Đồ án Chương trình Xây dựng diễn đàn trên mạng

Bây giờ em xin đi vào vấn đề, báo cáo của em hôm nay bao gồm 6 phần:

-Đặt vấn đề

-Các công cụ trợ giúp

-Phân tích chương trình

-Phân tích thiết kế hệ thống

-Xây dựng chương trình

-Kết luận và đánh giá kết quả

Đầu tiên em muốn giới thiệu tổng quan về chương trình của em. Như tất cả chúng ta đều biết, nếu ai đã từng sử dụng Internet chắc sẽ không ít lần nghe hoặc sử dụng dịch vụ nhóm thảo luận trên Internet (NewsGroup), đây là dịch vụ khá phổ biến hiện nay. Khi ta gặp một vấn đề thắc mắc, hoặc đang tìm kiếm một thông tin gì đó, thì NewsGroup sẽ là người trợ giúp đắc lực cho chúng ta. Dịch vụ này cho phép người dùng gửi lên mạng Internet những câu hỏi hoặc những thắc mắc của mình, sau đó nếu một người nào đó, ở đâu đó trên thế giới cũng tham gia vào nhóm thảo luận đó nếu họ đọc được được mẩu tin của chúng ta và biết về thông tin về vấn đề đó họ sẽ trả lời cho ta và ngược lại ta cũng có thể trở thành một người trả lời.

Tác dụng lớn nhất của Diễn đàn trên web là mọi người khi tham gia vào mạng có thể đặt ra một vấn đề gì đó theo một chủ đề nhất định để có thể nhận được câu trả lời của nhiều người trên toàn thế giới.

Và hướng xây dựng chương trình của em là: Khi nói đến diễn đàn mọi người liên tưởng đến ngay đến các cuộc bàn luận, phân tích về một vấn đề gì đó của một nhóm người nào đó. Trong diễn đàn mọi người đưa ra ý kiến của mình, các câu hỏi của mình để mọi người tham gia phân tích tìm câu trả lời, đó là diễn đàn trong cuộc sống hằng ngày chỉ diễn ra trong nội bộ một nhóm người.

Ngày nay, với sự phát triển của mạng Internet ý tưởng đưa các cuộc nói chuyện, bàn luận xung quanh một vấn đề gì đó cũng được đưa lên mạng. Như vậy, khi tham gia diễn đàn trên mạng các thành viên không cần phải tập trung tại một địa điểm nào đó mà chỉ cần ngồi tại nhà cùng với chiếc máy tính và tham gia vào mạng là có thể tham gia được diễn đàn. ưu điểm của phương pháp này là ở chổ sẽ có nhiều người và rất nhiều nơi trên thế giới tham gia vào diễn đàn và vấn đề đặt ra trên diễn đàn chắc chắn sẽ mau chóng được giải thích.

Diễn đàn trên web là một chương trình ứng dụng được xây dựng dưới dạng các trang web. Với web, mọi người sử dụng có thể truy xuất đến các trang ứng dụng này để trao đổi thông tin với người khác.

Do chương trình xây dựng trên web có trao đổi thông tin giữa các người sử dụng với nhau nên các trang web của ứng dụng nhất thiết phải là các trang web có nội dung động. Trong những năm gần đây để xây dựng các trang web động người ta thường hay sử dụng các ngôn ngữ như: VBScript, Jscript, ASP. Ngoài ra các trang web cho phép người sử dụng trao đổi thông tin với nhau nên phải có một cơ sở dữ liệu để lưu trữ các thông tin mà người sử dụng trao đổi với nhau.

 

