Đề tài Hạch toán kế toán vốn bằng tiền tại công ty cổ phân thương mại-Xây dựng Sóc Sơn

Xuất phát từ những vần đề trên và thông qua một thời gian thực tập em

xin chọn đề tài sau để đi sâu vào nghiên cứu và viết báo cáo:“Hạch toán kế

toán vốn bằng tiền tại công ty cổ phân thơng mại-xây dựng Sóc Sơn”

Báo cáo gồm ba phần:

Chương I : Một số vần đề lý luận cơ bản về hạch toán kế toán vốn bằng tiền.

Chương II : Thực trạng công tác kế toán vốn bằng tiền tạI Công ty cổ phần

thơng mại-xây dựng Sóc Sơn.

Chương III : Một số phơng pháp góp phần hoàn thiện công tác hạch toán kế

toán vốn bằng tiền tại Công ty cổ phần thơng mại –xây dựng

Sóc Sơn.

 

pdf75 trang | Chia sẻ: phuongt97 | Ngày: 06/08/2021 | Lượt xem: 58 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang nội dung tài liệu Đề tài Hạch toán kế toán vốn bằng tiền tại công ty cổ phân thương mại-Xây dựng Sóc Sơn, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Công ty CPTM-XD Sóc Sơn Tên TK: Tiền mặt SHTK: 111 Sổ cái-CTGS Đơn vị tính: VNĐ Chứng từ Diễn giảI TK Số tiền SH NT Đ/ư Nợ Có Số dư đầu kỳ 635.134.078 34 5/10 Mua hàng hoá dầu Diesel 156, 86.941.100 133 8.694.110 61 7/10 Nhượng bán máy phôtô 711, 9.855.200 333 985.520 35 7/10 Chi tạm ứng 141 10.000.000 36 10/10 Mua máy vi tính 211, 6.562.500 133 656.250 62 11/10 Bán xăng 511, 31.622.500 333 3.162.250 37 12/10 Công ty thanh toán nợ 331 315.769.000 . 65 15/10 Rút tiền gửi ngân hàng về nhập 112 670.000.000 quỹ tièn mặt 66 16/10 Công ty TNHH Hồng Vân thanh 131 45.000.000 toán nợ 39 17/10 Thuê sửa chữa sân sau nhà kho 241, 4.100.000 133 410.000 ... 48 Generated by Foxit PDF Creator â Foxit Software For evaluation only. 41 25/10 Rút tièn mặt tại quỹ đem gửi ngân 112 150.000.000 hàng 71 28/10 Báo cáo doanh thu 511, 329.000.000 333 32.900.000 43 28/10 Thanh toán tiền điện nước 641, 1.100.000 642, 2.300.000 133 340.000 Cộng số dư cuối kỳ 434.009.410 Kèm theo chứng từ gốc Người lập Kế toán trưởng (Ký, tên họ) (Ký, tên họ) 49 Generated by Foxit PDF Creator â Foxit Software For evaluation only. Công ty CPTM-XD Sóc Sơn Sổ quỹ tiền mặt Trang: 01 nt Số phiếu Số tiền Thu Chi Diễn giải tk Thu Chi Tồn đư Số dư đầu kỳ 635.134.078 5/10 34 Mua hàng hoá 156 86.941.100 548.192.978 133 8.694.110 539.498.868 7/10 61 Nhượng bán 711 9.855.200 549.354.068 máy phôtô 333 985.520 550.339.588 7/10 36 Mua máy vi 211 6.562.500 543.777.088 tính 133 656.250 . . 12/1 37 Công ty thanh 331 315.769.000 523.768.060 0 toán nợ . .... 17/1 39 Thuê sửa chữa 241 4.100.000 476.098.876 0 nhà kho 133 410.000 ... . . Số dư cuối kỳ 434.009.410 50 Generated by Foxit PDF Creator â Foxit Software For evaluation only. 1-2 Kế toán tiền gửi ngân hàng Hàng ngày kế toán tập hợp giấy đề nghị tạm ứng, uỷ nhiệm chi, giấy báo nợ, báo có, chứng từ ghi sổ, bảng kê chứng từ sổ cái, các chứng từ gốc Các nghiệp vụ phát sinh trong tháng. *Trích một số nghiệp vụ làm giảm TGNH - Ngày 5/10 rút tiền gửi ngân hàng về nhập quỹ tiền mặt Nợ TK 111 : 670.000.000đ Có TK 112 : 670.000.000đ - Ngày 10/10 trả tiền mua nguyên vật liệu tháng trước Nợ TK 152 : 15.960.000đ Có TK 112 : 15.960.000đ - Ngày 11/10 chi