Đề tài Ứng dụng tin học trong quản lí thi tốt nghiệp PTTH của tỉnh Phú Thọ

Ngày nay với sự phát triển như vũ bão của Công nghệ thông tin máy tính đã len lỏi, giúp đỡ con người trong nhiều công việc. Ngoài những người làm việc trong ngành Công nghệ thông tin, còn có rất nhiều người sử dụng máy vi tính trong công việc khác như : Kinh doanh, nghiên cứu khoa học, phục vụ sản xuất, quản lí, kế toán, dạy học. Do đó trao đổi giữa người và máy ngày càng được nâng cao.

Sự ra đời của các máy vi tính đã thực sự đem lại một cuộc cách mạng trong lĩnh vực in ấn và trong công tác văn phòng. Các phương tiện nhập liệu thủ công đang dần dần nhường chỗ cho máy vi tính, các máy vẽ, các máy in. Cũng chính vì thế các phần mềm máy tính ra đời, chúng rất đa dạng về chủng loại và tiện sử dụng.

Đối với ngành giáo dục, tin học đã được nghiên cứu và ứng dụng rất phong phú, đa dạng nhằm đáp ứng ngày càng cao sự phát triển đi lên của đất nước trong công cuộc đổi mới.

Đối với các trường phổ thông, tin học đã đi vào các công tác quản lí về mọi mặt đặc biệt là vấn đề quản lí thi tốt nghiệp phổ thông đang là vấn đề cấp thiết để các nhà tin học có thể khai thác tìm hiểu.

Thông qua quá trình tìm hiểu, nghiên cứu em đã quyết định chọn đề tài ỨNG DỤNG TIN HỌC TRONG QUẢN LÍ THI TỐT NGHIỆP PTTH CỦA TỈNH PHÚ THỌ. Nhằm mục đích góp phần tin học hoá quản lí trong công tác văn phòng của Sở GD-ĐT.

 

 

doc104 trang | Chia sẻ: luyenbuizn | Lượt xem: 966 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang nội dung tài liệu Đề tài Ứng dụng tin học trong quản lí thi tốt nghiệp PTTH của tỉnh Phú Thọ, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Lêi c¶m ¬n Ng­êi ®Çu tiªn em xin c¶m ¬n lµ thÇy gi¸o Lª V¨n N¨m Gi¸m ®èc Trung t©m C«ng nghÖ th«ng tin Khoa Tin häc Kinh tÕ Tr­êng §¹i häc Kinh tÕ Quèc d©n Hµ Néi, thÇy ®· gióp ®ì em rÊt nhiÒu vÒ chuyªn m«n vµ kinh nghiÖm khi em thùc hiÖn ®Ò tµi mµ em ®· Êp ñ tõ rÊt l©u. ThÇy ®· lµ ng­êi chØ b¶o em v­ît qua ®­îc nh÷ng bì ngì ban ®Çu, lµm cho em tù tin h¬n khi b­íc vµo ph©n tÝch vµ thiÕt kÕ ch­¬ng tr×nh. Qua tiÕp xóc vµ lµm viÖc víi thÇy gi¸o Lª V¨n N¨m, em kh«ng chØ häc tËp ë thÇy c¸c kiÕn thøc vÒ chuyªn m«n mµ em cßn häc tËp ë thÇy tinh thÇn vµ tr¸ch nhiÖm lµm viÖc h¨ng say vµ nhiÖt t×nh víi sinh viªn cña m×nh. TiÕp ®Õn lµ c¸c b¸c, c¸c c« chó, c¸c anh chÞ trong Trung t©m Ngo¹i ng÷ -Tin häc ®· gióp ®ì ch¸u rÊt nhiÒu, nhÊt lµ b¸c NguyÔn H÷u ViÖt Gi¸m ®èc Trung t©m Ngo¹i ng÷ - Tin häc cïng víi chó Ph¹m Xu©n Hång ®· t¹o mäi ®iÒu kiÖn tèt nhÊt ®Ó em hoµn thµnh qu¸ tr×nh thùc tËp vµ hoµn thµnh luËn v¨n t«t nghiÖp cña m×nh. B¸c vµ chó ®· tËn t×nh chØ b¶o ch¸u rÊt nhiÒu kÓ c¶ chuyªn m«n vµ vÊn ®Ò thùc tÕ. Em còng xin c¶m ¬n c¸c thÇy c« gi¸o trong khoa Tin häc Kinh tÕ Tr­êng §¹i häc Kinh tÕ Quèc d©n Hµ néi, ®· gi¶ng d¹y gióp ®ì, t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho em hoµn thµnh luËn v¨n nµy. T«i xin ch©n thµnh c¶m ¬n b¹n bÌ, ®· cæ vò, ®éng viªn, gióp ®ì t«i hoµn thµnh luËn v¨n tèt nghiÖp. Lµ mét sinh viªn s¾p ra tr­êng em lu«n mong muèn lµm mét viÖc g× ®ã sau khi ra tr­êng ®Ó ®Òn ®¸p l¹i c«ng ¬n cña thÇy c« ®· tËn t×nh gi¶ng d¹y chóng em. Sinh viªn : NguyÔn Thuú Linh Lêi më ®Çu Ngµy nay víi sù ph¸t triÓn nh­ vò b·o cña C«ng nghÖ th«ng tin m¸y tÝnh ®· len lái, gióp ®ì con ng­êi trong nhiÒu c«ng viÖc. Ngoµi nh÷ng ng­êi lµm viÖc