Đề tài Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương ở Công ty TNHH Kiến trúc Việt Nhật

Nội dung chuyên đề gồm các phần sau:

Phần I: Lý luận chung về công tác kế toán tiền lơng và các khoản

trích theo lơng.

Phần II: Thực trạng và tổ chức công tác kế toán tiền lơng và các

khoản trích theo lơng tại Công ty TNHH Kiến trúc Việt- Nhật.

Phần III: Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác kế toán tiền

lơng nâng cao hiệu quả sử dụng lao động ở Công ty TNHH Kiến trúc Việt

Nhật

 

pdf65 trang | Chia sẻ: phuongt97 | Ngày: 06/08/2021 | Lượt xem: 37 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang nội dung tài liệu Đề tài Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương ở Công ty TNHH Kiến trúc Việt Nhật, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
iªn quy ®æi 1CN Khi ®ã tr×nh tù tÝnh l­¬ng nh­ sau: VD: ¤ng: Ph¹m V¨n Anh Møc l­¬ng cè ®Þnh= 31 x 8.500 = 263.500® L­¬ng c«ng nhËt = 31 x 17.000=527.000® Do lµ tæ tr­ëng nªn ®­îc h­ëng møc l­¬ng kh¸c (møc phô cÊp tr¸ch nhiÖm ) lµ 50.000® Tæng l­¬ng ®­îc lÜnh lµ: 263.500 + 527.000 + 50.000 = 840.500®/th¸ng Do c«ng nh©n cña ®éi lµ c«ng nh©n thuª theo hîp ®ång. Nªn kh«ng cã kho¶n khÊu trõ BHXH, BHYT. ë c¸c ®éi, l­¬ng cña ng­êi lao ®éng trùc tiÕp ®­îc ph©n bæ vµo chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp, l­¬ng lao ®éng gi¸n tiÕp ®­îc ph©n bæ vµo chi phÝ s¶n xuÊt chung. T¹i c¸c ®éi s¶n xuÊt, bé phËn l¸i m¸y ®ãng vai trß quan träng . Xong ®èi víi bé phËn nµy tiÒn l­¬ng ®­îc tÝnh vµo chi phÝ sö dông m¸y thi c«ng – Tµi kho¶n 623. Lµm c¨n cø ®Ó x¸c ®Þnh gi¸ thµnh cña c«ng tr×nh. Theo ®Þnh kú ghi chøng tõ ghi sæ, kÕ to¸n tæng hîp ë phßng tµi vô tËp hîp tÊt c¶ c¸c chøng tõ gèc ph¶n ¸nh c¸c nghiÖp vô ®· ph¸t sinh nay t¹i c«ng ty mµ ®¬n vÞ ®· göi lªn. KÕ to¸n ghi vµo chøng tõ ghi sæ vµ c¸c ®Þnh kho¶n. Trong ®éi sè 1 ®Ó qu¶n lý tèt c¸c c«ng nh©n viªn thuª theo hîp ®ång. §¶m b¶o hä lµm ®óng yªu cÇu, chÊt l­îng, mü thuËt, kü thuËt c«ng tr×nh c«ng ty cö mét sè c¸n bé xuèng c«ng t¸c cã nhiÖm vô h­íng dÉn ng­êi lao ®éng lµm 42 Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software For evaluation only. chuyªn ®Ò tèt nghiÖp NguyÔn Ph­¬ng Mai viÖc. Nh÷ng c¸n bé nµy lµ c«ng nh©n trong danh s¸ch ®èi víi c«ng nh©n trong danh s¸ch th× c«ng ty thùc hiÖn khÊu trõ b¶o hiÓm x· héi, b¶o hiÓm y tÕ. C¨n cø vµo b¶ng tæng hîp tiÒn l­¬ng toµn c«ng ty kÕ to¸n ghi vµo Chøng tõ ghi sæ – TK 334 – ngµy 31/3/2004 C«ng ty TNHH KiÕn tróc ViÖt NhËt §éi XDCT sè 1 chøng tõ ghi sæ Sè: 40 Ngµy 31/3/2004 Chøng tõ Sè tiÒn Néi dung Sè hiÖu Sè Ngµy Nî Cã 31/3/2004 Ph©n bæ tiÒn l­¬ng cña ®éi 334 61.953.248 XDCT sè 1 622 52.901.500 627 9.051.748 Ng­êi ghi sæ KÕ to¸n tæng hîp KÕ to¸n tr­ëng C«ng ty TNHH KiÕn tróc ViÖt NhËt §éi XDCT sè 1 chøng tõ ghi sæ Sè: 41 Ngµy 31/3/2004 Chøng tõ Sè tiÒn Néi dung Sè hiÖu Sè Ngµy Nî Cã 31/3/2004 KhÊu trõ BHXH, BHYT vµo 334 60.726 l­¬ng 338 60.726 Céng 60.726 60.726 KÌm theo c¸c chøng tõ gèc Ng­êi ghi sæ KÕ to¸n tæng hîp KÕ to¸n tr­ëng (Ký, hä vµ tªn) (Ký, hä vµ tªn) (Ký, hä vµ tªn) b. H¹ch to¸n tiÒn l­¬ng thêi gian Tæ chøc h¹ch to¸n tiÒn l­¬ng theo thêi gian ®­îc tiÕn hµnh