Đề tài Kế toán nguyên vật liệu tại công ty cổ phần Vận tải Thuỷ Bộ Bắc Giang

Nội dung chuyên đề gồm 3 chơng:

Chơng I: Các vấn đề chung về kế toán nguyên vật liệu

Chơng II: Thực trạng công tác kế toán tại công ty cổ phần Vận tải

Thuỷ Bộ.

Chơng III: Nhận xét và công tác kiến nghị về kế toán nguyên vật

liệu tại công ty cổ phần vận tải Thuỷ Bộ

 

pdf40 trang | Chia sẻ: phuongt97 | Ngày: 06/08/2021 | Lượt xem: 62 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang nội dung tài liệu Đề tài Kế toán nguyên vật liệu tại công ty cổ phần Vận tải Thuỷ Bộ Bắc Giang, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
15/5 15/05 Xuất 2.556,0 21.424,8 22. 16/5 16/05 Xuất 2.676,9 18.747,9 23. 17/5 17/05 Xuất 2.464,5 16.283,4 24. 18/5 18/05 Xuất 2.357.4 13.826,0 25. 12/5 19/05 Nhập 8.720,0 22.646,0 26. 19/5 19/05 Xuất 2.703,4 19.942,6 27. 20/5 20/05 Xuất 3.524,0 16.418,6 28. 21/5 21/05 Xuất 2.510,9 13.907,7 29. 13/5 22/05 Nhập 8.250,0 22.157,7 30. 22/5 22/05 Xuất 2.583,3 19.574,4 31. 23/5 23/05 Xuất 2.148,5 17.425,9 32. 15/5 26/05 Nhập 8.720,0 26.145,9 33. 24/5 24/05 Xuất 1.317,8 24.828,1 34. 25/5 25/05 Xuất 1.771,9 23.056,2 35. 26/5 26/05 Xuất 1.925,2 21.131,0 36. 27/5 27/05 Xuất 1.993,4 19.137,1 37. 28/5 28/05 Xuất 1.940,3 17.196,8 38. 29/5 29/05 Xuất 1.297,1 15.899,7 39. 30/5 30/05 Xuất 1.724,2 14.175,5 40. 31/5 31/05 Xuất 1.481,5 12.694,0 41. 31/5 31/05 Xuất 158,4 12.535,6 Cộng PS 76.130,0 73.813,7 Tồn CK 12.535,6 Thủ kho Kế toán trưởng Thủ trưởng đơn vị (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) Nguyễn Thị Quyên Hồ Ngọc Thanh Nguyễn Xuân Bắc Nguyễn Thị Nga - KT04B 25 Generated by Foxit PDF Creator â Foxit Software For evaluation only. Báo cáo thực tập Công ty CP VTTN Bắc Giang Mẫu số S13-SKT/DNN Sổ chi tiết vật liệu Năm 2006 Tài khoản: 152 Tên vật liệu: Dầu Do Đơn vị tính: lít Chứng từ Nhập Xuất Tồn Diễn giải Đơn giá SH NT Lượng Tiền Lượng Tiền Lượng Tiền Tồn ĐK 10.219,3 69.272.274 01/5 03/05 Nhập kho Bắc 7,036.4 8,250.0 58,049,970 18,469.3 127,321,244 Sơn 02/5 01/05 Nhập kho Bắc 7,036.4 8,250.0 58,049,970 26,719.3 185,371,214 Sơn 01/5 01/05 Xuất kho bán lẻ 6,937,7 1,583.2 10,983,767 25,136.1 174,387,447 02/5 02/05 Xuất kho bán lẻ 6,937,7 4,909.9 34,063,413 20,226.2 140,324,034 03/5 03/05 Xuất kho bán lẻ 6,937,7 2,940.7 20,401,694 17,285.5 119,922,340 . 