trong ngµnh C«ng nghÖ th«ng tin, cßn cã rÊt nhiÒu ng­êi sö dông m¸y vi tÝnh trong c«ng viÖc kh¸c nh­ : Kinh doanh, nghiªn cøu khoa häc, phôc vô s¶n xuÊt, qu¶n lÝ, kÕ to¸n, d¹y häc. Do ®ã trao ®æi gi÷a ng­êi vµ m¸y ngµy cµng ®­îc n©ng cao. Sù ra ®êi cña c¸c m¸y vi tÝnh ®· thùc sù ®em l¹i mét cuéc c¸ch m¹ng trong lÜnh vùc in Ên vµ trong c«ng t¸c v¨n phßng. C¸c ph­¬ng tiÖn nhËp liÖu thñ c«ng ®ang dÇn dÇn nh­êng chç cho m¸y vi tÝnh, c¸c m¸y vÏ, c¸c m¸y in. Còng chÝnh v× thÕ c¸c phÇn mÒm m¸y tÝnh ra ®êi, chóng rÊt ®a d¹ng vÒ chñng lo¹i vµ tiÖn sö dông. §èi víi ngµnh gi¸o dôc, tin häc ®· ®­îc nghiªn cøu vµ øng dông rÊt phong phó, ®a d¹ng nh»m ®¸p øng ngµy cµng cao sù ph¸t triÓn ®i lªn cña ®Êt n­íc trong c«ng cuéc ®æi míi. §èi víi c¸c tr­êng phæ th«ng, tin häc ®· ®i vµo c¸c c«ng t¸c qu¶n lÝ vÒ mäi mÆt ®Æc biÖt lµ vÊn ®Ò qu¶n lÝ thi tèt nghiÖp phæ th«ng ®ang lµ vÊn ®Ò cÊp thiÕt ®Ó c¸c nhµ tin häc cã thÓ khai th¸c t×m hiÓu. Th«ng qua qu¸ tr×nh t×m hiÓu, nghiªn cøu em ®· quyÕt ®Þnh chän ®Ò tµi øng dông tin häc trong qu¶n lÝ thi tèt nghiÖp PTTH cña tØnh Phó Thä. Nh»m môc ®Ých gãp phÇn tin häc ho¸ qu¶n lÝ trong c«ng t¸c v¨n phßng cña Së GD-§T. B¶n luËn v¨n nµy ngoµi phÇn môc lôc, phÇn më ®Çu vµ tµi liÖu tham kh¶o bao gåm ba ch­¬ng : Ch­¬ng 1 : Trung t©m Ngo¹i ng÷-Tin häc vµ LuËn v¨n tèt nghiÖp. 1. Tæng quan vÒ Trung t©m Ngo¹i ng÷-Tin häc. 2. Sù cÇn thiÕt cña øng dông tin häc trong c«ng t¸c qu¶n lÝ thi tèt nghiÖp phæ th«ng. 3. Môc tiªu cña luËn v¨n tèt nghiÖp. 4. C¸c ph­¬ng ph¸p ®­îc sö dông ®Ó nghiªn cøu luËn v¨n tèt nghiÖp. Ch­¬ng 2 : Ph­¬ng ph¸p luËn c¬ b¶n ®Ó nghiªn cøu ®Ò tµi. 1. HÖ thèng th«ng tin qu¶n lÝ. 2. C¬ së d÷ liÖu sö dông trong ch­¬ng tr×nh. 3. C¸c giai ®o¹n ®Ó x©y dùng mét hÖ thèng th«ng tin vµ qu¶n lÝ. Ch­¬ng 3 : Ph©n tÝch, thiÕt kÕ ch­¬ng tr×nh qu¶n lÝ thi tèt nghiÖp phæ th«ng. 1. Quy tr×nh ph©n tÝch hÖ thèng. 2. ThiÕt kÕ d÷ liÖu. 3. ThiÕt kÕ gi¶i thuËt. 4. ThiÕt kÕ mµn h×nh giao diÖn. 5. KÕt qu¶ thö nghiÖm ch­¬ng tr×nh. 6. In ra mét sè giao diÖn mµn h×nh tiªu biÓu. XuÊt ph¸t tõ nhËn thøc trªn, víi mong muèn gãp phÇn nhá bÐ cña m×nh vµo viÖc øng dông tin häc vµo tr­êng häc, ®­îc sù h­íng dÉn tËn t×nh cña thÇy gi¸o Lª V¨n N¨m Gi¸m ®èc Trung t©m C«ng nghÖ th«ng tin, Khoa Tin häc Kinh tÕ Tr­êng §¹i häc Kinh tÕ Quèc d©n Hµ Néi, cïng víi sù gióp ®ì cña Trung t©m Ngo¹i ng÷-Tin häc tØnh Phó Thä, em ®· hoµn thµnh ®Ò tµi: øng dông tin häc trong qu¶n lÝ thi tèt nghiÖp phæ th«ng trung häc. Víi thêi gian h¹n hÑp, kinh nghiÖm cßn h¹n chÕ trong viÖc tiÕp cËn víi thùc tÕ, ch­¬ng tr×nh kh«ng thÓ kh«ng tr¸nh khái nh÷ng thiÕu sãt. RÊt mong sù gãp ý cña c¸c thÇy c« gi¸o vµ c¸c b¹n, ®Æc biÖt lµ c¸c c¸n bé qu¶n lý ®ang sö dông ch­¬ng tr×nh nµy. Cuèi cïng em xin ch©n thµnh c¶m ¬n TS. Lª V¨n N¨m Gi¸m ®èc Trung t©m C«ng nghÖ th«ng tin Khoa Tin häc Kinh tÕ, ®· trùc tiÕp h­íng dÉn em trong khi thùc hiÖn ®Ò tµi, c¸c b¸c, c¸c chó n¬i em ®· thùc tËp cïng víi thÇy c« gi¸o trong khoa Tin häc kinh tÕ vµ c¸c b¹n ®· khuyÕn khÝch, ®éng viªn trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn vµ hoµn thµnh ch­¬ng tr×nh nµy. Sinh viªn thùc hiÖn : NguyÔn Thuú Linh Ch­¬ng 1 : Trung t©m Ngo¹i ng÷-Tin häc vµ luËn v¨n tèt nghiÖp. 1. Tæng quan vÒ Trung t©m Ngo¹i ng÷-Tin häc. 2. Sù cÇn thiÕt cña øng dông tin häc trong c«ng t¸c qu¶n lÝ thi tèt nghiÖp phæ th«ng trung häc. 3. Môc tiªu cña luËn v¨n tèt nghiÖp. 