Đề tài Phân tích tình hình cung ứng, dự trữ và sử dụng vật tư và một số biện pháp nâng cao tình hình cung ứng, dự trữ và sử dụng vật tư tại Công ty cao su Sao Vàng

Đồ án gồm những phần sau:

Lời mở đầu

Chơng I: Giới thiệu chung về công ty

Chơng II: Cơ sở lý luận về cung ứng, dự trữ

và sử dụng vật tChơng III: Phân tích thực trạng sản xuất

kinh doanh của công ty

Chơng IV: Các biện pháp hoàn thiện công tác

cung ứng, dự trữ và sử dụng vật tKết luận

Tài liệu tham khảo

 

pdf77 trang | Chia sẻ: phuongt97 | Ngày: 06/08/2021 | Lượt xem: 56 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang nội dung tài liệu Đề tài Phân tích tình hình cung ứng, dự trữ và sử dụng vật tư và một số biện pháp nâng cao tình hình cung ứng, dự trữ và sử dụng vật tư tại Công ty cao su Sao Vàng, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
thµnh nªn thùc thÓ s¶n phÈm nh­ng nã ®ãng gãp lµm t¨ng thªm gi¸ trÞ vµ chÊt l­îng cho nguyªn liÖu chÝnh vµ s¶n phÈm. ChÝnh v× vËy nguån cung øng c¸c lo¹i vËt liÖu phô cho doanh nghiÖp ®Òu lµ nh÷ng b¹n hµng l©u n¨m cã uy tÝn trªn thÞ tr­êng, lu«n cung cÊp cho c«ng ty nh÷ng vËt liÖu tèt nhÊt vµ ®¶m b¶o chÊt l­îng, mÉu m·, bao b×, nh·n m¸c kh«ng ng­ng ®æi míi vÒ mÇu s¾c vµ chÊt l­îng phï hîp víi ng­êi tiªu ding c.Cung øng theo chñng lo¹i HiÖn t¹i ë C«ng ty Cao Su Sao Vµng, chñng lo¹i vËt t­ lµ rÊt ®a d¹ng bao gåm nhiÒu chñng lo¹i nh­: C¸c lo¹i nguyªn liÖu cao su (SBR, thiªn nhiªn, t¸i sinh) c¸c lo¹i bao b× nh·n m¸c cña tõng mÆt hµng s¶n xuÊt vµ c¸c lo¹i vËt liÖu kh¸c phôc vô cho c«ng t¸c b¶o qu¶n, ®ãng gãi Trong sè ®ã, còng cã lo¹i cã thÓ thay thÕ ®­îc vµ lo¹i kh«ng thÓ thay thÕ ®­îc. Lo¹i vËt liÖu cã thÓ thay thÕ ®­îc lµ c¸c lo¹i vËt liÖu phô nh­: bao b×, nh·n m¸c s¶n phÈm vµ c¸c lo¹i vËt liÖu phôc vô cho c«ng t¸c ®ãng gãi, bao qu¶n vµ c¸c lo¹i nhiªn liÖu. HiÖn t¹i,c¸c chÊt liÖu ®­îc doanh nghiÖp sö dông lµm bao ®ãng gãi s¶n phÈm rÊt thuËn lîi cho viÖc b¶o qu¶n c¸c lo¹i cao su.Víi sè l­îng ®¶m b¶o ®ñ cung cÊp cho ho¹t ®éng s¶n xuÊt khi cÇn ®Õn. Tuy nhiªn vÒ bÒ mÆt bao b×, nh·n m¸c cßn ch­a lµm næi bËt nªn chÊt l­îng cña tõng lo¹i s¶n phÈm tõ ®ã dÉn ®Õn ch­a thu hót ®­îc sù chu ý cña ng­êi tiªu dïng, do ®ã cÇn ph¶i thay ®æi l¹i ®Ó b¸n ®­îc hµng thu doanh sè cao h¬n. VÒ nhiªn liÖu, nh÷ng n¨m gÇn ®©y do cã nhiÒu c©y x¨ng, dÇu gÇn c«ng ty nªn rÊt thuËn lîi cho c«ng t¸c cung cÊp nhiªn liÖu nªn c«ng ty kh«ng cÇn lËp kÕ ho¹ch cung øng vµ dù tr÷ nhiªn liÖu mµ khi nµo cÇn cung cÊp víi sè l­îng bao nhiªu th× c«ng ty tiÕn hµnh mua theo sè l­îng Êy, cung øng cuèi th¸ng 53 §HBK-HN khoa kinh tÕ vµ qu¶n lý Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software For evaluation only. §å ¸n tèt nghiÖp sv: ng« thÞ t©m phßng kÕ to¸n tËp ho¸ tæng kÕt l¹i c¸c ho¸ ®¬n vµ thanh to¸n sè nhiªn liÖu ®· sö dông trong th¸ng. VËt liÖu kh«ng thÓ thay thÕ ®­îc lµ c¸c lo¹i nguyªn liÖu cao su vµ chÊt phßng l·o. Bëi v×, cao su trùc tiÕp tham gia vµo qu¸ tr×nh s¶n xuÊt t¹o nªn thùc thÓ chÝnh cña s¶n phÈm.Do ®ã, kh«ng thÓ thay thÕ b»ng bÊt cø nguyªn liÖu nµo kh¸c, cã ch¨ng chØ cã thÓ thay ®æi nguån cung cÊp nguyªn liÖu.C¸c nguån cung øng hiÖn t¹i lµ c¸c nguån nguyªn liÖu tèt nhÊt, cã uy tÝn trªn thÞ tr­êng