh doanh. Công tác kế toán thu nhận và cung cấp thông tin cần thiết cho các đối tượng quan tâm ở bên ngoài doanh nghiệp nhằm mở rộng mối quan hệ kinh tế thu hút vố đầu tư liên doanh liên kết với các doanh nghiệp khác mở rộng phạm vi hoạt động để kinh doanh có hiệu quả. Nó giúp cho các cơ quan quản lý nhà nước kiểm tra các hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp, nhằm đảm bảo kinh doanh đúng pháp luật cạnh tranh lành mạnh phù hợp với định hướng phát triển của nhà nước. Nói tóm lại, công tác kế toán trong các doanh nghiệp có vị trí vô cung quan trọng không thể thiếu được. Trong quá trình thực tập tại xí nghiệp XD 492, mặc dù thời gian không nhiều nhưng em cũng đã được tiếp cận với công tác kế toán tại công ty, và em xin trình bày những tiếp thu của mình sau quá trình trên bằng Báo cáo tổng hợp dưới đây. KẾ TOÁN VỐN BẰNG TiÒn Vốn bằng tiền của doanh nghiệp là tài sản tồn tại trực tiếp dưới hình thức giá trị bao gồm tiền mặt tại quỹ và tiền tiền gửi ngân hàng. Trong quá trình sản xuất kinh doanh vốn bằng tiền vừa được sử dụng để đáp ứng nhu cầu thanh toán các khoản nợ của doanh nghiệp hoặc mua sắm vật tư hàng hoá để sản xuất kinh doanh vừa là kết quả của việc mua bán hoặc thu hồi các khoản nợ. Quy trình ghi sổ kế toán: Hàng ngày, căn cứ vào các chứng từ gốc như phiếu thu, phiếu chi kế toán vốn băng tiền tiến hành ghi sổ: - Đối với thu tiền mặt Nợ TK 111 Có TK liên quan - Đối với chi tiền mặt Nợ TK liên quan Có TK 111 Đồng thời ghi vào sổ theo dõi hàng ngày ( sổ quỹ tiền mặt ). Cuối tháng, kế toán xí nghiệp tổng hợp số liệu liên quan đến tiền mặt vào bảng kê tổng hợp thu ( chi ) tiền mặt trong tháng. Căn cứ vào bảng kê thu ( chi ) tiền mặt kế toán lập chứng từ ghi sổ, sau đó vào sổ đăng ký chứng từ ghi sổ cuèi n¨m mở sổ cái TK 111 Ví dụ minh hoạ về kế toán vốn bằng tiền Đơn vị: Công ty xây dựng 492 PHIẾU THU Số: 128 Ngày 01 tháng 12 năm 2003 Nợ : 1111 Có : 1368 Họ và tên người nộp tiền: Đồng chí Chuyển. Đơn vị: Đội 6 Lý do nộp tiền: Nộp tiền ứng công trình viện 108 Số tiền: 571 394 000 ( Viết bằng chữ ): Năm trăm bảy mươi mốt triệu, ba trăm chín mươi tư nghìn đồng chẵn. Thủ trưởng đơn vị ( Ký, họ tên ) Kế toán trưởng ( Ký, họ tên ) Người lập phiếu ( Ký, họ tên ) Thủ quỹ ( Ký, họ tên ) Người nộp ( Ký, họ tên ) Đơn vị : Công ty XD 492 PHIẾU CHI Số : 600 Ngày 01 tháng 12 năm 2003 Nợ : 141 Có : 1111 Họ và tên người nhận tiền: LÊ VĂN ĐỨC Địa chỉ: Tổ dự án Hưng Yên Lý do chi: Ứng tiền vật tư nhân công Số tiền: 400 000 000 ( Viết bằng chữ ) : Bốn trăm triệu đồng chẵn. Thủ trưởng đơn vị ( Ký, họ tên ) Kế toán trưởng ( Ký, họ tên ) Người lập phiếu ( Ký, họ tên ) Thủ quỹ ( Ký, họ tên ) Căn cứ vào phiếu thu, phiếu chi kế toán vốn bằng tiền vào sổ quỹ tiền mặt. Đơn vị: Công ty xây dựng 492 SỔ QUỸ ( Thời gian từ 01/12/2003 đến 31/12/2003 ) Tên tài khoản: Tiền mặt Việt Nam Số hiệu: 1111 Chứng từ Nội dung TKĐƯ Số FS Tồn quỹ SH NT Thu Chi Nợ Có Tồn quỹ đầu kỳ 823 538 229 600 01/12 Đ/c Đức tổ.an