4. C¸c ph­¬ng ph¸p ®­îc sö dông ®Ó nghiªn cøu luËn v¨n tèt nghiÖp. 1.Tæng quan vÒ Trung t©m Ngo¹i ng÷-Tin häc 1. 1 Giíi thiÖu chung vÒ c¬ së thùc tËp Trung t©m Ngo¹i ng÷-Tin häc tØnh Phó Thä lµ mét Trung t©m thuéc Së GD-§T tØnh Phó Thä. Thµnh lËp theo quyÕt ®Þnh sè : 145/Q§ UBND TØnh Phó Thä. LÜnh vùc ho¹t ®éng : §µo t¹o vµ n©ng cÊp söa ch÷a toµn bé hÖ thèng cña Së GD-§T vµ Ban ngµnh trong tØnh Phó Thä S¬ ®å tæ chøc cña Trung t©m : Gi¸m ®èc Trung t©m PG§ chuyªn m«n PG§ hµnh chÝnh Phßng hµnh chÝnh Phßng ®µo t¹o Phßng kÕ to¸n Tæ Tin häc Tæ Ngo¹i ng÷ Th­ viÖn Phßng häp Phßng TiÕng Phßng m¸y 1. 2 Chøc n¨ng vµ nhiÖm vô cña c¬ quan thùc tËp : - Liªn kÕt víi c¸c tr­êng ®¹i häc ®Ó më líp ®µo t¹o ®¹i häc chuyªn tu vµ ®¹i häc t¹i chøc. - Më c¸c líp tin häc n©ng cao cho c¸c chuyªn viªn hiÖn ®ang c«ng t¸c t¹i c¸c Së GD-§T, ban ngµnh trong toµn tØnh. - Trung t©m ®· liªn kÕt víi TØnh §oµn, c¸c TTGD-§TTX, Phßng GD-§T c¸c huyÖn, Thµnh phè, ThÞ x· më c¸c líp ®µo t¹o Tin häc tr×nh ®é A, B cho c¸c c¸n bé qu¶n lÝ vµ chuyªn viªn tØnh ®oµn, c¸n bé qu¶n lÝ, cÊp huyÖn cÊp tr­êng, gi¸o viªn, kÕ to¸n. . . - Tham gia c¸c ho¹t ®éng chuyªn m«n do Së GD-§T ®iÒu ®éng : Ra ®Ò thi, chÊm thi häc sinh giái cÊp tØnh vµ cÊp quèc gia m«n TiÕng Anh vµ m«n Tin häc, h­íng dÉn «n thi tèt nghiÖp m«n TiÕng Anh cho THCS, tham gia l·nh ®¹o héi ®ång, thanh tra chÊm thi tèt nghiÖp THPT.Tham gia vµo trong c¸c ®oµn thanh tra toµn diÖn tíi c¸c tr­êng THPT vµ c¸c Phßng GD-§T. Tham gia c¸c líp tËp huÊn vÒ c«ng nghÖ th«ng tin do Bé tæ chøc vÒ c«ng t¸c tuyÓn sinh thi tèt nghiÖp c¸c cÊp. - Tham gia, triÓn khai c«ng t¸c nghiªn cøu khoa häc, viÕt c¸c phÇn mÒm cho TØnh vµ Thµnh phè. 1.3 HiÖn tr¹ng vµ H­íng ph¸t triÓn cña Trung t©m: §­îc sù quan t©m gióp ®ì cña UBND tØnh vµ l·nh ®¹o Së GD-§T Phó Thä, Trung t©m Tin häc -Ngo¹i ng÷ ®· hoµn thµnh kÕ ho¹ch ph¸t triÓn GD-§T theo c¸c phÇn cô thÓ d­íi ®©y : 1.3.1 Sù ph¸t triÓn vÒ quy m« : N¨m häc 2001-2002 theo kÕ ho¹ch ph¸t triÓn GD-§T ®· ®­îc l·nh ®¹o Së duyÖt, Trung t©m ®· më c¸c líp ®µo t¹o ®¹i häc t¹i chøc : - Liªn kÕt víi Tr­êng §¹i häc Ngo¹i ng÷ Hµ Néi, tuyÓn sinh c¸c líp §¹i häc chuyªn ngµnh TiÕng Anh t¹i chøc. - Liªn kÕt víi Tr­êng §¹i häc Khoa häc Tù nhiªn thuéc §¹i häc Quèc gia Hµ Néi më c¸c líp §¹i häc To¸n Tin, cho c¸c gi¸o viªn ®· tèt nghiÖp Cao ®¼ng m«n To¸n hoÆc m«n Lý hiÖn ®ang gi¶ng d¹y ë t¹i c¸c tr­êng THCS trong toµn tØnh. - Liªn kÕt víi Khoa C«ng nghÖ thuéc §¹i häc Quèc gia më c¸c líp §¹i häc Tin häc t¹i chøc. TÊt c¶ c¸c líp trªn Trung t©m thèng nhÊt víi nhµ tr­êng ra th«ng b¸o tuyÓn sinh vµ tæ chøc kú thi tuyÓn sinh ®óng quy chÕ cña Bé GD-§T. Víi bé m«n Tin häc n¨m 2001-2002 thùc hiÖn quyÕt ®Þnh cña UBND tØnh Phó Thä, Trung t©m ®· cïng Ban TCCQ më c¸c líp Tin häc cho c¸c häc viªn, ®èi t­îng ®i häc lµ c¸c chuyªn viªn hiÖn ®ang c«ng t¸c t¹i Së GD-§T, Ban ngµnh trong tØnh. KÕt qu¶ sau mçi kho¸ häc, häc viªn ®Òu ®¹t kÕt qu¶ 100% kh¸, giái. Trung t©m còng ®· liªn kÕt víi c¸c TØnh §oµn, c¸c TTGD-§TTX, Phßng GD-§T ë c¸c huyÖn, Thµnh phè, ThÞ x· më c¸c líp ®µo t¹o Tin häc tr×nh ®é A, B cho c¸c ®èi t­îng lµ c¸c bé qu¶n lý vµ chuyªn viªn cña TØnh §oµn, c¸c c¸n bé qu¶n lý cÊp huyÖn, cÊp tr­êng, gi¸o viªn, kÕ to¸n v v...Trong n¨m häc võa qua Trung t©m ®· më nhiÒu líp t¹i c¸c ®Þa ®iÓm TTGD-§TTT S«ng Thao, TTGD-§TTX L©m Thao, Phßng