Đồ án Quy hoạch và điều chỉnh quy hoạch xây dựng thành phố Thái Bình

Với chính sách đổi mới và mở cửa của Đảng và chính phủ hiện nay đất nước ta đang đổi mới và phát triển nhanh chóng. Nền kinh tế phát triển mạnh và dần hoà nhập với thế giới. Cùng với các ngành kinh tế khác chương trình nâng cấp cải tạo các cơ sở hạ tầng cho các khu vực đô thị và nông thôn như hệ thống đường giao thông, hệ thống điện, cấp thoát nước đang được ưu tiên phát triển nhằm nâng cao điều kiện sống của nhân dân và thu hút đầu tư nước ngoài.

Tuy nhiên, hiện nay hầu hết các đô thị của nước ta điều kiện vệ sinh, cấp thoát nước và môi trường đang ở mức độ rất thấp và mất cân đối nghiêm trọng so với nhu cầu cũng như tốc độ phát triển. Thành phố Thái Bình thuộc tỉnh Thái Bình cũng ở trong tình trạng này. Hệ thống thoát nước hiện nay còn quá thô sơ lạc hậu và đang vận hành với hiệu suất thấp, cùng với việc xây dựng không đồng bộ, không được quản lý tốt, do đó dẫn đến tình trạng ngập úng cục bộ.

Mạng lưới thoát nước là mạng lưới thoát nước chung: nước mưa, nước thải sinh hoạt, công nghiệp đều xả vào hệ thống dẫn nước chung của thành phố sau đó xả ra sông. Đây là nguyên nhân chính gây ô nhiễm môi trường, đặc biệt là nguồn nước mặt của thành phố.

Vì vậy, việc quy hoạch và điều chỉnh quy hoạch xây dựng thành phố Thái Bình là một yêu cầu cấp thiết.

Đồ án tốt nghiệp sẽ giúp cho sinh viên biết cách tổng hợp những kiến thức trong 9 học kỳ vừa qua, biết vận dụng những kiến thức đ• học vào giải quyết một vấn đề cụ thể được đặt ra thông qua một đồ án thiết kế. Phát huy tính sáng tạo trong phương án thiết kế, thể hiện kỹ năng nghề nghiệp, khả năng trình bày và bảo vệ ý đồ thiết kế của mình.

 

 

doc47 trang | Chia sẻ: oanh_nt | Lượt xem: 927 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang nội dung tài liệu Đồ án Quy hoạch và điều chỉnh quy hoạch xây dựng thành phố Thái Bình, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
PhÇn i Quy ho¹ch chung thµnh phè th¸i b×nh ®Õn n¨m 2020 (Tû lÖ 1/10000) Ch­¬ng I: Më §ÇU 1.1. ý nghÜa vµ môc tiªu cña ®å ¸n Víi chÝnh s¸ch ®æi míi vµ më cöa cña §¶ng vµ chÝnh phñ hiÖn nay ®Êt n­íc ta ®ang ®æi míi vµ ph¸t triÓn nhanh chãng. NÒn kinh tÕ ph¸t triÓn m¹nh vµ dÇn hoµ nhËp víi thÕ giíi. Cïng víi c¸c ngµnh kinh tÕ kh¸c ch­¬ng tr×nh n©ng cÊp c¶i t¹o c¸c c¬ së h¹ tÇng cho c¸c khu vùc ®« thÞ vµ n«ng th«n nh­ hÖ thèng ®­êng giao th«ng, hÖ thèng ®iÖn, cÊp tho¸t n­íc ®ang ®­îc ­u tiªn ph¸t triÓn nh»m n©ng cao ®iÒu kiÖn sèng cña nh©n d©n vµ thu hót ®Çu t­ n­íc ngoµi. Tuy nhiªn, hiÖn nay hÇu hÕt c¸c ®« thÞ cña n­íc ta ®iÒu kiÖn vÖ sinh, cÊp tho¸t n­íc vµ m«i tr­êng ®ang ë møc ®é rÊt thÊp vµ mÊt c©n ®èi nghiªm träng so víi nhu cÇu còng nh­ tèc ®é ph¸t triÓn. Thµnh phè Th¸i B×nh thuéc tØnh Th¸i B×nh còng ë trong t×nh tr¹ng nµy. HÖ thèng tho¸t n­íc hiÖn nay cßn qu¸ th« s¬ l¹c hËu vµ ®ang vËn hµnh víi hiÖu suÊt thÊp, cïng víi viÖc x©y dùng kh«ng ®ång bé, kh«ng ®­îc qu¶n lý tèt, do ®ã dÉn ®Õn t×nh tr¹ng ngËp óng côc bé. M¹ng l­íi tho¸t n­íc lµ m¹ng l­íi tho¸t n­íc chung: n­íc m­a, n­íc th¶i sinh ho¹t, c«ng