Hưng Yên ứng tiền vật tư nhân công 141 400 000 000 423 538 229 601 01/12 Đồng chí Sơn ttoán tiền mừng đám cưới đ/c Dũng Đ4, Hồng Đ2 3382 300 000 423 238 229 602 01/12 Đ/c Nghĩa tổ dự án Tân Biên ứng tiền vật tư nhân công 141 300 000 000 123 238 229 603 01/12 Đ/c Rơi ttoán chi phí phục vụ cơ quan tháng 11/2003 6428 586 900 122 651 329 604 01/12 Đ/c Nhung đội 5 ứng tiền vật tư các công trình 1386 50 000 000 72 651 329 605 01/12 Đ/c Phồn ứng tiền phục vụ xin cấp đất Hoàng Liệt 141 10 000 000 62 651 329 126 01/12 Đ/c Lan Anh nộp tiền truy thu BHXH cá nhân 3382 2 437 728 65 089 057 127 01/12 Rút TGNH nộp quỹTM 1121 500 000 000 565 089 057 128 01/12 Đ/c Chuyển nộp tiền ứng công trình viện 108 1368 571 394 000 1 136 483 057 … Cộng 5 223 803 730 5 683 885 134 Tồn quỹ cuối kỳ 363 456 825 Cuèi th¸ng c¨n cø vµo sè liÖu liªn quan ®Õn thu, chi tiÒn mÆt kÕ to¸n lËp b¶ng kª tæng hîp thu, chi tiÒn mÆt. B¶ng kª tæng hîp thu tiÒn mÆt Th¸ng 12 n¨m 2003 Chøng tõ DiÔn gi¶i TK§¦ Sè tiÒn SH NT 126 01/12 §/ c Lan Anh §3 nép tiÒn truy thu BH c¸ nh©n 3383 2 437 728 127 01/12 Rót TGNH nhËp quü TM 1121 500 000 000 128 01/12 §/c ChuyÓn nép tiÒn øng c«ng tr×nh viÖn 108 141 571 394 000 129 01/12 Vay NH ng©n hµng TMCPQ§ nhËp quü TM 311 956 275 000 130 02/12 Rót tiÒn GNH nhËp quü TM 1121 100 000 000 131 02/12 §/ c Nga ®éi 2 nép tiÒn truy thu BH c¸ nh©n 3383 2 012 375 … Céng 5 223 803 730 B¶ng tæng hîp chi tiÒn mÆt Th¸ng 12 n¨m 2003 Chøng tõ DiÔn gi¶i TK§¦ Sè tiÒn SH NT 600 01/12 §/c §øc tæ d.¸n H­ng yªn øng tiÒn vËt t­ nh©n c«ng 141 400 000 000 X 601 01/12 §/c S¬n tto¸n tiÒn mõng ®¸m c­íi ®/ Dòng §4, Hång §2 3382 300 000 602 01/12 §/c NghÜa øng tiÒn vËt t­ nh©n c«ng 141 300 000 000 603 01/12 §/c R¬i tto¸n chi phÝ pvô c¬ quan T11/2003 6428 586 900 604 01/12 §/c Nhung §5 øng tiÒn vËt t­ nh©n c«ng c¸c c«ng tr×nh 1368 50 000 000 605 01/12 §/c Phån øng tiÒn pvô 141 10 000 000 606 01/12 §/c §Ønh §6 øng tiÒn c«ng tr×nh l÷ 675 1368 30 000 000 607 02/12 §/c ThiÒu §1 øng tiÒn vËt t­ ctr×nh h­ng yªn 1368 50 000 000 608 02/12 §/c Phån tto¸n cp lviÖc víi cty 17 6428 632 000 … Céng 5683 885 134 Chøng tõ ghi sæ Sè: 251 Ngµy 05 th¸ng 12 n¨m 2003 TrÝch yÕu Sè hiÖu TK Sè tiÒn Nî Cã Thu tiÒn øng c«ng tr×nh viện 108 111 141 571 394 000 Rót TGNH nhËp quü TM 111 112 600 000 000 Thu BH c¸ nh©n 111 338 6 015 103 Céng 1 177 409 103 Chøng tõ ghi sæ Sè: 252 Ngµy 05 th¸ng 12 n¨m 2003 TrÝch yÕu Sè hiÖu TK Sè tiÒn Nî Cã Tổ dự án Hưng Yên t¹m øng tiÒn vËt t­ nh©n c«ng 141 111 400 000 000 CÊp l­¬ng th¸ng 10/03, l­¬ng thai s¶n th¸ng 11/03 khèi c¬ quan 334 111 74 955 452 Chi phÝ pvô 642 111 2 073 400 Tr¶ vay ng¾n h¹n 311 111 5 356 426 Céng 482 385 278 KÕ to¸n c¨n cø vµo c¸c chøng tõ ghi sæ ®Ó ghi vµo sæ ®¨ng ký chøng tõ ghi sæ Sæ ®¨ng ký chøng tõ ghi sæ Chøng tõ Sè tiÒn Chøng tõ Sè tiÒn SH NT SH NT 251 05/12 1 177 409 103 252 05/12 482 385 278 253 05/12 947 314 189 254 10/12 1 205 112 507 255 15/12 902 178 293 256 15/12 712 311 149 … … Céng 31 958 705 846 Céng 