GD-§T ViÖt Tr×, TTGD-§TTX §oan Hïng víi rÊt nhiÒu häc viªn. 1.3.2 §¸nh gi¸ vÒ chÊt l­îng, hiÖu qu¶ gi¸o dôc -®µo t¹o vµ viÖc thùc hiÖn ®æi míi ph­¬ng ph¸p gi¶ng d¹y, häc tËp : VÒ chÊt l­îng, hiÖu qu¶ gi¸o dôc- ®µo t¹o : TÊt c¶ c¸c ngµnh häc kho¸ häc Trung t©m ®Òu liªn hÖ víi c¸c tr­êng §¹i häc, cã ch­¬ng tr×nh häc cô thÓ cho tõng m«n häc vµ tiÕn ®é thùc hiÖn cña Trung t©m, nhµ tr­êng víi tõng m«n häc ®ã. Ngay tõ ®Çu kho¸ häc, l·nh ®¹o Trung t©m ®· phæ biÕn ®Õn tõng líp häc ®Ó häc sinh vµ gi¸o viªn ®Òu biÕt vµ theo dâi, thùc hiÖn. ChÝnh v× vËy ch­¬ng tr×nh ®µo t¹o lu«n ®­îc thùc hiÖn nghiªm chØnh, tiÕn ®é lu«n ®¶m b¶o, ý thøc cña häc sinh ®­îc n©ng lªn râ rÖt kh«ng cã häc sinh nghØ häc kh«ng cã lý do, hiÖn t­îng häc sinh ®i häc muén ë c¸c líp häc cßn rÊt Ýt. Kh«ng cã häc sinh m¾c c¸c tÖ n¹n x· héi trong khu vùc Trung t©m. Sau mçi m«n häc nhµ tr­êng ®Òu tæ chøc c¸c kú thi ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ cña häc sinh. Sè l­îng c¸c häc sinh ph¶i thi l¹i kh«ng nhiÒu so víi sÜ sè cña líp (th­êng tõ 5-7%). Hµng th¸ng gi¸o viªn chñ nhiÖm ph¶i b¸o c¸o cô thÓ vÒ chuyªn cÇn vµ t­ c¸ch ®¹o ®øc cña häc sinh ®Ó l·nh ®¹o Trung t©m biÕt vµ cã c¸c biÖn ph¸p chØ ®¹o kÞp thêi. Nh×n chung häc sinh ë c¸c líp ®Òu cã t­ c¸ch ®¹o ®øc tèt, chÊp hµnh tèt c¸c quy ®Þnh cña c¸c tr­êng §¹i häc vµ Trung t©m Ngo¹i ng÷ - Tin häc. VÒ ®æi míi ph­¬ng ph¸p gi¶ng d¹y : Trung t©m ®· cïng c¸c tr­êng §¹i häc xem xÐt, thèng nhÊt tõng m«n häc ë c¸c khèi líp. Nh÷ng m«n häc mµ Trung t©m ®¶m b¶o gi¶ng d¹y, gi¸o viªn bé m«n trao ®æi vÒ gi¸o tr×nh, l­îng kiÕn thøc, ph­¬ng ph¸p gi¶ng d¹y tr­íc khi lªn líp. Th­êng xuyªn lÊy ý kiÕn gãp ý cña ®éi ngò c¸n bé c¸c líp vÒ ph­¬ng ph¸p, c¸ch tr×nh bµy ®Ó gi¸o viªn kÞp thêi ®iÒu chØnh nh»m mang l¹i kÕt qu¶ cao cho ng­êi häc. §èi víi c¸c líp Tin häc tr×nh ®é A, B toµn bé ch­¬ng tr×nh do Trung t©m ®¶m nhËn.Trªn c¬ së ch­¬ng tr×nh cña Bé GD-§T quy ®Þnh, tËp thÓ gi¸o viªn Trung t©m ®· so¹n thµnh ch­¬ng tr×nh sö dông chÝnh thøc t¹i Trung t©m, phï hîp víi c¸c ®iÒu kiÖn cô thÓ vµ tr×nh ®é cña tõng häc viªn. C¸c tiÕt häc lý thuyÕt ®­îc Trung t©m khai th¸c triÕt ®Ó viÖc sö dông phßng ®a chøc n¨ng ®Ó th­êng xuyªn n©ng cao chøc n¨ng gi¶ng d¹y. C¸c ®iÒu kiÖn ®¶m b¶o chÊt l­îng : - §­îc sù quan t©m cña l·nh ®¹o Së GD-§T trong n¨m häc 2001-2002 Trung t©m ®· bæ nhiÖm thªm 1 phã gi¸m ®èc. Tõ ®ã mäi ho¹t ®éng cña Trung t©m ®­îc thuËn lîi h¬n. - §èi víi tæ chuyªn m«n th­êng xuyªn duy tr× sinh ho¹t theo quy ®Þnh cña Bé theo quy chÕ ho¹t ®éng cña TTGD-§TTX, tæ chøc dù giê rót kinh nghiÖm, khiªm tèn häc hái lÉn nhau, tiÕn hµnh sinh ho¹t chuyªn ®Ò ®Ó gi¸o viªn cã ®iÒu kiÖn n©ng cao nghiÖp vô chuyªn m«n. N¨m häc võa qua Trung t©m ®· cö c¸c gi¸o viªn TiÕng Anh tham gia líp tËp huÊn vÒ ph­¬ng ph¸p gi¶ng d¹y t¹i Tr­êng §¹i häc Ngo¹i ng÷ Hµ Néi do tæ chøc n­íc ngoµi h­íng dÉn, gi¶ng d¹y. - Tæ chøc c¸c buæi ngo¹i kho¸ vµ c©u l¹c bé TiÕng Anh, t¹o mäi thuËn lîi ®Ó häc viªn vµ gi¸o viªn n©ng cao kh¶ n¨ng nghe, nãi TiÕng Anh. - Tæ chøc cho gi¸o viªn TiÕng Anh dù giê thi gi¸o viªn giái cÊp tØnh n¨m häc 2001-2002 t¹i THPT ViÖt Tr×. -Tham gia c¸c ho¹t ®éng chuyªn m«n do Së GD-§T ®iÒu ®éng nh­ : Ra ®Ò, chÊm thi häc sinh giái cÊp tØnh, cÊp quèc gia m«n TiÕng Anh líp 9 THCS vµo líp 12 THPT, m«n Tin häc líp 9, 10, 11, 12.ViÕt h­íng dÉn «n thi tèt nghiÖp m«n TiÕng Anh n¨m