Đề thi Hệ thống thông tin Tài chính - Ngân hàng - Bộ đề thi số 1

Câu 1: khi tính số kỳ thanh toán cho một khoản vay 100,000,000 vnđ, trả đều hàng quý

10,000,000 vnđ, sử dụng hàm NPER:

A. Đối số PV = 100,000,000, B. Đối số PV = - 100,000,000,

đối số PMT = 10,000,00 đối số PMT = 10,000,000

C. Đối số PV = - 100,000,000, D. Đối số PV = 100,000,000,

Đối số PMT = - 10,000,000 đối số PMT = - 10,000,000

Câu 2: Trong Excel, hàm nào sau đây có thể được dùng để tính giá trị đầu tư trong lĩnh vực chứng khoán:

A. NOMINAL

B. NPV

C. EFFECT

D. ACCRINTM

pdf10 trang | Chia sẻ: phuongt97 | Ngày: 03/08/2021 | Lượt xem: 73 | Lượt tải: 0download
Nội dung tài liệu Đề thi Hệ thống thông tin Tài chính - Ngân hàng - Bộ đề thi số 1, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Môn thi : H? Th?ng Thông Tin Tài Chính - Ngân Hàng Câu 1: khi tính s? k? thanh toán cho m?t kho?n vay 100,000,000 vn?, tr????u hàng quý 10,000,000 vn?, s? d?ng hàm NPER: A. ??i s? PV = 100,000,000, B. ??i s? PV = - 100,000,000, ??i s? PMT = 10,000,00 ??i s? PMT = 10,000,000 C. ??i s? PV = - 100,000,000, D. ??i s? PV = 100,000,000, ??i s? PMT = - 10,000,000 ??i s? PMT = - 10,000,000 Câu 2: Trong Excel, hàm nào sau ?ây có th?????c dùng ?? tính giá tr????u t? trong l?nh ??c ch?ng khoán: A. NOMINAL B. NPV C. EFFECT D. ACCRINTM Câu 3: M?t ng??i g?i 5000$ vào ngân hàng, m?i n?m g?i thêm 100$ v?i lãi su?t 9%/n?m (b? qua l?m phát), ?? tính s? ti?n có ???c sau 5 n?m – thanh toán ??u k?, anh/ch? s? d?ng hàm nào sau ?ây: A. FV(5000, 100, 9%, 5, 0) B. FV(5000, 100, 9%, 5, 1) C. FV(9%, 5, 100, 5000, 1) D. FV(9%, 5, 100, 5000, 0) Câu 4:??t ng??i mu?n có s? ti?n ti?t ki?m 3000 USD vào th?i ???m 10 n?m sau. Bi?t lãi su?t ngân hàng là 6%/n?m (b? qua l?m phát). ?? tính s? ti?n ng??i này ph?i g?i vào ngân hàng bây gi? là bao nhiêu, ta vi?t hàm sau: A. PV(3000, 10, 6%, 1) B. PV(6%, 3000, 10, 1) C. PV(10, 6%, 3000, 1) D. PV(6%, 10, 0, 3000, 1) Câu 5: Tính s? ti?n lãi ph?i tr? cho m?t kho?n vay 1000$ có lãi su?t thay ??i theo các k? ??n l??t là 7%, 5.4%, 6%. Ta vi?t hàm: A. PMT(1000, {7%, 5.4%, 6%}) B. FVSCHEDULE(1000, 7%, 5.4%, 6%) C. FVSCHEDULE(1000, {7%, 5.4%, 6%}) DocumentsPDFComplete Click Here & Upgrade Expanded Features Unlimited Pages D. PMT(1000, 7%, 5.4%, 6%) Câu 6: Trong Excel, có th? s? d?ng hàm nào sau ?ây ?? tính lãi su?t danh ngh?a hàm n?m cho m?t kho?n ??u t?: A. EFFECT B. PV C. NOMINAL D. PMT Câu 7: Trong Excel, c?u trúc hàm DDB(cost, salvage, life, period, factor), ??i s? cost là: A. Gía tr? còn l?i ??c tính c?a TSC? sau khi ?ã kh?u hao B. Giá tr? hi?n th?i c?a TSC? sau khi ?ã kh?u hao C. Giá tr? còn l?i c?a TSC? sau khi ?