32 447 575 253 Cuèi n¨m c¨n cø vµo c¸c chøng tõ ghi sæ kÕ to¸n lËp sæ c¸i tµi kho¶n 111 Sæ c¸I N¨m 2003 Tªn tµi kho¶n: tiÒn mÆt Sè hiÖu:111 Chøng tõ Néi dung SHTK§¦ Sè FS SH NT Nî cã D­ ®Çu kú 823 583 229 251 05/12 Thu tiÒn mÆt 112,141,338 1 177 409 103 252 05/12 Chi tiÒn mÆt 334,141,642,311 482 385 278 253 10/12 Thu tiền mặt 112, 141 947 314 189 254 10/12 Chi tiÒn mÆt 136, 152,334 1 205 112 507 255 15/12 Thu tiÒn mÆt 112,141 902 178 293 256 15/12 Chi tiÒn mÆt 334, 136 712 311 149 … Céng 31 958 705 846 32 447 575 253 d­ cuèi kú 363 456 285 Ngµy 31 th¸ng 12 n¨m 2003 KÕ to¸n vËt t­ VËt t­ cña c«ng ty chñ yÕu lµ mua ngoµi , ngoµi ra cßn cã ®iÒu chuyÓn trong néi bé xÝ nghiÖp. TrÞ gi¸ ttÕ vËt t­ nhËp kho = gi¸ mua+c¸c kho¶n thuÕ kh«ng ®­îc hoµn l¹i( nÕu cã )- c¸c kho¶n gi¶m gi¸ , chiÕt khÊu( nÕu cã)+ chi phÝ mua( chi phÝ vËn chuyÓn, bèc dì, bao b×…). Do ®Æc ®iÓm cña nghµnh nªn khi cã nhu cÇu sö dông vËt t­ th× míi mua. VËt t­ mua vÒ ®­îc xuÊt th¼ng ngay cho c¸c c«ng tr×nh, bé phËn. TrÞ gi¸ thùc tÕ cña vËt t­ xuÊt kho ®­îc tÝnh theo gi¸ thùc tÕ ®Ých danh. HÖ thèng nhµ kho cña c«ng ty th­êng ®Æt t¹i hiÖn tr­êng thi c«ng . §Þnh kú xÝ nghiÖp cã kiÓm kª vËt t­ ®Ó ph¸t hiÖn thõa thiÕu vµ ®­a ra biÖn ph¸t gi¶i quyÕt kÞp thêi. Thñ tôc nhËp kho vËt t­ : Tr­íc tiªn lµ kh¶o s¸t gi¸, tiÕp ®Õn chän vËt t­ ®óng quy c¸ch phÈm chÊt phï hîp ®Ó mua. C¨n cø vµo sè l­îng thùc tÕ, ho¸ ®¬n b¸n hµng, ho¸ ®¬n thuÕ GTGT cña bªn b¸n thñ kho lµm thñ tôc nhËp kho, kÕ to¸n vËt t­ sÏ lËp phiÕu nhËp kho cã ch÷ ký cña ng­êi giao hµng , ng­êi nhËn, ®éi tr­ëng c«ng tr×nh. Thñ tôc xuÊt kho vËt t­ : Hµng ngµy c¨n cø vµo nhu cÇu sö dông vËt t­ ë c¸c c«ng tr×nh, bé phËn kÕ to¸n vËt t­ sÏ lËp phiÕu xuÊt kho, C¨n cø vµo phiÕu xuÊt kho thñ kho sÏ lµm thñ tôc xuÊt kho theo yªu cÇu ®ång thêi ghi vµo thÎ kho. Cuèi th¸ng kÕ to¸n sÏ lËp b¶ng kª nhËp, xuÊt vËt t­ VÝ dô minh ho¹ vÒ kÕ to¸n vËt t­ t¹i xÝ nghiÖp Së x©y dùng L¹ng S¬n C«ng ty xi m¨ng vµ XD c«ng tr×nh MÉu sè 01GTK-3LL Ph¸t hµnh theo CV sè 450/CT/AC Ngµy 08 th¸ng 12 n¨m 2003 cña côc thuÕ tØnh L¹ng S¬n Ho¸ ®¬n GTGT Liªn 2: Giao cho kh¸ch hµng Ngµy 01 th¸ng 12 n¨m 20003 §¬n vÞ b¸n hµng: C«ng ty xi m¨ng vµ x©y dùng c«ng tr×nh L¹ng S¬n §Þa chØ : Mai Pha- Thµnh phè L¹ng S¬n-TØnh L¹ng S¬n Sè TK: 7301.0035F- Ng©n hµng ®Çu t­ vµ ph¸t triÓn L¹ng S¬n §iÖn tho¹i: 02.870.195 M· sè: 49000102650 Hä tªn ng­êi mua hµng: NguyÔn V¨n Tó Tªn ®¬n vÞ: C«ng ty XD 492 §Þa chØ : §¹i Kim – Thanh Tr× - Hµ Néi H×nh thøc thanh to¸n : TiÒn mÆt M· sè: 0100129462 tt Tªn hµng ho¸, dÞch vô §VT Sè l­îng §¬n gi¸ Thµnh tiÒn 1 Xi m¨ng PC30 TÊn 30 508 600 15 258 000 Céng thµnh tiÒn= 15 258 000 ThuÕ suÊt thuÕ GTGT 10% TiÒn thuÕ GTGT= 1 525 800 Tæng tiÒn thanh to¸n: 16 783 800 Sè viÕt b»ng ch÷: M­êi s¸u triÖu, b¶y tr¨m t¸m ba ngh×n, t¸m tr¨m ®ång ch½n. Ng­êi mua hµng (ký, hä tªn ) Ng­êi b¸n hµng (ký, hä tªn ) Thñ tr­ëng ®¬n vÞ (ký, hä tªn ) C¨n cø vµo ho¸ ®¬n mua hµng, ho¸ ®¬n thuÕ GTGT thñ kho lµm thñ tôc nhËp kho. KÕ to¸n vËt t­ sÏ lËp phiÕu nhËp kho. PhiÕu nhËp kho vËt t­ ®­îc lËp lµm 3 liªn: Mét 1iªn ®Ó l­u ë sæ , mét 1iªn ®Ó ghi sæ kÕ to¸n, mét liªn giao cho thñ kho. §¬n vÞ: c«ng ty x©y dùng 492 M· sè:02-VT Theo Q§ sè 1141-TC/Q§/C§KT Ngµy 01 th¸ng 11 n¨m 1995 cña bé tµi chÝnh PhiÕu nhËp kho Sè: 121 Ngµy 22 th¸ng 12 n¨m 2003 Nî: 152 Cã: 331 Hä vµ tªn ng­êi giao hµng: Anh An- C«ng ty xi m¨ng vµ x©y dùng c«ng tr×nh L¹ng S¬n. Theo: H§ sè 0322821 ngµy 01 th¸ng 12 n¨m 2003 cña c«ng ty xi m¨ng vµ x©y dùng c«ng tr×nh L¹ng S¬n. NhËp t¹i kho: L¹ng S¬n. STT Tªn nh·n hiÖu, quy c¸ch, phÈm chÊt vËt t­( sp,hh) M· sè §VT Sè l­îng §¬n gi¸ (®ång) Thµnh tiÒn (®ång) Theo chøng tõ Thùc nhËp 01 Xi m¨ng PC30 (tõ ngµy 01/12/03 ®Õn 22/12/03) Cã b¶ng kª khèi l­îng tõ 01/12 ®Õn 22/12 kÌm theo TÊn 30 508 600 15 258 000 Céng 30 15 258 000 Céng thµnh tiÒn ( viÕt b»ng ch÷): M­êi l¨m triÖu, hai tr¨m n¨m t¸m ngh×n ®ång ch½n. NhËp, ngµy 22 th¸ng 12 n¨m 2003 Thñ tr­ëng ®¬n vÞ (ký, hä tªn ) Phô tr¸c bé phËn (ký, hä tªn ) Phô tr¸ch cung tiªu (ký, hä tªn ) Ng­êi giao hµng (ký, hä tªn ) Thñ kho (ký, hä tªn) NÕu cïng mét lo¹i vËt liÖu mua thµnh nhiÒu ®ît th× cã b¶ng kª khèi l­îng kÌm theo. B¶ng kª khèi l­îng ( TÝnh tõ ngµy 01/12 ®Õn 22/12) NT Néi dung §¬n vÞ Sè l­îng §¬n gi¸ Thµnh tiÒn 01/12 NhËp xi m¨ng TÊn 5 508 600 2 543 000 05/12 NhËp xi m¨ng TÊn 7 508 600 3 560 200 08/12 NhËp xi m¨ng TÊn 11 508 600 3 594 600 22/12 NhËp xi m¨ng TÊn 7 508 600 3 560 200 Céng 30 15 258 000 C¨n cø vµo phiÕu nhËp kho, b¶ng kª khèi l­îng kÌm theo ( nÕu cã ) cuèi th¸ng kÕ to¸n vµo b¶ng kª nhËp vËt t­. B¶ng kª nhËp vËt t­ Th¸ng 12 n¨m 2003 chøng tõ DiÔn gi¶i §VT sè l­îng §¬n gi¸ cã c¸c tµI kho¶n 1331 Nî TK 152 SH NT 111 112 331 120 2/12 nhËp xi m¨ng PC30 TÊn 43 508 600 24 056 780 2 186 980 21 869 800 nhËp s¾t Fi6 kg 120 9 048 1 140 048 54 288 1 085 760 nhËp c¸t x©y m3 250 41 837 10 976 778 517 528 10 459 250 nhËp dÇu Diezel lÝt 2 000 4 707,8 9 880 080 470 488 9 409 600 121 22/12 nhËp xi m¨ng PC30 TÊn 30 508 600 16 783 800 1 525 800 15 258 000 123 23/12 nhËp dÇu diezel lÝt 300 4 707,8 1 482 957 70 617 1 412 340 … céng 120 311 192 239 723 890 132 310 62 623 366 1 250 167 250 C¨n cø vµo nhu cÇu sö dông vËt t­ thùc tÕ t¹i c«ng tr­êng, bé phËn thñ kho lµm thñ tôc xuÊt kho, kÕ to¸n vËt t­ lËp phiÕu xuÊt kho. PhiÕu xuÊt kho ®­îc lËp lµm 3 liªn:: mét liªn ®Ó l­­ ë sæ, mét liªn ®Ó ghi sæ kÕ to¸n vµ mét liªn giao cho thñ kho. §¬n vÞ: c«ng ty x©y dùng 492 M· sè:02-VT Theo Q§ sè 1141-TC/Q§/C§KT Ngµy 01 th¸ng 11 n¨m 1995 cña bé tµi chÝnh PhiÕu xuÊt kho Sè: 115 Ngµy 22 th¸ng 12 n¨m 2003 Nî: 136 Cã: 152 Hä vµ tªn ng­êi nhËn hµng: NguyÔn V¨n N¨m §Þa chØ: ®éi 5 Lý do xuÊt kho: thi c«ng ®­êng quèc lé 4B- L¹ng S¬n. XuÊt t¹i kho: C«ng ty ®­êng quèc lé 4B STT Tªn nh·n hiÖu, quy c¸ch, phÈm chÊt vËt t­( s¶n phÈm,hµng ho¸ ) M· sè §VT Sè l­îng §¬n gi¸ (®ång) Thµnh tiÒn (®ång) Theo chøng tõ Thùc nhËp 1 Xi m¨ng PC30 TÊn 30 508 600 15 258 000 Céng 30 15 258 000 Céng thµnh tiÒn ( b»ng ch÷ ): M­êi l¨m triÖu, hai tr¨m n¨m m­¬i t¸m ngh×n ®ång ch½n. XuÊt, ngµy 22 th¸ng 12 n¨m 2003 Thñ tr­ëng ®¬n vÞ (ký, hä tªn) Phô tr¸c bé phËn (ký, hä tªn ) Phô tr¸ch cung tiªu (ký, hä tªn ) Ng­êi giao hµng (ký, hä tªn ) Thñ kho (ký, hä tªn) C¨n cø vµo phiÕu xuÊt kho cuèi th¸ng kÕ to¸n lËp b¶ng kª xuÊt vËt t­. B¶ng kª xuÊt vËt t­ Th¸ng 12 n¨m 2003 chøng tõ DiÔn gi¶i §VT sè l­îng §¬n gi¸ Nî c¸c tµI kho¶n Cã TK 152 SH NT 621 623 627 100 2/12 xuÊt xi m¨ng PC30 TÊn 43 508 600 21 869 800 21 869 800 xuÊt s¾t Fi6 kg 120 9 048 1 140 048 1 085 760 xuÊt c¸t x©y m3 250 41 837 10 459 250 10 459 250 112 12/12 xuÊt dÇu diezel lÝt 2 000 4 707,8 9 409 600 9 409 600 115 22/12 xuÊt xi m¨ng PC30 TÊn 30 508 600 15 258 000 15 258 000 123 23/12 xuÊt dÇu diezel lÝt 300 4 707,8 1 412 340 1 412 340 … céng 700 231 461 30 152 206 520 077 656 1 250 467 250 Ngµy 31 th¸ng 12 n¨m 2003 KÕ to¸n trö¬ng ( ký, hä tªn ) Ng­êi lËp ( ký, hä tªn) c¨n cø vµo phiÕu nhËp kho, phiÕu xuÊt kho vËt t­ thñ kho tiÕn hµnh ghi vµo thÎ kho ®Î lµm c¨n cø theo dâi cho tõng lo¹i vËt t­ §on vÞ :C«ng ty x©y dùng 492 mÉu sè: 06 - vt Ban hµnh theo Q§ sè 114-TC/Q§/C§KT Ngµy 01 th¸ng 12 n¨m 1996 cña bé tµi chÝnh thÎ kho Ngµy lËp thÎ: 1/12/2003 Tê sè: Tªn nh·n hiÖu quy c¸ch vËt t­: Xi m¨ng §¬n vÞ tÝnh: TÊn M· sè: STT Chøng tõ DiÔn gi¶i Ngµy nhËp, xuÊt Sè l­îng ký, x¸c nhËn cña kÕ to¸n SH NT nhËp xuÊt tån Tån ®Çu th¸ng 0 01 120 2/12 NhËp vËt t­ cña c«ng ty s«ng §µ 2/12 43 02 119 2/12 XuÊt vËt t­ cho anh Thao 2/12 43 03 121 22/12 NhËp vËt t­ c«ng tr×nh l¹ng S¬n 22/12 30 04 115 22/12 XuÊt vËt t­ cho anh Nam 22/12 30 05 123 25/12 NhËp vËt t­ c«ng ty Lan Anh 25/12 78 06 125 25/12 XuÊt vËt t­ cho anh Thao 25/12 78 … Tån cuèi kú 150 150 0 Chøng tõ ghi sæ Sè : 301 Ngµy 25 th¸ng 12 n¨m 2003 TrÝch yÕu Sè hiÖu TK Sè tiÒn Nî Cã NhËp v©t t­ 152 331,111,112 45 250 320 Céng 45 250 320 Chøng tõ ghi sæ sè: 302 Ngµy 25 th¸ng 12 n¨m 2003 TrÝch yÕu Sè hiÖu TK Sè tiÒn Nî Cã XuÊt vËt t­ 621,623,627 152 45 250 320 Céng 45 250 320 sæ ®¨ng ký chøng tõ ghi sæ Chøng tõ Sè tiÒn Chøng tõ Sè tiÒn SH NT SH NT 301 25/12 45 250 320 302 25/12 45 250320 403 31/12 16 230 150 404 31/12 16 230 150 … … Céng 1 250 467 323 Céng 1 250 467 323 Tõ chøng tõ ghi sæ cuèi n¨m kÕ to¸n vµo sæ c¸i tµi kho¶n 152 Sæ c¸i N¨m 2003 Tªn tµi kho¶n: Nguyªn vËt liÖu Sè hiÖu: 152 Chøng tõ Néi dung TK §¦ Sè FS SH NT Nî Cã D­ ®Çu kú 23 618 960 … 301 25/12 Tæng hîp nhËp vËt t­ 331,111,112 45 250 320 302 25/12 Tæng hîp xuÊt vËt t­ 621,623,627 45 250 320 403 31/12 Tæng hîp nhËp vËt t­ 331,112 16 230 150 404 31/12 XuÊt vËt t­ c«ng tr×nh Ng©n s¬n 16 230 150 … Céng ph¸t sinh 10 320 960 135 10 314 258 845 D­ cuèi kú 30 320 250 KÕ to¸n tµi s¶n cè ®Þnh Tµi s¶n cè ®Þnh lµ t­ liÖu s¶n xuÊt chñ yÕu cã vai trß quan träng trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp. Tµi s¶n cè ®Þnh th­êng cã gi¸ trÞ lín vµ chiÕm tû träng cao trong tæng gi¸ trÞ tµi s¶n cña doanh nghiÖp. Qu¶n lý vµ sö dông tèt tµi s¶n cè ®Þnh trong doanh