doc25 trang | Chia sẻ: hungpv | Lượt xem: 1946 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem trước 20 trang nội dung tài liệu Đồ án Chương trình Xây dựng diễn đàn trên mạng, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
BAÙO CAÙO TOÁT NGHIEÄP - Thöa caùc thaày coâ giaùo trong hoäi ñoàng baûo veä - Thöa caùc thaày coâ, vaø caùc baïn Hoâm nay em xin ñöôïc trình baøy tôùi hoäi ñoàng baûo veä ñoà aùn cuûa em trong ñôït thöïc taäp toát nghieäp naøy ñoù laø ñoà aùn “ Xaây döïng dieãn ñaøn treân maïng”. Sau thôøi gian thöïc taäp thì ñoà aùn cuûa em cuõng ñöôïc hoaøn thaønh, ñaàu tieân em xin ñöôïc caûm ôn taát caû caùc thaày coâ giaùo ñaõ daïy em trong suoát quaù trình hoïc taäp cuûa em trong tröôøng ñaïi hoïc, taát caû caùc baïn vaø ñaëc bieâït laø thaày Ñoã Nhö An ñaõ höôùng daãn em trong quaù trình thöïc taäp. Baây giôø em xin ñi vaøo vaán ñeà, baùo caùo cuûa em hoâm nay bao goàm 6 phaàn: Ñaët vaán ñeà Caùc coâng cuï trôï giuùp Phaân tích chöông trình Phaân tích thieát keá heä thoáng Xaây döïng chöông trình Keát luaän vaø ñaùnh giaù keát quaû Ñaàu tieân em muoán giôùi thieäu toång quan veà chöông trình cuûa em. Nhö taát caû chuùng ta ñeàu bieát, neáu ai ñaõ töøng söû duïng Internet chaéc seõ khoâng ít laàn nghe hoaëc söû duïng dòch vuï nhoùm thaûo luaän treân Internet (NewsGroup), ñaây laø dòch vuï khaù phoå bieán hieän nay. Khi ta gaëp moät vaán ñeà thaéc maéc, hoaëc ñang tìm kieám moät thoâng tin gì ñoù, thì NewsGroup seõ laø ngöôøi trôï giuùp ñaéc löïc cho chuùng ta. Dòch vuï naøy cho pheùp ngöôøi duøng göûi leân maïng Internet nhöõng caâu hoûi hoaëc nhöõng thaéc maéc cuûa mình, sau ñoù neáu moät ngöôøi naøo ñoù, ôû ñaâu ñoù treân theá giôùi cuõng tham gia vaøo nhoùm thaûo luaän ñoù neáu hoï ñoïc ñöôïc ñöôïc maåu tin cuûa chuùng ta vaø bieát veà thoâng tin veà vaán ñeà ñoù hoï seõ traû lôøi cho ta vaø ngöôïc laïi ta cuõng coù theå trôû thaønh moät ngöôøi traû lôøi. Taùc duïng lôùn nhaát cuûa Dieãn ñaøn treân web laø moïi ngöôøi khi tham gia vaøo maïng coù theå ñaët ra moät vaán ñeà gì ñoù theo moät chuû ñeà nhaát ñònh ñeå coù theå nhaän ñöôïc caâu traû lôøi cuûa nhieàu ngöôøi treân toaøn theá giôùi. Vaø höôùng xaây döïng chöông trình cuûa em laø: Khi noùi ñeán dieãn ñaøn moïi ngöôøi lieân töôûng ñeán ngay ñeán caùc cuoäc baøn luaän, phaân tích veà moät vaán ñeà gì ñoù cuûa moät nhoùm ngöôøi naøo ñoù. Trong dieãn ñaøn moïi ngöôøi ñöa ra yù kieán cuûa mình, caùc caâu hoûi cuûa mình ñeå moïi ngöôøi tham gia phaân tích tìm caâu traû lôøi, ñoù laø dieãn ñaøn trong cuoäc soáng haèng ngaøy chæ dieãn ra trong noäi boä moät nhoùm ngöôøi. Ngaøy nay, vôùi söï phaùt trieån cuûa maïng Internet yù töôûng ñöa caùc cuoäc noùi chuyeän, baøn luaän xung quanh moät vaán ñeà gì ñoù cuõng ñöôïc ñöa leân maïng. Nhö vaäy, khi tham gia dieãn ñaøn treân maïng caùc thaønh vieân khoâng caàn phaûi taäp trung taïi moät ñòa ñieåm naøo ñoù maø chæ caàn ngoài taïi nhaø cuøng vôùi chieác maùy tính vaø tham gia vaøo maïng laø coù theå tham gia ñöôïc dieãn ñaøn. öu ñieåm cuûa phöông phaùp naøy laø ôû choå seõ coù nhieàu ngöôøi vaø raát nhieàu nôi treân theá giôùi tham gia vaøo dieãn ñaøn vaø vaán ñeà ñaët ra treân dieãn ñaøn chaéc chaén seõ mau choùng ñöôïc giaûi thích. Dieãn ñaøn treân web laø moät chöông trình öùng duïng ñöôïc xaây döïng döôùi daïng caùc trang web. Vôùi web, moïi ngöôøi söû duïng coù