nghiÖp ®Òu x¶ vµo hÖ thèng dÉn n­íc chung cña thµnh phè sau ®ã x¶ ra s«ng. §©y lµ nguyªn nh©n chÝnh g©y « nhiÔm m«i tr­êng, ®Æc biÖt lµ nguån n­íc mÆt cña thµnh phè. V× vËy, viÖc quy ho¹ch vµ ®iÒu chØnh quy ho¹ch x©y dùng thµnh phè Th¸i B×nh lµ mét yªu cÇu cÊp thiÕt. §å ¸n tèt nghiÖp sÏ gióp cho sinh viªn biÕt c¸ch tæng hîp nh÷ng kiÕn thøc trong 9 häc kú võa qua, biÕt vËn dông nh÷ng kiÕn thøc ®· häc vµo gi¶i quyÕt mét vÊn ®Ò cô thÓ ®­îc ®Æt ra th«ng qua mét ®å ¸n thiÕt kÕ. Ph¸t huy tÝnh s¸ng t¹o trong ph­¬ng ¸n thiÕt kÕ, thÓ hiÖn kü n¨ng nghÒ nghiÖp, kh¶ n¨ng tr×nh bµy vµ b¶o vÖ ý ®å thiÕt kÕ cña m×nh. 1.2. Sù CÇN THIÕT PH¶I thiÕt kÕ quy ho¹ch x©y dùng thµnh phè th¸I b×nh Quy ho¹ch TP Th¸i B×nh ®­îc x©y dùng tèt nh÷ng n¨m 1970 - 1972 vµ ®· qua nhiÒu lÇn bæ sung, ®iÒu chØnh. LÇn ®iÒu chØnh gÇn ®©y nhÊt còng ®· 7 n¨m. Trong nh÷ng n¨m qua, thµnh phè kh«ng ngõng lín m¹nh c¶ l­îng vµ chÊt. §Æc biÖt lµ c«ng t¸c x©y dùng c¬ së h¹ tÇng ®· ®­îc chó ý c¶ vÒ ®Çu t­ vµ qu¶n lý. NhiÒu c«ng tr×nh míi víi quy m« vµ kiÕn tróc hiÖn ®¹i ®­îc mäc lªn. HiÖn nay, c¬ së h¹ tÇng cña thµnh phè Th¸i B×nh nãi chung vµ hÖ thèng giao th«ng nãi riªng lµ ch­a hoµn h¶o, ch­a ®¸p øng ®­îc nhu cÇu tr­íc m¾t vÒ giao th«ng ®i l¹i còng nh­ trong t­¬ng lai. Do vËy quy ho¹ch x©y dùng hÖ thèng giao th«ng lµ mét yªu cÇu cÊp thiÕt cho sù ph¸t triÓn cña thµnh phè. 1.3. C¸C C¡N Cø §Ó lËp QUY HO¹CH x©y dùng - Quy ho¹ch ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi cña TØnh Th¸i B×nh vµ Thµnh Phè Th¸i B×nh vµo thêi kú 2001-2010; - B¸o c¸o chÝnh trÞ cña BCH §¶ng bé Thµnh Phè kho¸ 13 tr×nh §¹i héi ®¹i biÓu §¶ng bé Thµnh Phè kho¸ 14 th¸ng 11 n¨m 2000; - Chu¬ng tr×nh hµnh ®éng thùc hiÖn NghÞ quyÕt §¹i héi §¶ng bé tØnh Th¸i B×nh lÇn thø 14 vµ §¹i héi ®¹i biÓu §¶ng toµn quèc lÇn thø IX; - QuyÕt ®Þnh sè 322/BXD-§T ngµy 28/12/1993 cña Bé tr­ëng Bé X©y dùng ban hµnh quy ®Þnh lËp c¸c ®å ¸n quy ho¹ch ®« thÞ; - NghÞ ®Þnh sè 72/2001/N§-CP ngµy 15/10/2001 v/v ph©n lo¹i ®« thÞ vµ ph©n cÊp ®« thÞ cña ChÝnh phñ; - C¸c b¶n ®å: B¶n ®å qu©n sù Thµnh Phè tû lÖ 1/10.000, 1/5.000, b¶n ®å hµnh chÝnh tØnh Th¸i B×nh tû lÖ 1/50.000. -Tiªu chuÈn x©y dùng ViÖt Nam: TCXDVN 104: 2007- §­êng §« ThÞ -Quy chuÈn x©y dùng ViÖt Nam quy ho¹ch x©y dùng: QCXDVN 01:2008/BXD 1.4. ph¹m vi nghiªn cøu cña ®å ¸n §å ¸n nghiªn cøu toµn bé ranh giíi hµnh chÝnh cña Thµnh phè vµ c¸c khu vùc l©n cËn ¶nh h­ëng ®« thÞ ho¸. Ranh giíi quy ho¹ch cña ®å ¸n lµ tõ ®iÓm giao gi÷a ®­êng vµnh ®ai dù kiÕn phÝa B¾c (Ph­êng Phó Kh¸nh) ®Õn hÕt bê s«ng Trµ Lý sang bªn phÝa x· Hoµng DiÖu vµ mét phÇn cña x· §«ng Hoµ. PhÝa T©y Nam ranh giíi ®Õn ®­êng vµnh ®ai phÝa Nam (®­êng vµnh ®ai qua cèng Tam L¹c sang phÝa Hoµng DiÖu-®i Th¸i Thuþ). Ranh giíi quy ho¹ch thÓ hiÖn râ trªn b¶n vÏ quy ho¹ch. 