häc 2001-2002 cho häc sinh líp 9 THCS. Tham gia l·nh ®¹o héi ®ång, thanh tra chÊm thi tèt nghiÖp THPT n¨m häc 2001-2002. Tham gia lµ thµnh viªn theo quyÕt ®Þnh cña Gi¸m ®èc Së trong c¸c ®oµn thanh tra toµn diÖn tíi c¸c tr­êng THPT vµ c¸c Phßng GD-§T. Tham gia c¸c kho¸ tËp huÊn c«ng nghÖ th«ng tin do Bé tæ chøc vÒ c«ng t¸c tuyÓn sinh vµ ch­¬ng tr×nh thi tèt nghiÖp c¸c cÊp. C¸c c«ng viÖc mµ Trung t©m ®¶m nhiÖm ®Òu cã kÕt qu¶ tèt vµ ®­îc Së ®¸nh gi¸ cao. - TiÕn hµnh triÓn khai c«ng t¸c nghiªn cøu khoa häc : N¨m häc 2001-2002 Trung t©m ®­îc tØnh, Së cho phÐp lµm hai ®Ò tµi nghiªn cøu khoa häc, mét cÊp tØnh vÒ qu¶n lý nh©n sù ngµnh GD-§T trªn m¸y vi tÝnh, 1 cÊp ngµnh vÒ qu¶n lý thi häc sinh giái c¸c cÊp trªn m¸y vi tÝnh. Toµn bé gi¸o viªn tin häc tham gia kh¶o s¸t, lÊy sè liÖu, viÕt ch­¬ng tr×nh. §©y lµ c¬ héi rÊt tèt ®Ó gi¸o viªn n©ng cao tr×nh ®é. - C¸c chÕ ®é chÝnh s¸ch ®Òu ®­îc tr¶ ®óng h¹n. N©ng cao hiÖu qu¶, hiÖu lùc c«ng t¸c qu¶n lý gi¸o dôc : - LËp hå s¬ c¸c bé, cã b¶n ph©n c«ng t¸c ®èi víi tõng c¸c bé, gi¸o viªn trong c¬ quan. - Hµng th¸ng trªn c¬ së kiÓm ®iÓm c¸ nh©n vµ gãp ý cña tæ, gi¸m ®èc ghi nhËn xÐt cho tõng c¸n bé, gi¸o viªn. Nh÷ng môc tiªu Gi¸o dôc -§µo t¹o trong nh÷ng n¨m tíi cña Trung t©m - Hoµn thµnh tèt nh÷ng nhiÖm vô mµ UBND tØnh giao cho. - Hoµn thµnh kÕ ho¹ch chØ tiªu ph¸t triÓn Gi¸o dôc -§µo t¹o n¨m häc 2002-2003 mµ së Gi¸o dôc -§µo t¹o tØnh Phó Thä giao. - TiÕp tôc söa ch÷a n©ng cÊp c¬ së vËt chÊt tr­êng häc. - Tr×nh UBND tØnh phª duyÖt ®Ò ¸n cñng cè, n©ng cÊp hiÖn ®¹i ho¸ Trung t©m. Liªn hÖ víi c¸c c¬ quan, ban, ngµnh ®Ó tØnh giao ®Þa ®iÓm míi, lËp dù ¸n ®Çu t­ ®Ó cã thÓ x©y dùng Trung t©m vµo n¨m 2003. 2. Sù cÇn thiÕt cña øng dông tin häc trong c«ng t¸c qu¶n lÝ thi tèt nghiÖp phæ th«ng trung häc cña TØnh Phó Thä. C«ng nghÖ th«ng tin hiÖn nay ®· trë thµnh mét c«ng cô cÇn thiÕt cho hÇu hÕt c¸c lÜnh vùc ho¹t ®éng cña mét quèc gia. NhËn thøc ®­îc tÇm quan träng cña ngµnh khoa häc kü thuËt kinh tÕ quan träng bËc nhÊt nµy, ChÝnh phñ ®· cã NghÞ quyÕt 49-CP, ban hµnh ngµy 04 th¸ng 08 n¨m 1993 vÒ ph¸t triÓn C«ng nghÖ th«ng tin ë n­íc ta trong nh÷ng n¨m 90. Lµm thÕ nµo ®Ó thùc hiÖn ®­îc yªu cÇu ph¸t triÓn c«ng nghÖ th«ng tin to lín vµ toµn diÖn, nh»m kh¾c phôc ®­îc t×nh h×nh hiÖn nay nh­ ®· nªu trong NghÞ quyÕt 49-CP : ”N­íc ta hiÖn nay c¬ b¶n lµ mét n­íc l¹c hËu vÒ th«ng tin: ch­a thiÕt lËp ®­îc hÖ th«ng tin cËy vµ ch­a ®¸p øng kÞp thêi cho qu¶n lÝ vµ ®iÒu hµnh cña bé m¸y nhµ n­íc tõ trung ­¬ng ®Õn ®Þa ph­¬ng”. TÊt nhiªn trang thiÕt bÞ, phÇn mÒm míi lµ nh÷ng thø cÇn ph¶i ®­îc ®Ò cËp ®Õn khi v¹ch ra kÕ ho¹ch thùc hiÖn NghÞ quyÕt 49-CP, song mét yÕu tè quan träng bËc nhÊt kh«ng thÓ thiÕu lµ con ng­êi, nh÷ng c¸n bé kh¸c nhau trong lÜnh vùc c«ng nghÖ th«ng tin. §Ó cã thÓ thùc hiÖn mét ch­¬ng tr×nh toµn diÖn vµ quan träng, ch¼ng nh÷ng cÇn ph¶i cã kÕ ho¹ch ®µo t¹o nh÷ng kü s­ hÖ thèng, kü s­ th¶o ch­¬ng, nh©n viªn nhËp liÖu, mµ ph¶i ®µo t¹o nh÷ng kü s­ ph©n tÝch. Qua thùc tiÔn ho¹t ®éng trong lÜnh vùc ¸p dông c«ng nghÖ th«ng tin, chóng ta thÊy vai trß cùc kú quan träng cña lo¹i c¸n bé tin häc nµy. ViÖc triÓn khai tin häc kh«ng ®¹t tèc ®é mong muèn, hiÖn t­îng c¸c hÖ thèng th«ng tin, tin häc ho¸ ch­a tho¶ m·n yªu cÇu c¸c nhµ qu¶n lÝ, cã nhiÒu nguyªn nh©n, song mét nguyªn nh©n kh«ng kÐm quyÕt ®Þnh, ®ã lµ thiÕu nh÷ng nhµ ph©n tÝch ®­îc trang