c¶ vÒ sè l­îng, chÊt l­îng vµ gi¸ c¶. c¸c cÊt phu gia nh­; chÊt phßng l·o D, CZ, chÊt xóc tiÕn M, axit Stearic ®Òu ®­îc nhËp tõ n­íc ngoµi. §Ó ®¶m b¶o chÊt l­îng cho nguyªn liÖu chÝnh vµ c¸c chÊt phô gia, doanh nghiÖp tiÕn hµnh nhËp c¸c lo¹i vËt liÖu nµy. B¶ng 3:T×nh h×nh thùc hiÖn cung øng vËt t­ chñ yÕu n¨m 2001 Stt Tªn vËt liÖu §vt Sè l­îng cÇn Sè thùc Hoµn thµnh cung cÊp nhËp vÒ chñng lo¹i 1 Cao su tê lo¹i 1 kg 785344 942254 785344 2 Cao su cèm lo¹i 1 kg 601533 746743 601533 3 Cao su cèm lo¹i 2 kg 440430 340400 340400 4 Cao su cèm lo¹i 3 kg 378521 278115 278115 5 Cao su cèm lo¹i 4 kg 278115 278115 278115  2483943 2585627 2283507 Theo sè liÖu trong b¶ng ta thÊy t×nh h×nh thùc hiÖn kÕ ho¹ch cung øng vËt t­ chØ ®¹t 2283507 100% = 91,94% x 2483943 54 §HBK-HN khoa kinh tÕ vµ qu¶n lý Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software For evaluation only. §å ¸n tèt nghiÖp sv: ng« thÞ t©m Nguyªn nh©n chñ yÕu ®Ó c«ng ty kh«ng hoµn thµnh kÕ ho¹ch cung øng vËt t­ vÒ chñng lo¹i, trong ®ã do kh«ng hoµn thµnh kÕ ho¹ch cao su tê lo¹i 1 vµ cèm lo¹i 2. -Trong n¨m 2001 do biÕn ®éng ë thÞ tr­êng, thay ®æi nªn nhu cÇu tiªu thô lèp xe ®¹p gi¶m nªn c«ng ty ®· tiÕn hµnh gi¶m sè l­îng s¶n xuÊt thùc tÕ. -Do thêi tiÕt thÊt th­êng, thay ®æi kh«ng ngõng cã m­a nhiÒu g©y nªn vËn chuyÓn khã kh¨n nguyªn liÖu lµm t¨ng chi phÝ vËn chuyÓn vµ chi phÝ b¶o qu¶n. d.Cung øng vËt t­ vÒ mÆt ®ång bé. §Ó s¶n xuÊt mét lo¹i s¶n phÈm, cÇn nhiÒu lo¹i vËt liÖu kh¸c nhau theo mét tû lÖ nhÊt ®Þnh. MÆt kh¸c, c¸c vËt liÖu nµy kh«ng thÓ thay thÕ b»ng c¸c vËt liÖu kh¸c ®­îc. ChÝnh v× vËy, viÖc cung øng nguyªn vËt liÖu ph¶i ®¶m b¶o tÝnh chÊt ®ång bé t¹o ®iÒu kiÖn cho s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp ®­îc hoµn thµnh kÕ ho¹ch lµ rÊt cÇn thiÕt vµ còng rÊt khã kh¨n víi c«ng ty v×. -Nguyªn liÖu chÝnh hÇu hÕt ph¶i nhËp tõ n­íc ngoµi -L­îng nguyªn vËt liÖu cÇn cung øng hµng n¨m lín -Do nguyªn liÖu ph¶i mua ngoµi nªn cÇn ph¶i cã thêi gian thu gom vµ chuÈn bÞ -C«ng suÊt m¸y mãc cßn h¹n chÕ MÆc dï khã kh¨n cã nhiÒu nh­ng c«ng ty cè g¾ng®Ó cã thÓ mua ®­îc ®Çy ®ñ sè l­îng nguyªn vËt liÖu cho s¶n xuÊt vµ dù tr÷ kh«ng ®Ó s¶n xuÊt gi¸n ®o¹n. e.TÝnh chÊt kÞp thêi cña viÖc cung øng nguyªn vËt liÖu. XuÊt ph¸t tõ kÕ ho¹ch s¶n xuÊt n¨m 2001, t×nh h×nh dù tr÷ cung cÊp trong kú, doanh nghiÖp tiÕn hµnh ký hîp ®ång mua c¸c lo¹i nguyªn vËt liÖu cÇn dïng mét c¸ch kÞp thêi ®óng sè l­îng, chÊt l­îng ®Ó kÞp thêi cung cÊp nguyªn vËt liÖu cho s¶n xuÊt, kh«ng ®Ó qu¸ tr×nh s¶n xuÊt bÞ gi¸n ®o¹n. B»ng ph­¬ng ph¸p kiÓm kª th­êng xuyªn, hµng th¸ng thñ kho kiÓm kª nguyªn vËt liÖu råi ®em ®èi chiÕu víi sæ s¸ch kÕ to¸n ®Ó x¸c minh chÝnh x¸c sè l­îng nguyªn vËt 55 §HBK-HN khoa kinh tÕ vµ qu¶n lý Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software For evaluation only. §å ¸n tèt nghiÖp sv: ng« thÞ t©m liÖu tån kho vµ sæ kÕ to¸n ®Ó tõ ®ã lËp kÕ ho¹ch mua nguyªn vËt liÖu. Trong n¨m 2001 doanh nghiÖp kh«ng ngõng s¶n xuÊt ngµy nµo do thiÕu nguyªn vËt liÖu. h.TiÕn ®é cung øng. Sau khi kÕ ho¹ch thu mua nguyªn vËt liÖu ®­îc ban gi¸m ®èc ký duyÖt phßng KHVT tiÕn hµnh lËp kÕ ho¹ch tiÕn ®é cung øng vËt t­, kÕ ho¹ch tiÕn ®é cung øng vËt t­ ®­îc lËp dùa vµo