cho khèi c¬ quan ®oµn thÓ cña C«ng ty. Nãi c¸ch kh¸c, ®èi t­îng ¸p dông h×nh thøc tr¶ l­¬ng theo thêi gian ë c«ng ty lµ c¸n bé c«ng nh©n viªn ë c¸c bé phËn phßng ban cña c«ng ty. ViÖc theo dâi thêi gian lµm viÖc cña c¸n bé c«ng nh©n viªn ®­îc thùc hiÖn tõng phßng ban cã mét b¶ng chÊm c«ng ®­îc lËp mét th¸ng mét lÇn. Hµng ngµy c¨n cø vµo sù cã mÆt cña tõng thµnh viªn trong phßng, ng­êi phô tr¸ch chÊm c«ng ®¸nh dÊu lªn b¶ng chÊm c«ng ghi nhËn sù cã mÆt cña tõng ng­êi 43 Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software For evaluation only. chuyªn ®Ò tèt nghiÖp NguyÔn Ph­¬ng Mai trong ngµy t­¬ng ®­¬ng øng tõ cét 1 ®Õn 31. B¶ng chÊm c«ng ®­îc c«ng khai trong phßng vµ tr­ëng phßng lµ ng­êi chÞu tr¸ch nhiÖm kiÓm tra sù chÝnh x¸c cña b¶ng chÊm c«ng. Cuèi th¸ng, c¸c b¶ng chÊm c«ng cña tõng phßng ®­îc chuyÓn vÒ phßng kÕ to¸n lµm c¨n cø tÝnh l­¬ng, tÝnh th­ëng vµ tæng hîp thêi gian lao ®éng sö dông trong c«ng ty ë mçi bé phËn. KÕ to¸n c¨n cø vµo ®Ó tÝnh c«ng cho c«ng nh©n viªn khèi c¬ quan. Tr­êng hîp CBCNV chØ lµm mét thêi gian lao ®éng theo quy ®Þnh ngµy. V× lý do ®ã v¾ng mÆt trong thêi gian cßn l¹i cña ngµy th× tr­ëng phßng c¨n cø vµo sè thêi gian lµm viÖc cña ng­êi ®ã, ®Ó xem cã tÝnh c«ng ngµy ®ã cho hä hay kh«ng. ViÖc tÝnh l­¬ng cho CBCNV ë khèi c¬ quan dùa vµo b¶ng chÊm c«ng, møc l­¬ng c¬ b¶n vµ c¸c kho¶n kh¸c. C¸c b¶ng tÝnh l­¬ng sau khi lËp xong ph¶i cã ®ñ ch÷ ký cña Gi¸m ®èc c«ng ty, tr­ëng phßng tæ chøc lao ®éng tiÒn l­¬ng, phßng tµi vô cña c«ng ty. Khi lËp xong b¶ng kÕ to¸n ®Ó thanh to¸n tiÒn l­¬ng cho CNV. C¨n cø vµo b¶ng chÊm c«ng th¸ng 3 cña phßng tµi vô, kÕ to¸n lËp b¶ng thanh to¸n tiÒn l­¬ng. 44 Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software For evaluation only. chuyªn ®Ò tèt nghiÖp NguyÔn Ph­¬ng Mai §¬n vÞ: C«ng ty TNHH KiÕn tróc ViÖt NhËt Bé phËn: Phßng tµi vô B¶ng chÊm c«ng Th¸ng 3 n¨m 2004 Sè Sè Sè c«ng Ngµy trong th¸ng Sè c«ng c«ng nghØ Sè c«ng Chøc h­ëng h­ëng viÖc c«ng STT Hä vµ tªn nghØ danh l­¬ng l­¬ng ngõng h­ëng 100% s¶n thêi viÖc BHXH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 l­¬ng phÈm gian h­ëng l­¬ng 1 NguyÕn §øc B×nh TP x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 26 2 Hµ ThÞ Anh §µo PP x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 26 3 Bïi Thu HiÒn NV x xx x x x x x x x x xx x x x x x x x x x x x xx x x x 26 4 Chö Thu Quúnh NV x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 26 Céng 104 Ng­êi chÊm c«ng Phô tr¸ch bé phËn Nguêi duyÖt 45 Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software For evaluation only. chuyªn ®Ò tèt nghiÖp NguyÔn Ph­¬ng Mai §¬n vÞ: C«ng ty TNHH KiÕn tróc ViÖt NhËt Bé phËn: Phßng tµi vô B¶ng thanh to¸n l­¬ng Th¸ng 3 n¨m 2004 L­¬ng thêi gian vµ L­¬ng s¶n Phô cÊp thuéc C¸c kho¶n ph¶i khÊu nghØ viÖc, ngõng viÖc Thùc lÜnh phÈm quü l­¬ng Phô cÊp trõ Ghi STT Hä vµ tªn h­ëng 100% l­¬ng Tæng sè kh¸c nhËn SC TT SC TT SC TT BHXH 5% BHYT 1% Céng Sè tiÒn 1 NguyÕn §øc B×nh 3,54 26 2.566.500 58.000 2.624.500 51.330 10.266 61.596 2.562.904 2 Hµ ThÞ Anh §µo 1,78 26 1.084.020 43.500 1.127.520 25.810 5.162 30.972 1.096.548 3 Bïi Thu HiÒn 1,78 26 1.084.020 1.084.020 