ã kh?u hao D. Giá tr? ban ??u c?a TSC? Câu 8: Trong Excel, c?u trúc hàm FVSHEDULE (principal, schedule) là hàm tính: A. Giá tr? t??ng lai c?a m?t kho?n ??u t? khi lãi su?t thay ??i B. Giá tr? t??ng lai c?a m?t kho?n ??u t? khi lãi su?t ??n h?n C. Giá tr? t??ng lai c?a m?t kho?n ??u t? khi lãi su?t ?áo h?n D. Giá tr? t??ng lai c?a m?t kho?n ??u t? khi lãi su?t c????nh Câu 9: Trong Excel, ????ánh giá kh? thi v? m?t tài chính c?a m?t d? án ??u t?, hàm NPV là hàm ?ng d?ng: A. Ph??ng pháp giá tr? hi?n t?i thu?n B. Ph??ng pháp t? su?t thu h?i n?i b? C. Ph??ng pháp ch? s? doanh l?i D. Ph??ng pháp th?i gian hoàn v?n Câu 10: M?t TSC? có nguyên giá là 180,000,000 ??ng, giá tr? còn l?i sau khi ?ã kh?u hao là 60,000,000 ??ng, th?i gian kh?u hao TSC? này là 10 n?m. N?m ??u tiên kh?u hao 12 tháng. Mu?n tính kh?u hao n?m ??u tiên b?ng cách dùng hàm DB, chúng ta có th? vi?t hàm sau: A. DB(60,000,000; 180,000,000; 10; 1) B. DB(180,000,000; 60,000,000; 1; 10) C. DB(10; 180,000,000; 60,000,000; 1) D. DB(180,000,000; 60,000,000; 10; 1) DocumentsPDFComplete Click Here & Upgrade Expanded Features Unlimited Pages Câu 11: M?t ng??i mu?n có s? ti?n ti?t ki?m 5000$ sau 5 n?m, v?i lãi su?t 9%/n?m (b? qua l?m phát) – thanh toán ??u k?, ?? tính s? ti?n hi?n t?i ph?i ??u t? vào ngân hàng ??ng tháng. Anh/ch? s? d?ng hàm nào sau ?ây: A. PMT(9%/12.5*12; 0; 5000; 1) B. PMT(9%/12.5*12; 0; 5000; 0) C. PMT(9%; 5; 0; 5000; 1) D. PMT(9%; 5; 0; 5000;0) Câu 12: Hàm nào sau ?ây không thu?c nhóm hàm kh?u hao TSC?: A. SLN B. DB, DDB C. NOMINAL D. Câu a và b ??u ?úng Câu 13: M?t TSC? có nguyên giá là 150,000,000 ??ng, giá tr? còn l?i sau khi ?ã kh?u hao là 40,000,000 ??ng, th?i gian kh?u hao TSC? này là 7 n?m. Mu?n tính kh?u hao hàng n?m theo ph??ng pháp kh?u hao ??u, chúng ta có th? vi?t hàm sau: A. SLN(150,000,000; 7; 40,000,000) B. SLN(150,000,000; 40,000,000; 7) C. SLN(40,000,000; 150,000,000; 7) D. SLN(7; 40,000,000; 150,000,000) Câu 14: Trong Excel, ph??ng pháp tính t?ng kh?u hao hàng n?m cho TSC? trong m?t kho?ng th?i gian xác ??nh, dùng hàm: A. DDB B. DB C. SYD D. ??t c? các câu trên Câu 15: Trong công th?c hàm IRR, ??i s? guess n?u b? qua thì Excel s? m?c ??nh v?i lãi su?t d? ki?n là: A. 10% B. 0% C. Câu a và b ??u sai D. 12% DocumentsPDFComplete Click Here & Upgrade Expanded Features Unlimited Pages Câu 16: Vay 100,000,000 ??ng, thanh toán ??u m?i tháng 10,000,000??ng, sau 1 n?m thì tr? h?t n?. L?n thanh toán ??u tiên là 1 tháng sau ngày vay và tính lãi ghép m?i tháng 1 ??n. Tính lãi su?t c?a kho?ng vay trên b?ng cách s? d?ng hàm RATE: A. = RATE(1; 10,000,000; 100,000,000; 0; 0) B. = RATE(12; 10,000,000; 100,000,000; 0; 1) C. = RATE(1; 0; 10,000,000; 100,000,000; 0) D. = RATE(12; -10,000,000; 100,000,000; 0; 0) Câu 17: Trong Excel, c?u trúc hàm SLN(cost; salvage; life), ??i s? salvage là: A. Giá tr? còn l?i c?a TSC? sau khi ?