sè chñng lo¹i vËt t­ cÇn cung øng, sè l­îng vËt t­ cÇn cung øng, møc tiªu ding b×nh qu©n ngµy. Thùc tÕ ë doanh nghiÖp trong mét ngµy cã thÓ mua trïng nhiÒu lo¹i vËt t­ kh¸c nhau nh­ng chØ sè l­îng cña nguyªn liÖu cao su lµ lín, cßn c¸c lo¹i vËt liÖu kh¸c th× cã sè l­îng cung øng nhá nªn gi¶m ®­îc sù c¨ng th¼ng vÒ thêi gian vµ ph­¬ng tiÖn vËn t¶i. Qua ph©n tÝch qu¸ tr×nh cung øng vËt t­ n¨m 2001 cña C«ng ty Cao Su Sao Vµng ta thÊy: c«ng t¸c qu¶n lý cung øng nguyªn vËt liÖu lµ c«ng viÖc hÕt søc phøc t¹p vµ ®ßi hái ng­êi qu¶n lý ph¶i cã tr×nh ®é vµ kinh nghiÖm thùc tÕ trong nghÒ. ViÖc cung øng nguyªn vËt liÖu ®Çy ®ñ vÒ sè l­îng, chÊt l­îng ®¶m b¶o ®óng chñng lo¹i vµ kÞp thêi th× míi lµ ®éng lùc ®Ó thóc ®Èy s¶n xuÊt ph¸t triÓn vµ n©ng cao chÊt l­îng s¶n phÈm ®em l¹i cho c«ng ty doanh thu ngµy cµng cao, lµ ®iÒu kiÖn tèt ®¶m b¶o chä sù tån t¹i l©u dµi cña doanh nghiÖp trong t­¬ng lai. II.Thùc tr¹ng t×nh h×nh dù tr÷ vËt t­. §Ó nh»m ®¶m b¶o cho qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh ®­îc liªn tôc, ®¹t hiÖu qu¶ kinh tÕ cao ®ßi hái c«ng t¸c qu¶n lý dù tr÷ ph¶i hîp lý. §Ó dù tr÷ ®­îc hîp lý th× ng­êi qu¶n lý ph¶i hiÓu ®­îc ®Æc ®iÓm vµ tÝnh chÊt cña lo¹i vËt liÖu m×nh qu¶n lý, tõ ®ã cã ph­¬ng ph¸p b¶o qu¶n vµ sè l­îng hîp lý. Nguyªn liÖu ®Ó s¶n xuÊt ra c¸c s¶n phÈm lèp xe ®¹p, s¨m xe ®¹p, xe m¸y, « t« chñ yÕu lµ cao su sèng ®· qua s¬ chÕ, cao su cã ®Æc ®iÓm lµ rÊt nhËy c¶m víi thêi tiÕt nãng nªn viÖc dù tr÷ nguyªn vËt liÖu cho qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh lµ c«ng viÖc hÕt søc phøc t¹p vµ khã kh¨n. 56 §HBK-HN khoa kinh tÕ vµ qu¶n lý Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software For evaluation only. §å ¸n tèt nghiÖp sv: ng« thÞ t©m TÊt c¶ c¸c ho¹t ®éng nhËp, xuÊt vµ sö dông nguyªn liÖu ®­îc theo dâi qua c¸c sæ s¸ch, theo dâi ®Þnh kú( trong th¸ng) vµ cuèi n¨m kÕ to¸n tiÕn hµnh tæng hîp l¹i ph¶n ¸nh lªn b¸o c¸o xuÊt- nhËp- tån. B¶ng 4: B¸o c¸o xuÊt – nhËp – tån kho cuèi n¨m 2001 Stt Tªn vËt t­ hµng ho¸ §vt Tån ®Çu NhËp XuÊt trong Tån kú trong kú kú cuèi kú 1 Cao su SBR 1712 kg 5230 637630 642860 2 Cao su BR 9000 kg 148303 148303 3 Cao su SBR 1502 kg 1575 5705 7280 4 Cao su Baypren 210 kg 115 65 180 5 Cao su bu na RPT 4969 kg 1595 190 1404 6 Cao su CHLROBUTYL 1240 kg 1021 1021 7 Cao su BR- 01 kg 33600 33600 8 Cao su EP 57C(EP57F) kg 260 260 9 Cao su RU 300 kg 200 200 200 10 Cao su RU 302 kg 200 200 200  kg 6920 828579 833694 1804 11 Cao su tê lo¹i 1 kg 942254 942254 12 Cao su cèm lo¹i 1 kg 3935 746743 722713 27966  kg 3935 1688928 1664967 27966 13 Cao su cèm lo¹i 2 kg 20000 340400 330400 30000  kg 20000 3993351 330400 30000 14 Cao su cèm lo¹i 3 kg 150353 278115 4129204 14500  kg 150353 278115 4129204 14500 Qua b¸o c¸o xuÊt- nhËp- tån vËt t­ n¨m 2001 cña C«ng ty Cao Su Sao Vµng ta they sè l­îng vËt t­ tån kho ®Çu kú lµ lín h¬n c¶ vÒ sè l­îng lÉn chÊt l­îng vµ gi¸ trÞ. §iÒu nµy chøng tá viÖc x¸c ®Þnh nhu cÇu vËt t­ cña doanh nghiÖp cÇn cung øng ®Ó s¶n xuÊt lµ ch­a chÝnh x¸c. 57 §HBK-HN khoa kinh tÕ vµ qu¶n lý Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software For evaluation only. §å ¸n tèt nghiÖp sv: ng« thÞ t©m Sè tån kho ®Çu kú lín h¬n sè tån