1.5.Nh÷ng thuËn lîi vµ khã kh¨n trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn ®Ò tµi 1.5.1 Nh÷ng thuËn lîi + Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn ®å ¸n em lu«n nhËn ®­îc sù ®éng viªn, ñng hé gióp ®ì cña thÇy h­íng dÉn vµ c¸c th©y c« gi¸o trong bé m«n. + HÖ thèng c¸c kiÕn thøc c¬ b¶n phôc vô cho ®Ò tµi ®· ®­îc trang bÞ trong qu¸ tr×nh nghiªm cøu häc tËp t¹i tr­êng. 1.5.2 .Nh÷ng khã kh¨n + Tµi liÖu nghiªm cøu vÒ thµnh phè Th¸i B×nh ch­a ®Çy ®ñ; + C¸c kiÕn thøc míi chØ trªn lý thuyÕt ch­a cã ®iÒu kiÖn øng dông thùc tÕ; + Do ®iÒu kiÖn ®i l¹i h¹n chÕ, nªn Ýt cã ®iÒu kiÖn ®­îc ®i thùc tÕ ®Ó ®èi chiÕu vµ kiÓm nghiÖm l¹i thiÕt kÕ cña m×nh. Ch­¬ng II: ®Æc ®iÓm tù nhiªn vµ hiÖn tr¹ng thµnh phè th¸i b×nh 2.1. ®Æc ®iÓm Tù NHIªN 2.1.1. VÞ trÝ ®Þa lý Thµnh phè Th¸i B×nh n»m ë 106022’ ®Õn 106047’ kinh ®é §«ng vµ 20024’ ®Õn 20031’ vÜ ®é B¾c. PhÝa B¾c gi¸p huyÖn §«ng H­ng, phÝa Nam gi¸p huyÖn Vò Th­, phÝa §«ng gi¸p huyÖn KiÕn X­¬ng vµ §«ng H­ng, phÝa T©y gi¸p huyÖn Vò Th­ vµ §«ng H­ng Thµnh phè n»m trªn §­êng quèc lé 10, c¸ch Hµ Néi 110 km, Nam §Þnh 20 km vµ c¸ch H¶i Phßng 70 km. ë trong tØnh, Thµnh Phè c¸ch khu c«ng nghiÖp sö dông khÝ má TiÒn H¶i 30 km, c¸ch khu nghØ m¸t §ång Ch©u 40 km vµ c¸ch c¶ng Diªm §iÒn 32 km. Víi vÞ trÝ trªn, thµnh phè Th¸i B×nh cã ®iÒu kiÖn thuËn lîi ®Ó giao l­u víi c¸c huyÖn trong tØnh, c¸c tØnh b¹n vµ víi n­íc ngoµi. 2.1.2. §Æc ®iÓm ®Þa h×nh §Þa h×nh thµnh phè Th¸i B×nh nh×n chung b»ng ph¼ng. Cao ®é trung b×nh +2.6m. Cèt cao nhÊt ë ng· t­ ®­êng Lý B«n vµ Tr­ng Tr¾c lµ 3,5m; Cèt thÊp nhÊt ë khu vùc ®ang canh t¸c lµ (0,5 ®Õn 1,0m); Cèt b×nh qu©n trªn däc tuyÕn tim §­êng Lª Lîi lµ 2,8 m. Trªn tuyÕn ®­êng Tr­ng Tr¾c, TrÇn H­ng §¹o, Minh Khai, Kú B¸ lµ 2,60m ®Õn 2,64m. Khu vùc phÝa Hoµng DiÖu chñ yÕu lµ ao hå, thïng ®Êu, ®Þa h×nh thÊp h¬n, cèt trung b×nh 0.45m 2.1.3. §iÒu kiÖn khÝ hËu Thµnh phè còng nh­ tØnh Th¸i B×nh cã khÝ hËu nhiÖt ®íi giã mïa, cã 4 mïa Xu©n, H¹, Thu, §«ng víi 2 mïa râ rÖt: + Mïa nãng tõ cuèi th¸ng 4 ®Õn gi÷a th¸ng 10: nãng Èm, m­a nhiÒu. NhiÖt ®é trung b×nh 260C, cao nhÊt 390C. §é Èm kh«ng khÝ 70% ®Õn 90%. H­íng giã thÞnh hµnh lµ §«ng Nam, tèc ®é giã 2 ®Õn 4 m/s. Mïa nµy th­êng hay cã b·o, b·o kÌm theo m­a to, giã m¹nh, l­îng m­a 1.400 mm ®Õn 1.800 mm, chiÕm 80% l­îng m­a c¶ n¨m. + Mïa l¹nh tõ gi÷a th¸ng 10 ®Õn cuèi th¸ng 4 n¨m sau. KhÝ hËu l¹nh, Ýt m­a. NhiÖt ®é trung b×nh 230C, thÊp nhÊt 4 ®Õn 50C, ®é Èm kh«ng khÝ 70 ®Õn 80%, cã khi lªn tíi 90% vµo nh÷ng ngµy m­a phïn sau TÕt. H­íng giã thÞnh hµnh lµ giã §«ng B¾c. Nh×n chung nh÷ng nÐt ®Æc tr­ng cña khÝ hËu thµnh phè lµ: - Tæng sè giê n¾ng b×nh qu©n 1600Kcalo/cm2/n¨m. Tæng nhiÖt l­îng 85000C/n¨m. NhiÖt ®é trung b×nh 23 ®Õn 270C, cao nhÊt lµ 38 ÷ 390C, thÊp nhÊt 4 ®Õn 50C. L­îng m­a trung b×nh 1.500 mm 1.900 mm, ®é Èm kh«ng khÝ 70% ®Õn 90% B¶ng2.1: NhiÖt ®é b×nh qu©n cña kh«ng khÝ Th¸ng I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII TB T0 15,1 16.8 18.8 23.0 26.0 26,3 28,1 28,5 27,6 24,1 21,4 18,0 22,8 B¶ng 2.2: §é hao hôt b·o hoµ cña ®é Èm trong khu vùc thµnh phè Th¸ng I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII T0 2,5 2.12 2,0 2,83 5,76 6,7 7,57 5,6 4,76 4,85 5,0 3,38 Giã: VËn tèc giã trung b×nh cña c¸c th¸ng t­¬ng ®èi ®ång ®Òu: vgiã = 2 - 2,5 m/s. Riªng 2 th¸ng cuèi n¨m vgiã = 9 - 10 (m/s), cã lóc m¹nh tíi 16 m/s. Bèc h¬i: + Bèc h¬i cao nhÊt trong ngµy: 13,8 (mm); + Bèc