theå truy xuaát ñeán caùc trang öùng duïng naøy ñeå trao ñoåi thoâng tin vôùi ngöôøi khaùc. Do chöông trình xaây döïng treân web coù trao ñoåi thoâng tin giöõa caùc ngöôøi söû duïng vôùi nhau neân caùc trang web cuûa öùng duïng nhaát thieát phaûi laø caùc trang web coù noäi dung ñoäng. Trong nhöõng naêm gaàn ñaây ñeå xaây döïng caùc trang web ñoäng ngöôøi ta thöôøng hay söû duïng caùc ngoân ngöõ nhö: VBScript, Jscript, ASP. Ngoaøi ra caùc trang web cho pheùp ngöôøi söû duïng trao ñoåi thoâng tin vôùi nhau neân phaûi coù moät cô sôû döõ lieäu ñeå löu tröõ caùc thoâng tin maø ngöôøi söû duïng trao ñoåi vôùi nhau. Vaø ñaây laø moät soá coâng cuï trôï giuùp Moâi tröôøng laøm vieäc cuûa öùng duïng: - PWS (Personal Web Server) - Cô sôû döõ lieäu: Microsoft Access 98 - Chuaån keát noái: ODBC Web Server laø moät chöông trình öùng duïng. Treân web server chöùa nhöõng site maø caùc maùy con coù theå truy xuaát ñeán caùc site naøy. Thoâng thöôøng treân maùy coù heä ñieàu haønh Windows 98 thì web server laø Personal Web Server, treân maùy WindowsNT Server thì duøng phaàn meàm IIS 4.0. Veà cô sôû döõ lieäu, caùc öùng duïng thöïc teá hieän nay ngöôøi ta thöôøng hay söû duïng SQL Server. Nhöng trong chöông trình ta chæ duøng cô sôû döõ lieäu ñeå löu tröõ thoâng tin vaøo caùc baûng neân vieäc choïn SQL Server hay MS Access laø khoâng quan troïng. Veà chuaån ODBC, ODBC laø vieát taét cuûa Open Database Connectivity (heä thoáng keát noái CSDL môû). ODBC ñöôïc coi nhö laø moät giao thöùc chuaån ñeå giao tieáp giöõa chöông trình öùng duïng vôùi heä thoáng caùc baûng cuûa cô sôû döõ lieäu. Caùc coâng cuï laäp trình - Jscript: Jscript ñöôïc phaùt trieån bôûi Microsoft nhaèn laøm taêng tính naêng cho trình duyeät Internet Explorer. - Vbscript: Vbscript cuõng do Microsoft phaùt trieån. Cuõng nhö Jscript, Vbscript ñöôïc cheøn vaøo trang web ñeå laøm taêng theâm tính naêng töông taùc cho trang web. - ASP: Microsoft Active Server Page (ASP) laø moät moâi tröôøng kòch baûn treân maùy chuû duøng ñeå taïo ra nhöõng öùng duïng Web ñoäng vaø coù töông taùc. ASP coù moät taäp caùc ñoái töôïng coù saün vôùi nhieàu tính naêng phong phuù, khaû naêng hoã trôï VBScript vaø JScript cuøng vôùi moät soá thaønh phaàn ActiveX khaùc keøm theo. - Visual Inter Dev: Visual InterDev laø moät phaàn meàm ñöôïc phaùt trieån bôûi Microsoft. Ñaây laø moät phaàn meàm coù hoã trôï cho laäp trình thieát keá web ñaëc bieät phaàn meàm coù cho pheùp ngöôøi laäp trình coù theå nhìn thaáy tröïc tieáp trang web cuûa mình ñang thieát keá. Visual InterDev hoã trôï raát maïnh cho vieäc laäp trình caùc trang web coù töông taùc. - DHTML: Laø söï keát hôïp giöõa caùc thuoäc tính cuûa HTML, JavaScript vaø Vbscript. Sau khi ñaõ trình baøy nhöõng khaùi nieäm cô baûn cuõng nhö nhöõng coâng cuï trôï giuùp ñeå xaây döïng ñeà aùn naøy thì baây giôø em xin ñöôïc phaân tích chöông trình: Phaân tích chöông trình bao goàm : Ñaàu tieân laø toång quaùt veà chöùc naêng: Bao goàm - Göûi baøi leân dieãn ñaøn. - Xem baøi ñaõ ñöôïc göûi theo caùc chuû ñeà khaùc nhau - Traû lôøi baøi ñaõ ñöôïc göûi - Tìm kieám moät baøi - Ñaêng kyù trôû thaønh thaønh vieân cuûa dieãn ñaøn - Ñaùnh daáu baøi öa thích - Xoaù caùc baøi ñaõ coù treân dieãn ñaøn - Theâm ngöôøi söû duïng - Xoaù ngöôøi söû duïng - Theâm chuû ñeà cho dieãn ñaøn - Xoaù chuû ñeà. Caùc vaán ñeà khi quyeát caùc