kho cuèi n¨m lµ do l­îng s¶n phÈm thùc tÕ gi¶m so víi kÕ ho¹ch nªn l­îng xuÊt kho gi¶m, dÉn ®Õn tån kho cuèi kú nhá h¬n so víi ®Çu n¨m. Ngoµi ra do viÖc vËn chuyÓn nguyªn liÖu tõ thÞ tr­êng cung øng nguyªn vËt liÖu vÒ c¸c xÝ nghiÖp cña doanh nghiÖp. Ph­¬ng tiÖn vËn t¶i th­êng lµ nh÷ng xe cã khèi l­îng lín nªn rÊt cÇn dù tr÷ nguyªn vËt liÖu ®Ó ®¶m b¶o cho s¶n xuÊt liªn tôc võa tiÕt kiÖm ®­îc chi phÝ vËn chuyÓn. Do cao su lµ nguyªn liÖu chÝnh dïng ®Ó s¶n xuÊt nªn viÖc dù tr÷ th­êng xuyªn vµ b¶o qu¶n lµ thÝch hîp gióp cho c«ng ty cã ®­îc nguyªn liÖu ®Ó ®¶m b¶o cho s¶n xuÊt kinh doanh ®­îc tiÕn hµnh liªn tôc ®Æc biÖt víi thêi gian kho ®­îc ph©n lo¹i, thêi gian dù tr÷ ng¾n nªn chÊt l­îng vËt t­ dù tr÷ ®­îc ®¶m b¶o. B¶ng 5: T×nh h×nh dù tr÷ nguyªn vËt liÖu cuèi n¨m 2001 Sè dù tr÷ theo kÕ Sè dù tr÷ thùc tÕ Chªnh lÖch Tªn nguyªn liÖu ho¹ch Sè l­îng (kg) Ngµy Sè l­îng (kg) Ngµy Sè l­îng (kg) Ngµy CSTN lo¹i 1 127532,5 90 124113,4 82 -3419,1 -8 CSTN lo¹i 2 127532,5 90 124113,4 82 -3419,1 -8 CSTN lo¹i 3 20394,6 90 19394 85 -1000,6 -5 Cao su SBR 1712 542394 90 442394 84 -100000 -6 Cao su SBR 01 321213 90 219203 83 -102010 -7  1139066,6 929217,8 -209848,8 Qua sè liÖu vÒ t×nh h×nh dù tr÷ cña n¨m 2001 cña c«ng ty ta they so víi kÕ ho¹ch dù tr÷ thùc tÕ c«ng ty ®· gi¶m ®­îc( 209848,8 kg) hµng tån kho gi¶m kh¶ n¨ng ø ®äng vèn, gi¶m sè ngµy dù tr÷. Nh­ng do møc dù tr÷ gi¶m nªn kh¶ n¨ng kh«ng ®¶m b¶o cho qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh ®­îc liªn tôa t¨ng. Do ®ã c«ng ty cÇn ph¶i cã biÖn ph¸p ®Ó ®iÒu chØnh møc dù tr÷ nguyªn vËt liÖu cho phï hîp víi kÕ ho¹ch s¶n xuÊt ®Ó ®¶m b¶o cho ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh ®­îc th­êng xuyªn ®Òu ®Æn, võa ®¶m b¶o sö dông tiÕt kiÖm vèn. 58 §HBK-HN khoa kinh tÕ vµ qu¶n lý Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software For evaluation only. §å ¸n tèt nghiÖp sv: ng« thÞ t©m Víi c¸c chÊt phô gia nh­ chÊt phßng l·o, chÊt xóc tiÕn, c«ng ty tiÕn hµnh dù tr÷ nh»m phßng trõ nh÷ng lóc thiÕu. Ngoµi ra doanh nghiÖp cßn dù tr÷ víi nhiÒu lo¹i vËt t­ kh¸c nh­ nh·n m¸c, bao b× ®ãng gãi, nhiªn liÖu, phô tïng thay thÕ nh­ng víi sè l­îng kh«ng ®¸ng kÓ. Mçi lo¹i s¶n phÈm cã mét nhu cÇu kh¸c nhau nªn møc dù tr÷ còng kh¸c nhau. III.Ph©n tÝch t×nh h×nh sö dông vËt t­ ë c«ng ty. Quan ®iÓm cña doanh nghiÖp lµ sö dông tiÕt kiÖm nguyªn vËt liÖu lµ mét trong nh÷ng môc tiªu c¬ b¶n ®Ó gi¶m chi phi s¶n xuÊt, h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm, t¨ng møc lîi nhuËn cho doanh nghiÖp. Bëi vËy, viÖc ph©n tÝch t×nh h×nh sö dông nguyªn vËt liÖu ®­îc diÔn ra th­êng xuyªn vµ ®Þnh kú hµng th¸ng vÒ sè l­îng nguyªn vËt liÖu vµ ®iÒu chØnh l¹i møc tiªu hao nguyªn vËt liÖu cho s¶n xuÊt ®¬n vÞ s¶n phÈm. 1.Ph©n tÝch t×nh h×nh sö dông khèi l­îng nguyªn vËt liÖu vµo s¶n xuÊt s¶n phÈm. Toµn bé sè vËt t­ cña doanh nghiÖp mua vÒ ®Òu ®­îc lµm thñ tôc nhËp kho vµ xuÊt kho. C¨n cø vµo kÕ ho¹ch s¶n xuÊt hµng th¸ngc¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt cã c¸c yªu cÇu vÒ vËt liÖu chÝnh, vËt liÖu phô. C¨n cø vµo kÕ ho¹ch s¶n xuÊt phßng kÕ ho¹ch vËt t­ giao cho tõng xÝ nghiÖp s¶n xuÊt, c¸c ph©n x­ëng s¶n xuÊt sÏ ®­îc giao c¸c lo¹i nguyªn vËt liÖu