h¬i thÊp nhÊt trong ngµy: 0,1 (mm); + Trung b×nh n¨m: 770 mm. M­a: L­îng m­a ë Th¸i B×nh gièng nh­ mét sè n¬i kh¸c trong khu vùc ®ång b»ng s«ng Hång B¶ng 2.3: L­îng m­a trung b×nh th¸ng vµ n¨m Th¸ng I II III VI V VI VII VIII IX X XI XII TB Mm 23,3 28.3 42.4 88.52 181,5 192,6 222,3 350 344 222 34,82 27,3 146,4 2.1.4. §iÒu kiÖn ®Þa chÊt §Þa chÊt khu vùc thµnh phè Th¸i B×nh lµ vïng trÇm tÝch s«ng biÓn. + Khu vùc tõ s«ng Trµ Lý vÒ phÝa Vò Th­ gåm c¸c líp ®Æc tr­ng sau: - Trªn cïng lµ líp ®Êt nh©n t¹o gåm c¸c chÊt h÷u c¬ vµ g¹ch ngãi vì, cã chiÒu dµy 0,6 ÷ 1,0 m. C¸c líp tiÕp theo cã: - Líp sÐt dÎo máng mµu vµng dµy 0,3 ®Õn 0,4m. - Líp bïn ¸ c¸t hoÆc ¸ sÐt dµy 1,5 ®Õn 3,0m. - Líp c¸t h¹t mÞn dµy 5,0 ®Õn 7,0m. - Líp bïn dµy 5m + Khu vùc bªn kia s«ng Trµ Lý (Hoµng DiÖu): Sau líp mÆt chñ yÕu lµ líp bïn ¸ sÐt dµy 7,0 ®Õn 8,0m råi ®Õn líp c¸t. Nh­ vËy, ®Þa chÊt cña thµnh phè Th¸i B×nh thuéc lo¹i trung b×nh, c­êng ®é R = 1kG/cm2. PhÝa Hoµng DiÖu yÕu h¬n, kh«ng cã hiÖn t­îng sôt lë, khe, vùc, hang ®éng. Nh×n chung ®Êt ®ai thuËn lîi cho x©y dùng, phï hîp víi viÖc x©y dùng tèt 5 tÇng trë xuèng, cao h¬n ph¶i xö lý nÒn. 2.1.5. §iÒu kiÖn thuû v¨n Thµnh phè cã mËt ®é s«ng ngßi, ao hå lín, ch¶y theo h­íng T©y B¾c - §«ng Nam. S«ng lín nhÊt ch¶y qua ®Þa phËn thµnh phè lµ s«ng Trµ Lý, dµi 9 km, chiÒu réng tõ 150 ÷ 200m. Cao ®é ®¸y s«ng –6,5m Cao ®é mÆt ®ª +5,2m. Mùc n­íc trung b×nh +2,8m, thÊp nhÊt +0,48m, lín nhÊt +4,8m. L­u l­îng dßng ch¶y trung b×nh 896m3/s, nhá nhÊt 542m3/s, l­îng phï sa lín. Ngoµi ra, thµnh phè cßn cã s«ng B¹ch, s«ng KiÕn Giang, s«ng VÜnh Trµ, s«ng 3/2, s«ng Bå Xuyªn cïng víi mËt ®é ao hå dµy ®Æc, lµ nguån dù tr÷ n­íc quan träng cho canh t¸c vµo mïa kh«. ChÕ ®é thuû v¨n cña thµnh phè phô thuéc vµo chÕ ®é thuû v¨n cña Hång, th«ng qua s«ng Trµ Lý. 2.2. §Æc ®iÓm hiÖn tr¹ng 2.2.1. HiÖn tr¹ng d©n sè vµ lao ®éng a. D©n sè D©n sè thµnh phè Th¸i B×nh tÝnh ®Õn n¨m 2005 lµ 155.947 ng­êi víi 39.650 hé. Qu¸ tr×nh ph¸t triÓn qua c¸c n¨m nh­ sau: B¶ng 2.4: D©n sè thµnh phè tõ n¨m 1996 ®Õn n¨m 2005 N¨m D©n sè Thµnh phè Néi thÞ Ngo¹i thÞ 1996 1997 1998 1999 2000 2002 2005 129.068 129.532 129.995 130.667 131.989 140.552 155.947 64.069 64.428 64.724 65.085 65.117 100.067 110.614 64.999 65.104 65.271 65.582 66.812 40.485 45.333 D©n sè c¸c ph­êng, x· nh­ sau: B¶ng 2.5: D©n sè c¸c ph­êng x· Ph­êng D©n sè X· D©n sè Bå Xuyªn Quang Trung Kú B¸ §Ò Th¸m Hång Phong Phó Kh¸nh TrÇn L·m TiÒn Phong 17.220 15.525 17.033 9.086 8.022 5.532 13.050 9.010 Hoµng DiÖu Vò ChÝnh Phó Xu©n Vò Phóc §«ng Hoµ 11.312 10.510 8.174 7.462 7.875 å: 8 ph­êng 94.478 + 16136 = 110.614 å: 5 x· 45.333 D©n sè néi thÞ trªn ®· kÓ d©n sè t¨ng c¬ häc cña trªn 12 dù ¸n c¸c c¬ së s¶n xuÊt ®ang triÓn khai thùc hiÖn vµ d©n sè v·ng lai, d©n sè t¨ng tù nhiªn víi tû lÖ 0,92%. D©n sè néi thÞ võa qua t¨ng lªn lµ do 2 x·: TiÒn Phong, TrÇn L·m ®­îc ®« thÞ ho¸ trë thµnh ph­êng. MËt ®é d©n sè toµn Thµnh Phè lµ 3.239 ng­êi/km2; vïng néi thÞ lµ 7.758 ng­êi/km. Qua thèng kª cho thÊy cã 4 ph­êng d©n sè ®«ng trªn 1 v¹n ng­êi lµ: ph­êng Bå Xuyªn, Quang Trung, Kú