bÞ kiÕn thøc c¬ b¶n, cã kinh nghiÖm nghÒ nghiÖp tham gia vµo qu¸ tr×nh ph©n tÝch thiÕt kÕ t¹o ra c¸c hÖ thèng nµy. Gi¸o s­ Ivan LavallÐe trong b¸o c¸o : Gi¶ng d¹y tin häc cho ai ? v× sao? thÕ nµo ? ( Enseigner L’informatique pour qui ? Pourquoi ? commen ?), ®äc t¹i TuÇn lÔ tin häc lÇn thø IV tæ chøc t¹i TP HCM ®· nªu : “ NÕu nh÷ng c¸n bé tin häc ViÖt Nam th­êng lµ nh÷ng kü thuËt viªn tèt ®èi víi b¶n th©n c¸c m¸y mãc, th× hä rÊt Ýt ng­êi lµ kü thuËt viªn cña c¸c hÖ thèng phøc t¹p, vµ cµng Ýt ng­êi thiÕt lËp quan hÖ gi÷a hÖ thèng tin häc víi thùc tiÔn cÇn tin häc ho¸”. N¾m ®­îc c¸c c«ng cô th¶o ch­¬ng, cã kü n¨ng tèt trong khi vËn hµnh c¸c lo¹i m¸y tÝnh ®iÖn tö cïng c¸c thiÕt bÞ ngo¹i vi, c¸c phÇn mÒm tiÖn Ých ch­a ®ñ, cÇn ph¶i cã trong c¸c tËp thÓ lµm tin häc nh÷ng ng­êi cã thÓ giao tiÕp víi c¸n bé qu¶n lÝ, c¸n bé nghiÖp vô, vµ n¾m ®­îc ®Çy ®ñ cÊu tróc cña hÖ thèng qu¶n lý cïng hÖ th«ng tin t­¬ng øng, møc ®é phøc t¹p cña c¸c tæ chøc vµ hÖ thèng. §Êy chÝnh lµ nh÷ng ng­êi ph©n tÝch vµ thiÕt kÕ c¸c hÖ thèng th«ng tin, tin häc ho¸. ChÝnh nh÷ng ph©n tÝch viªn ( analyste) sÏ ph©n tÝch c¸c hÖ th«ng tin cña c¸c tæ chøc hµnh ch¸nh sù nghÞªp, xÝ nghiÖp, c«ng ty. Trªn c¬ së nµy, hä tiÕn hµnh x©y dùng sæ ®iÒu kiÖn thøc ( cahier de charges), ph©n tÝch chøc n¨ng, ph©n tÝch cÊu tróc, ®Ò ra c¸c gi¶i ph¸p kü thuËt, lùa chän ng­êi ®èi tho¹i, kiÓm tra chÊt l­îng, tiÕp nhËn vµ b¶o tr× phÇn mÒm. Y thøc ®­îc tÇm quan träng ®ã mµ em ®· chän ®Ò tµi ph©n tÝch hÖ thèng th«ng tin thi tèt nghiÖp phæ th«ng. Nh»m gióp nh÷ng c¸n bé kh«ng ph¶i tiÕn hµnh nhËp liÖu thñ c«ng, khi ®ã hä chØ viÖc nhËp liÖu mét c¸ch ®¬n gi¶n th«ng qua c¸c Form, hä cã thÓ kÕt xuÊt d÷ liÖu th«ng qua c¸c Report, c¸c Table, c¸c Query. C¸c c¸n bé qu¶n lÝ cßn cã thÓ nhê c¸c menu chÝnh ®Ó sö dông ch­¬ng tr×nh mét c¸ch nhanh chãng vµ thuËn tiÖn. 3. Môc tiªu cña luËn v¨n tèt nghiÖp Tr­íc nhu cÇu thùc tÕ cña tr­êng th«ng qua ®¬n ®Æt hµng cña Trung t©m nhËn ®­îc tõ së GD-§T, Së GD-§T muèn ¸p dông tin häc vµo c«ng t¸c qu¶n lÝ thi tèt nghiÖp. V× nh÷ng n¨m tr­íc ®©y nhµ tr­êng ®· gÆp nhiÒu khã kh¨n trong c«ng t¸c qu¶n lÝ d÷ liÖu tr­íc khi thi vµ sau khi thi, nªn c¸c phßng ban trong Së ®· ®i ®Õn quyÕt ®Þnh ®­a yªu cÇu cña m×nh ®Õn Trung t©m Ngo¹i ng÷ - Tin häc ®Ó mong nhËn ®­îc sù gióp ®ì vÒ vÊn ®Ò trªn. Tõ x­a, Së ®· cã mét sè m¸y tÝnh cho c¸c phßng ban nªn vÊn ®Ò ¸p dông tin häc vµo trong qu¶n lÝ lµ vÊn ®Ò rÊt thuËn lîi. Trung t©m Ngo¹i ng÷ - Tin häc sÏ cè g¾ng kh«ng nh÷ng t¹o ®­îc ra ch­¬ng tr×nh qu¶n lÝ thi tèt nghiÖp cho Së GD-§T Phó Thä mµ cßn mong r»ng ch­¬ng tr×nh sÏ ®­îc ¸p dông ë nhiÒu c¬ së kh¸c, ®Ó ngµnh gi¸o dôc cña TØnh ®­îc c¶i thiÖn mét c¸ch nhanh chãng nhê c«ng nghÖ th«ng tin ph¸t triÓn cïng víi mét ®éi ngò c¸n bé tin häc ph¸t triÓn. Ngµy nay qu¸ tr×nh gi¶i quyÕt c¸c bµi to¸n trong thùc tÕ b»ng tin häc ho¸, vi tÝnh ho¸ ngµy cµng ®­îc c¸c tæ chøc quan t©m vµ tÝch cùc ®­a vµo øng dông. Qu¶n lÝ thi lµ mét ch­¬ng tr×nh ®­îc nhiÒu n¬i ¸p dông, nhÊt lµ c¸c tr­êng ®¹i häc vµ trung häc, cao ®¼ng. §èi c¸c tr­êng phæ th«ng vÊn ®Ò nµy kh«ng ph¶i lµ míi, ®· cã nhiÒu Së GD-§T ®· ¸p dông h×nh thøc ®­a tin häc vµo qu¶n lÝ thi tèt nghiÖp. §· cã c¸c ch­¬ng tr×nh phÇn mÒm b¸n trªn thÞ tr­êng, nh­ng mçi tr­êng cã mét ®Æc ®iÓm riªng nªn viÖc ¸p dông tin häc vµo mçi tr­êng cã mét ®iÓm kh¸c biÖt riªng. 