trả tạm ứng bằng tiền gửi ngân hàng. Nợ TK 141 : 12.000.000đ Có TK 112 : 12.000.000đ 51 Generated by Foxit PDF Creator â Foxit Software For evaluation only. Ngân hàng Công thương Đống Đa Giấy báo nợ (Bộ tài chính) Căn cứ thông tư duyệt y dự toán: Số 252 Ngày 15 tháng 10 năm 2003 Yêu cầu kho bạc Nhà nước : Cho rút tiền gửi Nợ TK: 111 Chi ngân sách số tài khoản 178 Có TK: 112 Chi ngân sách số tài khoản 178 Đơn vị được hưởng: Công ty CPTM –XD Sóc Sơn Số tài khoản: Tại Ngân hàng Công thương Đống Đa. Lý do: chi tiền mua hàng hoá. Số tiền là: 670.000.000đ Viết bằng chữ: Sáu trăm bảy mươi triệu đồng. 52 Generated by Foxit PDF Creator â Foxit Software For evaluation only. Công ty CPTM-XD Sóc Sơn Chứng từ ghi sổ Ngày 30 – 10 – 2003 Số 290 Đơn vị tính: VNĐ Chứng từ Diễn giải TK Số tiền SH NT Nợ Có Nợ Có 5 11/10 Chi tạm ứng tiền gửi 141 112 12.000.000 NH 6 5/10 Rút tiền gửi NH nhập 111 112 670.000.000 quỹ tiền mặt 10 10/10 Chi tiền trả tiền nợ 152 112 15.960.000 NVL kỳ trước Cộng 697.960.000 Kèm theo. chứng từ gốc Người lập Kế toán trưởng (Ký, tên họ) (Ký, tên họ) 53 Generated by Foxit PDF Creator â Foxit Software For evaluation only. Các nghiệp vụ làm tăng tiền gửi ngân hàng của Công ty. *Trích một số nghiệp vụ phát sinh trong kỳ làm tăng TGNH : -Ngày 12/10 công ty cổ phần-xd Thuỷ Lợi II Thanh toán nợ kỳ trước bằng TGNH với số tiền là 48.789.000. Nợ TK112: 48.789.000 Có TK 131: 48.789.000 -Ngày15/10 Công ty bán xăng cho Công ty TNHH Phong Mai .Tổng số tiền phải thu là 53.112.125(bao gồm cả thuế GTGT).Khách hàng đã thanh toán bằng TGNH. Nợ TK112: 53.112.125 Có TK511: 48.283.750 Có TK333: 4.828.375 - Ngày 21/10 Thu từ quỹ ký cược ngắn hạn Nợ TK 112 : 16.000.000đ Có TK 144 : 16.000.000đ- -Ngày 26/10 Rút quỹ tiền mặt đem gửi ngân hàng với số tiền là 250.000.000. Nợ TK 112: 250.000.000 Có TK 111: 250.000.00 - Ngày 29/10 Thu lãi tiền gửi qua ngân hàng Nợ TK 112 : 18.500.000đ Có TK 711 : 18.500.000đ 54 Generated by Foxit PDF Creator â Foxit Software For evaluation only. Ngân hàng Công thương Đông Anh Giấy báo có (Bộ tài chính) Căn cứ thông tư duyệt y dự toán: Số 248 Ngày 28 tháng 10 năm 2003 Yêu cầu kho bạc Nhà nước : Gửi tiền vào ngân hàng Nợ TK: 112 Thu ngân sách số tài khoản 78 Có TK: 111 Thu ngân sách số tài khoản 78 Đơn vị được hưởng: Công ty CPTM –XD Sóc Sơn Số tài khoản: Tại Ngân hàng Công thương Đống Đa. Lý do: Gửi tiền mặt vào ngân hàng Số tiền là: 250.000.000đ Viết bằng chữ: Hai trăm năm mươi triệu đồng. 55 Generated by Foxit PDF Creator â Foxit Software For evaluation only. Công ty CPTM-XD Sóc Sơn Chứng từ ghi sổ Ngày 30 – 10 – 2003 Số 293 Đơn vị tính: VNĐ Chứng từ Diễn giảI TK Số tiền SH NT Nợ Có Nợ Có 99 12/10 Thu nợ kỳ trước của 112 131 48.789.000 công ty cổ phần –xd Thuỷ Lợi II 100 15/10 Bán xăng cho công ty 112 511 48.283.750 TNHH Phong Mai 333 4.828.750 111 21/10 Thu từ quý ký cược 112 144 16.000.000 ngắn hạn 112 29/10 Thu lãi tiền gửi 112 711 18.500.000 tháng 9 113 26/10 Rút quỹ tiền mặt đem 112 111 250.000.000 gửi ngân hàng Cộng 368.401.500 Kèm theo. chứng từ gốc Người lập Kế toán trưởng (Ký, tên họ) (Ký, tên họ) 56 Generated by Foxit PDF Creator â Foxit Software For evaluation only. Công ty CPTM-XD Sóc Sơn sổ đăng ký chứng từ ghi sổ Đơn vị: đồng Chứng từ TT Số tiền SH NT 290 30/10 697.960.000 . 293 30/10 368.401.500 . 2.517.908.356 Kèm theo ... chứng từ gốc Người lập Kế toán trưởng (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) 57 Generated by Foxit PDF Creator â Foxit Software For evaluation only. Công ty CPTM-XD Sóc Sơn trích sổ cái- ctgs Tên TK: Tiền gửi ngân hàg SHTK: 112 Đơn vị tính: VN Chứng từ TK Số tiền Tt Diễn giải SH NT ĐƯ Nợ Có Số dư đầu kỳ 1.269.903.900 1 5/10 Rút tiền gửi ngân hàng về 111 670.000.000 nhập quỹ 2 10/10 Trả tiền mua hàng hoá 331 15.960.000 tháng trước 3 11/10 Chi tạm ứng 141 12.000.000 4 12/10 Công ty cổ phần-xd Thuỷ 131 48.798.000 Lợi II thanh toán nợ kỳ trước 5 15/10 Bán xăng 511 48.283.750 333 4.828.375 6 21/10 Thu từ quỹ ký cược ngắn 144 16.000.000 hạn 7 26/10 Rút tiền mặt đem gửi ngân 111 250.000.000 hàng 8 29/10 Lãi tiền gửi ngân hàng 711 18.500.000 Cộng phát sinh trong kỳ 386.410.125 697.960.000 Số dư cuối kỳ 958.354.025 58 Generated by Foxit PDF Creator â Foxit Software For evaluation only. Công ty CP TM-XD Sóc Sơn sổ tiền gửi ngân hàng Trang số Chứng từ Số tiền Số NT Diễn giải TK Gửi vào Rút ra Còn lại ĐƯ Số dư đầu kỳ 1.269.903.900 5/10 Nhập quỹ tiền mặt 111 670.000.000 599.903.900 10/10 Trả tiền mua hàng 331 15.960.000 583.943.900 hoá 11/10 Tạm ứng 141 12.000.000 571.943.900 12/10 Côg ty CP-XD 131 48.798.000 620.741.900 Thuỷ Lợi II Thanh toán 15/1 Bán xăng 511 53.112.500 673.854.400 333 21/10 thu quỹ ký cược 144 16.000.000 689.854.400 ngắn hạn 26/10 Đem tiền mặt gửi 111 250.000.000 939.854.400 ngân hàng 29/10 Thu lãi TGNH 711 18.500.000 958.354.025 Cộng 958.354.025 59 Generated by Foxit PDF Creator â Foxit Software For evaluation only. 2- Đối chiếu và điều chỉnh sổ sách. Toàn bộ hệ thống sổ sách, báo cáo kế toán của công ty sau khi được lập và hoàn chỉch, đều được lưu trữ trong máy vi tính, nhờ vậy đã giảm bớt số lượng sổ sách cần lưu trữ cũng như tạo điều kiện hết sức thuận lợi cho việc tìm kiếm, đối chiếu, kiểm tra, điều chỉnh sổ sách. Theo định kỳ hàng tháng, kế toán chi tiết vốn bằng tiền tiến hành in sổ cho từng tài khoản để chuyển cho phó phòng kế toán, kế toán tổng hợp và các bộ phận có liên quan đối chiếu và lập các báo cáo kế toán cần thiết phục vụ cho nhu cầu quản lý . 2.1 Đối chiếu, kiển tra và điều chỉnh nghiệp vụ phát sinh tiền mặt tại quỹ. Việc quản lý tiền mặt tại két bạc càng tốt thì càng hạn chế được sự mất mát thiếu hụt, chênh lệch với sổ sách. Song, cho dù thủ quỹ có cẩn thận thế nào chăng nữa thì việc thừa hay thiếu tiền mặt vẫn có thể xảy ra. Những nguyên nhân dẫn đến sự chênh lệch tiền mặt giữa sách và thực tế là: - Khi nhận hoặc chi tiền, thông thường số lượng tiền phát sinh rất nhiều, thủ quỹ không kiểm soát được một cách chặt chẽ số lượng tiền mà mình đã nhận hoặc đã chi như : Không đếm hết được hoặc không kiểm soát được số nghiệp vụ phát sinh do có sự chênh lệch rất ít qua mỗi nghiệp vụ mà số phát sinh lại quá nhiều. - Do những nguyên nhân về mặt kỹ thuật như máy đếm tiền, có thể bị trục trặc hoặc không phân biệt được những tờ tiền khác chủng loại. - Do kế toán chi tiết vốn bằng tiền không phản ánh hết tất cả các nghiệp vụ phát sinh trong ngày, hoặc cũng do bị nhầm lẫn số liệu khi phản ánh một nghiệp vụ phát sinh nào đó mà chưa phát hiện được kịp thời. Chính vì vậy viêc kiểm tra, đối chiếu số tiền thực tế còn tồn quỹ và trên sổ sách giữa hai bên nhân viên kế toán và thủ quỹ là hết sức cần thiết . 