Đề thi Hệ thống thông tin Tài chính - Ngân hàng - Bộ đề thi số 2

Câu 1: Trong Excel, có thể sử dụng hàm nào sau đây để tính giá trị tương lai của một khoản đầu tư khi lãi suất thay đổi:

A. PMT

B. IPMT

C. FVSCHEDULE

D. EFFECT

Câu 2: Trong Excel, cấu trúc hàm DDB(cost; salvage; life; period; factor), đối số factor

là:

A. Tỷ lệ trích khấu hao

B. Tỷ lệ khấu hao trích theo tháng

C. Tỷ lệ khấu hao trích theo năm

D. Tỷ lệ khấu hao trích theo kỳ

pdf10 trang | Chia sẻ: phuongt97 | Lượt xem: 391 | Lượt tải: 0download
Nội dung tài liệu Đề thi Hệ thống thông tin Tài chính - Ngân hàng - Bộ đề thi số 2, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Môn thi: H? Th?ng Thông Tin Tài Chính – Ngân Hàng Câu 1: Trong Excel, có th? s? d?ng hàm nào sau ?ây ?? tính giá tr? t??ng lai c?a m?t kho?n ??u t? khi lãi su?t thay ??i: A. PMT B. IPMT C. FVSCHEDULE D. EFFECT Câu 2: Trong Excel, c?u trúc hàm DDB(cost; salvage; life; period; factor), ??i s? factor là: A. ?? l? trích kh?u hao B. ?? l? kh?u hao trích theo tháng C. ?? l? kh?u hao trích theo n?m D. ?? l? kh?u hao trích theo k? Câu 3: Trong Excel, c?u trúc hàm DDB(cost; salvage; life; period; factor), ??i s? life là: A. Th?i h?n s? d?ng c?a TSC? B. Th?i gian còn l?i c?a TSC? C. Th?i gian h?u d?ng c?a TSC? D. Th?i gian còn l?i ??c tính c?a TSC? Câu 4: Trong Excel, c?u trúc hàm DDB(cost; salvage; life; period; factor), ??i s? period là: A. Th?i gian h?u d?ng c?a TSC? B. ?? l? trích kh?u hao C. ?? th? t? n?m kh?u hao D. ?? kh?u hao Câu 5: Trong Excel, ?? tính kh?u hao cho m?t TSC? s? d?ng ph??ng pháp s? d? gi?m ??n theo m?t m?c c????nh trong m?t kho?ng th?i gian xác ??nh có th? s? d?ng hàm: A. SLN B. DB C. DDB D. SYD Câu 6: Trong Excel, ?? tính kh?u hao TSC?, có th? s? d?ng hàm: DocumentsPDFComplete Click Here & Upgrade Expanded Features Unlimited Pages A. SLN B. NOMINAL C. EFFECT D. IPMT Câu 7: Trong Excel, có th? s? d?ng hàm nào sau ?ây ?? tính lãi su?t cho m?t kho?n vay: A. RATE B. NPV C. PMT D. IRR Câu 8: Trong Excel, c?u trúc hàm FV(rate; nper; pmt; pv; type), giá tr? c?a ??i s? nper là: A. Lãi su?t m?i k? B. ?? ti?n ph?i tr????u trong m?i k? C. Giá tr? t??ng lai c?a m?t kho?n ??u t? D. ??ng s? k? tính lãi Câu 9: Trong Excel, c?u trúc hàm PMT(rate; nper; pv; fv; type), giá tr? c?a ??i s? type là: A. ?? ti?n ph?i tr????u trong m?i k? B. ??ng s? k? tính lãi C. Lãi su?t m?i k? D. Hình th?c thanh toán Câu 10: Trong Excel, c?u trúc hàm RATE(nper; pmt; pv; fv; type), giá tr? c?a ??i s? type=1 là: A. Thanh toán gi?a k? B. Thanh toán ??u k? C. Thanh toán trong m?i k? D. Thanh toán cu?i m?i k? Câu 11: Trong Excel, có th? s? d?ng hàm nào sau ?