25.810 5.162 30.972 1.053.048 4 Chö Thu Quúnh 1,46 26 889.140 889.140 21.170 4.234 25.404 863.736 Céng 8,56 104 5.623.680 101.500 5.725.180 124.120 24.824 148.944 5.576.236 KÕ to¸n thanh to¸n KÕ to¸n tr­ëng Thñ tr­ëng ®¬n vÞ 46 Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software For evaluation only. chuyªn ®Ò tèt nghiÖp NguyÔn Ph­¬ng Mai TiÒn l­¬ng ë c¸c phßng ban cña C«ng ty ®­îc tÝnh theo l­¬ng thêi gian víi møc l­¬ng c¬ b¶n tèi thiÓu quy ®Þnh cña nhµ n­íc lµ 290.000®(tõ1/10/2004 møc l­¬ng tèi thiÓu lµ 310.000) Nh­ vËy møc l­¬ng th¸ng c¬ b¶n cña CBCNV sÏ ®­îc tÝnh nh­ sau: HÖ sè l­¬ng x 290.000® x Sè ngµy lµm trong th¸ng = 26 (ngµy) §Ó ®¶m b¶o møc sèng cña CBCNV c«ng ty cßn cã mét sè quy ®Þnh vÒ hÖ sè l­¬ng t¨ng thªm. Nh­ vËy ®èi víi tr­ëng phßng sÏ ®­îc h­ëng møc l­¬ng t¨ng thªm lµ: 1,5 cßn víi CBCNV kh¸c th× ®­îc h­ëng hÖ sè l­¬ng t¨ng thªm lµ 1,1. Khi ®ã c¸ch tÝnh møc l­¬ng t¨ng thªm lµ: HÖ sè l­¬ng t¨ng thªm x 290.000® x HÖ sè l­¬ng x Sè ngµy lµm trong th¸ng = 26 (ngµy) Møc l­¬ng thêi gian mµ mçi c¸n bé c«ng nh©n viªn ®­îc h­ëng lµ = Møc l­¬ng th¸ng c¬ b¶n + Møc l­¬ng t¨ng thªm. - Kho¶n phô cÊp ë c«ng ty ®­îc quy ®Þnh theo møc ®é tr¸ch nhiÖm cña mçi CBCNV. §èi víi tr­ëng phßng th× møc phô cÊp tr¸ch nhiÖm lµ 20% vµ 15% lµ ®èi víi phã phßng. TiÒn l­¬ng thùc lÜnh cña c«ng nh©n viªn th× b»ng tæng sè l­¬ng (Møc l­¬ng th¸ng c¬ b¶n + Møc l­¬ng t¨ng thªm + phô cÊp) trõ ®i c¸c kho¶n ph¶i khÊu trõ (gåm BHXH (5%) vµ BHYT (1%) tÝnh trªn l­¬ng c¬ b¶n). ViÖc tÝnh kho¶n khÊu trõ c«ng ty c¨n cø vµo quyÕt ®Þnh sè 47/VN vÒ mua BHXH, BHYT cho CBCNV ngµy 22 th¸ng 1 n¨m 2003. C¨n cø vµo quyÕt ®Þnh sè 13VN vÒ viÖc xÕp bËc l­¬ng cho CBCNV ngµy 19 th¸ng 10 n¨m 2002 C«ng ty TNHH KiÕn tróc ViÖt NhËt quy ®Þnh ®ãng BHXH, BHYT tõ th¸ng 1 n¨m 2003 theo quy ®Þnh cña nhµ n­íc ng­êi sö dông lao ®éng ®ãng 15% BHXH vµ 2% BHYT tæng céng lµ 17%; cßn ng­êi lao ®éng ®ãng 5% BHXH vµ 1% BHYT, tæng céng lµ 6%. C¨n cø theo hÖ thèng sè l­¬ng mçi CBCNV sÏ ph¶i ®ãng sè tiÒn lµ: Sè tiÒn ph¶i ®ãng hµng th¸ng =L­¬ng c¬ b¶n x 6% L­¬ng c¬ b¶n = hÖ sè l­¬ng x 290.000® 47 Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software For evaluation only. chuyªn ®Ò tèt nghiÖp NguyÔn Ph­¬ng Mai Tr×nh tù tÝnh l­¬ng t¹i c¸c phßng ban ë c«ng ty nh­ sau: VD: ¤ng: NguyÔn §øc B×nh (Tr­ëng phßng) HÖ sè l­¬ng: 3,54 3,54 290.000 26 L­¬ng c¬ b¶n = 26 = 1.026.600 (®/th¸ng) 3,54 290.000 26 1,5 Møc l­¬ng t¨ng thªm = 26 = 1.539.900®/th¸ng => Møc l­¬ng thêi gian h­ëng trong th¸ng lµ: 1.026.600 + 1.539.900 = 2.566.500® Møc phô cÊp ®­îc h­ëng lµ 20%: 290.000 x 20% = 58.000® Tæng sè l­¬ng = 2.566.500 + 58.000 = 2.624.500® * C¸c kho¶n ph¶i khÊu trõ: BHXH (5%) : 1.026.600 x 5% = 51.330 BHYT (1%) : 1.026.600 x 1% = 10.266 Céng 61.596 VËy sè tiÒn thùc lÜnh lµ: 2.624.500 – 61.596 = 2.562.904 ®/th¸ng TiÒn l­¬ng cña c¸n bé c«ng nh©n viªn ë khèi c¬ quan ®­îc h¹ch to¸n vµo Tµi kho¶n 642 – chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp. Ngµy 31/3/2004 kÕ to¸n tæng hîp c¸c chøng tõ ph¶n ¸nh c¸c nghiÖp vô ph¸t sinh liªn quan ®Õn tiÒn l­¬ng, tiÕn hµnh ghi sæ vÒ c¸c nghiÖp vô ®ã Qu¸ tr×nh ghi sæ tæng hîp kÕ to¸n tiÒn l­¬ng cña