B¸, TrÇn L·m; 4 ph­êng d©n sè d­íi 1 v¹n ng­êi lµ: ph­êng §Ò Th¸m, Hång Phong, Phó Kh¸nh, TiÒn Phong... Ph­êng Bå Xuyªn cã mËt ®é d©n sè cao nhÊt lµ 17.138 ng­êi/km2 vµ ph­êng Phó Kh¸nh cã mËt ®é d©n sè thÊp nhÊt lµ 4.055 ng­êi/km2. C¸c x· cã d©n sè trªn 1 v¹n ng­êi lµ Hoµng DiÖu, Vò ChÝnh. C¸c x· cã d©n sè d­íi 1 v¹n lµ §«ng Hoµ, Phó Xu©n, Vò Phóc. Theo giíi th× n÷ nhiÒu h¬n nam. Tû lÖ n÷ chiÕm 52%. Tû lÖ t¨ng d©n sè cña thµnh phè nh­ sau: B¶ng 2.6: Tû lÖ t¨ng d©n sè cña thµnh phè Tû lÖ t¨ng d©n sè (%) 1990 1995 2001 Tû lÖ sinh 1,82 1,67 1,27 Tû lÖ chÕt 0,34 0,37 0,35 Tû lÖ t¨ng d©n sè tù nhiªn 1,48 1,30 0,92 Tû lÖ t¨ng c¬ häc 0,06 0,08 0,10 Tû lÖ t¨ng d©n sè 1,52 1,38 1,02 Qua ®iÒu tra 10 n¨m trë l¹i ®©y cho thÊy mçi n¨m sè ng­êi ®Õn gÇn b»ng sè ®i, do ®ã t¨ng c¬ häc kh«ng ®¸ng kÓ. D©n sè t¨ng chñ yÕu ë t¨ng tù nhiªn. B×nh qu©n mçi n¨m t¨ng 1.000 ng­êi. b. Lao ®éng Thµnh phè Th¸i B×nh cã nguån lao ®éng dåi dµo, th­êng chiÕm tû lÖ trªn 55% trong d©n sè. B×nh qu©n ®Êt n«ng nghiÖp thÊp: trªn 1.000 ng­êi/m2, nªn lao ®éng n«ng nhµn nhiÒu. MÆt kh¸c sè häc sinh hµng n¨m tèt nghiÖp phæ th«ng, tèt nghiÖp c¸c tr­êng THCN ch­a ®i ®©u ®­îc cßn tån ®äng l¹i nªn tû lÖ lao ®éng ch­a cã viÖc lµm cña thµnh phè chiÕm tíi 3 - 5 % . N¨m 1990 lao ®éng cña thµnh phè lµ: 70.892 ng­êi. N¨m 1995 lao ®éng cña thµnh phè lµ: 74.980 ng­êi. N¨m 2001 lao ®éng cña thµnh phè lµ: 78.800 ng­êi. Néi thÞ 64.252 ng­êi. Tû lÖ lao ®éng chiÕm 62% d©n sè. Trong lao ®éng, lùc l­îng lao ®éng lµ c¸n bé khoa häc kü thuËt trong c¸c c¬ quan Nhµ n­íc chiÕm tû lÖ tíi 8 - 10%, hÇu hÕt ®Òu cã tr×nh ®é Cao ®¼ng, §¹i häc. §ã lµ mét tiÒm n¨ng lín cña TØnh. C¬ cÊu lao ®éng n¨m 2001 nh­ sau: B¶ng 2.7: C¬ cÊu lao ®éng cña thµnh phè Th¸i B×nh H¹ng môc Toµn Thµnh Phè Néi thÞ Sè L§ % Sè L§ % - Lao ®éng CN, TCN, XD 22.300 29 22.500 35 - Lao ®éng th­¬ng m¹i,dÞch vô 34.800 44 35.400 55 - Lao ®éng N«ng nghiÖp 21.700 27 6.352 10 78.800 100 64.252 100 2.2.2. HiÖn tr¹ng vÒ ®Êt ®ai Tæng diÖn tÝch ®Êt cña Thµnh Phè lµ 4330,5 ha, trong ®ã 8 ph­êng cã diÖn tÝch 1268 ha, 5 x· cã diÖn tÝch 3044,5 ha. §Êt ®ai ph©n theo ®Þa giíi hµnh chÝnh ph­êng x· nh­ sau: B¶ng 2.8: DiÖn tÝch ®Êt cña c¸c ph­êng-x· TT C¸c ph­êng DiÖn tÝch (ha) TT C¸c x· DiÖn tÝch (ha) 1 Quang Trung 149,31 1 Phó Xu©n 662,11 2 Kú B¸ 169,24 2 Vò Phóc 621,34 3 Phó Kh¸nh 119,58 3 Hoµng DiÖu 613,12 4 Bå Xuyªn 88,80 4 §«ng Hoµ 559,47 5 Hång Phong 63,61 5 Vò ChÝnh 558,06 6 §Ò Th¸m 55,80 7 TrÇn L·m 330,59 8 TiÒn Phong 310,19 å 1286,00 å 3044,5 B¶ng 2.9: C©n b»ng sö dông ®Êt TT Lo¹i ®Êt DiÖn tÝch (ha) Tû lÖ (%) B×nh qu©n (m2/ng) I. §Êt toµn Thµnh Phè 4330,5 100 §Êt néi thÞ 1286 29 §Êt ngo¹i thÞ 3044,5 71 II. §Êt néi thÞ (A+B) 1286 100 A. ®Êt x©y dùng ®« thÞ 780,5 62,7 76,83 a) §Êt d©n dông 533,35 68,33 52,5 §Êt c¸c ®¬n vÞ ë 275 27,07 §Êt c«ng tr×nh c«ng céng 40,5 4 §Êt c©y xanh - TDTT 8,5 0,84 §Êt giao th«ng néi thÞ 103,54 10,19 §Êt c¬ quan tr­êng chuyªn nghiÖp 105,85 b) §Êt ngoµi khu d©n dông 247,15 31,67 §Êt CN - TTCN - kho tµng 185,65 18,27 §Êt giao th«ng ®èi ngo¹i 21,2 §Êt nghÜa ®Þa 8,5 §Êt di tÝch lÞch sö