60 Generated by Foxit PDF Creator â Foxit Software For evaluation only. Có như vậy mới có khả năng phát hiện kịp thời những chênh lệch sai sót có thể xảy ra. Khi xảy ra tình trạng chênh lệch nhân viên kế toán phải kiểm tra lại số phát sinh của từng nghiệp vụ trên sổ sách của mình trong kỳ, sau đó hai bên đối chiếu với nhau để đi đến một sự thống nhất. Khi đó tuỳ vào sự sai lệch ở khâu nào, của ai thì người đó có trách nhiệm điều chỉnh lại trên sổ sách của mình. Nếu sai sót thuộc về thủ quỹ thì thủ quỹ phải điều chỉnh lại số liệu trên sổ quỹ cho đúng với thực tế. Nếu sai sót thuộc về nhân viên kế toán thì nhân viên đó phải điều chỉnh lại số liệu trên sổ kế toán chi tiết ,chứng từ ghi sổ,sổ đăng ký chứng từ ghi sổ tương ứng để máy điều chỉnh lại số liệu trên các sổ kế toán mà máy đã tự động trích ra. Nếu có các chứng từ, sổ sách mà nhân viên kế toán đã chuyển đi nơi khác thì tiến hành lập biên bản, lập chứng từ ghi sổ mới,đăng ký chứng từ ghi sổ mới điều chỉnh lại sổ cũ. Trường hợp hai bên sổ sách cùng thống nhất số liệu với nhau nhưng vẫn chênh lệch với số tiền thực tế còn tồn quỹ khi kiểm kê, thì hai bên lập biên bản với số chênh lệch đó và nhân viên kế toán sẽ có trách nhiệm phản ánh số chênh lệch này vào sổ kế toán. Nếu chênh lệch thực tế tăng so với sổ sách kế toán ghi : Nợ TK : 111.1 Có TK : 338.1 Nếu chênh lệch thực tế giảm so với sổ sách, kế toán ghi: Nợ TK : 138.1 Có TK : 111.1 Sau đó sẽ trình lên cấp trên để tìm ra nguyên nhân và biện pháp giải quyết. Trường hợp sổ sách của kế toán và thủ quỹ đã thống nhất với nhau về số liệu cùng với thực tế còn tồn ở két bạc, để đảm bảo kế toán và thủ quỹ cần xem xét lại các nghiệp vụ phát sinh trong kỳ để có thể tìm thâý những 61 Generated by Foxit PDF Creator â Foxit Software For evaluation only. sai sót chênh lệch đáng tiếc. Khi phát hiện chênh lệch giữa sổ sách phản ánh và thực tế phát sinh mà trên sổ sách và thực tế tồn quỹ đồng nhất, kế toán điều chỉnh lại các nghiệp vụ đã ghi sổ đồng thời phản ánh số chênh lệch đó như trên (tuỳ vào từng trường hợp cụ thể). 2.2.Đối chiếu, kiểm tra và điều chỉnh nghiệp vụ phát sinh TGNH. VIệc kiểm tra , đối chiếu và điều chỉnh trên tài khoản TGNH nhằm đảm bảo sự thống nhất số tiền đã phát sinh và hiện còn dư tại tài khoản tiền gửi giữa sổ sách của NH và sổ sách của nhân viên kế toán công ty. Thông thường mỗi khi nhận được giấy báo của NH về nghiệp vụ phát sinh trên tài khoản TGNH của công ty, nhân viên kế toán sẽ đối chiếu các chứng từ, sổ sách của mình với sổ sách của NH về số phát sinh, số dư của tài khoản. Do cả hai bên cùng quản lý những số liệu phát sinh trên một tài khoản duy nhất thông qua hệ thống sổ sách khác nhau nên cả hai đều cố gắng không để tình trạng chênh lệch