c«ng ty nh­ sau: C¨n cø vµo b¶ng tæng hîp thanh to¸n tiÒn l­¬ng toµn c«ng ty th¸ng 3/2004 kÕ to¸n lËp CTGS: 48 Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software For evaluation only. chuyªn ®Ò tèt nghiÖp NguyÔn Ph­¬ng Mai C«ng ty TNHH KiÕn tróc ViÖt NhËt Khèi c¬ quan chøng tõ ghi sæ Sè: 45 Ngµy 31/3/2004 §¬n vÞ: ® Chøng tõ Sè tiÒn Néi dung Sè hiÖu Sè Ngµy Nî Cã 30/3/03 L­¬ng ph¶i tr¶ CNV 334 29.910.265 Khèi c¬ quan 642 29.910.265 Céng 29.910.265 29.910.265 Ng­êi ghi sæ KÕ to¸n tæng hîp KÕ to¸n tr­ëng C«ng ty TNHH KiÕn tróc ViÖt NhËt Khèi c¬ quan chøng tõ ghi sæ Sè: 46 Ngµy 31/3/2004 §¬n vÞ: ® Chøng tõ Sè tiÒn Néi dung Sè hiÖu Sè Ngµy Nî Cã v 30/3/03 KhÊu trõ BHXH, BHYT vµo l­¬ng 334 795.354 338 795.354 Céng 795.354 795.354 Ng­êi ghi sæ KÕ to¸n tæng hîp KÕ to¸n tr­ëng C¨n cø vµo c¸c b¶ng thanh to¸n tiÒn l­¬ng tæ, ®éi cña tõng phßng ban kÕ to¸n lËp b¶ng tæng hîp thanh to¸n l­¬ng toµn c«ng ty vµ b¶ng ph©n bæ tiÒn l­¬ng vµ BHXH th¸ng 3 n¨m 2004. 49 Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software For evaluation only. chuyªn ®Ò tèt nghiÖp NguyÔn Ph­¬ng Mai 49 Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software For evaluation only. chuyªn ®Ò tèt nghiÖp NguyÔn Ph­¬ng Mai B¶ng: 7 C«ng ty TNHH KiÕn tróc ViÖt NhËt B¶ng ph©n bæ tiÒn l­¬ng vµ bhxh Th¸ng 03 n¨m 2004 Ghi cã TK TK 334 – Ph¶i tr¶ CNV TK 338 – Ph¶i tr¶ ph¶i nép kh¸c Tæng §èi t­îng sö dông lao ®éng L­¬ng C¸c kho¶n kh¸c Céng TK 334 KPC§ 2% BHXH 15% BHYT 2% Céng TK 338 TK 662 CPNCTT 152.367.500 3.047.350 22.855.125 3.047.350 28.949.825 181.317.325 §éi XDCT sè 1 52.901.500 52.901.500 1.058.030 7.935.225 1.058.030 10.051.285 62.952.785 §éi XDCT sè 2 51.788.000 51.788.000 1.035.760 7.768.200 1.035.760 9.939.720 61.627.720 §éi XDCT sè 3 47.678.000 47.678.000 953.560 7.151.700 953.560 9.058.820 56.736.820 TK 627 CPSXC 36.413.748 728.275 5.462.062 728.275 6.918.612 43.332.360 §éi XDCT sè 1 9.051.748 9.051.748 181.035 1.357.762 181.035 1.719.832 10.771.580 §éi XDCT sè 2 17.202.000 17.202.000 345.840 2.593.800 345.840 3.285.480 20.577.480 §éi XDCT sè 3 10.070.000 10.070.000 201.400 1.510.500 201.400 1.913.300 11.983.300 TK 642 CPQLDN 29.910.265 29.910.265 598.205 4.486.540 598.205 5.682.950 35.593.215 Tæng céng 218.691.513 218.691.513 4.373.830 32.803.727 4.373.830 41.551.387 260.242.900 50 Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software For evaluation only. chuyªn ®Ò tèt nghiÖp NguyÔn Ph­¬ng Mai C¨n cø vµo b¶ng tæng hîp vµ b¶ng ph©n bæ l­¬ng, BHXH KÕ to¸n tiÒn hµnh ghi sæ C«ng ty TNHH KiÕn tróc ViÖt NhËt. Chøng tõ ghi sæ Sè 58 Ngµy 31/3/04 Chøng tõ Sè tiÒn Néi dung Sè hiÖu Sè Ngµy Nî Cã 31/3/04 Ph©n bæ tiÒn l­¬ng cho CNV vµo 334 218.691.513 CPSXKD + Chi phÝ NCSXTT 622 152.367.500 + CP qu¶n lý 627 36.413.748 + CN c¸c phßng ban 642 29.910.265 Céng 218.691.513 218.691.513 Ng­êi lËp biÓu KÕ to¸n tr­ëng (Ký, hä tªn) (Ký, hä tªn) C«ng ty TNHH KiÕn tróc ViÖt NhËt Chøng tõ ghi sæ Sè 59 Ngµy 31/3/04 §¬n vÞ: ® Chøng tõ Sè tiÒn Néi dung Sè hiÖu Sè Ngµy Nî Cã 31/3/04 KhÊu trõ BHXH, BHYT vµo l­¬ng 334 1.060.008 338 1.060.008 Céng 1.060.008 1.060.008 Ng­êi lËp biÓu KÕ to¸n tr­ëng (Ký, hä