cÇn thiÕt cho s¶n xuÊt khi cã yªu cÇu vÒ sè l­îng nguyªn vËt liÖu, quy c¸ch phÈm chÊt nguyªn vËt liÖu. §Ó thùc hiÖn c«ng viÖc nµy c«ng ty ®· sö dông phiÕu xuÊt kho vËt t­ vµ phiÕu lÜnh vËt t­ theo h¹n møc. PhiÕu xuÊt kho vËt t­ vµ phiÕu lÜnh vËt t­ theo h¹n møc do phßng kÕ ho¹ch vËt t­, phßng kü thuËt vµ ng­êi phô tr¸ch phßng cung tiªu viÕt phiÕu vµ c¨n cø vµo phiÕu xuÊt kho vµ phiÕu lÜnh vËt t­ thñ kho tiÕn hµnh xuÊt kho theo chøng tõ xuÊt 59 §HBK-HN khoa kinh tÕ vµ qu¶n lý Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software For evaluation only. §å ¸n tèt nghiÖp sv: ng« thÞ t©m PhiÕu xuÊt kho MO28 Ngµy th¸ng n¨m Sè: TK Nî: TK Cã: Hä tªn ng­êi nhËn hµng §¬n vÞ: Theo.. Sè ngµy th¸ng.. n¨m Cña XuÊt t¹i kho.. stt Tªn nh·n hiÖu, M· §vt Sè l­îng §¬n gi¸ Thµnh tiÒn quy c¸ch vËt t­ sè Ng­êi nhËn Thñ tr­ëng ®vÞ nhËn Phßng kü thuËt Thñ kho thñ tr­ëng ®vÞ xuÊt PhiÕu lÜnh vËt t­ theo h¹n møc MO26 Th¸ng. N¨m 2002 Tªn ®¬n vÞ: xÝ nghiÖp cao su 4 Tªn vËt t­ : §¬n vÞ tÝnh: kg Nî: M· vËt t­ : Cã: Ngµy NhucÇu Thùc lÜnh Ký nhËn Sè l­îng ®¬n gi¸ Thµnh tiÒn Phô tr¸ch phßng KHVT Gi¸m ®èc xÝ nghiÖp Cuèi mçi tuÇn thñ kho giao cho kÕ to¸n toµn bé phiÕu nhËp, phiÕu xuÊt, phiÕu lÜnh, ho¸ ®¬n b¸n hµng theo thø tù ®· lËp, gi¸ trÞ cña nguyªn vËt liÖu cho c¸c xÝ nghiÖp s¶n xuÊt ®­îc dùa trªn l­îng xuÊt kho thùc tÕ kÕt hîp víi ph­¬ng ph¸p tÝnh gi¸ trÞ b×nh qu©n gia quyÒn ®Ó tÝnh gi¸ thùc tÕ cña sè l­îng nguyªn vËt liÖu xuÊt ra theo ph­¬ng ph¸p nhËp tr­íc xuÊt tr­íc. Toµn bé qu¸ tr×nh sö 60 §HBK-HN khoa kinh tÕ vµ qu¶n lý Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software For evaluation only. §å ¸n tèt nghiÖp sv: ng« thÞ t©m dông nguyªn vËt liÖu dïng cho s¶n xuÊt ®­îc qu¶n lý vµ theo dâi qua tõng giai ®o¹n. B¶ng 6: Ph©n tÝch t×nh h×nh sö dông nguyªn vËt liÖu chÝnh n¨m 2001 Lo¹i nguyªn vËt liÖu KÕ ho¹ch KH tÝnh theo s¶n Thùc tÕ Chªnh lÖch l­îngthùc tÕ Cao su tê lo¹i 1 1325468 842594 942554 99956 Cao su cèm lo¹i 1 712631 702803 722713 19910 Cao su cèm lo¹i 2 430400 440340 330400 -109940 Cao su cèm lo¹i 3 4028246 3971598 4129204 157606 Cao su cèm lo¹i 4 328745 278115 278115 0  6825490 6235450 6402986 +167532 Sè liÖu thùc tÕ t×nh h×nh sö dông nguyªn vËt liÖu chÝnh trong n¨m 2001 chota they. Trong n¨m 2001 c«ng ty ®· tiÕn hµnh xuÊt kho 6402986 tÊn cao su c¸c lo¹i so víi kÕ ho¹ch 6402986 – 6235450 = 167532 6402986 * 100 = 102% > 100% 6235450 §©y lµ nh÷ng biÓu hiÖn kh«ng tèt cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh. C«ng ty cÇn ph¶i kh¾c phôc ®Ó viÖc tæ chøc nguyªn vËt liÖu tèt h¬n, n©ng cao chÊt l­îng trong tr­êng hîp khi mua nguyªn vËt liÖu vÒ nhËp kho nh­ng theo nhu cÇu cña kh¸ch hµng, c«ng ty tiÕn hµnh nh­îng l¹i sè nguyªn vËt liÖu ®ã. Trong tr­êng hîp nµy, c¨n cø vµo quyÕt ®Þnh cña phßng kÕ ho¹ch, c¸c tho¶ thuËn gi÷a doanh nghiÖp vµ ®¬n vÞ mua hµng, c¨n cø vµo gi¸ trÞ tån kho thùc tÕ ®Ó viÕt phiÕu xuÊt kiªm ho¸ ®¬n b¸n hµng. 61 §HBK-HN khoa kinh tÕ vµ qu¶n lý Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software For evaluation only. §å ¸n tèt nghiÖp sv: ng« thÞ t©m Sau khi ®· ®èi chiÕu víi sè l­îng thùc nhËp, thùc xuÊt toµn bé sè l­îng nguyªn vËt liÖu thùc nhËp, thùc xuÊt ®­îc theo dâi trªn