xảy ra và thực tế ở công ty vẫn chưa xảy ra tình trạng này. Tuy nhiên dù rất cẩn thận trong công tác hạch toán cũng như việc ghi sổ và hệ thống kiểm soát rất có hiệu quả ở NH và ở đơn vị mở tài khoản, song khi công việc và nghiệp vụ phát sinh nhiều thì tình trạng nhầm lẫn vẫn có thể xảy ra. Khi có sự chênh lệch, dù cho là do nguyên nhân gì, phát sinh ở khâu nào thì cả hai bên cũng cần có sự đối chiếu, kiểm tra sổ sách để tiến tới thống nhất về số phát sinh cũng như số dư thực tế của đơn vị , từ đó có thể điều chỉnh kịp thời sổ sách của mỗi bên. Nếu chưa kịp thời tìm ra nguyên nhân dẫn đến sự chênh lệch đó mà kỳ quyết toán đã đến thì nhân viên kế toán phải tạm thời căn cứ theo số liệu của NH để phản ánh vào TK 112. Số chênh lệch sẽ được phản ánh như sau. Nếu sổ sách của nhân viên kế toán phản ánh thừa so với sổ sách NH, kế toán ghi: Nợ TK 138.1 Có TK 112 62 Generated by Foxit PDF Creator â Foxit Software For evaluation only. Nếu sổ sách kế toán thiếu so với sổ sách của NH, kế toán ghi: Nợ TK112 Có TK 338.1 Sang kỳ sau kế toán phải tiếp tục tìm nguyên nhân của sự chênh lệch đó và kiến nghị những biện pháp điều hoà chênh lệch giữa hai hệ thống sổ sách với cấp trên. 63 Generated by Foxit PDF Creator â Foxit Software For evaluation only. Chương III. Một số giải pháp góp phần hoàn thiện công tác hạch toán vốn bằng tiền tại công ty cổ phần thương mại-xây dựng sóc sơn I. Nhận xét chung về công tác kế toán tại công ty phần thương mại-xây dựng Sóc Sơn. 1. Đánh giá chung: Từ khi được thành lập lại đến nay, Công ty CPTM-XD Sóc Sơn luôn phải đối đầu với hàng loạt khó khăn, đặc biệt là sự cạnh tranh gay gắt của đơn vị, tổ chức kinh tế khác, nhưng Công ty CPTM-XD Sóc Sơn đã có những cố gắng đáng ghi nhận trong việc tổ chức bộ máy quản lý nhằm đáp ứng được nhu cầu của thị trường. Là một doanh nghiệp hạch toán kinh tế độc lập với quy mô kinh doanh vừa công ty đã phải tìm cho mình một bộ máy quản lý, một phương thức kinh doanh sao cho có hiệu quả nhất. Song, bên cạnh những yếu tố trên, tình thần đoàn kết cũng đóng vai trò quan trọng trên bước đường tự khẳng định mình. Ban lãnh đạo công ty luôn quan tâm và động viên cán bộ trong công ty rèn luyện về đạo đức, tinh thần cũng như kỹ năng nghiệp vụ, khuyến khích họ đoàn kết phấn đấu đi lên. Công tác quản lý và hạch toán kinh doanh nói chung và công tác kế toán nói riêng đã không ngừng được củng cố và hoàn thiện, thực sự trở thành công cụ đắc lực phục vụ cho quá trình quản lý sản xuất kinh doanh của công ty. Hiện nay,Công ty cổ phần thương mại Sóc Sơn đang sử dụng hệ thống tài khoản kế toán thống nhât, đồng thời áp dụng hình thức tổ chức sổ kế toán “Chứng từ ghi sổ”. Bộ máy kế toán của công ty được tổ chức tương đối gọn nhẹ, mỗi kế toán viên đều được phân công công việc rõ ràng. Trình độ của nhân viên không ngừng được nâng cao thường xuyên được đào tạo và 64 Generated by Foxit PDF Creator â Foxit Software For evaluation only. bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn, biết vận dụng khéo léo và nhịp nhàng giữa lý thuyết và thực tế tại công ty, biết áp dụng những phương pháp hạch toán phù hợp với thực tế