chöùc naêng naøy laø: Thieát keá toång quaùt öùng duïng: nhaèm giuùp ngöôøi laäp trình deã phaùt trieån öùng duïng moät caùch coù toå chöùc, ñuùng höôùng, ñuùng yeâu caàu ñaõ ñeà ra. Thieát keá cô sôû döõ lieäu: ñaây laø phaàn quan troïng, coù lieân quan ñeán tính toái öu cuûa heä thoáng. Xaây döïng giao dieän: taïo ñieàu kieän thuaän lôïi cho ngöôøi söû duïng khi göûi caùc yeâu caàu cuûa mình ñeán web server. Vieát caùc trang web ñeå thöïc hieän caùc chöùc naêng cuûa chöông trình: döïa vaøo ASP vaø caùc ngoân ngöõ script ñeå taïo ra nhöõng modul cho chöông trình. Kieåm tra, söûa loãi chöông trình SÔ ÑOÀ QUI TRÌNH HOAÏT ÑOÄNG CUÛA CAÙC TRANG TRONG ÖÙNG DUÏNG WEB FORUM Cuï theå qui trình hoaït ñoäng nhö sau: - Qui trình göûi vaø xem baøi: Trang ñaàu tieân seõ laø trang hieån thò danh saùch caùc baøi ñöôïc göûi döôùi daïng caùc sieâu lieân keát. Ngöôøi söû duïng muoán xem noäi dung cuûa moät baøi naøo ñoù thì kích vaøo tieâu ñeà cuûa baøi. ôû trang xem noäi dung ngöôøi söû duïng coù theå traû lôøi cho baøi coù noäi dung vöøa ñoïc. Ngoaøi ra ngöôøi söû duïng coù theå göûi moät baøi môùi. - Qui trình tìm kieám baøi: Khi ngöôøi söû duïng muoán tìm kieám moät baøi naøo ñoù, seõ coù moät trang tìm kieám vaø ôû trang tìm kieám + Tìm kieám theo chuû ñeà cuûa baøi göûi + Tìm kieám theo noäi dung cuûa baøi göûi + Tìm kieám nhöõng baøi trong moät khoaûng thôøi gian giôùi haïn naøo ñoù - Qui trình ñaêng kyù vaø login cuûa ngöôøi söû duïng, ghi nhôù baøi: Ñeå trôû thaønh moät thaønh vieân cuûa dieãn ñaøn, ngöôøi söû duïng phaûi ñaêng kyù moät account vaø seõ ñöôïc heä thoáng caáp moät teân truy nhaäp vaø maät khaåu rieâng cho ngöôøi ñoù. Khi yeâu caàu ñöôïc ñaêng kyù, moät trang ñaêng kyù bao goàm caùc oâ ñeå nhaäp thoâng tin ñöôïc hieän ra, ngöôøi söû duïng seõ nhaäp caùc thoâng tin vaøo caùc oâ naøy vaø göûi ñi, neáu ñöôïc heä thoáng chaáp nhaän thì ngöôøi ñaêng kyù seõ nhaän ñöôïc moät thoâng baùo chuùc möøng thaønh coâng, neáu khoâng thaønh coâng heä thoáng seõ thoâng baùo loãi vaø hieän ra laïi trang ñaêng kyù cho ngöôøi söû duïng söûa laïi caùc thoâng tin ñaêng kyù cho phuø hôïp. Khi ñaõ trôû thaønh moät thaønh vieân cuûa dieãn ñaøn ngöôøi söû duïng ngoaøi vieäc coù theå söû duïng caùc trang gioáng nhö moät ngöôøi söû duïng bình thöôøng coøn coù theå ñaùnh daáu nhöõng baøi maø mình öa thích. - Qui trình hoaït ñoäng cuûa ngöôøi quaûn lyù: Ñeå forum hoaït ñoäng toát caàn phaûi coù moät ngöôøi quaûn lyù, chöùc naêng cuûa ngöôøi quaûn lyù bao goàm: + Xoaù baøi + Theâm ngöôøi söû duïng, xoùa ngöôøi söû duïng + Theâm chuû ñeà, xoùa chuû ñeà Vaø em xin tieáp tuïc ñöôïc trình baøy phaàn phaân tích thieát keá heä thoáng cuûa chöông trình Nhö ñaõ noùi trong phaàn giôùi thieäu toång quan veà hoaït ñoäng cuûa dieãn ñaøn, ngöôøi söû duïng khi göûi moät baøi leân dieãn ñaøn thì caùc thaønh phaàn cuûa moät baøi göûi: thoâng tin veà ngöôøi göûi, tieâu ñeà baøi göûi, noäi dung... ñeàu phaûi ñöôïc löu tröõ trong cô sôû döõ lieäu treân maùy chuû. Thoâng thöôøng ngöôøi ta thöôøng duøng caùc moâ hình cô sôû döõ lieäu quan heä ñeå chöùa caùc thoâng tin veà baøi göûi nhö SQL Server hay MS Access. Trong ñoà aùn naøy em choïn cô sôû döõ lieäu laø Access ñeå löu caùc thoâng tin veà baøi göûi. Do coù lieân quan nhieàu ñeán cô sôû döõ lieäu, ñoàng thôøi caùc thoâng tin cuûa baøi göûi ñoøi hoûi phaûi ñöôïc toå chöùc moät