nghiÖp kh«ng chØ t¹o ®iÒu kiÖn cho doanh nghiÖp chñ ®éng trong s¶n xuÊt mµ cßn lµ biÖn ph¸p n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông vèn, h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm. Hµng n¨m xÝ nghiÖp ®Òu cã kÕ ho¹ch khÊu hao cô thÓ cho tõng lo¹i TSC§ . §èi víi nh÷ng lo¹i xe, m¸y ®· khÊu hao hÕt mµ vÉn cßn sö dông cã hiÖu qu¶, c«ng ty sÏ trÝch mét phÇn ®Ó bï ®¾p cho nh÷ng xe m¸y ®Æc chñng, Ýt sö dông hoÆc sö dông kh«ng cã hiÖu qu¶ hoÆc ®Ó tr¶ vay ®Çu t­. VÝ dô minh ho¹ vÒ kÕ to¸n TSC§ t¹i c«ng ty. C«ng ty x©y dùng 492 Sè 132/VTTB Hµ Néi, ngµy 23 th¸ng 01 n¨m 2003 QuyÕt ®inh cña gi¸m ®èc c«ng ty XD 492 C¨n cø quyÕt ®Þnh sè 1282 Q§/ TCCB-L§ ngµy 23 th¸ng 07 n¨m 1997 cña tæng c«ng ty XD Tr­êng S¬n. - C¨n cø vµo nhiÖm vô s¶n xuÊt kinh doanh n¨m 2002 vµ c¸c n¨m tiÕp theo - C¨n cø vµo nhu cÇu sö dông cña v¨n phßng c«ng ty. - C¨n cø vµo hå s¬ tµi liÖu vÒ ®Çu t­ mua s¾m x©y dùng hoµn thµnh ®­îc duyÖt. QuyÕt ®Þnh ®iÒu 1: ChuyÓn tµi s¶n ®Çu t­ mua s¾m míi thµnh TSC§ cã tªn gäi vµ c¸c th«ng sè kü thuËt Tªn TSC§: M¸y trén bª t«ng Trung Quèc JG HiÖu : JG N­íc s¶n xuÊt: Trung Quèc. N¬i qu¶n lý: §éi x©y dùng sè 4. ®iÒu 2: Nguyªn gi¸ TSC§ : 20 476 190® Trong ®ã gi¸ gèc: 20 476 190® Chi phÝ l¾p ®Æt ch¹y thö: kh«ng. ®iÒu 3: c¸c «ng tr­ëng phßng ban më sæ theo dâi tµi s¶n, trÝch khÊu hao( khÊu hao c¬ b¶n, khÊu hao s÷a ch÷a lín ) vµ ®Þnh møc tiªu hao liªn quan ®Ó nhanh chãng ®­a tµi s¶n vµo sö dông. N¬i nhËn: Phßng KTVT L­u: VTTB Gi¸m ®èc ( §ãng dÊu, ký tªn ) C¨n cø vµo chøng tõ gèc kÕ to¸n lËp chøng tõ ghi sæ Chøng tõ ghi sæ Sè : 90 Ngµy 31 th¸ng 01 n¨m 2003 TrÝch yÕu Sè hiÖu TK Sè tiÒn Nî Cã Mua TSC§ 211 112 20 476 190 Céng 20 476 190 C¨n cø vµo c¸c chøng tõ ghi sæ kÕ to¸n vµo sæ ®¨ng ký chøng tõ ghi sæ Sæ ®¨ng ký chøng tõ ghi sæ Chøng tõ Sè tiÒn Chøng tõ Sè tiÒn SH NT SH NT 90 31/01 254 713 619 91 28/02 254 713 619 92 30/03 277 925 255 110 30/04 191 666 000 … Cộng 1 534 280 687 Céng Ngµy 31 th¸ng 12 n¨m 2003 Sæ c¸I N¨m 2003 Tªn tµi kho¶n: Tµi s¶n cè ®Þnh. Sè hiÖu: 211 Chøng tõ Néi dung TK §¦ Sè FS SH NT Nî Cã D­ ®Çu kú 10 602 421 816 90 31/01 Mua TSC§ 112 20 476 190 91 28/02 Mua TSC§ 331 254 713 619 110 30/4 Mua m¸y trén bª t«ng HPJ 1200A 112 191 666 000 111 31/05 Mua m¸y ph¸t ®IÖn 112 63 047 619 …. Céng ph¸t sinh 1 534 280 687 D­ cuèi kú 12 136 702 503 Ngµy 31 th¸ng 12 n¨m 2003 Cuèi n¨m kÕ to¸n tæng hîp sè liªô ®Ó lªn b¸o c¸o chi tiÕt t¨ng, gi¶m TSC§ B¸o c¸o chi tiÕt t¨ng TSC§ n¨m 2003 TT Tªn TSC§ Nguyªn gi¸ Nguån vèn Ng©n s¸ch TCT Tù bæ sung Vay tÝn dông I Mua s¾m n¨m 2003 1 255 912 100 0 0 20 476 190 1 235 435 910 1 Tr¹m bª t«ng HPJ 1200A 191 666 000 191 666 000 2 M¸y ph¸t ®iÖn 75 KVA AO1M 63 047 619 63 047 619 3 Xe Mick trén bª t«ng 255 925 255 255 925 255 4 Xe «t« K©mz AT 12-42 293 232 268 293 232 268 5 Xe «t« Kamaz AT 12-43 293 232 268 293 232 268 6 Lu rung NhËt 600kg 22 000 000 22 000 000 7 Lu rung BOMAG BW 110AC 116 332 500 116 332 500 8 M¸y trén bªt«ng Trung Quèc JG 20 476 190 20 476 190 II §iÒu chØnh t¨ng theo kiÓm to¸n 278 368 587 0 0 278 368 587 0 1 M¸y thuû b×nh ®éi 1 8 979 300 8 979 300 2 M¸y kinh vÜ ®éi 2 36 700 000 36 700 000 3 M¸y c¾t bª t«ng Mikasa ®éi 2 25 714 286 25 714 286 … Céng 1 534 280 687 0 0 298 844 777 1 235 435 910 Ngµy 31 th¸ng 12 n¨m 2003 Gi¸m ®èc KÕ to¸n tr­ëng Ng­êi lËp ( ký, hä tªn ) ( ký, hä tªn ) ( ký, hä tªn ) T×nh h×nh t¨ng, gi¶m TSC§ TT ChØ tiªu Nhãm TSC§ Nhµ cöa, vËt kiÕn tróc M¸y mãc thiÕt bÞ Ph­¬ng tiÖn vËn t¶i ThiÕt bÞ qu¶n lý Céng I Nguyªn gi¸ TSC§ 1 426 959 091 17 269 518 254 6837 905 779 470 262 450 27 348 506 245 1 Sè d­ ®Þnh k× 1 426 959 091 6 310 396 464 2 713 033 456 152 032 805 10 602 421 816 2 T¨ng trong k×, trong ®ã: 0 608 792 476 842 389 791 83 098 420 1 534 280 687 - Mua s¾m míi 608 792 476 842 389 791 83 098 420 1 534 280 687 - §iÒu ®éng 0 - XD míi 0 3 Gi¶m trong k×, trong ®ã: 0 0 0 0 0 - Thanh lý - Nh­îng b¸n - Gi¶m kh¸c 4 Sè cuèi k×, trong ®ã: 1 426 959 091 6 919 188 940 3 555 426 247 235 131 225 12 136 702 503 - Ch­a sö dông 0 - §· khÊu hao hÕt, chê thanh lý 34 005 000 1 545 097 600 410 914 000 138 866 140 2 128 882 440 II Gi¸ trÞ ®· hao mßn 430 361 074 3 057 362 389 1 744 398 006 170 647 253 5 402 768 722 1 §Çu k× 360 824 074 2 322 967 525 1 354 980 684 138 821 261 4 177 593 544 2 T¨ng trong k× 69 537 000 734 394 864 389 417 322 31 825 992 1 225 175 178 3 Gi¶m cuèi k× 0 4 Sè cuèi k× 430 361 074 3 057 362 389 1 744 398 006 170 647 253 5 402 768 722 III Gi¸ trÞ cßn l¹i 2 062 733 034 7 849 255 490 3 239 078 013 77 695 516 13 158 762 053 1 §Çu k× 1 066 135 017 3 987 428 939 1 358 052 772 13 211 544 6 424 828 272 2 Cuèi k× 996 598 017 3 861 826 551 1 811 025 241 64 483 972 6 733 933 781 KhÊu hao tµi s¶n cè ®Þnh XÝ nghiÖp ¸p dông tÝnh khÊu hao TSC§ theo ph­¬ng ph¸p tuyÕn tÝnh ( ph­¬ng ph¸p khÊu hao ®­êng th¼ng ). - Møc khÊu hao trung b×nh hµng n¨m cña TSC§ = Nguyªn gi¸ TSC§ Sè n¨m sö dông Møc trÝch khÊu hao trung b×nh th¸ng = Møc khÊu hao n¨m 12 Gi¸ trÞ cßn l¹i cuaTSC§ = Nguyªn gi¸ - gi¸ trÞ hao mßn TSC§ VÝ dô: M¸y t­íi nhùa ®éi 5 cã nguyªn gi¸ : 9 000 000 ®ång, thêi gian sö dông lµ 5 n¨m, ®· khÊu hao 3 600 000 ®ång Ta cã c¸ch tÝnh khÊu hao cña m¸y nh­ sau: Møc khÊu hao TB hµng n¨m cña m¸y = 9 000 000 = 1 800 000 ® 5 Møc khÊu hao trung b×nh th¸ng cña m¸y = 1 800 000 = 360 000 ®ång 12 Gi¸ trÞ cßn l¹i cña m¸y = 9 000 000 – 3 600 000 = 5 400 000 ®ång. B¶ng tÝnh khÊu hao TSC§ n¨m 2003 TT Tªn tµi s¶n cè ®Þnh Nguyªn gi¸ TSC§ Gi¸ trÞ cßn l¹i §¨ng ký KH n¨m 2003 §¨ng ký khÊu hao n¨m 2002 1 Xe Kamaz AT 11 - 42 293 232 268 272 868 918 20 363 350 2 Xe Kamaz AT 11 -43 293 232 268 272 868 918 20 363 350 3 Xe Kamaz trén bª t«ng 255 925 255 226 067 308 29 857 947 4 Tr¹m trén bª t«ng HPJ 1200A 191 666 000 169 304 969 22 361 031 5 M¸y ph¸t ®iÖn 75KVA 63 047 619 55 692 061 7 355 558 6 Lu rung NhËt 600kg 22 000 000 20 777 776 1 222 224 7 Lu rung BOMAG BW 110AC 116 332 500 109 869 580 6 462 920 8 M¸y trén bª t«ng Trung Quèc JG 20 476 