ã kh?u hao B. Giá tr? còn l?i ??c tính c?a TSC? sau khi ?ã kh?u hao C. Giá tr? ban ??u c?a TSC? D. Giá tr? hi?n th?i c?a TSC? sau khi ?ã kh?u hao Câu 18: M?t ng??i mu?n có s? ti?n ti?t ki?m 5000$ sau 5 n?m, v?i lãi su?t 9%/n?m (b? qua l?m phát) – thanh toán cu?i m?i k?, ?? tính s? ti?n hi?n t?i ph?i ??u t? vào ngân hàng ??ng n?m. Anh/ch? s? d?ng hàm nào sau ?âu: A. PMT(9%/12.5%*12; 0; 5000; 0) B. PMT(9%; 5; 0; 5000; 1) C. PMT(9%/12.5%*12; 0; 5000; 1) D. PMT(9%; 5; 0; 5000; 0) Câu 19: Trong Excel, c?u trúc hàm RATE là: A. = RATE(pmt; nper; fv; pv; type) B. = RATE(nper; pmt; fv; pv; type) C. = RATE(pmt; nper; pv; fv; type) D. = RATE(nper; pmt; pv; fv; type) Câu 20: Trong bài toán mua hàng tr? góp, c?u trúc hàm PPMT(rate; per; nper; pv), giá tr? ??a ??i s? PV là: A. ??ng ti?n vay B. ?? ti?n còn thi?u C. ??ng ti?n lãi vay D. Kho?n ti?n vay hi?n t?i Câu 21: Trong Excel, ?? tính kh?u hao TSC?, có th? s? d?ng hàm: DocumentsPDFComplete Click Here & Upgrade Expanded Features Unlimited Pages A. EFFECT B. NOMINAL C. IPMT D. SLN Câu 22: Trong Excel, c?u trúc hàm RATE là: A. = RATE(nper; pmt; pv; fv; type) B. = RATE(nper; pmt; fv; pv; type) C. = RATE(pmt; nper; pv; fv; type) D. = RATE(ppmt; nper; pv; fv; type) Câu 23: Trong Excel, c?u trúc hàm DB(cost; salvage; life; period; month), ??i s? cost là: A. Gía tr? hi?n th?i c?a TSC? sau khi ?ã kh?u hao B. Giá tr? còn l?i ??c tính c?a TSC? sau khi ?ã kh?u hao C. Nguyên giá TSC? D. Giá tr? còn l?i c?a TSC? sau khi ?ã kh?u hao Câu 24: Trong bài toán mua hàng tr? góp, lãi su?t tr? góp là 14%/n?m, khi tính ph?n lãi ph?i tr? trong m?i tháng v?i c?u trúc hàm PPMT(rate; per; nper; pv), giá tr? c?a ??i s? rate là: A. 14% B. 14%/4 C. 14%/12 D. 14%/14 Câu 25: M?t ng??i g?i 5000$ vào ngân hàng, m?i n?m g?i thêm 100$ v?i lãi su?t 9%/n?m (b? qua l?m phát), ?? tính s? ti?n có ???c sau 5 n?m – thanh toán cu?i m?i k?. Anh/ch? s? d?ng hàm nào sau ?ây: A. FV(9%; 5; 100; 5000; 0) B. FV(5000; 100; 9%; 5; 1) C. FV(9%; 5; 100; 5000; 1) D. FV(5000; 100; 9%; 5; 0) Câu 26: V?i lãi su?t tr? góp là 3.5%/quý, tr? góp trong 2 n?m, khi s? d?ng hàm PPMT ?? tính ti?n v?n g?c k? th? 3: A. = PPMT(3.5%; 3; 2; PV; FV; TYPE) B. = PPMT(3.5%; 2; 3; PV; FV; TYPE) DocumentsPDFComplete Click Here & Upgrade Expanded Features Unlimited Pages C. = PPMT(3.5%; 8; 3; PV; FV; TYPE) D. = PPMT(3.5%; 3; 8; PV; FV; TYPE) Câu 27: Trong Excel, có th? s? d?ng hàm nào sau ?ây ?? tính giá tr? hi?n t?i c?a m?t kho?n ??u t? theo t?ng k?: A. DB B. FVSCHEDULE C. PMT D. PV Câu 28: Trong các hàm sau ?