caùch hôïp lyù vaø chaët cheõ neân trong phaàn naøy chuû yeáu trình baøy veà phaàn phaân tích vaø thieát keá heä thoáng. Nhöõng thoâng tin caàn quaûn lyù treân cô sôû döõ lieäu Thoâng tin caùc baøi maø ngöôøi söû duïng göûi leân dieãn ñaøn, moãi baøi phaûi coù maõ rieâng, caáp cuûa baøi ñoù, noäi dung cuûa baøi laø gì. Thoâng tin veà ngöôøi duøng, khi ngöôøi söû duïng ñaêng kyù thì caùc thoâng tin veà ngöôøi söû duïng nhö: teân truy nhaäp, maät khaåu, caáp cuûa ngöôøi söû duïng (caáp Admin vaø caáp User) phaûi ñöôïc löu tröõ treân cô sôû döõ lieäu. Noäi dung cuûa baøi sau khi göûi seõ ñöôïc taùch ra thaønh caùc töø khoaù, caùc töø khoaù naøy seõ taïo neân caùc baûng chæ muïc duøng cho muïc ñích tìm kieám thoâng tin veà caùc baøi göûi ñaõ göûi leân dieãn ñaøn. Do vaäy caùc töø khoaù, caùc chæ muïc cuõng phaûi ñöôïc löu giöõ. Quaûn lyù caùc chuû ñeà cuûa baøi göûi, caùc chuû ñeà naøy do ngöôøi quaûn lyù dieãn ñaøn qui ñònh vaø coù theå theâm bôùt. Quaûn lyù caùc thoâng tin ghi nhôù baøi cuûa taát caû caùc thoâng tin veà ngöôøi söû duïng: hoï teân, e-mail... Vaø ñaây laø moâ hình Sô ñoà doøng döõ lieäu SÔ ÑOÀ DOØNG DÖÕ LIEÄU DFD Qua sô ñoà doøng döõ lieäu ta thu thaäp ñöôïc : a. Döõ lieäu veà baøi göûi Moãi baøi göûi bao goàm caùc thuoäc tính nhö sau: - Maõ baøi göûi - Caáp cuûa baøi göûi - Maõ baøi cha (neáu laø baøi môùi tröôøng naøy coù giaù trò laø 0, baøi traû lôøi tröôøng naøy chöùa maõ baøi cuûa baøi ñöôïc noù traû lôøi) - Thöù töï - Thuoäc chuû ñeà naøo - Tieâu ñeà cuûa baøi vieát - Hoï teân ngöôøi göûi - Ñòa chæ mail cuûa ngöôøi göûi - Ngaøy giôø göûi - Noäi dung cuûa baøi göûi. b. Döõ lieäu veà ngöôøi söû duïng Moãi ngöôøi söû duïng khi ñaêng kyù seõ coù nhöõng thuoäc tính sau: - Maõ ngöôøi söû duïng - Teân truy nhaäp - Maät khaåu - Quyeàn truy caäp (Admin hay User) - Ñòa chæ Email c. Döõ lieäu veà chuû ñeà cuûa caùc baøi göûi Caùc chuû ñeà cuûa caùc baøi treân web forum coù caùc thuoäc tính sau: - Maõ chuû ñeà - Teân chuû ñeà Töø ñoù ta xaây döïng Moâ Hình Quan Nieäm Döõ Lieäu: Vaø sau ñaây laø phaàn XAÂY DÖÏNG CHÖÔNG TRÌNH Phaàn naøy goàm hai phaàn chính: Phaàn 1: Phaân tích caùc chöùc naêng chung nhö thuaät toaùn quaûn lyù caùc baøi nhö theá naøo, traät töï caùch hieån thò thoâng tin veà caùc baøi leân web. Phaàn 2: Ñi saâu vaøo caùch vieát caùc trang theo yeâu caàu cuûa ngöôøi söû duïng: ví duï caùc trang ñaùp öùng yeâu caàu cuûa ngöôøi quaûn lyù, cuûa ngöôøi söû duïng Ñaàu tieân em xin trình baøy vieäc quaûn lyù caùc baøi gôûi leân dieãn ñaøn: Taát caû caùc baøi vieát göûi leân dieãn ñaøn ñeàu coù ñaëc ñieåm chung gioáng nhau nhö sau: - Thuoäc veà moät chuû ñeà naøo ñoù - Coù theå laø caâu hoûi hoaëc laø caâu traû lôøi cho moät vaán ñeà naøo ñoù. Vaäy ñeå quaûn lyù caùc baøi vieát treân dieãn ñaøn ta phaûi bieát: - Baøi ñoù thuoäc chuû ñeà naøo - Phaûi phaân bieät ñöôïc ñaâu laø caâu hoûi ñaâu laø caâu traû lôøi - Neáu laø caâu traû lôøi thì phaûi bieát traû lôøi cho baøi naøo Ñeå deã hình dung caùch quaûn lyù caùc baøi vieát treân dieãn ñaøn ta ñöa ra ví duï sau: Giaû söû ta ñaõ coù caùc baøi göûi coù maõ baøi töø: 1 ñeán 8 trong ñoù coù caû caùc caâu hoûi vaø caâu traû lôøi. Khi tham gia vaøo dieãn ñaøn, muoán xem caùc baøi ñaõ göûi chuùng ta seõ thaáy xuaát hieän moät trang troâng gioáng nhö hình sau: Nhö ñaõ thaáy trong hình, moät baøi vieát ñöôïc hieån hieän leân trang web bao goàm caùc thoâng tin veà: tieâu ñeà cuûa baøi vieát, ngöôøi göûi, ngaøy giôø göûi. Tieâu ñeà ñöôïc hieån thò döôùi daïng moät sieâu lieân keát vaø khi ngöôøi söû duïng nhaép vaøo ñaây seõ xem ñöôïc noäi dung cuûa baøi vieát. Vaø caùc baøi vieát seõ ñöôïc löu tröõ trong cô sôû döõ lieäu nhö sau: Maõbaøi Caápbaøi Baøicha Thöùtöï Tieâuñeà Chuûñeà Ngöôøigöi Noäidung ...  