phát sinh đồng thời có thể giảm được khối lượng công việc ghi chép thừa để đạt được hiệu quả cao. Mỗi nhân viên kế toán đều có thể sử dụng được máy vi tính nên công việc kế toán được thực hiện nhanh chóng, số liệu luôn chính xác. Do địa bàn kinh doanh rộng lớn nên công ty đã áp dụng kiểu vừa tập trung vừa phân tán để thực hiện công tác kế toán của mình. Đây là sự lựa chọn hết sức phù hợp, đảm bảo tính thống nhất, tổng hợp trong việc cung cấp thông tin cho lãnh đạo công ty. Với việc tổ chức bộ máy kế toán hợp lý và lựa chọn hình thức sổ kế toán phù hợp đã góp phần nâng cao năng suất và hiệu quả của công tác kế toán cũng như công tác quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh tại công ty. Như đã phân tích rõ ở phần trước, trong công tác hạch toán kế toán tại Công ty thì hạch toán vốn bằng tiền là một khâu vô cùng quan trọng. Nhờ nhận thức rõ điều này, công ty đã có những biện pháp tốt trong việc tổ chức hạch toán cũng như quản lý và sử dụng vốn bằng tiền. Việc giữ gìn và bảo quản tiền mặt trong két được đảm bảo tính an toàn cao. Các nghiệp vụ kinh tế phát sinh được cập nhật hàng ngày nên thông tin kinh tế mang tính liên tục và chính xác. Công tác kế toán tổng hợp được đơn giản hoá tới mức tối đa, cho phép ghi chép kịp thời một cách tổng hợp những hiện tượng kinh tế có liên quan đến tình trạng biến động của vốn bằng tiền. Hệ thống tài khoản áp dụng để theo dõi sự biến động của vốn bằng tiền hoàn toàn tuân thủ theo quy định và đã được chi tiết tối đa cho từng loại tiền. Sự chi tiết đó đã cho phép ban lãnh đạo nắm bắt được những số liệu cụ thể và chi tiết của vốn bằng tiền , từ đó có thể ra các quyết định một cách chính xác và hợp lý. 65 Generated by Foxit PDF Creator â Foxit Software For evaluation only. Sổ sách kế toán được lập và ghi chép rõ ràng, rành mạch. Việc lưu trữ thông tin và lập sổ sách đã được thực hiện trên máy vi tính và chỉ in ra với sự lựa chọn đối với sổ sách cần thiết phục vụ cho kinh doanh , quản lý. Nên doanh nghiệp đã trực tiếp giảm được một phần chi phí, đồng thời giảm được số lượng các chứng từ và sổ lưu trữ ở kho. Trên đây là một số những nhận xét về ưu điểm của Công ty cổ phần thương mại xây dựng Sóc Sơn nói chung và phòng kế toán nói riêng trong việc tìm ra con đường có tính hiệu quả nhất cho kinh doanh. 2.Một số những tồn tại: Do địa bàn hoạt động quá rộng nên việc tập hợp số liệu chứng từ sổ sách còn chậm chạp, dẫn đến việc lập báo cáo kế toán định kỳ thường không đúng thời hạn gây chậm trễ trong việc ra quyết định đối với nhà quản lý. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ là một báo cáo tài chính phản ánh các khoản thu và chi tiền trong kỳ của doanh nghiệp theo từng hoạt động kinh doanh, hoạt động đầu tư và hoạt động tài chính. Thông qua nó chủ doanh nghiệp có thể dự đoán được lượng tiền mang lại từ các hoạt động trong tương lai. Nhà quản lý cũng có thể thấy trước được khả năng thanh toán trong ký hoạt động tới ... Vì sự quan trọng đó mà hầu hết các doanh nghiệp đều lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ. Nhưng cho đến nay Công ty XDCT 54 vẫn chưa sử dụng vai trò của báo cáo