28/5 28/05 Xuất kho bán lẻ 7,032.0 1,940.3 13,644,190 17,196,8 120,927,245 29/5 29/05 Xuất kho bán lẻ 7,032,0 1,297,1 9,121,207 15,899.7 111,806,038 30/5 30/05 Xuất kho bán lẻ 7,032,0 1,724,.2 12,124,574 14,175.5 99,681,463 31/5 31/05 Xuất kho bán lẻ 7,032,0 1,481.5 10,417,908 12,694.0 89,263,555 32/5 31/05 Xuất kho xử lý 7,032,0 158.4 1,113,869 12,535.6 88,149,686 HHT4 Tổng cộng 76,130.0 535,678,086 73,813.7 516,799,674 12,535.6 88,149,686 Kế toán trưởng Giám đốc (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) Hồ Ngọc Thanh Đặng Trưởng Bản Nguyễn Thị Nga - KT04B 26 Generated by Foxit PDF Creator â Foxit Software For evaluation only. Báo cáo thực tập Công ty CP VTTN Bắc Giang Mẫu số S13-SKT/DNN Sổ chi tiết vật liệu Năm 2006 Tài khoản: 152 Tên vật liệu: Xăng A92 Đơn vị tính: lít Chứng từ Nhập Xuất Tồn Diễn giải Đơn giá SH NT Lượng Tiền Lượng Tiền Lượng Tiền Tồn ĐK 17,746.4 154,245,437 01/5 01/05 Xuất kho bán lẻ 8,691.6 2,003.6 17,414,490 15,742.8 136,830,947 02/5 02/05 Xuất kho bán lẻ 8,691.6 2,057.4 17,882,098 15,741.8 118,948,849 03/5 03/05 Xuất kho bán lẻ 8,691.6 1,707.9 14,844,384 11,977.5 104,104,466 04/5 04/05 Xuất kho bán lẻ 8,691.6 1,450.4 12,606,297 10,527.1 91,498,169 05/5 05/05 Xuất kho bán lẻ 8,691.6 1,824.3 15,856,086 8,702.8 75,642,083 . 28/5 28/05 Xuất kho bán lẻ 9,864.2 1,776.5 17,523,751 14,592.5 143,944,276 29/5 29/05 Xuất kho bán lẻ 9,864.2 1,324.1 13,061,187 13,268.4 130,883,088 30/5 30/05 Xuất kho bán lẻ 9,864.2 1,554.3 15,331,926 11,714.1 115,551,088 31/5 31/05 Xuất kho bán lẻ 9,864.2 1,445.6 14,259,688 10,268.5 115,551,162 32/5 31/05 Xuất kho xử lý 9,864.2 154.4 1,523,032 10,114.1 101,291,475 HHT4 Tổng cộng 50,762.3 480,287,842 10,114.1 99,768,442 Kế toán trưởng Giám đốc (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) Hồ Ngọc Thanh Đặng Trưởng Bản Nguyễn Thị Nga - KT04B 27 Generated by Foxit PDF Creator â Foxit Software For evaluation only. Báo cáo thực tập Công ty CP VTTN Bắc Giang Mẫu số S13-SKT/DNN Sổ chi tiết vật liệu Năm 2006 Tài khoản: 152 Tên vật liệu: Xăng A95 Đơn vị tính: lít Chứng từ Nhập Xuất Tồn Diễn giải Đơn giá SH NT Lượng Tiền Lượng Tiền Lượng Tiền Tồn ĐK 7,606.6 66,799,825 01/5 01/05 Xuất kho bán lẻ 8,781.8 35.4 310,876 7,571.2 66,488,949 04/5 04/05 Xuất kho bán lẻ 8,781.8 34.5 302,972 7,536.7 66,185,977 05/5 05/05 Xuất kho bán lẻ 8,781.8 45.5 399,572 7,491.2 65,786,405 06/5 06/05 Xuất kho bán lẻ 8,781.8 75.1 659,513 7,426.1 65,126,892 07/5 07/05 Xuất kho bán lẻ 8,781.8 39.7 348,637 7,376.4 64,778,255 . 28/5 28/05 Xuất kho bán lẻ 8,781.8 27.8 244,134 6,162.0 54,113,637 29/5 29/05 Xuất kho bán lẻ 8,781.8 89.6 786,849 6,072.4 53,326,787 30/5 30/05 Xuất kho bán lẻ 8,781.8 63.0 553,253 6,009.4 52,773,534 31/5 31/05 Xuất kho bán lẻ 8,781.8 122.8 1,078,405 5,886.6 51,695,129 32/5 31/05 Xuất kho xử lý 8,781.8 51.4 451,385 5,835.2 51,243,744 HHT4 Tổng cộng 1,771.4 15,556,081 5,835.2 51,243,744 Kế toán trưởng Giám đốc (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) Hồ Ngọc Thanh Đặng Trưởng Bản Nguyễn Thị Nga - KT04B 28 Generated by Foxit PDF