1 1 0 1 ... ... ... ... ...  2 1 0 1 ... ... ... ... ...  3 2 2 1 ... ... ... ...  4 2 2 2 ... ... ... ...  5 3 3 1 ... ... ... ...  6 4 5 1 ... ... ... ...  7 1 0 1 ... ... ... ...  8 2 7 1 ... ... ... ...  Caáp cuûa baøi vieát Ñeå coù theå quaûn lyù ñöôïc baøi vieát göûi leân dieãn ñaøn thì moãi moät baøi ñöôïc göûi seõ ñöôïc gaùn cho moät maõ soá, nhöng ñeå coù theå quaûn lyù theo kieåu phaân caáp giöõa baøi cha, baøi con thì phaûi coù theâm moät tröôøng phaân baøi ra thaønh caùc caáp khaùc nhau. Caáp cuûa baøi phaûi tuaân theo qui taéc sau ñaây: - Baøi ñöôïc göûi laàn ñaàu tieân khoâng traû lôøi cho baøi naøo caû seõ laø caáp 1 - Caùc baøi traû lôøi cho baøi caáp 1 seõ coù caáp laø 2 - Baøi traû lôøi cho baøi caáp 2 seõ coù caáp laø 3... Löu tröõ maõ baøi cha Ñaây laø caùch ñi keøm vôùi caùch xaùc ñònh caáp baøi ñeå xem baøi naøo laø baøi cha, baøi naøo laø baøi con vaø baøi con ñoù thuoäc veà baøi cha naøo. Tröôøng baøi cha ñöôïc toå chöùc theo caùch: - Neáu laø baøi göûi ñaàu tieân, khoâng traû lôøi cho moät baøi naøo caû thì giaù trò cuûa tröôøng naøy baèng 0 - Neáu laø baøi traû lôøi thì giaù trò cuûa tröôøng naøy laø soá maõ baøi cuûa baøi cha (baøi maø noù traû lôøi). Ví duï: Nhìn vaøo trong baûng sau ta coù theå thaáy ñöôïc qui luaät toå chöùc tröôøng baøi cha nhö theá naøo. Baøi 1, 2, 7 laø caùc caâu hoûi, baøi ñaàu tieân. Baøi 3, 4 laø baøi traû lôøi cuûa baøi 2, 5 laø baøi traû lôøi cuûa baøi 3... Caùch toå chöùc tröôøng thöù töï Ñeå giuùp cho vieäc xaùc ñònh thöù töï cuûa caùc baøi göûi leân dieãn ñaøn. Ñöôïc toå chöùc theo luaät sau: caâu hoûi (khoâng traû lôøi cho baøi naøo caû) coù thöù töï baèng 1. Caâu traû lôøi cho moät baøi theo luaät sau: - Neáu coù moät caâu traû lôøi thì thöù töï cuûa caâu traû lôøi baèng 1 - Neáu coù töø hai caâu traû lôøi cho moät baøi (hai caâu traû lôøi coù caáp baøi baèng nhau) thì baøi traû lôøi thöù nhaát cuõng coù giaù trò thöù töï baèng 1, baøi traû lôøi thöù hai seõ coù thöù töï baèng 2... Chuùng ta seõ thaáy ñöôïc taùc duïng cuûa tröôøng naøy moät caùch roõ reät laø khi in danh saùch caùc baøi theo qui luaät caây thö muïc. Hieån thò baøi theo qui luaät caây thö muïc Vôùi caùch quaûn lyù treân ta coù theå vieát nhöõng ñoaïn chöông trình cho pheùp hieån thò caùc baøi vieát theo luaät hieån thò cuûa moät caây thö muïc, töùc laø baøi con hieån thò ngay sau döôùi baøi cha. Hình veõ sau hieån thò taát caû caùc baøi trong baûng treân. Trong hình treân, ñaàu tieân baøi caáp 1 seõ ñöôïc hieån thò ñaàu tieân, sau ñoù laø caùc caáp lôùn hôn nhöng phaûi laø baøi con cuûa baøi ñaõ hieån thò. Ví duï baøi 7 coù moät baøi con laø baøi 8. Töông töï cho caùc baøi khaùc. Trong caùc hieån thò treân ta thaáy baøi baøi 2 coù taát caû 4 baøi traû lôøi, trong ñoù coù hai baøi traû lôøi cuøng caáp laø 3 vaø 4, nhö vaäy tröôøng thöù töï cuûa chuùng khaùc nhau ñeå coù theå in ra ñöôïc ñuùng traät töï (in ngang haøng vôùi baøi 3). Tieáp theo em xin trình baøy vieäc xaây döïng trang