này. Hiện nay công ty đã sử dụng máy vi tính để lưu trữ số liệu và sổ sách nhưng vẫn chỉ là thực hiện phần mềm thông thường như: Word, Excel chứ chưa có một phần mềm riêng biệt để phục vụ công tác kế toán nên doanh nghiệp vẫn chưa thực sự phát huy hết vai trò của máy tính trong công tác hạch toán kế toán, chưa tiết kiệm được lao động của nhân viên kế toán và thời gian lập, ghi chép , tổng hợp số liệu và chuyển sổ. 66 Generated by Foxit PDF Creator â Foxit Software For evaluation only. II. Một số giải pháp góp phần hoàn thiện công tác hạch toán kế toán vốn bằng tiền tại Công ty cổ phần thương mại-xây dựng Sóc Sơn. Hiện nay, Công ty không ngừng đẩy mạnh mối quan hệ không chỉ với các tổ chức trong nước mà cả với các tổ chức quốc tế. Do đó yêu cầu thanh toán bằng ngoại tệ rất quan trọng. Trong khi đó công ty chỉ có tài khoản 112.2: “Tiền gửi Ngân hàng bằng ngoại tệ” dùng để phản ánh tình hình tăng giảm ngoại tệ của đơn vị tại Ngân hàng mà không đăng ký sử dụng TK 111.1 “Tiền măt tại quỹ bằng ngoại tệ”. Điều này đã gây nên không ít những khó khăn. Giả sử khi khách hàng đến thanh toán bằng ngoại tệ thì đơn vị lại không thể nhập quỹ mà phải cử một người đi đổi lấy đồng Việt Nam hoặc đem gửi vào tài khoản tiền gửi bằng ngoại tệ tại Ngân hàng. Đây là sự lãng phí thời gian và nhân công một cách vô lý. Vì vậy theo em doanh nghiệp nên đăng ký sử dụng thêm tài khoản 111.2 “Tiền mặt tại quỹ bằng ngoại tệ” để phục vụ cho việc sản xuất kinh doanh được thuận lợi. - Công ty có tài khoản TGNH tại các NH như : NH Công thương Đống Đa, Đông Anh,Gia Lâm,... nên việc ghi chép chi tiết đối với từng NH là rất cần thiết, bởi nó giúp cho quá trình kiểm tra sổ sách được dễ dàng hơn. Công ty cũng đã tiến hành ghi chi tiết nhưng theo em cần phải ghi chi tiết hơn nữa đối với từng NH và từng nghiệp vụ phát sinh. - Công ty cần trang bị thêm máy vi tính cho phòng kế toán đồng thời phải tổ chức đào tạo để nâng cao trình độ cho nhân viên kế toán về chương trình kế toán máy nhằm quản lý chính xác được các con số. Bên cạnh đó Công ty cũng cần phải xây dựng một chương trình kế toán thống nhất trên máy vi tính nhằm tự động hoá ở mức độ cao nhất công tác hạch toán nói chung và công tác hạch toán vốn bằng tiền nói riêng 67 Generated by Foxit PDF Creator â Foxit Software For evaluation only. - Công ty nên tiến hành lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ nhằm giúp cho những nhà quản lý có được các quyết định một cách nhanh chóng và chính xác. - Do đơn vị chưa có một định mức tiền mặt tồn quỹ cụ thể cũng như một kế hoạch thanh toán tiền công nợ thống nhất nên dẫn đến tình trạng số tiền mặt có tại quỹ của đơn vị không ổn định, có lúc quá ít có lúc quá nhiều. Điều này dễ gây nên những khó khăn cho Công ty trong việc chi tiêu tiền mặt phục vụ nhu cầu sản xuất kinh doanh hoặc gây ứ đọng quá nhiều tiền làm vòng quay của vốn bị chậm lại. Để khắc phục nhược điểm này, theo em Công ty nên xây dựng một định mức tiền mặt tồn quỹ cụ thể trong từng kỳ hạch toán căn cứ vào kế hoạch thu chi tiền mặt trong kỳ. Định mức này có thể được xê dịch trong kỳ hạch toán, nhưng không được phép tăng quá