tªn) (Ký, hä tªn) 51 Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software For evaluation only. chuyªn ®Ò tèt nghiÖp NguyÔn Ph­¬ng Mai C«ng ty TNHH KiÕn tróc ViÖt NhËt Chøng tõ ghi sæ Sè 60 Ngµy 31/3/04 §¬n vÞ: ® Chøng tõ Sè tiÒn Néi dung Sè hiÖu Sè Ngµy Nî Cã 31/3/04 Ph©n bæ BHXH, BHYT vµo 41.551.387 CPSXKD 338 622 26.949.826 627 6.918.612 642 5.682.950 Céng 41.551.387 41.551.387 Ng­êi lËp biÓu KÕ to¸n tr­ëng (Ký, hä tªn) (Ký, hä tªn) C¨n cø vµo b¶ng c¸c chøng tõ ghi sæ kÕ to¸n tæng hîp ®¨ng ký sè liÖu vµo sæ “§¨ng ký chøng tõ ghi sæ”. Sæ ®¨ng ký CTGS cña c«ng ty ®­îc lËp theo mÉu sè 502 – SKT/DN, ban hµnh theo quyÕt ®Þnh sè 1177/TC/C§/CT ngµy 23 th¸ng 12 n¨m 1996 cña Bé tµi chÝnh. C«ng ty TNHH KiÕn tróc ViÖt NhËt Sæ ®¨ng ký chøng tõ ghi sæ N¨m 2004 §¬n vÞ: ® Chøng tõ Néi dung Sè hiÖu Sè Ngµy 58 31/3/04 Ph©n bæ tiÒn l­¬ng cho CNV 218.691.513 59 31/3/04 KhÊu trõ BHXH, BHYT vµo l­¬ng 1.060.008 60 31/3/04 Ph©n bæ BHXH, BHYT vµo CPCSX 41.551.387 Céng 361.302.98 52 Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software For evaluation only. chuyªn ®Ò tèt nghiÖp NguyÔn Ph­¬ng Mai Khi tiÕn hµnh thanh to¸n tiÒn l­¬ng cho CBCNV th× kÕ to¸n c¨n cø vµo b¶ng thanh to¸n tiÒn l­¬ng. Khi thanh to¸n CNV sau khi nhËn l­¬ng ph¶i ký x¸c nhËn vµo b¶ng thanh to¸n l­¬ng. Khi ®ã kÕ to¸n lËp phiÕu chi vµ ®Þnh kho¶n. c. Thñ tôc trÝch BHXH, BHYT ph¶i tr¶ CNV. Quü BHXH lµ kho¶n tiÒn ®ãng gãp cña ng­êi sö dông lao ®éng vµ ng­êi lao ®éng cho tæ chøc x· héi ®· ®Ó trî cÊp trong c¶ tr­êng hîp hä mÊt ®i kh¶ n¨ng lao ®éng nh­ èm ®au, thai s¶n, mÊt søc. Theo chÕ ®é hiÖn hµnh BHXH ®­îc h×nh thµnh b»ng c¸ch tÝnh theo tû lÖ 20% trªn tæng l­¬ng cÊp bËc vµ c¸c kho¶n phô cÊp th­êng xuyªn cña ng­êi lao ®éng thùc tÕ trong kú h¹ch to¸n. Nh÷ng kho¶n trî cÊp thùc tÕ cho ng­êi lao ®éng t¹i doanh nghiÖp trong c¸c tr­êng hîp hä bÞ èm, tai n¹n, nghØ ®Î §­îc tÝnh to¸n trªn c¬ së møc l­¬ng ngµy cña hä vµ thêi gian nghØ (cã chøng tõ hîp lÖ) vµ tû lÖ trî cÊp BHXH. Khi ng­êi lao ®éng nghØ h­ëng BHXH, kÕ to¸n ph¶i lËp phiÕu nghØ BHXH cho tõng ng­êi vµ tõ c¸c phiÕu nghØ BHXH kÕ to¸n lËp b¶ng thanh to¸n BHXH. BHXH trÝch ®­îc trong kú sau khi trõ ®i c¸c kho¶n phô cÊp cho ng­êi lao ®éng t¹i doanh nghiÖp phÇn cßn l¹i ph¶i nép vµo quü BHXH. Theo quyÕt ®Þnh sè 1141 ngµy 1/11/1994 cña Bé tµi chÝnh chøng tõ kÕ to¸n BHXH gåm: - Biªn b¶n x¸c nhËn tai n¹n lao ®éng - PhiÕu nghØ h­ëng BHXH - Thanh to¸n trî cÊp BHXH . C¨n cø vµo c¸c chøng tõ tÝnh BHXH theo chÕ ®é quy ®Þnh kÕ to¸n tËp hîp thanh to¸n trî cÊp BHXH cho tõng c«ng nh©n viªn theo tõng møc l­¬ng vµ tû lÖ % trî cÊp BHXH ®­îc h­ëng. Quy ®Þnh vÒ møc h­ëng BHXH ë c«ng ty nh­ sau: * §èi víi trî cÊp èm ®au: Khi cã x¸c nhËn cña y tÕ v× lý do èm ®au cña ng­êi lao ®éng: 53 Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software For evaluation only. chuyªn ®Ò tèt nghiÖp NguyÔn Ph­¬ng Mai - Quy ®Þnh vÒ thêi gian h­ëng trî cÊp èm ®au trong 1 n¨m nh­ sau: T¹i c¸c phßng ban: NÕu ng­êi lao ®éng ®ãng BHXH d­íi 15 n¨m th× ®­îc nghØ 30ngµy/n¨m. NÕu ®ãng BHXH trªn 15 n¨m th× ®­îc nghØ 45 ngµy/n¨m. T¹i c¸c ph©n x­ëng c«ng tr­êng s¶n xuÊt nÆng nhäc th× nghØ 40 ngµy nÕu ng­êi lao ®éng ®ãng BHXH d­íi 15 n¨m. Cßn nghØ 60 ngµy/n¨m nÕu ®ãng BHXH trªn 15 n¨m. Møc trî cÊp trong kho¶ng thêi gian trªn lµ 75% l­¬ng c¬ b¶n. L­¬ng c¬ b¶n Møc trî cÊp = x Sè ngµy nghØ x 75% 26 - VÒ thêi gian nghØ: nghØ 15 ngµy ®èi víi con d­íi 36 th¸ng tuæi, nghØ 12 ngµy ®èi víi con trªn 36 th¸ng tuæi. Møc trî cÊp 75% l­¬ng c¬ b¶n. * ChÕ ®é trî cÊp thai s¶n ®èi víi lao ®éng n÷ sinh con thø nhÊt, thø 2. - Thêi gian nghØ: nghØ kh¸m thai 3 lÇn, mçi l©n 1 ngµy. Tr­êng hîp ®Æc biÖt nghØ 60 ngµy, nÕu thai trªn 3 th¸ng nÕu sinh ®«i nghØ 120 ngµy, ®èi víi khèi phßng ban. Cßn nghØ 150 ngµy ®èi víi c¸c ®éi s¶n xuÊt. NÕu sinh 1 lÇn nhiÒu con th× tõ con thø 2 ng­êi mÑ ®­îc nghØ thªm 39 ngµy. Møc trî cÊp 100% l­¬ng c¬ b¶n. Ng­êi lao ®éng nÕu cã 20 n¨m ®Õn 30 n¨m ®ãng BHXH ®­îc cÊp 1 th¸ng l­¬ng, nÕu ®ãng BHXH tõ 30 ®Õn 50 n¨m ®­îc h­ëng trî cÊp 2 th¸ng l­¬ng, nÕu BHXH trªn 35 n¨m ®­îc h­ëng trî cÊp 3 th¸ng l­¬ng. - Møc trî cÊp ®­îc h­ëng mçi th¸ng lµ 55% trªn l­¬ng ®ãng BHXH b×nh qu©n n¨m. Cø thªm 1 n¨m ®ãng BHXH ®­îc céng thªm 2% vµ tèi ®a lµ b»ng 75% l­¬ng ®ãng BHXH b×nh qu©n. §Ó thanh to¸n tiÒn l­¬ng vµ tiÒn c«ng hµng th¸ng kÕ to¸n ph¶i lËp c¸c b¶ng trõ vµo l­¬ng cña ng­êi lao ®éng toµn C«ng ty. Khi ng­êi lao ®éng nghØ èm hay nghØ ®Î, ban y tÕ c¬ quan thÊy cÇn thiÕt cho nghØ ®Ó ®iÒu trÞ th× lËp GiÊy chøng nhËn nghØ h­ëng BHXH ®Ó lµm c¨n cø x¸c ®Þnh sè ngµy ®­îc nghØ cña ng­êi lao ®éng ®Ó tÝnh trî cÊp BHXH tr¶ thay l­¬ng theo chÕ ®é quy ®Þnh. 54 Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software For evaluation only. chuyªn ®Ò tèt nghiÖp NguyÔn Ph­¬ng Mai Trî cÊp èm ®au thai s¶n khi ng­êi èm ®au thai s¶n nghØ viÖc thanh to¸n trî cÊp gi÷a ng­êi lao ®éng gi¸n tiÕp hay trùc tiÕp theo quy ®Þnh cña BHXH. Tr­êng hîp thanh to¸n cho chÞ H­ng nh©n viªn phßng hµnh hcÝnh cña C«ng ty TNHH KiÕn tróc ViÖt NhËt nghØ viÖc do thai s¶n sÏ ®­îc thùc hiÖn nh­ sau: PhiÕu nghØ h­ëng BHXH Hä tªn: NguyÔn ThÞ H­¬ng Tuæi: 25 Tªn c¬ quan ytÕ Ngµy ®Õn Lý do Sè ngµy nghØ X¸c nhËn Y tÕ bé kh¸m Tõ §Õn Tæng sè y tÕ phËn BÖnh viÖn nhi 30/3/04 Sinh 2/4/04 2/6/04 2th¸ng con PhÇn trî cÊp BHXH Hä vµ tªn: NguyÔn ThÞ H­ng NghÒ nghiÖp: nh©n viªn TiÒn l­¬ng ®ãng BHXH : 423.400® Sè ngµy nghØ: 2th¸ng Møc trî cÊp: 100% Tæng sè tiÒn trî cÊp: 423.400 x 2= 846800® B»ng ch÷: (t¸m tr¨m bèn m­¬i s¸u ngh×n, t¸m tr¨m ®ång) Ng­êi lÜnh tiÒn Ngµy . th¸ng . n¨m KÕ to¸n Thñ tr­ëng ®¬n vÞ Cuèi th¸ng kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ c¸c phiÕu h­ëng BHXH lªn phßng kÕ to¸n vµ tiÕn hµnh lËp b¶ng tæng hîp ngµy nghØ vµ trî cÊp BHXH ®Ó thanh to¸n BHXH cho ng­êi lao ®éng. Qu¸ tr×nh h¹ch to¸n tæng hîp c¸c kho¶n trÝch theo l­¬ng ngoµi TK334 cßn cã TK338 vµ c¸c tµi kho¶n chi tiÕt cña TK nµy. 55 Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software For evaluation only. chuyªn ®Ò tèt nghiÖp NguyÔn Ph­¬ng Mai Chøng tõ ghi sæ Sè 61 Ngµy 31/3/04 §¬n vÞ: ® Chøng tõ Sè tiÒn Néi dung Sè hiÖu Sè Ngµy Nî Cã 31/3/04 BHXH tr¶ thay l­¬ng 334 846.800 338 846.800 Céng 846.800 846.800 Ng­êi lËp biÓu KÕ to¸n tr­ëng (Ký, hä tªn) (Ký, hä tªn) C¨n cø vµo b¶ng thanh to¸n l­¬ng kÕ to¸n tiÕn hµnh ghi vµo chøng tõ ghi sæ ®Ó dùa vµo