ây hàm nào là hàm tính ng??c c?a hàm EFFECT: A. FVSCHEDULE, RECEIVED B. NOMINAL C. ACCRINTM, INTRATE D. Không câu nào ?úng Câu 29: M?t ng??i mu?n có m?t kho?n ti?n ti?t ki?m 100tri?u ??ng sau 7 n?m. Bi?t lãi su?t ngân hàng là 8%/n?m (b? qua l?m phát). ?? tính s? ti?n ng??i ?ó ph?i g?i vào ngân hàng m?i tháng. Anh/ch? có th? vi?t hàm nào sau ?ây (bi?t ??n v? tính là tri?u ??ng): A. = PMT(8%; 7*12; 100; 1) B. = PMT(8%/12; 7; 100; 1) C. = PMT(8%/12; 7*12; 100; 1) D. = PMT(8%; 7; 0; 100; 1) Câu 30: Trong Excel, có th? s? d?ng hàm nào sau ?ây ?? tính kho?n lãi ph?i tr? trong ??t kho?n th?i gian cho m?t kho?n ??u t? có lãi su?t c????nh tr? theo ??nh k? c????nh: A. PMT B. IPMT C. PV D. FVSCHEDULE Câu 31: Trong Excel, c?u trúc hàm SYD(cost; salvage; life; per), ??i s? cost là: A. Giá tr? hi?n th?i c?a TSC? B. Giá tr? ban ??u c?a TSC? C. Giá tr? còn l?i c?a TSC? D. Giá tr? còn l?i ??c tính c?a TSC? DocumentsPDFComplete Click Here & Upgrade Expanded Features Unlimited Pages Câu 32: Hàm RATE có m?y ??i s? A. 7 B. 6 C. 4 D. 5 Câu 33: Trong Excel, c?u trúc hàm IPMT(rate; per; nper; pv; fv; type), gía tr? c?a ??i s? type =1 là: A. Thanh toán cu?i m?i k? B. Thanh toán trong m?i k? C. Thanh toán ??u k? D. Thanh toán gi?a k? Câu 34: Trong Excel, ?? tính kh?u hao cho m?t TSC? s? d?ng ph??ng pháp t? l? gi?m ??n trong m?t kho?ng th?i gian xác ??nh có th? s? d?ng hàm: A. SYD B. DDB C. DB D. SLN Câu 35: Trong Excel, c?u trúc hàm DB(cost; salvage; life; period; month), ??i s? salvage là: A. Giá tr? còn l?i c?a TSC? sau khi ?ã kh?u hao. B. Giá tr? hi?n th?i c?a TSC? sau khi ?ã kh?u hao C. Giá tr? còn l?i ??c tính c?a TSC? sau khi ?ã kh?u hao D. Nguyên giá TSC? Câu 36: Trong Excel, c?u trúc hàm RATE(nper; pmt; pv; fv; type), gía tr? c?a ??i s? pv là: A. Kho?n ti?n vay hi?n t?i B. Giá tr? hi?n t?i c?a kho?n ??u t? C. ?? ti?n ph?i tr????u trong m?i k? D. Kho?n ti?n vay t??ng lai Câu 37: Hàm PPMT và hàm PMT có m?y ??i s?: A. 4 và 5 DocumentsPDFComplete Click Here & Upgrade Expanded Features Unlimited Pages B. 5 và 6 C. 6 và 5 D. 5 và 4 Câu 38: Trong Excel, c?u trúc hàm INTRATE có ??i s? redemption là: A. ?? ngày c? s? B. Ngày ?áo h?n C. Kho?n ti?n ngày t?i h?n ph?i tr? D. ??t c????u ?úng Câu 39: Trong bài toán mua hàng tr? góp, lãi su?t tr? góp là 12%/n?m, tr? trong vòng 3 ??m, khi tính ph?n lãi ph?i tr? trong m?i tháng v?i c?u trúc hàm PPMT(rate; per; nper; pv), gía tr? c?a ??i s? nper là: A. 12%/12 B. 3*12% C. 3*12 D. 12%/3 Câu 40: Trong Excel, c?u trúc hàm DDB(cost; salvage; life; period; factor), ??i s? salvage là: A. Giá tr? còn l?i ??c tính c?a TSC? sau khi ?ã kh?u hao B. Giá tr? ban ??u c?a TSC? C. Giá tr? còn l?i c?a TSC? sau khi ?ã kh?u hao D. Giá tr? hi?n th?i c?a TSC? sau khi ?