ây ?? tính lãi su?t danh ngh?a hàng ??m cho m?t kho?n ??u t?: A. EFFECT B. NOMINAL C. PMT D. IPMT DocumentsPDFComplete Click Here & Upgrade Expanded Features Unlimited Pages Câu 12: Trong Excel, có th? s? d?ng hàm nào sau ?ây ?? tính lãi su?t th?c t? hàng n?m cho m?t kho?n ??u t?: A. PMT B. EFFECT C. SYD D. NOMINAL Câu 13: Trong Excel, c?u trúc hàm DB(cost; salvage; life; period; month), ??i s? cost là: A. Giá tr? hi?n th?i c?a TSC? sau khi ?ã kh?u hao B. Giá tr? còn l?i ??c tính c?a TSC? sau khi ?ã kh?u hao C. Giá tr? còn l?i c?a TSC? sau khi ?ã kh?u hao D. Nguyên giá TSC? Câu 14: Trong Excel, c?u trúc hàm ACCRINTM(issue; maturity; rate; par; basis), giá tr? ??a ??i s? maturity là: A. ?? ngày c? s? B. Ngày t?i h?n c?a ch?ng khoán C. Ngày phát hành c?a ch?ng khoán D. ?? su?t c?a cu?n phi?u Câu 15: Trong Excel, hàm nào sau ?ây có th?????c dùng ?? tính lãi su?t cho m?t ch?ng khoán ???c ??u t? h?t: A. ACCRINTM B. EFFECT C. INTRATE D. NPV Câu 16: Trong Excel, hàm nào sau ?ây có th?????c dùng ?? tính s? ti?n thu ???c vào ngày t?i h?n c?a m?t ch?ng khoán ???c ??u t? h?t: A. RECEIVED B. DISC C. INTRATE D. ACCRINTM Câu 17: Trong Excel, hàm nào sau ?ây có th?????c dùng ?? tính giá tr????u t? trong l?nh ??c ch?ng khoán: DocumentsPDFComplete Click Here & Upgrade Expanded Features Unlimited Pages A. INTRATE B. NOMINAL C. NPV D. EFFECT Câu 18: Trong Excel, c?u trúc hàm PV(rate; nper; pmt; fv; type), giá tr? c?a ??i s? fv là: A. ?? ti?n ph?i tr????u trong m?i k? B. Lãi su?t m?i k? C. ??ng s? k? tính lãi D. Giá tr? t??ng lai c?a m?t kho?n ??u t? Câu 19: Trong Excel, c?u trúc hàm PV: A. PV(rate; nper; pmt; pv; type) B. PV(rate; nper; pv; fv; type) C. PV(rate; nper; pmt; fv; type) D. PV(rate; nper; fv; pv; type) Câu 20: Trong Excel, có th? s? d?ng hàm nào sau ?ây ?? tính giá tr? hi?n t?i c?a m?t kho?n ??u t? theo t?ng k?: A. FVSCHEDULE B. PV C. EFFECT D. PMT Câu 21: Trong Excel, c?u trúc hàm FVSCHEDULE(principal; schedule), giá tr? c?a ??i ?? schedule là: A. Giá tr? t??ng lai c?a m?t kho?n ??u t? B. Dãy lãi su?t t?ng d?n C. ??t dãy lãi su?t ???c áp d?ng D. Giá tr? hi?n t?i c?a m?t kho?n ??u t? Câu 22: Trong Excel, c?u trúc hàm PMT(rate; nper; pv; fv; type), giá tr? c?a ??i s? type=0 là: A. Thanh toán gi?a k? B. Thanh toán ??u k? C. Thanh toán cu?i m?i k? D. Thanh toán trong m?i k? DocumentsPDFComplete Click Here & Upgrade Expanded Features Unlimited Pages Câu 23: Trong Excel, c?u trúc hàm FV: A. FV(rate; nper; pv; fv; type) B. FV(rate; nper; fv; pv; type) C. FV(rate; nper; pmt; pv; type) D. FV(rate; nper; pmt; fv; type) Câu 24: Trong Excel, c?u trúc hàm EFFECT(Nominal_rate; npery), giá tr? c?a ??i s? npery là: A. Lãi su?t B. ?? k? tính lãi trong n?m C. Lãi su?t th?c t? D. Lãi su?t danh ngh?a Câu 25: Trong Excel, c?u trúc hàm