190 19 623 014 853 176 9 M¸y ®Çm bµn ®éi 5 10 000 000 6 666 666 2 000 001 2 000 001 10 M¸y vi tÝnh ®éi 4 10 582 000 6 878 299 2 116 401 2 116 401 11 M¸y thuû chuÈn ®éi 5 9 460 000 7 252 666 1 892 001 1 892 001 12 M¸y t­íi nhùa ®éi 5 9 000 000 5 400 000 1 800 000 1 800 000 13 M¸y thuû chuÈn ®éi 6 8 260 000 6 332 666 1 652 001 1 652 001 14 M¸y trén bª t«ng TQ ®éi 6 9 490 000 7 672 001 1 917 999 1 917 999 15 M¸y vi tÝnh, m¸y in ®éi 6 12 546 000 7 945 800 2 509 200 2 509 200 … Céng 10 421 030 863 6 733 933 781 1 205 784 598 989 096 133 KÕ to¸n tiÒn l­¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l­¬ng §Ó ®¶m b¶o tiÕn hµnh liªn tôc qu¸ tr×nh t¸i s¶n xuÊt, tr­íc hÕt cÇn ph¶i ®¶m b¶o t¸i s¶n xuÊt søc lao ®éng, nghÜa lµ søc lao ®éng mµ con ng­êi bá ra ph¶i ®­îc båi hoµn d­íi d¹ng thï lao lao ®éng. TiÒn l­¬ng (tiÒn c«ng) chÝnh lµ phÇn thï lao lao ®éng ®­îc biÓu hiÖn b»ng tiÒn mµ doanh nghiÖp tr¶ cho ng­êi lao ®éng c¨n cø vµo thêi gian, khèi l­îng, vµ chÊt l­îng c«ng viÖc cña hä. VÒ b¶n chÊt, tiÒn l­¬ng chÝnh lµ biÓu hiÖn b»ng tiÒn cña gi¸ c¶ søc lao ®éng. MÆt kh¸c, tiÒn l­¬ng cßn lµ ®ßn bÈy kinh tÕ ®Ó khuyÕn khÝch tinh thÇn h¨ng h¸i lao ®éng, kÝch thÝch vµ t¹o mèi quan t©m cña ng­êi lao ®éng ®Õn kÕt qu¶ c«ng viÖc cña hä. Nãi c¸ch kh¸c, tiÒn l­¬ng chÝnh lµ mét nh©n tè thóc ®Èy n¨ng suÊt lao ®éng. Mét sè quy chÕ vÒ tiÒn l­¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch trong l­¬ng ë xÝ nghiÖp: I. Quy chÕ vÒ tiÒn l­¬ng: 1. Qu¶n lý quü tiÒn l­¬ng: §Ó æn ®Þnh ®êi sèng cña c¸n bé c«ng nh©n viªn trong ®¬n vÞ, tr¸nh ®­îc nh÷ng biÕn ®éng vÒ tiÒn l­¬ng ë mét sè thêi ®iÓm bëi nh÷ng lý do kh¸ch quan, ®¬n vÞ trÝch lËp quü l­¬ng dù phßng dùa trªn nguyªn t¾c: - Khi quü tiÒn l­¬ng thùc hiÖn trong th¸ng lín h¬n quü tiÒn l­¬ng chøc danh th× tr¶ cho ng­êi lao ®éng (lao ®éng gi¸n tiÕp, lao ®éng phôc vô phô trî) tèi ®a 1,2 lÇn tiÒn l­¬ng chøc danh, cßn phÇn d­ quü tiÒn l­¬ng ®Ó dù phßng cho quý sau. - Nh÷ng th¸ng do kh«ng ®ñ viÖc lµm, quü tiÒn l­¬ng thùc hiÖn nhá h¬n quü tiÒn l­¬ng quèc phßng nÕu quü tiÒn l­¬ng dù phßng cßn th× sÏ trÝch tõ quü tiÒn l­¬ng dù phßng ra bï cho ®ñ quü tiÒn l­¬ng quèc phßng ®Ó chia cho ng­êi lao ®éng. NÕu quü tiÒn l­¬ng thùc hiÖn trong th¸ng thÊp h¬n 0,7 lÇn tiÒn l­¬ng quèc phßng vµ quü tiÒn l­¬ng dù phßng kh«ng cßn th× xÝ nghiÖp cho øng tr­íc cÊp ®ñ b»ng 0,7 lÇn tiÒn l­¬ng quèc phßng ®Ó ph©n phèi cho ng­êi lao ®éng. - Khi quyÕt to¸n n¨m, nÕu sè d­ quü tiÒn l­¬ng lín h¬n 5% tæng quü l­¬ng thùc hiÖn c¶ n¨m vµ ®¬n vÞ kh«ng bÞ lç, ®¬n vÞ chØ gi÷ l¹i 5% quü tiÒn l­¬ng c¶ n¨m lµm quü dù phßng cho n¨m sau, sè tiÒn l­¬ng cßn l¹i ph©n phèi cho ng­êi lao ®éng. 2. QuyÕt to¸n tiÒn l­¬ng. a. C¨n cø x¸c ®Þnh quü tiÒn l­¬ng quyÕt to¸n: - Hµng quý c¬ quan tæ chøc lao ®éng c¨n cø vµo khèi l­îng ®­îc phßng KT-KH thÈm ®Þnh, ®Þnh møc néi bé c«ng tr×nh ®¬n vÞ thi c«ng vµ tiÒn l­¬ng kÕ ho¹ch n¨m x¸c ®Þnh quü tiÒn

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • doc199.doc
Tài liệu liên quan