4. C¸c ph­¬ng ph¸p ®­îc sö dông ®Ó nghiªn cøu luËn v¨n tèt nghiÖp Môc ®Ých cña ®Ò tµi “Qu¶n lÝ thi “ lµ thiÕt kÕ mét hÖ thèng th«ng tin qu¶n lÝ thi trªn m¸y tÝnh. C¸c c«ng viÖc cña c¸n bé qu¶n lÝ lµ sö dông m¸y tÝnh ®Ó ®iÒu khiÓn kh«ng ph¶i ghi chÐp sæ s¸ch phøc t¹p nh­ tr­íc. H×nh thøc nµy ®· ®­îc ¸p dông phæ biÕn ë c¸c tr­êng §¹i häc, cao ®¼ng, trung häc chuyªn nghiÖp tõ rÊt l©u råi. Do ®Ò tµi ®­îc x©y dùng trªn c¬ së mét luËn v¨n tèt nghiÖp, nªn luËn v¨n ®i s©u vÒ vÊn ®Ò tin häc. Qu¸ tr×nh x©y dùng vµ thiÕt kÕ ch­¬ng tr×nh trªn c¬ së kiÕn thøc ®· ®­îc häc trong tr­êng kÕt hîp kiÕn thøc thùc tÕ mang l¹i. V× ch­¬ng tr×nh qu¶n lÝ thi tèt nghiÖp lµ mét ch­¬ng tr×nh lín nªn trong luËn v¨n em chØ thiÕt kÕ mét phÇn ch­¬ng tr×nh. Tr­íc nh÷ng ®ßi hái ngµy cµng gia t¨ng vÒ “chÊt l­îng “ vµ “®é tin cËy” cña hÖ thèng th«ng tin, c¸c yªu cÇu vÒ thiÕt kÕ tæ chøc c¸c hÖ thèng th«ng tin sao cho hiÖu qu¶, dÔ kiÓm so¸t vµ ®¸nh gi¸ c¸c nhãm th«ng tin cµng quan t©m tíi ph­¬ng ph¸p tiÕp cËn hiÖn ®¹i. Ph­¬ng ph¸p nµy dùa trªn ph­¬ng ph¸p thiÕt kÕ, ph©n tÝch hÖ thèng th«ng tin hiÖn ®¹i, sö dông c¸c kü thuËt cã cÊu tróc tham gia cña c¸c c«ng cô tù ®éng. Qu¸ tr×nh ph¸t triÓn hÖ thèng sÏ ®­îc ph©n ra nh­ sau X©y dùng ChuyÓn tiÕp ThiÕt kÕ Khai th¸c LËp tµi liÖu Ph©n tÝch ChiÕn l­îc Qu¸ tr×nh ph©n tÝch vµ thiÕt kÕ hÖ thèng th«ng tin sÏ tr¶i qua 7 giai ®o¹n sau ®©y: Giai ®o¹n 1 : §¸nh gi¸ yªu cÇu - LËp kÕ ho¹ch ®¸nh gi¸ yªu cÇu - Lµm râ yªu cÇu - §¸nh gi¸ tÝnh kh¶ thi - ChuÈn bÞ vµ tr×nh bµy b¸o c¸o ®¸nh gi¸ yªu cÇu Giai ®o¹n 2 : Ph©n tÝch chi tiÕt - LËp kÕ ho¹ch ph©n tÝch chi tiÕt - Nghiªn cøu m«i tr­êng cña hÖ thèng thùc t¹i - Nghiªn cøu hÖ thèng thùc t¹i - ChuÈn ®o¸n vµ x¸c ®Þnh c¸c yÕu tè gi¶i ph¸p - §¸nh gi¸ l¹i tÝnh kh¶ thi - Söa ®æi ®Ò xuÊt cña dù ¸n - ChuÈn bÞ vµ tr×nh bµy b¸o c¸o chi tiÕt Giai ®o¹n 3 : ThiÕt kÕ Logic - ThiÕt kÕ c¬ së d÷ liÖu - ThiÕt kÕ xö lý - ThiÕt kÕ c¸c dßng vµo - Hoµn chØnh c¸c tµi liÖu Logic - Hîp thøc ho¸ m« h×nh logic Giai ®o¹n 4 : §Ò xuÊt c¸c ph­¬ng ¸n cña gi¶i ph¸p - X¸c ®Þnh c¸c rµng buéc tæ chøc vµ tin häc - X©y dùng c¸c ph­¬ng ¸n cña gi¶i ph¸p - §¸nh gi¸ c¸c ph­¬ng ¸n vµ gi¶i ph¸p - ChuÈn bÞ vµ tr×nh bµy c¸c b¸o c¸o vÒ c¸c ph­¬ng ¸n cña gi¶i ph¸p Giai ®o¹n 5: ThiÕt kÕ vËt lý ngoµi - LËp kÕ ho¹ch thiÕt kÕ vËt lý ngoµi - ThiÕt kÕ chi tiÕt c¸c giao diÖn vµo/ra - ThiÕt kÕ ph­¬ng thøc giao t¸c víi phÇn tin häc ho¸ - ThiÕt kÕ c¸c thñ tôc thñ c«ng - ChuÈn bÞ vµ tr×nh bµy b¸o c¸o thiÕt kÕ vËt lý ngoµi Giai ®o¹n 6: TriÓn khai kü thuËt hÖ thèng - LËp kÕ ho¹ch thùc hiÖn kü thuËt - ThiÕt kÕ vËt lý trong - LËp tr×nh - Thö nghiÖm kiÓm tra - ChuÈn bÞ c¸c tµi liÖu cho hÖ thèng Giai ®o¹n 7: Cµi ®Æt vµ khai th¸c - LËp kÕ ho¹ch cµi ®Æt - ChuyÓn ®æi - Khai th¸c vµ b¶o tr× - §¸nh gi¸ Ch­¬ng 2 : Ph­¬ng ph¸p luËn c¬ b¶n ®Ó nghiªn cøu ®Ò tµi HÖ thèng th«ng tin qu¶n lÝ. C¬ së d÷ liÖu sö dông trong ch­¬ng tr×nh. C¸c giai ®o¹n ®Ó x©y dùng mét hÖ thèng th«ng tin vµ qu¶n lÝ. Viasual Basic 1. HÖ thèng th«ng tin qu¶n lÝ. 1. 