PMT(rate; nper; pv; fv; type), giá tr? c?a ??i s? pv là: A. ?? ti?n ph?i tr????u trong m?i k? B. ??ng s? k? tính lãi C. Lãi su?t m?i k? D. Giá tr? hi?n t?i c?a kho?n ??u t? Câu 26: Trong Excel, c?u trúc hàm IPMT(rate; per; nper; pv; fv; type), giá tr? c?a ??i s? type=0 là: A. Thanh toán cu?i m?i k? B. Thanh toán gi?a k? C. Thanh toán ??u k? D. Thanh toán trong m?i k? Câu 27: Trong Excel, có th? s? d?ng hàm nào sau ?ây ?? tính lãi su?t th?c t? hàng n?m cho m?t kho?n ??u t?: A. PV B. PMT C. EFFECT D. NOMINAL Câu 28: Trong Excel, c?u trúc hàm ACCRINTM(issue; maturity; rate; par; basis), giá tr? ??a ??i s? issue là: A. Ngày phát hành c?a ch?ng khoán DocumentsPDFComplete Click Here & Upgrade Expanded Features Unlimited Pages B. Giá tr? m?i cu?n phi?u C. Ngày t?i h?n c?a ch?ng khoán D. ?? su?t c?a cu?n phi?u Câu 29: Trong Excel, có th? s? d?ng hàm nào sau ?ây ????ánh giá hi?u qu? v?n ??u t? trên dòng ti?n: A. NOMINAL B. FV C. EFFECT D. DDB Câu 30: Trong Excel, có th? s? d?ng hàm nào sau ?ây ?? tính lãi su?t th?c t? hàng n?m cho m?t kho?n ??u t?: A. NOMINAL B. EFFECT C. SLN D. PMT Câu 31: Trong bài toán mua hàng tr? góp, ?? xác ??nh ph?n lãi ph?i tr? trong m?i k?. Anh/ch? s? d?ng hàm nào sau ?ây: A. IPMT B. PMT C. PV D. PPMT Câu 32: Trong Excel, c?u trúc hàm NPV(rate; value1; value2,,value n), giá tr? c?a ??i ?? rate là: A. Lãi su?t hàng tháng B. ?? su?t chi?t kh?u C. Lãi su?t c????nh D. Lãi su?t m?i k? Câu 33: Trong Excel, c?u trúc hàm DB(cost; salvage; life; period, month), ??i s? salvage là: A. Giá tr? hi?n th?i c?a TSC? sau khi ?ã kh?u hao B. Giá tr? ban ??u c?a TSC? C. Giá tr? còn l?i ??c tính c?a TSC? sau khi ?ã kh?u hao DocumentsPDFComplete Click Here & Upgrade Expanded Features Unlimited Pages D. Giá tr? còn l?i c?a TSC? sau khi ?ã kh?u hao Câu 34: Trong Excel, c?u trúc hàm IPMT(rate; per; nper; pv; fv; type), giá tr? c?a ??i s? rate là: A. Lãi su?t c????nh B. Lãi su?t cu?i k? C. Lãi su?t trong k? D. Lãi su?t ??u k? Câu 35: Trong Excel, c?u trúc hàm RATE(nper; pmt; pv; fv; type), giá tr? c?a ??i s? fv là: A. Giá tr? hi?n t?i c?a kho?n ??u t? B. ?? ti?n ph?i tr? khi ??n k? thanh toán C. Kho?ng ti?n vay hi?n t?i D. Kho?n ti?n còn l?i khi ??n k? thanh toán Câu 36: Trong Excel, hàm nào sau ?ây có th?????c dùng ?? tính giá tr????u t? trong l?nh ??c ch?ng khoán: A. DISC B. INTRATE C. RECEIVED D. EFFECT Câu 37: Trong Excel, có th? s? d?ng hàm nào sau ?ây ?? tính lãi su?t th?c t? hàng n?m cho m?t kho?n ??u t?: A. PMT B. NOMINAL C. EFFECT D. IPMT Câu 38: Trong Excel, c?u trúc hàm DDB(cost; salvage; life; period; factor), ??i s? cost là: A. Giá tr? ban ??u c?a TSC? B. Giá tr? hi?n th?i c?a TSC? C. Giá tr? còn l?i c?a TSC? D. Giá tr? còn l?i ??c tính c?a TSC? DocumentsPDFComplete Click Here & Upgrade Expanded Features Unlimited Pages Câu 39: Trong Excel, c?u trúc hàm PV: A. PV(rate; nper; fv; pmt; type) B. PV(rate; nper; pmt; fv; type) C. PV(rate; nper; pv; pmt; type) D. PV(rate; nper; fv; ppmt; type) Câu 40: Trong Excel, có th? s? d?ng hàm nào sau ?