chøng tõ ghi sæ lËp sæ c¸i TK334 vµ TK338. C«ng ty TNHH KiÕn tróc ViÖt NhËt MÉu sè: S03 – SKT/DNN Ban hµnh theo quyÕt ®Þnh sè 1177 TC/Q§/C§KT ngµy 23/12/1996 cña Bé tµi chÝnh Sæ c¸i N¨m 2004 Tªn tµi kho¶n: ph¶i tr¶ CNV TK: 334 Chøng tõ DiÔn gi¶i SHTK Sè tiÒn Ngµy GS Sè Ngµy §¦ Nî Cã D­ ®Çu kú 500.000.000 30/1/04 01 29/1 Tr¶ l­¬ng T1 cho ®éi 1 111 50.410.000 30/1/04 02 29/1 Tr¶ l­¬ng T1 cho c¸c ban 111 30.097.650 25/2/04 04 20/2 T¹m øng l­¬ng cho ®éi sè 9 141 50.000.000 KhÊu trõ BHXH, BHYT vµo l­¬ng 31/3/04 59 31/3 338 1.060.008 31/3/04 61 31/3 - Chi l­¬ng T3 cho CNV 111 217.631.505 .. Céng 400.000.000 Sè d­ cuèi kú 100.000.000 Ngµy th¸ng n¨m Ng­êi ghi sæ KÕ to¸n tr­ëng Gi¸m ®èc (Ký, hä tªn) (Ký, hä tªn) (Ký, hä tªn) 56 Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software For evaluation only. chuyªn ®Ò tèt nghiÖp NguyÔn Ph­¬ng Mai C«ng ty TNHH KiÕn tróc ViÖt NhËt MÉu sè: S03 – SKT/DNN Ban hµnh theo quyÕt ®Þnh sè 1177 TC/Q§/C§KT ngµy 23/12/1996 cña Bé tµi chÝnh Sæ c¸i N¨m 2004 Tªn tµi kho¶n: ph¶i tr¶ CNV TK: 338 Chøng tõ SHTK Sè tiÒn Ngµy GS DiÔn gi¶i Sè Ngµy §¦ Nî Cã D­ ®Çu kú 90.000.000 21/1/04 01 18/1 Nép BHXH, BHYT, KPC§ 111 10.586.990 1.060.008 30/1/04 03 29/1 KhÊu trõ BHXH, BHYT 334 1.060.008 .. KhÊu trõ BHXH, BHYT vµo l­¬ng 334 30/3/04 59 30/3 4/4/04 62 30/3 Nép BHXH, BHYT 111 41.551.387 .. Céng 60.000.000 Sè d­ cuèi kú 20.000.000 Ngµy th¸ng n¨m Ng­êi ghi sæ KÕ to¸n tr­ëng Gi¸m ®èc (Ký, hä tªn) (Ký, hä tªn) (Ký, hä tªn) d. H¹ch to¸n c¸c kho¶n thu nhËp cña ng­êi lao ®éng. Trong qu¸ tr×nh lao ®éng kh«ng chØ cã nguyªn kho¶n l­¬ng ®­îc h­ëng hµng th¸ng t­¬ng øng víi søc lao ®éng cña m×nh bá ra mµ cßn cã mét sè kho¶n thu nhËp kh¸c nh­: khen th­ëng. v. v. c¸c kho¶n nµy sÏ lµ ®ßn bÈy kinh tÕ khuyÕn khÝch lao ®éng hoµn thµnh nhiÖm vô vµ n©ng cao hiÖu qu¶ lao ®éng. Ngoµi chÝnh s¸ch khen th­ëng th× cßn ph¶i nãi ®Õn chÝnh s¸ch xö lý vi ph¹m trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng. Do kh«ng lµm triÖt ®Ó qu¸ tr×nh x©y dùng nªn ph©n phèi l­îng c«ng viÖc bÞ tr× trÖ dÉn ®Õn thÊt tho¸t nguån tµi chÝnh cña c«ng ty. 57 Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software For evaluation only. chuyªn ®Ò tèt nghiÖp NguyÔn Ph­¬ng Mai §èi víi khèi c¬ quan c«ng ty nÕu nghØ nhiÒu ngµy kh«ng cã lý do th× ng­êi lao ®éng ph¶i chÞu sè tiÒn ph¹t theo quy ®Þnh. NÕu nghØ qu¸ sè ngµy giíi h¹n cao nhÊt ng­êi lao ®éng cã thÓ bÞ ®×nh chØ c«ng t¸c buéc ph¶i th«i viÖc. Khi nghØ qu¸ sè ngµy giíi h¹n vÒ sè ngµy quy ®Þnh nghØ th× tr­ëng phßng b¸o c¸o víi phßng tæ chøc hµnh chÝnh, phßng nµy theo dâi quy ®Þnh ph¸t vµ lËp biªn b¶n xø lý víi sù cã mÆt cña ng­êi lao ®éng lµm chøng vµ dùa vµo ®ã ®Ó ®Þnh møc ph¹t, ghi sã tiÒn ph¹t vµo biªn b¶n. Khi lËp biªn b¶n vµ c¸c thñ tôc xong, tr­ëng phßng TC-HC ký tªn vµ nép lªn phßng tµi vô c«ng ty ®Ó tiÕn hµnh thanh to¸n khÊu trõ vµo l­¬ng cña ng­êi lao ®éng. V× quyÒn lîi cña m×nh nªn ng­êi lao ®éng lu«n ph¶i tu©n theo quy ®Þnh, chÕ ®é lµm viÖc nghiªm tóc cña c«ng ty ®Ò ra. ViÖc h¹ch to¸n ghi sæ c¸c tµi kho¶n ph¹t víi ng­êi lao ®éng ®­îc tiÕn hµnh t­¬ng tù víi tr×nh tù h¹ch to¸n c¸c kho¶n trÝch theo l­¬ng víi nguyªn t¾c ghi gi¶m