web döïa vaøo yeâu caàu ngöôøi söû duïng 1. Xem baøi: Ñeå xem ñöôïc noäi dung moät baøi caàn phaûi bieát baøi ñoù thuoäc chuû ñeà naøo vaø coù maõ soá baèng bao nhieâu. Do vaäy, khi moät ngöôøi tham gia vaøo dieãn ñaøn thì trang ñaàu tieân maø ngöôøi söû duïng nhìn thaáy laø moät danh saùch caùc chuû ñeà cuûa dieãn ñaøn. Thuaät toaùn hieån thò danh saùch caùc baøi theo chuû ñeà 2. Xem noäi dung moät baøi: Ñeå xem noäi dung moät baøi, ngöôøi söû duïng nhaép vaøo lieân keát cuûa baøi ñöôïc hieån thò, ví duï nhaép vaøo lieân keát “Hay dung len” seõ ñoïc ñöôïc noäi dung nhö hình: 3. Gôûi baøi: - Khi ngöôøi duøng muoán göûi moät baøi môùi leân dieãn ñaøn, ngöôøi duøng nhaép vaøo nuùt göûi baøi - Coù hai hình thöùc göûi baøi ñoù laø göûi baøi môùi vaø göûi baøi traû lôøi. Thuaät toaùn nhö sau: 4. Ñaêng kyù trôû thaønh thaønh vieân: Khi ngöôøi söû duïng tham gia vaøo dieãn ñaøn, neáu ñaêng kyù moät teân truy nhaäp treân heä thoáng thì ngöôøi söû duïng ngoaøi caùc quyeàn gioáng nhö moät ngöôøi söû duïng bình thöôøng (ngöôøi söû duïng chöa ñaêng kyù) thì coøn coù khaû naêng ghi nhôù caùc baøi vieát treân dieãn ñaøn. Khi daêng kyù yeâu caàu ngöôøi ñaêng kyù phaûi ñieàn ñaày ñuû caùc thoâng tin nhö hình sau: Thuaät toaùn ñaêng kyù nhö sau: 5. Tìm kieám: ÖÙng duïng cho pheùp ngöôøi söû duïng tìm kieám thoâng tin veà baát cöù moät baøi vieát naøo ñoù treân dieãn ñaøn theo nhöõng löïa choïn: tìm kieám theo chuû ñeà cuûa baøi göûi, tìm kieám theo tieâu ñeà cuûa baøi göûi, tìm kieám theo noäi dung baøi göûi. a. Tìm kieám theo chuû ñeà: Ñeå tìm kieám theo chuû ñeà, ngöôøi söû duïng goõ moät chuoãi kyù töï baát kyø thuoäc chuû ñeà ñoù, sau ñoù baám nuùt “Search”, neáu coù chuû ñeà naøo coù chöùa chuoãi kyù töï cuûa ngöôøi söû duïng vöøa nhaäp thì seõ coù keát quaû traû veà nhö hình 27 Thuaät toaùn tìm kieám theo chuû ñeà: Ta duøng caâu leänh SQL sau ñeå thöïc hieän tìm kieám b. Tìm kieám theo noäi dung: Xaây döïng baûng chæ muïc phuïc vuï cho vieäc tìm kieám Ñeå xaây döïng baûng chæ muïc ñaàu tieân ta xaây döïng baûng töø khoùa. Töø khoùa coù ñöôïc laø do noäi dung cuûa baøi vieát ñöôïc taùch thaønh caùc töø. Qui trình thöïc hieän xaây döïng baûng töø khoùa coù theå toùm taéc nhö sau: - Ñaàu tieân ta taùch noäi dung cuûa baøi vieát thaønh caùc töø khoaù - Ñöa taát caû caùc töø khoaù vöøa taùch ñöôïc vaøo trong moät baûng taïm - Duøng ngoân ngöõ truy vaán döõ lieäu ñeå caäp nhaät caùc töø khoaù trong baûng taïm vaøo trong baûng töø khoaù chính theo nguyeân taéc: khoâng theâm vaøo baûng chính nhöõng töø maø baûng chính ñaõ coù. Ví duï Ta coù moät baøi göûi coù caùc tham soá sau: Maõbaøigöûi = 100 Noäidung: Töï hoïc Visual-Basic 6 trong 6 ngaøy Sau khi taùch ra löu vaøo trong baûng taïm nhö sau: Maõbaøigöûi Töø khoaù  100 Töï  100 hoïc  100 Visual  100 Basic  100 6  100 Trong  100 6  100 Ngaøy  Ñöa töø khoaù trong baûng taïm vaøo baûng chính: Ñöa caùc töø khoaù vaøo trong baûng töø khoaù theo nguyeân taéc, töø khoaù naøo ñaõ coù thì khoâng theâm vaøo, ngöôïc laïi töø chöa coù thì theâm vaøo cuoái baûng.Ta duøng ngoân ngöõ truy vaán döõ lieäu ñeå thöïc hieän ñieàu naøy Sau khi thöïc hieän caâu leänh sql treân baûng töø khoaù seõ theâm vaøo nhöõng töø chöa coù. Ví duï: baûng töø khoaù tröôùc ñaõ coù töø: Visual, hoïc, sau khi theâm caùc töø khoaù cuûa baøi coù maõ baøi göûi laø 100 vaøo thì nhö sau: Maõtöøkhoaù Töøkhoaù  1 Visual  2 Hoïc  3 Töï  4 Basic  5 Trong  6 6  7 Ngaøy  Thuû tuïc taùch noäi dung cuûa baøi göûi thaønh caùc töø khoaù vaø ñöa caùc töø khoaù naøy vaøo baûng taïm: Taïo baûng chæ muïc: Ñeå coù theå tìm kieám ñöôïc baøi vieát theo tieâu ñeà vaø theo noäi dung, chöông trình xaây döïng caùc baûng chæ muïc ñeå tìm kieám cuï theå nhö sau: Sau khi ñaõ coù ñöôïc baûng töø khoaù taïm vaø baûng töø khoaù ta tieáp tuïc xaây döïng baûng chæ muïc. Baûng töø khoaù taïm ñöôïc duøng ñeå laáy caùc töø khoaù cuûa moät baøi môùi ñöôïc göûi vaø soá maõ baøi cuûa baøi göûi ñoù keát hôïp vôùi baûng töø khoaù moãi töø khoaù seõ öùng vôùi moät maõ töø khoaù. Vaäy ta ñaõ coù ñöôïc 2 giaù trò laø maõbaøigöûi vaø maõtöøkhoaù ñeå cheøn vaøo baûng chæ muïc. Teân tröôøng Kieåu döõ lieäu Giaûi thích  Maõbaøigöûi Number  Maõtöøkhoaù Number  Caâu leänh SQL duøng ñeå xaây döïng baûng chæ muïc Vaäy ta ñaõ coù ñöôïc baûng chæ muïc Tìm kieám nhö theá naøo? Ñeå tìm kieám ñöôïc moät baøi naøo ñoù theo noäi dung ta caàn phaûi keát hôïp ba baûng “BaøiGöûi” baûng “TöøKhoaù” vaø baûng “ChæMuïc” theo quan heä nhö hình sau: c. Tìm kieám theo tieâu ñeà: caùc tieâu ñeà cuûa baøi göûi sau khi ñöôïc göûi leân dieãn ñaøn cuõng ñöôïc taùch ra thaønh caùc töø khoaù vaø cuõng ñöôïc löu tröõ trong caùc baûng töø khoaù vaø baûng chæ muïc daønh rieâng cho töø khoaù. Caùch xaây döïng caùc baûng chæ muïc, xaây döïng baûng töø khoùa vaø caùch thöùc xaây döïng thuaät toaùn tìm kieám hoaøn toaøn töông töï nhö caùch xaây döïng thuaät toaùn tìm kieám thao noäi dung. d. Saép xeáp baøi: Coù nhieàu löïa choïn saép xeáp cho pheùp löïa choïn caùc caùch phuø hôïp vôùi yeâu caàu cuûa ngöôøi söû duïng. Moãi moät caùch saép xeáp khaùc nhau chaúng qua xuaát ra maøn hình danh saùch caùc baøi theo caùc caùch khaùc nhau. Do vaäy, trong chöông trình seõ coù nhieàu thuû tuïc xuaát caùc baøi göûi ra maøn hình treân cuøng moät trang, khi ngöôøi söû duïng choïn moät trong caùc caùch saép xeáp thì trang web naøy seõ ñöôïc chaïy laïi vaø coù caùch xuaát hieän baøi vieát theo thuû tuïc khaùc. Khi coù moät taùc ñoäng töø ngöôøi duøng, chöông trình seõ xuaát ra moät bieán “sapxep” ñi keøm vôùi ñòa chæ cuûa trang hieån thò baøi Vôùi caùch truyeàn bieán keøm theo ñòa chæ cho pheùp ta chæ caàn söû duïng moät trang hieån thò maø coù theå duøng nhieàu caùch hieån thò baøi khaùc nhau vaøo töøng thôøi ñieåm khaùc nhau. Ví duï: Ngöôøi söû duïng choïn caùch hieån thò “Caâu hoûi” thì trang seõ chaïy laïi trang dsachbai.asp nhöng coù keøm theo bieán sapxep = cauhoi. Trang dsachbai.asp duøng Request.QueryString(“sapxep”) seõ laáy ñöôïc bieán sapxep vaø duøng bieán naøy ñeå choïn ra nhöõng baøi laø caâu hoûi ñeå hieån thò. Xöû lyù yeâu caàu cuûa ngöôøi ñaõ ñaêng kyù:Ñoái vôùi ngöôøi ñaõ ñaêng kyù ngoaøi caùc quyeàn nhö moät ngöôøi söû duïng chöa ñaêng kyù nhö: göûi baøi, xem baøi, tìm kieám ... coøn coù theâm ñöôïc chöùc naêng ghi nhôù baøi Ghi nhôù baøi Khi ngöôøi söû duïng coù ñaêng kyù treân heä thoáng moät teân truy nhaäp thì heä thoáng cho pheùp ngöôøi söû duïng sau khi login vaøo heä thoáng coù theå löu laïi ñöôïc nhöõng baøi maø hoï caûm thaáy caàn phaûi nhôù.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

 • docBao cao tot nghiep.doc
 • pptbaocao.ppt
 • ppsbaocao1.pps
 • rarCHUONGTRINH.rar
 • docLuan van dien dan tren mang.doc
Tài liệu liên quan