ã kh?u hao Câu 41: Trong Excel, c?u trúc hàm FV(rate; nper; pmt; fv; type) giá tr? c?a ??i s? type =1 là: A. Thanh toán gi?a k? B. Thanh toán trong m?i k? C. Thanh toán ??u k? D. Thanh toán cu?i m?i k? Câu 42: Trong Excel, c?u trúc hàm SLN(cost; salvage; life), ??i s? cost là: A. Giá tr? ban ??u c?a TSC? B. Giá tr? còn l?i ??c tính c?a TSC? sau khi ?ã kh?u hao C. Giá tr? còn l?i c?a TSC? sau khi ?ã kh?u hao D. Giá tr? hi?n th?i c?a TSC? sau khi ?ã kh?u hao DocumentsPDFComplete Click Here & Upgrade Expanded Features Unlimited Pages Câu 43: Hàm nào sau ?ây ???c s? d?ng trong bài toán tr? góp: A. PMT B. IPMT, PPMT C. Câu a và b ?úng D. Câu a và b ??u sai Câu 44: Trong Excel, c?u trúc hàm DB(cost; salvage; life; period; month), ??i s? cost là: A. Giá tr? còn l?i c?a TSC? B. Giá tr? hi?n th?i c?a TSC? C. Giá tr? còn l?i ??c tính c?a TSC? D. Giá tr? ban ??u c?a TSC? Câu 45:Trong bài toán mua hàng tr? góp, c?u trúc hàm PPMT(rate; per; nper; pv), giá tr? ??a ??i s? nper là: A. ??ng s? tháng tr? góp B. ??ng s? n?m tr? góp C. ??ng s? quý tr? góp D. ??ng s? k? tr? góp Câu 46: M?t ng??i g?i 5000$ vào ngân hàng, m?i n?m g?i thêm 100$ v?i lãi su?t 9%/n?m (b? qua l?m phát), ?? tính s? ti?n có ???c sau 5 n?m – thanh toán cu?i m?i k?. Anh/ch? s? d?ng hàm nào sau ?ây: A. PV(9%; 5; 100; 5000; 0) B. PV(9%; 5; 100; 5000; 1) C. FV(9%; 5; 100; 5000; 0) D. FV(9%; 5; 100; 5000; 1) Câu 47: M?t ng??i mu?n có s? ti?n ti?t ki?m 5000$ sau 5 n?m, v?i lãi su?t 9%/n?m (b? qua l?m phát) – thanh toán cu?i m?i k?, ?? tính s? ti?n hi?n t?i ph?i ??u t? vào ngân hàng ??ng tháng. Anh/ch? s? d?ng hàm nào sau ?ây: A. PMT(9%; 5; 0; 5000; 0) B. PMT(9%; 5; 0; 5000; 1) C. PMT(9%/12.5*12; 0; 5000; 0) D. PMT(9%/12.5*12; 0; 5000; 1) Câu 48: Trong Excel, c?u trúc hàm SYD(cost; salvage; life; per), ??i s? life là: DocumentsPDFComplete Click Here & Upgrade Expanded Features Unlimited Pages A. Th?i gian s? d?ng c?a TSC? B. Th?i gian còn l?i ??c tính c?a TSC? C. Th?i gian h?u d?ng c?a TSC? D. Th?i gian còn l?i c?a TSC? Câu 49: Tính lãi su?t cho m?t kho?n vay 50,000$ trong 4 n?m, m?i n?m ph?i tr? 500$. ?áo h?n b?n ph?i tr? c? g?c l?n lãi là 63,000$ A. = RATE(4,500; 50,000; 63,000; 0) B. = RATE(4,500; -50,000; 63,000; 0) C. = RATE(4,500; -50,000; 63,000; 0) D. ??t c? các câu trên ??u ?úng Câu 50: Trong Excel, c?u trúc hàm DB(cost; salvage; life; period; month) A. Th?i gian h?u d?ng c?a TSC? B. ?? l? trích kh?u hao C. ?? th? t? n?m kh?u hao D. ?? kh?u hao DocumentsPDFComplete Click Here & Upgrade Expanded Features Unlimited Pages

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfde_thi_he_thong_thong_tin_tai_chinh_ngan_hang_bo_de_thi_so_1.pdf
Tài liệu liên quan