1 §Þnh nghÜa hÖ thèng th«ng tin. Ngµy nay trong x· héi ph­¬ng t©y cña chóng ta, sè l­îng nh©n viªn thu nhËp, xö lÝ vµ ph©n phèi th«ng tin nhiÒu h¬n sè l­îng nh©n viªn ë bÊt cø mét nghÒ nµo kh¸c. Hµng triÖu m¸y tÝnh ®­îc l¾p ®Æt trªn thÕ giíi vµ nhiÒu triÖu km c¸p quang, d©y dÉn vµ sãng ®iÖn tõ kÕt nèi con ng­êi, m¸y tÝnh còng nh­ c¸c ph­¬ng tiÖn xö lÝ th«ng tin l¹i víi nhau. X· héi cña chóng ta thùc sù lµ mét x· héi th«ng tin, thêi ®¹i chóng ta lµ thêi ®¹i th«ng tin. HÖ thèng th«ng tin lµ mét tËp hîp nh÷ng con ng­êi, c¸c thiÕt bÞ phÇn cøng, phÇn mÒm, d÷ liÖu thùc hiÖn ho¹t ®éng thu thËp, l­u tr÷, xö lý vµ ph©n phèi th«ng tin trong mét tËp c¸c rµng buéc ®­îc gäi lµ m«i tr­êng. Nã ®­îc thÓ hiÖn bëi nh÷ng con ng­êi, c¸c thñ tôc, d÷ liÖu vµ thiÕt bÞ tin häc. §Çu vµo (inputs) cña hÖ thèng th«ng tin ®­îc lÊy tõ c¸c nguån (Sources) vµ ®­îc xö lý bëi hÖ thèng sö dông nã cïng víi c¸c d÷ liÖu ®· ®­îc l­u tr÷ tõ tr­íc. KÕt qu¶ xö lý (Outputs) ®­îc chuyÓn ®Õn c¸c ®Ých (Detination) hoÆc cËp nhËt vµo kho l­u tr÷ d÷ liÖu (Storage). Nguån §Ých Ph©n ph¸t Thu nhËp Xö lÝ vµ l­u gi÷ Kho d÷ liÖu Nh­ h×nh trªn minh ho¹, mäi hÖ thèng th«ng tin cã bèn bé phËn : bé phËn ®­a d÷ liÖu vµo, bé phËn xö lý, kho d÷ liÖu vµ bé phËn ®­a d­ liÖu ra. 1. 2 C¬ së kü thuËt hÖ thèng th«ng tin cña hÖ thèng th«ng tin. PhÇn cøng tin häc M¸y tÝnh ®iÖn tö lµ mét tËp hîp c¸c bé phËn ®Ó thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô nhËp d÷ liÖu vµo, xö lÝ d÷ liÖu, ®­a d÷ liÖu ra, l­u tr÷ th«ng tin vµ kiÓm so¸t, ®iÒu khiÓn c¸c ho¹t ®éng tin häc. Khi trang bÞ m¸y tÝnh th× ®iÒu quan träng nhÊt cÇn chó ý lµ c¸c thiÕt bÞ phÇn cøng ph¶i phï hîp víi toµn phÇn cøng ®· cã s½n cña nhµ tr­êng: - §¶m b¶o sù t­¬ng thÝch. - §¶m b¶o kh¶ n¨ng më réng vµ n©ng cÊp. - B¶o ®¶m ®é tin cËy. PhÇn mÒm tin häc. PhÇn mÒm ®­îc chia lµm ba lo¹i : - PhÇn mÒm hÖ thèng: qu¶n lÝ phÇn cøng cña m¸y tÝnh. - PhÇn mÒm øng dông : qu¶n lÝ d÷ liÖu cña con ng­êi nh­ con ng­êi muèn. - PhÇn mÒm ph¸t triÓn : ®­îc dïng ®Ó t¹o ra phÇn mÒm kh¸c. * PhÇn mÒm hÖ thèng ho¹t ®éng nh­ lµ mét bé phËn kÕt nèi gi÷a m¸y tÝnh víi c¸c ch­¬ng tr×nh øng dông mµ ng­êi sö dông muèn thùc hiÖn. - HÖ ®iÒu hµnh. - PhÇn mÒm tiÖn Ých. - PhÇn mÒm ph¸t triÓn. . C¸c ng«n ng÷ lËp tr×nh. . C¸c c«ng cô lËp tr×nh cã sù trî gióp cña m¸y tÝnh. . LËp tr×nh h­íng ®èi t­îng OOP. - PhÇn mÒm qu¶n trÞ m¹ng m¸y tÝnh vµ truyÒn th«ng. - PhÇn mÒm qu¶n trÞ c¬ së d÷ liÖu. * PhÇn mÒm øng dông lµ ch­¬ng tr×nh ®iÒu khiÓn m¸y tÝnh trong viÖc thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô cô thÓ vÒ xö lÝ th«ng tin. - PhÇn mÒm øng dông ®a n¨ng. - PhÇn mÒm øng dông chuyªn biÖt. * PhÇn mÒm hiÖn ®¹i. - DÔ sö dông. - Chèng sao chÐp. - T­¬ng thÝch víi c¸c phÇn mÒm kh¸c. - T­¬ng thÝch vÒ c¸c thiÕt bÞ ngo¹i vi. - TÝnh hiÖn thêi cña c¸c phÇn mÒm. - Gi¸ c¶ phÇn mÒm. - YÒu cÇu bé nhí. - QuyÒn sö dông trªn m¹ng. 1. 3 Ph­¬ng ph¸p ph¸t triÓn mét hÖ thèng th«ng tin. 1.3.1. Nguyªn nh©n dÉn tíi viÖc ph¸t triÓn mét hÖ thèng th«ng tin. Môc tiªu cuèi cïng cña nh÷ng cè g¾ng ph¸t triÓn mét hÖ thèng th«ng tin lµ cung cÊp cho c¸c thµnh viªn trong tæ chøc nh÷ng c«ng cô tèt nhÊt. Ph¸t triÓn mét hÖ thèng th«ng tin bao gåm viÖc ph©n tÝch hÖ thèng ®ang tån t¹i, thiÕt kÕ mét hÖ thèng th«ng tin míi thùc hiÖn vµ tiÕn hµnh cµi ®Æt nã. Ph©n tÝch mét hÖ thèng b¾t ®Çu tõ viÖc nhËp d÷ liÖu vµ chØnh ®èn chóng ®Ó ®­a ra c¸c chuÈn ®o¸n vÒ t×nh h×nh thùc tÕ. ThiÕt kÕ lµ nh»m x¸c ®Þnh c¸c bé phËn cña mét hÖ thèng míi cã kh¶ n¨ng c¶i thiÖn t×nh h×nh hiÖn tr¹ng hiÖn nay vµ x©y dùng m« h×nh l«gic vµ m« h×nh vËt lÝ ngoµi cña hÖ thèng ®ã. ViÖc thùc hiÖn x©y dùng hÖ thèng th«ng tin liªn quan ®Õn

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docV8203.DOC
Tài liệu liên quan