l­¬ng ng­êi lao ®éng vµ ghi t¨ng c¸c kho¶n thu cho c«ng ty. Tãm l¹i viÖc tæ chøc h¹ch to¸n tiÒn l­¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l­¬ng ë C«ng ty TNHH KiÕn tróc ViÖt NhËt ®­îc tiÕn hµnh ë phßng tµi vô cña c«ng ty, kÕ to¸n ë c¸c ®éi còng tham gia vµo viÖc h¹ch to¸n tiÒn l­¬ng nh­ng cã vai trß nh­ mét kÕ to¸n chi tiÕt tiÒn l­¬ng ë tõng ®¬n vÞ. ViÖc ghi sæ s¸ch tËp trung t¹i phßng tµi vô c«ng ty tiÖn cho viÖc kiÓm tra ®èi chiÕu so s¸nh sè liÖu kÕ to¸n trªn c«ng ty. §ång thêi c«ng ty lu«n ph¶i chØ ®¹o, ®«n ®èc c¸c ®éi trùc thuéc ®Ó tr¸nh t×nh tr¹ng xÊu ®èi víi qu¸ tr×nh ho¹t ®éng cña c«ng ty. 58 Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software For evaluation only. chuyªn ®Ò tèt nghiÖp NguyÔn Ph­¬ng Mai PhÇn III Mét sè ®Ò xuÊt nh»m hoµn thiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n tiÒn l­¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l­¬ng, n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông lao ®éng t¹i c«ng ty tnhh kiÕn tróc viÖt - nhËt Tæ chøc h¹ch to¸n kÞp thêi, chÝnh x¸c vµ ®Çy ®ñ thu nhËp cña ng­êi lao ®éng thùc hiÖn ph©n phèi thu nhËp trong néi bé doanh nghiÖp lµ yªu cÇu ®ßi hái ngay c¶ nh÷ng doanh nghiÖp ®ang ho¹t ®éng hiÖu qu¶ còng ph¶i quan t©m ®Õn nhÊt lµ ®èi víi c«ng ty ®ang c«ng t¸c kÕ to¸n tiÒn l­¬ng lµ viÖc lµm cÇn thiÕt. Hoµn thiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n tiÒn l­¬ng theo h­íng ph¶i ®¶m b¶o c«ng b»ng cho ng­êi lao ®éng. C«ng ty x©y dùng h×nh thøc tr¶ l­¬ng theo s¶n phÈm cho lao ®éng trùc tiÕp nh­ng ®Ó h×nh thøc nµy ph¸t huy hiÖu qu¶, c«ng ty ph¶i cã ®Þnh møc lao ®éng cô thÓ cho tõng c«ng viÖc, tõng cÊp bËc thî, võa cã c¨n cø kü thuËt phï hîp víi ®iÒu kiÖn lao ®éng cô thÓ cña c«ng ty. H¬n n÷a ta thÊy so víi c«ng nh©n viªn ë khèi c¬ quan cã tiÒn l­¬ng th¸ng cao h¬n h¼n so víi tiÒn l­¬ng cña c«ng nh©n viªn trùc tiÕp s¶n xuÊt. Lý do lµm cho tiÒn l­¬ng cña c«ng nh©n trùc tiÕp s¶n xuÊt thÊp nh­ vËy lµ do trong qu¸ tr×nh tÝnh ®¬n gi¸ c«ng ®· cã qu¸ nhiÒu kho¶n tÝnh khÊu trõ. Khi cã quyÕt ®Þnh thanh to¸n cña c«ng ty ®¬n vÞ ®· trÝch 32% ®Ó lµm quü mua b¶o hé lao ®éng vµ tr¶ phô cÊp chøc vô cho tæ tr­ëng. Sau ®ã khi tÝnh ®¬n gi¸ l¹i chi thªm 1,09 ®Ó tÝnh kho¶n chªnh lÖch x¸c ®Þnh sè tiÒn tr¶ cho chñ nh©n c«ng. §ã lµ lý do lµm cho tiÒn l­¬ng cña c«ng nh©n s¶n xuÊt bÞ gi¶m. §Ó ®¶m b¶o tÝnh x¸c ®¸ng, c«ng b»ng vµ hîp lý trong viÖc tr¶ l­¬ng cho c«ng nh©n trùc tiÕp vÉn ®¶m b¶o chi phÝ nh©n c«ng cña c«ng ty nh­ ®Þnh møc ®· ®­îc x¸c ®Þnh trong kÕ ho¹ch thi c«ng c«ng ty cã thÓ nghiªn cøu vµ ph©n phèi thu nhËp ë c¸c ®¬n vÞ nh­ sau: - Sau khi nhËn quyÕt ®Þnh thanh to¸n cña c«ng ty th× tæ tr­ëng tiÕn hµnh x¸c ®Þnh sè tiÒn thùc tÕ tr¶ cho CNV trong th¸ng vµ sè tiÒn gi÷ t¹i quü (32%). 32% nµy sÏ ®­îc sö dông ®Ó: + Mua b¶o hé lao ®éng 59 Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software For evaluation only. chuyªn ®Ò tèt nghiÖp NguyÔn Ph­¬ng Mai + Tr¶ l­¬ng cho chñ thÇu (thay cho viÖc ph¶i trÝch 1,09 tõ l­¬ng cña CNV). + Tr¶ phô cÊp chøc vô c

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfde_tai_ke_toan_tien_luong_va_cac_khoan_trich_theo_luong_o_co.pdf
Tài liệu liên quan