cao hoặc quá thấp gây tình trạng bất ổn trong quỹ tiền mặt của doanh nghiệp. Bên cạnh đó Công ty cũng cần lập kế hoạch thu hồi và thanh toán công nợ sao cho số tiền sẽ phải trả nợ cũng như số tiền nợ sẽ thu hồi cân đối nhau, đảm bảo được nhu cầu thu , chi tiền mặt của Công ty. 68 Generated by Foxit PDF Creator â Foxit Software For evaluation only. Kết luận Qua thời gian thực tập, kết hợp với nghiên cứu lý luận và thực tiễn, em nhận thấy công tác kế toán vốn bằng tiền vừa mang tính lý luận vừa mang tính thực tế cao. Để kế toán phát huy được vai trò của mình trong quản lý kinh tế thông qua việc phản ánh với giám đốc một cách chăt chẽ, toàn vẹn tài sản tiền vốn của công ty ở mọi khâu của quá trình tái sản xuất nhằm cung cấp các thông tin chính xác và hợp lý phục vụ cho việc lãnh đạo hoạt động sản xuất kinh doanh. Do đó việc hoàn thiện công tác kế toán của công ty là một tất yếu, nhất là trong quá trình chuyển đổi nền kinh tế sang cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước. Vốn bằng tiền đã trở thành vấn đề quan tâm hàng đầu đối với mọi doanh nghiệp cũng như các nhà quản lý thì việc hạch toán vốn bằng tiền đòi hỏi cũng phải được kiện toàn. Do hạn chế về hiểu biết lý luận và thực tiễn, hơn nữa thời gian thực tập tại công ty có hạn nên trong quá trình nghiên cứu và trình bày bài viết này không tránh khỏi sai sót và hạn chế. Em rất mong có được sự đóng góp và giúp đỡ của các thầy cô cùng cán bộ phòng kế toán Công ty cổ phần thương mại –xây dựng Sóc Sơn Em xin chân thành cảm ơn cô Phùng Thị Lan Hương và các cô chú trong Công ty đã tận tình giúp đỡ em hoàn thành báo cáo thực tập nà Sinh viên Trần Hồng Mai 69 Generated by Foxit PDF Creator â Foxit Software For evaluation only. Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Độp lập-Tự do-Hạnh phúc ******** NHận xét báo cáo chuyên đề của giáo viên hướng dẫn Đề bài: Tổ chức công tác kế toán vốn bằng tiền tại Công ty cổ phần thương mại-xây dựng Sóc Sơn. Giáo viên hướng dẫn: Phùng Thị Lan Hương Sinh viên: Trần Hồng Mai Lớp/khoá : K10B-GTVT Nhận xét và đánh giá: Hà Nội ,ngày.. tháng..năm 2004 Giáo viên hướng dẫn 70 Generated by Foxit PDF Creator â Foxit Software For evaluation only. Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Độp lập-Tự do-Hạnh phúc ******** NHận xét báo cáo chuyên đề của công ty cổ phần thương mại –xây dựng sóc sơn. Đề bài: Tổ chức công tác kế toán vốn bằn tiền tại Công ty cổ phần thương mại-xây dựng Sóc Sơn. Người nhận xét: Chức vụ: Sinh viên: Trần Hồng Mai Lớp/khoá : K10B-GTVT Nhận xét và đánh giá: Hà Nội ,ngày.. tháng..năm 2004 Người nhận xét 71 Generated by Foxit PDF Creator â Foxit Software For evaluation only. mục lục Trang Lời nói đầu 1 Chương I: Một số lý luận cơ bản về hạch toán 3 vốn bằng tiền I.Khái quát về vốn bằng tiền 3 1.Khái niệm và phân loại vốn 3 2.Đặc điểm vốn bằng tiền,nhiệm vụ và nguyên tắc hạch toán 4 II.Tổ chức công tác kế toán 5 1.Luân chuyển chứng từ 5 2.Hạch toán tiền mặt tại quỹ 7 2.1.Chứng từ sử dụng

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfde_tai_hach_toan_ke_toan_von_bang_tien_tai_cong_ty_co_phan_t.pdf
Tài liệu liên quan