thÎ kho. ThÎ kho TK Nî: TK Cã: Ngµy nhËp thÎ Tê sè Tªn, nh·n hiÖu, quy c¸ch vËt t­ §¬n vÞ tÝnh M· sè Ngµy Chøng tõ DiÔn gi¶i Sè l­îng Ký nhËn cña th¸ng kÕ to¸n NhËp XuÊt NhËp XuÊt Tån Phßng KHVT L­îng s¶n phÈm vµ sè l­îng s¶n phÈm, h¹ gi¸ thµnh ®em nguån lîi nhuËn ngµy cµng cao cho c«ng ty Nhiªn liÖu mÆc dï kh«ng tham gia trùc tiÕp t¹o thµnh s¶n phÈm, nh­ng nã cã vai trß rÊt quan träng trong viÖc t¹o thµnh s¶n phÈm, nhiªn liÖu ®­îc dïng trong c«ng ty lµ x¨ng, dÇu, than. Giai ®o¹n hai lµ xuÊt kho lèp, s¨n b¸n thµnh phÈm ®i ®ãng gãi c¸c vËt liÖu ®­îc sö dông trong giai ®o¹n nµy lµ c¸c lo¹i bao b×, nh·n m¸c vµ c¸c c«ng cô phôc vô cho ®ãng gãi. 62 §HBK-HN khoa kinh tÕ vµ qu¶n lý Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software For evaluation only. §å ¸n tèt nghiÖp sv: ng« thÞ t©m B¶ng 7: T×nh h×nh sö dông vËt liÖu phô n¨m 2001 Nguyªn vËt §vt Sè KH Sè KH theo Sè thùc hiÖn Chªnh lÖch liÖu phô SLTT Xóc tiÕn DM kg 94633,27 89214,72 95509,19 6294,47 Xóc tiÕn C2 kg 90653,43 87653,33 90788,66 3135,33 Xóc tiÕn D kg 72678,45 62783,78 68330,16 5546,38 L­u huúnh kg 247627,37 245617,73 250578,50 4960,77 Oxit kÏm kg 320496,76 318694,24 346694,66 27999,96 Oxit s¾t kg 111396,87 107612,70 113296,97 5684,27 Oxit ti tan kg 24947,79 24947,89 25625,68, 677,79 Axit stearic kg 177960,41 179950,51 159642,56 -20307,95 Phßng l·o 4020 kg 85855,24 84855,24 85771,87 916,63  kg 1226249,39 1201330,14 1150446,38 -50863,76 2.Ph©n tÝch møc tiªu dïng nguyªn vËt liÖu cho s¶n xuÊt ®¬n vÞ s¶n phÈm ®èi víi lèp xe ®¹p 37- 584. §Ó ®¶m b¶o nguyªn vËt liÖu xuÊt ra cho s¶n xuÊt s¶n phÈm cã hiÖu qu¶ cao nhÊt c«ng ty c¨n cø vµo ®Þnh møc tiªu hao cho 1 tÊn s¶n phÈm vµ kÕ ho¹ch s¶n xuÊt cña xÝ nghiÖp ®Ó tÝnh ra l­îng nguyªn vËt liÖu cÇn dïng ®Ó s¶n xuÊt ra s¶n phÈm nh»m môc ®Ých sö dông nguyªn vËt liÖu tiÕt kiÖm nhÊt, tr¸nh tæn thÊt. §Þnh møc tiªu hao ë C«ng ty Cao Su Sao Vµng ®­îc tÝnh to¸n x¸c ®Þnh cho tõng lo¹i mÆt hµng 63 §HBK-HN khoa kinh tÕ vµ qu¶n lý Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software For evaluation only. §å ¸n tèt nghiÖp sv: ng« thÞ t©m B¶ng 8: §Þnh møc tiªu hao nguyªn vËt liÖu cho mét lèp xe ®¹p quy c¸ch 37- 584(650)®á mµnh n©u hång ®¬n 60H- 002, 003, 004 A. Nguyªn vËt liÖu chÝnh §¬n vÞ 37- 584(650) ®á Nguyªn liÖu/quy c¸ch, träng l­îng/chiÕc (0,77 + 0,03 kg/c Cao su NRE kg 0,08127 Cao su thiªn nhiªn lo¹i 2 kg 0,2084 Cao su SBR- 1712 kg 0,00903 L­u huúnh kg 0,007565 Xóc tiÕn M kg 0,000834 Xóc tiÕn DM kg 0,002147 Xóc tiÕn TMTD kg 0,000003 «xit kÏm RA kg 0,010976 «xit s¾t kg 0,008567 «xit ti tan kg 0,000903 Phßng l·o s¶n phÈm kg 0,002432 Axit stearic kg 0,005467 Parafin kg 0,00403 Nhùa th«ng kg 0,000069 DÇu flexon 112 kg 0,0106980 DÇu flexon 845 kg - Cacbonat can xi kg 0,331715 Mµu vµng seikafast 2600 kg 0,000045 D©y thÐp tanh  1,83mm vßng 2,02(vßng tanh 584) V¶i mµnh nylon(0,0855kg/m2) kg 0,0346 = 0,4042m2 V¶i phin(0,1kg/m2) kg 0,0083 =0,0829m2 Cao su + ho¸ chÊt kg 0,6841 - 60H – 002 kg 0,197865 Céng – 66§ - 003 kg 0,12961 64 §HBK-HN khoa kinh tÕ vµ qu¶n lý Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software For evaluation only. §å ¸n tèt nghiÖp sv: ng« thÞ t©m - 61 – 004 kg 0,473324 VËt liÖu