ây ?? tính giá tr? t??ng lai c?a m?t kho?n ??u t? có lãi su?t c????nh tr? theo k? ho?c g?i thêm vào: A. FV B. IPMT C. PMT D. FVSCHEDULE Câu 41: Trong Excel, có th? s? d?ng hàm nào sau ?ây ?? tính lãi su?t cho m?t kho?n vay: A. NPV B. IRR C. FVSCHEDULE D. RATE Câu 42: Trong Excel, c?u trúc hàm IPMT(rate; per; nper; pv; fv; type), giá tr? c?a ??i s? nper là: A. ??ng s? n?m thanh toán B. ?? th? t? n?m kh?u hao C. ??ng s? l?n thanh toán D. ??ng th?i gian c?n tính lãi Câu 43: Trong Excel, c?u trúc hàm SYD(cost; salvage; life; per), ??i s? cost là: A. Giá tr? còn l?i ??c tính c?a TSC? sau khi ?ã kh?u hao B. Giá tr? ban ??u c?a TSC? C. Giá tr? còn l?i c?a TSC? sau khi ?ã kh?u hao D. Giá tr? hi?n th?i c?a TSC? sau khi ?ã kh?u hao Câu 44: Trong Excel, có th? s? d?ng hàm nào sau ?ây ?? tính kho?n lãi ph?i tr? trong ??t kho?n th?i gian cho m?t kho?n ??u t? có lãi su?t c????nh tr? theo ??nh k? c????nh: A. PMT B. FVSCHEDULE DocumentsPDFComplete Click Here & Upgrade Expanded Features Unlimited Pages C. IPMT D. PV Câu 45: Trong Excel, c?u trúc hàm DDB: A. DDB(cost; salvage; life; period; factor) B. DDB(cost; salvage; life; per) C. DDB(cost; salvage; life; period; month) D. DDB(cost; salvage; life) Câu 46: Trong Excel, có th? s? d?ng hàm nào sau ?ây ????ánh giá hi?u qu? v?n ?àu t? trên dòng ti?n: A. NOMINAL B. EFFECT C. DDB D. PV Câu 47: Trong Excel, có th? s? d?ng hàm nào sau ?ây ?? tính lãi su?t th?c t? hàng n?m cho m?t kho?n ??u t?: A. EFFECT B. PMT C. NOMINAL D. DDB Câu 48: Trong Excel, c?u trúc hàm DB: A. DB(cost; salvage; life) B. DB(cost; salvage; life; period; month) C. DB(cost; salvage; life; period; factor) D. DB(cost; salvage; life; per) Câu 49: Trong Excel, c?u trúc hàm DB(cost; salvage; life; period; month), ??i s? cost là: A. Giá tr? còn l?i c?a TSC? B. Giá tr? còn l?i ??c tính c?a TSC? C. Giá tr? hi?n th?i c?a TSC? D. Giá tr? ban ??u c?a TSC? Câu 50: Trong Execl, c?u trúc hàm SLN(cost; salvage; life), ??i s? cost là: DocumentsPDFComplete Click Here & Upgrade Expanded Features Unlimited Pages A. Giá tr? còn l?i c?a TSC? sau khi ?ã kh?u hao B. Nguyên giá TSC? C. Giá tr? còn l?i ??c tính c?a TSC? sau khi ?ã kh?u hao D. Giá tr? hi?n th?i c?a TSC? sau khi ?ã kh?u hao DocumentsPDFComplete Click Here & Upgrade Expanded Features Unlimited Pages

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfde_thi_he_thong_thong_tin_tai_chinh_ngan_hang_bo_de_thi_so_2.pdf
Tài liệu liên quan