Creator â Foxit Software For evaluation only. Báo cáo thực tập Công ty CP VTTN Bắc Giang Mẫu số S14-SKT/DNN Bảng tổng hợp xuất nhập tồn vật liệu Tài khoản: 152 Tháng 5 năm 2006 Số tiền Tên quy cách STT Nhập trong Xuất trong Tồn cuối vật liệu Tồn đầu kỳ kỳ kỳ kỳ 1 Dầu Do 69,271,274 535,678,086 516,799,674 88,149,686 2 Xăng A92 154,245,437 425,810,847 480,287,842 99,768,442 3 Xăng A95 66,799,825 0 15,556,081 51,243,744 Cộng 151.495,7 9.614,895 115.264,836 531.292.5 Người lập biểu Kế toán trưởng (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) Hồ Ngọc Thanh Hồ Ngọc Thanh Nguyễn Thị Nga - KT04B 29 Generated by Foxit PDF Creator â Foxit Software For evaluation only. Báo cáo thực tập Chứng từ ghi sổ Số 09/05 Ngày 31 tháng 5 năm 2006 Chứng từ Số hiệu TK Trích yếu Số tiền Ghi chú Số Ngày Nợ Có Phải thu tiền bán xăng A95 131 19.436.000 Thuế VAT đầu ra 333 1.688.727 Doanh thu bán xăng A95 511 17.747.273 Cộng 19.436.000 Kèm theo: chứng từ gốc Người lập biểu Kế toán trưởng (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) Hồ Ngọc Thanh Hồ Ngọc Thanh Nguyễn Thị Nga - KT04B 30 Generated by Foxit PDF Creator â Foxit Software For evaluation only. Báo cáo thực tập Chứng từ ghi sổ Số 10/05 Ngày 31 tháng 5 năm 2006 Chứng từ Số hiệu TK Trích yếu Số tiền Ghi chú Số Ngày Nợ Có Phải thu tiền bán dầu Do 131 581.876.70 Thuế VAT đầu ra 333 50.889.115 Doanh thu bán dầu Do 511 530.987.755 Cộng 581.876.755 Kèm theo: chứng từ gốc Người lập biểu Kế toán trưởng (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) Hồ Ngọc Thanh Hồ Ngọc Thanh Nguyễn Thị Nga - KT04B 31 Generated by Foxit PDF Creator â Foxit Software For evaluation only. Báo cáo thực tập Chứng từ ghi sổ Số 11/05 Ngày 31 tháng 5 năm 2006 Chứng từ Số hiệu TK Trích yếu Số tiền Ghi chú Số Ngày Nợ Có Phải thu tiền bán xăng A92 131 556.686.900 Thuế VAT đầu ra 333 48.307.543 Doanh thu bán xăng A92 511 508.379.357 Cộng 556.686.900 Kèm theo: chứng từ gốc Người lập biểu Kế toán trưởng (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) Hồ Ngọc Thanh Hồ Ngọc Thanh Nguyễn Thị Nga - KT04B 32 Generated by Foxit PDF Creator â Foxit Software For evaluation only. Báo cáo thực tập Chứng từ ghi sổ Số 12/05 Ngày 31 tháng 5 năm 2006 Chứng từ Số hiệu TK Trích yếu Số tiền Ghi chú Số Ngày Nợ Có Phải thu tiền bán dầu nhờn 131 16.785.400 Thuế VAT đầu ra 333 1.525.945 Doanh thu bán dầu nhờn 511 15.254.455 Cộng 16.785.400 Kèm theo: chứng từ gốc Người lập biểu Kế toán trưởng (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) Hồ Ngọc Thanh Hồ Ngọc Thanh Nguyễn Thị Nga - KT04B 33 Generated by Foxit PDF Creator â Foxit Software For evaluation only. Báo cáo thực tập Đơn vị: Công ty CP VTTN Bắc Giang Mẫu