dÖt kg 0,0429 VËt liÖu kim khÝ vßng 2,04(vßng tanh 584) B. Nguyªn liÖu phô/Nguyªn liÖu/quy c¸ch ®v 37 – 584(650) ®á Si li can BR 790 RTU kg 0,0006 Cacbonat can xi kg 0,002 V¶i lãt PP kg 0,0001 V¶i lãt(khæ 1,2m) kg 0,001 Mµng bäc PE 2M 130(vßng) kg 0,005 M¸c kiÖn lèp xe ®¹p ChiÕc 0,1 Van nh«m ChiÕc 0,01 65 §HBK-HN khoa kinh tÕ vµ qu¶n lý Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software For evaluation only. §å ¸n tèt nghiÖp sv: ng« thÞ t©m Ch­¬ng IV C¸c biÖn ph¸p hoµn thiÖn c«ng t¸c cung øng, dù tr÷ vµ sö dông vËt t­ I.§¸nh gi¸ vÒ nh÷ng ­u, nh­îc ®iÓm trong c«ng t¸c qu¶n lý vËt t­ ë C«ng ty Cao Su Sao Vµng Qua qu¸ tr×nh t×m hiÓu thùc tÕ vµ ®· ®i s©u vµo ph©n tÝch thùc tr¹ng cña c«ng t¸c qu¶n lý vËt t­ ë C«ng ty Cao Su Sao Vµng. Em xin ®­a ra ®©y mét sè nh÷ng mÆt m¹nh, nh÷ng mÆt yÕu, nh÷ng tån t¹i vµ ®¹t ®­îc trong c«ng t¸c qu¶n lý cung øng, dù tr÷ vµ sö dông vËt t­ ë C«ng ty Cao Su Sao Vµng. 1.Nh÷ng ­u ®iÓm. -Cung øng vËt t­ lµ kh©u ®Çu tiªn trong c«ng t¸c qu¶n lý vËt t­ c«ng ty ®· cã phßng KHVT, phßng nµy cã nhiÖm vô lËp kÕ ho¹ch s¶n xuÊt vµ lËp kÕ ho¹ch cung øng vËt t­ dùa trªn ®Þnh møc. -§Ó ®¶m b¶o cho c«ng t¸c qu¶n lý vµ h¹ch to¸n nguyªn vËt liÖu ®­îc chÝnh x¸c doanh nghiÖp ®· tiÕn hµnh ph©n lo¹i nguyªn vËt liÖu mét c¸ch hîp lý vµ khoa häc dùa trªn nh÷ng c¬ së vÒ vai trß vµ c«ng dông cña tõng lo¹i vËt t­ ®Ó thuËn lîi cho c«ng t¸c qu¶n lý theo dâi vµ b¶o qu¶n vËt t­. Trong kho c¸c lo¹i vËt t­ ®­îc b¶o qu¶n theo tõng lo¹i, theo tÝnh chÊt cña vËt t­, ®¶m b¶o an toµn cho vËt t­ vÒ sè l­îng vµ chÊt l­îng. Trong c«ng t¸c qu¶n lý xuÊt - nhËp – tån nguyªn vËt liÖu c¸c phßng ban nghiÖp vô ®· tæ chøc chÆt chÏ th­êng xuyªn cËp nhËt ®èi chiÕu qua c¸c thñ tôc chøng tõ ®Ó ph¶n ¸nh chÝnh x¸c vÒ biÕn ®éng cña vËt t­ trong s¶n xuÊt. ¸p dông ph­¬ng ph¸p kª khai th­êng xuyªn ®Ó h¹ch to¸n hµng tån kho, c¸c d­ thõa tù nhiªn ®· ®­îc h¹ch to¸n ®Ó tr¸nh mÊt m¸t nguyªn vËt liÖu. ViÖc cÊp ph¸t nguyªn vËt liÖu cho c¸c ph©n x­ëng, xÝ nghiÖp s¶n xuÊt ®­îc x¸c ®Þnh b»ng kÕ ho¹ch s¶n xuÊt trong th¸ng, c«ng ty giao cho tõng tæ s¶n xuÊt vµ møc tiªu hao vËt liÖu cho tõng lo¹i s¶n phÈm. 66 §HBK-HN khoa kinh tÕ vµ qu¶n lý Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software For evaluation only. §å ¸n tèt nghiÖp sv: ng« thÞ t©m Nguyªn vËt liÖu nhËp kho vµ xuÊt kho sau khi ®· ®èi chiÕu víi sè l­îng thùc nhËp, thùc xuÊt ®­îc thñ kho ghi vµo thÎ kho cho tõng nguyªn vËt liÖu ®Ó kÞp thêi ph¶n ¸nh ®­îc t×nh h×nh nguyªn vËt liÖu cßn tån kho vµ sö dông nguyªn vËt liÖu trong s¶n xuÊt. VÒ c¬ b¶n c«ng t¸c qu¶n lý vËt t­ ®· ®¸p øng ®­îc yªu cÇu s¶n xuÊt vÒ sè l­îng, chÊt l­îng. Tuy nhiªn vÉn cßn nhiÒu tån t¹i 2. Nh÷ng tån t¹i. Trong c«ng t¸c qu¶n lý vËt t­ ë C«ng ty cao su sao vµng còng cßn nhiÒu tån t¹i cÇn ph¶i kh¾c phôc trong nh÷ng n¨m tíi. ViÖc cung øng nguyªn liÖu, mÆc dï c«ng ty cã ký hîp ®ång mua b¸n víi mét sè b¹n hµng trong n­íc lÉn quèc tÕ song phÇn lín l­îng nguyªn liÖu ®­îc mua ë thÞ tr­êng tù do nªn gi¸ nguyªn liÖu kh«ng æn ®Þnh Kh©u ®iÒu chØnh kÕ ho¹ch cung øng,dù tr÷ theo thùc tÕ s¶n xuÊt cña c«ng ty ch­a kÞp thêi tõ ®ã dÉn ®Õn kÕ ho¹ch cung øng vËt t­ ch­a ¨n khíp lµm cho vËt t­ tån kho cung øng cuèi kú lo¹i th× qu¸ nhiÒu lo¹i th× qu¸ Ýt. Trong viÖc quyÕt to¸n vËt t­ cho ®¬n vÞ cung øng vµ ph©n x­ëng ch­a cã biÖn ph¸p th­ëng ph¹t vÒ vi ph¹m ®Þnh møc vËt t­ mµ chØ quyÕt to¸n theo sè l­îng vËt t­ c¸c ®¬n vÞ ®· cung øng vµ ph©n x­ëng s¶n xuÊt thùc lÜnh trong kú. Sæ quyÕt to¸n vËt t­ c¸c xÝ nghiÖp thùc lÜnh cho s¶n xuÊt ®­îc h¹ch to¸n toµn bé cho gi¸ thµnh s¶n phÈm.Mét sè nguyªn nh©n dÉn ®Õn t×nh h×nh trªn lµ do c«ng ty chØ míi lËp b¸o c¸o xuÊt- nhËp- tån hµng n¨m cho nguyªn vËt liÖu, cßn víi c¸c lo¹i vËt liÖu th× míi cã sè theo dâi c«ng t¸c xuÊt- nhËp- tån hµng th¸ng, nªn ch­a ph¶n ¸nh kÞp thêi møc sö dông vËt liÖu trong kú. Do ®ã, bªn c¹nh b¸o c¸o xuÊt- nhËp- tån nguyªn vËt liÖu hµng n¨m doanh nghiÖp nªn cã thªm b¸o c¸o xuÊt- nhËp- tån hµng th¸ng. 3. Nh÷ng khã kh¨n. Khã kh¨n ®Çu tiªn ph¶i nãi ®Õn trong c«ng t¸c qu¶n lý vËt t­ lµ: Cao su thiªn nhiªn ®­îc mua tõ c¸c nguån trong n­íc vµ n­íc ngoµi nªn rÊt khã b¶o qu¶n v× vËy trong c«ng t¸c b¶o qu¶n nguyªn liÖu lµ mét vÊn ®Òphøc t¹p ®ßi hái kho chøa nguyªn liÖu ph¶i cao d¸o vµ tho¸ng m¸t. ng­êi qu¶n lý chÞu tr¸ch 67 §HBK-HN khoa kinh tÕ vµ qu¶n lý Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software For evaluation only. §å ¸n tèt nghiÖp sv: ng« thÞ t©m nhiÖm vÒ c«ng t¸c b¶o qu¶n ph¶i lµ ng­êi cã tr×nh ®é hiÓu biÕt, cã kinh ngiÖm vÒ c¸c ®iÒu kiÖn b¶o qu¶n cao su. Nguån cung øng nguyªn vËt liÖu chÝnh cña c«ng ty chñ yÕu lµ thÞ tr­êng tù do ë xa khu vùc trùc tiÕp s¶n xuÊt cña doanh nghiÖp nªn chi phÝ thu mua, chi phÝ vËn chuyÓn vµ chi phÝ bèc dì cao.Do ®ã, ®©y lµ yÕu tè khã kh¨n ®Ó c«ng ty thùc hiÖn viÖc gi¶m gi¸ thµnh s¶n phÈm. Khi mua nguyªn vËt liÖu vÒ cÇn tÝnh to¸n, x¸c ®Þnh khèi l­îng vËt t­ thu mua ®Ó dù tr÷ ®¶m b¶o cho kÕ ho¹ch s¶n xuÊt c¶ n¨m. §Çu t­ æn ®Þnh thÞ tr­êng cung øng vËt t­ ®Ó sè l­îng, chÊt l­îng vµ gi¸ c¶ nguyªn liÖu ®­îc æn ®Þnh, tõ ®ã gi¶m chi phÝ vËn chuyÓn khi thu mua nguyªn liÖu §Çu t­ x©y dung hÖ thèng kho b¶o qu¶n nguyªn liÖu ®Ó c«ng t¸c b¶o qu¶n ®­îc tèt h¬n, h¹n chÕ nh÷ng h­ háng nguyªn vËt liÖu trong qu¸ tr×nh b¶o qu¶n. Kh«ng ngõng n©ng cao, båi d­ìng kiÕn thøc b¶o qu¶n cho ®éi ngò nh÷ng ng­êi qu¶n lý kho, chó ý ®Õn viÖc gi¸o dôc tèt ý thøc tr¸ch nhiÖm cho ®éi ngò qu¶n lý kho vµ ®éi ngò c«ng nh©n lao ®éng trùc tiÕp ®Ó hä cã ý thøc vµ tr¸ch nhiÖm h¬n trong c«ng viÖc. §Çu t­ thªm m¸y mãc thiÕt bÞ hiÖn ®¹i ®Ó gi¶m møc tiªu hao nguyªn vËt liÖu, sö dông tiÕt kiÖm nguyªn vËt liÖu ®­a vµo s¶n xuÊt ®Ó gi¶m ®­îc chi phÝ s¶n xuÊt vµ gi¶m gi¸ thµnh s¶n phÈm II. §Ò xuÊt biÖn ph¸p gi¶m chi phÝ vËt t­ trong s¶n xuÊt. 1.æn ®Þnh nguån cung øng nguyªn vËt liÖu chÝnh Qua qu¸ tr×nh ph©n tÝch thùc tr¹ng t×nh h×nh cung øng vËt t­ ë C«ng ty cao su sao vµng. Nguån cung øng nguyªn liÖu chÝnh cho c«ng ty chñ yÕu lµ thÞ tr­êng ngoµi n­íc vµ thÞ tr­êng tù do trong n­íc. Nguån nguyªn liÖu nµy gióp cho c«ng ty chñ ®éng ®­îc nguyªn liÖu phï hîp víi yªu cÇu s¶n xuÊt víi møc gi¸ hîp lý. Lµ mét doanh nghiÖp cña nhµ n­íc, C«ng ty cao su sao vµng ®· trë 68 §HBK-HN khoa kinh tÕ vµ qu¶n lý Generated by Foxit PDF Creator

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfde_tai_phan_tich_tinh_hinh_cung_ung_du_tru_va_su_dung_vat_tu.pdf
Tài liệu liên quan