số: S02-SKT/DNN Sổ đăng ký chứng từ ghi sổ Năm 2006 Chứng từ ghi sổ Số tiền Chứng từ ghi sổ Số tiền Số hiệu Ngày tháng Số hiệu Ngày tháng 09 31/05 19.436.000 10 31/05 581.876.870 11 31/05 556.686.900 12 31/05 16.785.400 Cộng 11.747.851 Người lập biểu Kế toán trưởng (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) Hồ Ngọc Thanh Hồ Ngọc Thanh Nguyễn Thị Nga - KT04B 34 Generated by Foxit PDF Creator â Foxit Software For evaluation only. Báo cáo thực tập Sổ cái năm 2006 Tên TK: Vật liệu Số hiệu: 152 Ngày Chứng từ TK Số tiền Ghi tháng ghi sổ Diễn giải ĐƯ chú ghi sổ SH NT Nợ Có 31/5 02 Nhập kho dầu nhờn 111 12.668.175 05 Nhập kho xăng dầu T5 331 967.034.386 06 Xuất kho bán lẻ giá vốn 632 1.025.416.942 20 Nhập kho mở bơm 331 1.200.000 Cộng phát sinh 980.902.561 1.025.416.942 Luỹ kế 4.967.898.88 4.830.610.221 Số dư 276.476.835 Nguyễn Thị Nga - KT04B 35 Generated by Foxit PDF Creator â Foxit Software For evaluation only. Báo cáo thực tập Chương III Một số ý kiến và nhận xét nhằm hoàn thiện kế toán nguyên vật liệu tại Công ty cổ phần vận tải thuỷ bộ Bắc Giang I. Đánh giá chung về công tác quản lý và kế toán nguyên vật liệu tại Công ty cổ phần vận tải thuỷ bộ Bắc Giang Công ty cổ phần vận tải thuỷ bộ Bắc Giang áp dụng hình thức chứng từ ghi sổ để hạch toán công tác kế toán NVL thực hiện đúng chế độ hiện hành của Nhà nước kế toán NVL phản ánh đầy đủ chính xác, cập nhật hàng ngày vào bảng kê chứng từ, các khoản nộp ngân sách đầy đủ, đúng thời gian. Từ đặc điểm của công ty là một đơn vị sản xuất kinh doanh mang tính chất dịch vụ là chủ yếu. Do đó sản phẩm của công ty mang hình thái vật chất mà chỉ làm tăng thêm giá trị của sản phẩm. Vì vậy công ty luôn luôn quan tâm đến việc nghiên cứu tìm ra những biện pháp quản lý mới để thích ứng với tình hình thực tế của công ty và yêu cầu quản lý kinh tế hiện nay. Sau một thời gian ngắn tìm hiểu và tiếp cận với thực tế công tác kế toán nói chung và kế toán NVL nói riêng. Tuy thời gian về tìm hiểu thực tế tại Công ty chưa nhiều, nhưng qua báo cáo thực tập em xin mạnh dạn trình bày một số ưu điểm, nhược điểm và một số ý kiến về công tác kế toán nguyên vật liệu tại công ty như sau: * Ưu điểm: - Về chế độ chứng từ kế toán: Công ty đã áp dụng theo đúng chế độ quy định của Nhà nước, tổ chức luân chuyển chứng từ hợp lý, đảm bảo cho việc quản lý và hạch toán vật liệu được thuận lợi giúp cho các nhà quản lý doanh nghiệp nắm bắt tình hình vật liệu của công ty. - Về tổ chức hệ thống sổ kế toán vật liệu: Công ty đã tổ chức hệ thống tài khoản, hệ thống sổ kế toán rất rõ ràng, phù hợp với tình hình của công ty và đảm bảo đúng chế sách của Nhà nước. Nguyễn Thị Nga - KT04B 36 Generated by Foxit PDF Creator â Foxit Software For evaluation only. Báo cáo thực tập * Nhược điểm: Công ty sản xuất kinh doanh là vận tải hàng hoá và hành khách bằng phương tiện vận tải thuỷ bộ. Do vậy vật liệu của công ty chủ yếu để đáp ứng cho các phương tiện vận tải, thuỷ bộ và vật liệu chỉ bán lẻ chủ yếu. II. Một số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác kế toán NVL tại Công ty cổ phần vận tải thuỷ bộ Bắc Giang NVL của công ty là xăng dầu, vì vậy việc hao hụt không tránh khỏi cần hạn chế sự hao hụt quá nhiều và xử lý ở mức phù hợp. Số chênh lệch giữa số máy cột bơm xăng, dầu và báo cáo thống kê để tìm ra đúng nguyên nhân và hướng khắc phục hợp lý, chính xác. Trên đây là một số ý kiến của em về tổ chức công tác kế toán NVL tại Công ty cổ phần vận tải thuỷ bộ Bắc Giang. Em mong rằng ý kiến đó góp một phần nhỏ vào công việc hoàn thiện hơn để công tác hạch toán kế toán nói chung và kế toán NVL nói chung. Nguyễn Thị Nga - KT04B 37 Generated by Foxit PDF Creator â Foxit Software For evaluation only. Báo cáo thực tập Kết luận Việc quản lý vật liệu thông qua công tác NVL giúp cho doanh nghiệp sử dụng vật liệu một cách tiết kiệm, hợp lý, hiệu quả hơn, đồng thời đề ra những biện pháp hữu hiệu nhằm giảm chi phí xăng dầu, tăng lợi nhuận cho doanh nghiệp. Cũng không nằm ngoài xu thế chung phát triển kinh tế xã hội, Công ty cổ phần vận tải thuỷ bộ Bắc Giang muốn đứng vững và phát triển trên thị trường thì phải hoàn thiện mình, hoàn thiện công tác quản lý vật liệu để phát huy tối đa những mặt mạnh và khắc phục những điểm còn hạn chế. Sau khi được đào tạo tại trường Trung học Công nghệ và quản trị kinh doanh Hà Nội cùng với thời gian thực tập, nghiên cứu tình hình thực tế tại Công ty cổ phần vận tải thuỷ bộ Bắc Giang. Em đã hoàn thành báo cáo với đề tài "Kế toán nguyên vật liệu" với sự giúp đỡ nhiệt tình của cô giáo Nguyễn Quỳnh Như và các cô chú, anh chị cán bộ phòng tài vụ Công ty cổ phần vận tải thuỷ bộ Bắc Giang. Do thời gian thực tập có hạn và kinh nghiệm thực tế chưa nhiều nên báo cáo thực tập tốt nghiệp của em không tránh khỏi những thiếu sót nhất định. Em rất mong được giúp đỡ đóng góp ý kiến của thầy cô giáo và các cô chú, anh chị trong Công ty cổ phần vận tải thuỷ bộ Bắc Giang để báo cáo của em được hoàn thiện hơn. Em xin chân thành cảm ơn! Bắc Giang, ngày 20 tháng 7 năm 2006 Sinh viên Nguyễn Thị Nga Nguyễn Thị Nga - KT04B 38 Generated by Foxit PDF Creator â Foxit Software For evaluation only. Báo cáo thực tập Nhận xét của đơn vị thực tập ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... Nguyễn Thị Nga - KT04B 39

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfde_tai_ke_toan_nguyen_vat_lieu_tai_cong_ty_co_phan_van_tai_t.pdf
Tài liệu liên quan