t«n gi¸o 8,31 §Êt ®Çu mèi kü thuËt, kªnh m­¬ng 13 §Êt an ninh quèc phßng 10,49 B. §Êt kh¸c 505,5 39,3 §Êt n«ng nghiÖp 482,31 §Êt kh¸c 23,19 §Êt n«ng nghiÖp chñ yÕu ë c¸c x· ngo¹i thÞ nh­ng tÊt c¶ 8 ph­êng ®Òu cã ®Êt n«ng nghiÖp: 525,66 ha, chiÕm 19% diÖn tÝch ®Êt n«ng nghiÖp cña thµnh phè §Êt n«ng nghiÖp ë c¸c x· nh×n chung lµ ®Êt tèt víi n¨ng suÊt cao tõ 10 – 12 tÊn/ha. Riªng ®Êt n«ng nghiÖp cña c¸c ph­êng n¨ng suÊt thÊp, hiÖu qu¶ kh«ng cao do « nhiÔm nguån n­íc th¶i, khãi, bôi vµ s©u chuét ph¸ ho¹i. 2.2.3. §Æc ®iÓm kinh tÕ - x· héi 2.2.3.1. Kinh tÕ NÒn kinh tÕ Thµnh Phè ®ang trong qu¸ tr×nh chuyÓn ®æi theo h­íng c«ng nghiÖp ho¸ - hiÖn ®¹i ho¸ cã b­íc ph¸t triÓn toµn diÖn, c¬ cÊu kinh tÕ thay ®æi theo h­íng tÝch cùc. + C«ng nghiÖp, x©y dùng ®¹t 36% t¨ng tr­ëng BQ 10,2%/n¨m + Th­¬ng m¹i dÞch vô ®¹t 69,3% t¨ng tr­ëng BQ 10,8%/n¨m + N«ng nghiÖp 11,2% t¨ng tr­ëng BQ 2,15%/n¨m. Tæng GDP (so s¸nh n¨m 1994) t¨ng tèt 381,6 tû ®ång n¨m 1995 lªn 594,55 tû ®ång n¨m 2001, ®¹t møc t¨ng tr­ëng BQ 9,3%/n¨m. a. Ngµnh c«ng nghiÖp, thñ c«ng nghiÖp vµ x©y dùng C«ng nghiÖp cña Th¸i B×nh chñ yÕu lµ c«ng nghiÖp ®Þa ph­¬ng trong qu¸ tr×nh chuyÓn ®æi c¬ chÕ ®· gÆp kh«ng Ýt khã kh¨n, ®· cã thêi kú mét sè c¬ së ngõng s¶n xuÊt, ph¶i gi¶i thÓ hoÆc chuyÓn ®æi chøc n¨ng, nh­ng tõ 5 n¨m trë l¹i ®©y, d­íi sù l·nh ®¹o cña §¶ng vµ c¸c cÊp chÝnh quyÒn, c¸c c¬ së ®· dÇn æn ®Þnh vµ ®øng v÷ng, chñ ®éng liªn kÕt, liªn doanh, më réng mÆt hµng, n©ng cao tr×nh ®é kü thuËt, c«ng nghÖ, n¨ng suÊt, chÊt l­îng s¶n phÈm. Trªn l·nh thæ Thµnh Phè hiÖn nay cã kho¶ng 40 doanh nghiÖp Nhµ n­íc, gÇn 100 doanh nghiÖp ngoµi quèc doanh vµ trªn 2000 c¬ së t­ nh©n tham gia s¶n xuÊt c«ng nghiÖp víi 6 nhãm ngµnh hµng chÝnh: DÖt, May mÆc, Giµy da, C¬ khÝ tiªu dïng, ChÕ biÕn n«ng s¶n thùc phÈm, s¶n xuÊt vËt liÖu x©y dùng vµ nhiÒu mÆt hµng thñ c«ng kh¸c. Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y, mét sè d©y chuyÒn c«ng nghÖ míi tiªn tiÕn hiÖn ®¹i ®­îc ®Çu t­ nh­: D©y chuyÒn s¶n xuÊt n­íc kho¸ng, bia, kÐo sîi, may mÆc, giµy da, g¹ch Tuynel... ®¹t tiªu chuÈn chÊt l­îng cao. §ång thêi còng tËp trung ®Çu t­ n©ng cÊp hiÖn ®¹i ho¸, c¬ giíi ho¸ nh÷ng kh©u, nh÷ng c«ng ®o¹n s¶n xuÊt chñ yÕu víi s¶n phÈm ®¹t yªu cÇu tiªu dïng vµ xuÊt khÈu nh­ phô tïng xe ®¹p, xe m¸y... Nh×n chung c«ng nghiÖp, TiÓu thñ c«ng nghiÖp Thµnh Phè ®ang phôc vô thiÕt thùc ®êi sèng nh©n d©n vµ xuÊt khÈu, song vÉn kh«ng t¹o ra ®­îc s¶n phÈm mòi nhän thóc ®Èy sù ph¸t triÓn kinh tÕ cña Thµnh Phè nãi riªng vµ tØnh Th¸i B×nh nãi chung. NhiÒu ®¬n vÞ cßn lóng tóng ch­a t×m ®­îc h­íng ®i, thÞ tr­êng bÞ co hÑp, s¶n xuÊt bÞ ®×nh trÖ, m¸y mãc thiÕt bÞ cò kü, c«ng nghÖ l¹c hËu, d©y chuyÒn ch¾p v¸ thiÕu ®ång bé. Tû lÖ ®æi míi thiÕt bÞ míi ®¹t 25%. Møc ®é c¬ khÝ thÊp, tû lÖ lao ®éng thñ c«ng cao, gi¸ trÝ s¶n l­îng thÊp. Tõ n¨m 2000 trë l¹i ®©y, c«ng nghiÖp Thµnh Phè cã b­íc chuyÓn râ rÖt. Trªn 20 dù ¸n ®· vµo Th¸i B×nh. TØnh ®· cho lËp quy ho¹ch chi tiÕt c¸c khu c«ng nghiÖp Phóc Kh¸nh, NguyÔn §øc C¶nh, TiÒn Phong vµ ®ang ®Çu t­ c¬ së h¹ tÇng kü thuËt, kho¶ng 12 c¬ së ®· b¾t ®Çu x©y dùng, chñ yÕu lµ c«ng nghiÖp dÖt, may, nhuém... b. Ngµnh th­¬ng m¹i dÞch vô Ngµnh th­¬ng m¹i dÞch vô cña Thµnh Phè lu«n lu«n cã nhiÒu ®æi míi vÒ chÊt l­îng vµ lo¹i h×nh, gi¸ trÞ s¶n xuÊt ph¸t triÓn víi tèc ®é 9,5%/n¨m ®¹t 60% trong c¬ cÊu kinh tÕ, lao ®éng trong ngµnh th­¬ng m¹i dÞch vô th­êng chiÕm trªn 1/3 tæng lao ®éng cña Thµnh Phè. Thµnh Phè ®· huy ®éng mäi nguån ®Çu t­, khuyÕn khÝch mäi tæ chøc, c¸ nh©n cã ®iÒu kiÖn tham gia ho¹t ®éng th­¬ng m¹i. M¹ng l­íi c¬ së vËt chÊt réng kh¾p. Thµnh Phè cã chî Bo lµ chî lín cña tØnh ®ang n©ng cÊp thµnh trung t©m th­¬ng m¹i cña vïng. Ngoµi ra lµ hÖ thèng c¸c chî khu vùc ®­îc x©y dùng t¹i c¸c ph­êng, trªn c¸c trôc phè rÊt nhiÒu c¸c c¬ së cña Nhµ n­íc vµ t­ nh©n kinh doanh bu«n b¸n ®ñ c¸c mÆt hµng phôc vô thiÕt thùc ®êi sèng cña nh©n d©n trong vµ ngoµi tØnh. c. Ngµnh n«ng nghiÖp Nh­ phÇn trªn ®· nªu, Thµnh Phè cã diÖn tÝch ®Êt n«ng nghiÖp lín, nguån thu chÝnh cña c¸c x· ngo¹i thÞ lµ tõ n«ng nghiÖp nh­ng tèc ®é t¨ng tr­ëng chËm so víi c¸c ngµnh kh¸c. Trong trång trät ®· chó ý ®Õn chuyÓn ®æi c¬ cÊu c©y trång cho phï hîp, n¨ng suÊt lóa ®¹t tõ 10 – 12 tÊn/ha. Gi¸ trÞ s¶n xuÊt thu tõ 1ha ®Êt canh t¸c ®¹t trªn 32 triÖu ®ång. Ngoµi c©y lóa, Thµnh Phè cßn trång c¸c lo¹i c©y c«ng nghiÖp, c©y rau mµu kh¸c phôc vô trùc tiÕp cho Thµnh Phè vµ c¸c vïng l©n cËn. Thµnh Phè cßn chó ý ch¨n nu«i c¸c lo¹i gia cÇm nh­ tr©u, bß, gµ, lîn... N¨m 2000 ®µn lîn cã 27.000 con, gia cÇm cã trªn 20.000 con, ®µn tr©u bß cã 800 con. S¶n l­îng c¸ ®¹t trªn 400 tÊn/ha. Nh×n chung ngµnh s¶n xuÊt n«ng nghiÖp cña Thµnh Phè cßn gÆp nhiÒu khã kh¨n, ch­a øng dông tiÕn bé khoa häc kü thuËt vµo s¶n xuÊt, h¬n n÷a vïng s¸t néi thÞ ®Êt ®ai bÞ xÊu ®i vµ n¹n s©u chuét ph¸ ho¹i ¶nh h­ëng ®Õn n¨ng suÊt c©y trång. 2.2.3.2. §êi sèng v¨n ho¸ tinh thÇn, an ninh x· héi §êi sèng v¨n ho¸ tinh thÇn cña ng­êi d©n Thµnh Phè ngµy mét n©ng cao. Tæng thu nhËp ®¹t 5,4 triÖu ®ång/ng­êi/n¨m, trong khi toµn tØnh ®¹t trªn 3 triÖu ®ång/n¨m/ng­êi. - VÒ nhµ ë: 70% sè hé cã nhµ kiªn cè - N­íc s¹ch: 45% sè hé ®­îc dïng n­íc m¸y. (Riªng néi thÞ 80%) - Sè hé giµu chiÕm: 9% (cña tØnh 4,5%). - Sè hé nghÌo trªn l·nh thæ 6,74%. - C«ng t¸c an ninh quèc phßng ®­îc triÓn khai toµn diÖn, æn ®Þnh chÝnh trÞ. Ng­êi d©n Th¸i B×nh th«ng minh, s¸ng t¹o cã truyÒn thèng C¸ch m¹ng. 2.2.4. HiÖn tr¹ng h¹ tÇng x· héi 2.2.4.1. Nhµ ë Tæng diÖn tÝch nhµ ë khu vùc néi thÞ lµ 1.203.077 m, trong ®ã diÖn tÝch nhµ ë kiªn cè lµ 1.002.189 m chiÕm tû lÖ 83,3%, diÖn tÝch nhµ ë b×nh qu©n ®Çu ng­êi ®¹t 12 msµn/ng­êi. + §Êt dµnh cho x©y dùng d©n dông lµ 580,34 ha ®¹t b×nh qu©n 58m/ng­êi (quy ho¹ch ®ît ®Çu lµ 639,7 ha, b×nh qu©n 61,5 m/ng­êi). + §Êt dµnh cho x©y dùng c«ng céng cÊp khu ë lµ 11,32 ha, b×nh qu©n 1,1 m/ng­êi. + §Êt dµnh cho x©y dùng c¸c c«ng tr×nh c«ng céng lµ 35 ha, b×nh qu©n 3,5 m/ng­êi. Nhµ ë do Nhµ n­íc qu¶n lý chiÕm tû lÖ nhá, trªn trôc ®­êng Lª Lîi cã 2 nhµ 4 tÇng, 1 nhµ 5 tÇng. Khu Quang Trung cã 2 nhµ 5 tÇng vµ 1 nhµ 2 tÇng. Trªn trôc ®­êng TrÇn H­ng §¹o cã nhµ ë tËp thÓ 4 tÇng cña §¹i häc Y khoa. Tæng sè toµn Thµnh Phè cã 8 ng«i nhµ cao tÇng do Nhµ n­íc qu¶n lý cßn l¹i ®Òu lµ nhµ do d©n tù x©y, ®a sè cao tõ 1 – 3 tÇng. B¶ng 2.10: Tû lÖ c¸c lo¹i nhµ x©y dùng TT Lo¹i nhµ Néi thÞ (tû lÖ %) Ngo¹i thÞ (Tû lÖ %) 1 Nhµ 2 tÇng 60 30 2 Nhµ 1 tÇng m¸i b»ng 20 45 3 Nhµ 3 tÇng trë lªn 15 5 4 Nhµ 1 tÇng m¸i ngãi 5 20 B×nh qu©n 12m2 sµn/ng­êi. 2.2.4.2. C«ng tr×nh c«ng céng a. C«ng tr×nh y tÕ Thµnh Phè cã 4 bÖnh viÖn ®Çu t­ t­¬ng ®èi hiÖn ®¹i, ®ång bé. §ã lµ: + BÖnh viÖn §a khoa ViÖt - Bun + BÖnh viÖn Phßng chèng lao + BÖnh viÖn Y häc d©n téc + BÖnh viÖn §a khoa Thµnh Phè. Tæng sè 1.100 gi­êng bÖnh, c¸n bé y tÕ 1.740 ng­êi, trong ®ã cã 450 b¸c sü, 64 d­îc sü, sè cßn l¹i lµ kü thuËt viªn vµ chuyªn m«n kh¸c. T¹i c¸c ph­êng, x· ®Òu cã tr¹m Y tÕ song diÖn tÝch cßn nhá, ch­a ®¸p øng ®­îc nhu cÇu ch¨m sãc søc khoÎ th­êng ngµy cho nh©n d©n. b. Gi¸o dôc - §µo t¹o Trªn ®Þa bµn Thµnh Phè cã: - C¸c tr­êng §¹i häc, Cao ®¼ng vµ TH chuyªn nghiÖp gåm 9 tr­êng nh­: §¹i häc Y khoa, Cao ®¼ng s­ ph¹m, Cao ®¼ng Kinh tÕ kü thuËt, Trung häc Y tèt, Trung häc V¨n ho¸, Tr­êng H­íng nghiÖp d¹y nghÒ. - C¸c tr­êng THPT nh­: Lª Quý §«n, NguyÔn §øc C¶nh, tr­êng Chuyªn tØnh. - C¸c tr­êng THCS vµ TiÓu häc gåm 29 tr­êng. C¸c tr­êng trong c¸c x· ngo¹i thÞ ®Êt ®ai réng nh­ TrÇn L·m 18m2/HS, §«ng Hoµ 19m2/HS. C¸c ph­êng néi thÞ ®Êt ®ai chËt nh­ ph­êng Quang Trung 4m2/HS, Kú B¸ 5m2/HS… C¬ së vËt chÊt cña c¸c tr­êng häc hÇu hÕt ®­îc ®Çu t­ x©y dùng, Thµnh Phè lµ ®¬n vÞ cã bËc TiÓu häc ®¹t phæ cËp gi¸o dôc ®óng ®é tuæi vµ ®¹t phæ cËp trung häc c¬ së cho thanh niªn. Thµnh Phè lµ ®¬n vÞ dÉn ®Çu cña TØnh vÒ chÊt l­îng c¸c kú thi häc sinh giái cÊp TØnh vµ Quèc gia. c. C«ng tr×nh v¨n ho¸ Thµnh phè cã 1 r¹p chiÕu bãng Thèng NhÊt x©y dùng tõ nh÷ng n¨m 1960, ®Õn nay ®· xuèng cÊp, cã Nhµ V¨n ho¸ Lao ®éng, Nhµ V¨n ho¸ ThiÕu nhi cã thÓ ®¸p øng nhu cÇu vui ch¬i tËp luyÖn cho c¸c em. ë c¸c ph­êng vµ x· hÇu nh­ ch­a cã Nhµ V¨n ho¸. d. C«ng tr×nh th­¬ng m¹i, dÞch vô Thµnh phè cã chî Bo lµ chî trung t©m diÖn tÝch chiÕm 1 ha, ®­îc x©y dùng tèt nh÷ng n¨m 1970, ®Õn nay ®· xuèng cÊp nghiªm träng. Ngoµi ra c¸c ph­êng, x· ®Òu cã chî khu vùc. HÖ thèng th­¬ng m¹i dÞch vô h×nh thµnh ®a d¹ng, phong phó, phôc vô thiÕt thùc ®êi sèng cña nh©n d©n. e. C«ng tr×nh TDTT, c©y xanh Thµnh phè cã 1 s©n vËn ®éng, 1 nhµ thi ®Êu, 1 bÓ b¬i trong khu thÓ thao trªn ®­êng Tr­ng Tr¾c. Thµnh phè cã 1 v­ên hoa tr­íc Nhµ v¨n ho¸ c«ng nh©n diÖn tÝch 2 ha, 1 v­ên hoa tr­íc cöa Uû ban TØnh uû diÖn tÝch 1 ha. Thµnh phè ch­a cã c«ng viªn vui ch¬i gi¶i trÝ. Trªn c¸c trôc ®­êng ®· chó ý trång c©y xanh, nhÊt lµ 2 bªn dßng s«ng Bå Xuyªn, VÜnh Trµ ®· t¹o ®­îc vÎ ®Ñp cho ®« thÞ vµ c¶i t¹o m«i tr­êng mét c¸ch ®¸ng kÓ. B¶ng thèng kª diÖn tÝch c©y xanh thÇnh phè Th¸i B×nh §¬n vÞ tÝnh: ha Sè TT Danh môc HiÖn tr¹ng Quy ho¹ch (1) (2) (3) (4) Tæng sè 57,05 106,15 (b×nh qu©n 10,2 m/ng­êi) I C©y xanh c¸ch ly: 14,3 30,5 1 Khu CN víi ®­êng giao th«ng 1,6 1,6 2 Khu c«ng nghiÖp víi d©n Khu CN NguyÔn §øc C¶nh Khu CN Phóc kh¸nh Khu CN TiÒn Phong 3,1 1,6 0,9 0,6 3,1 1,6 0,9 0,6 3 C©y xanh trong khu CN (Phóc Kh¸nh + N.§.C¶nh + TiÒn Phong) (16,3 + 3,8 + 11,72)30% = 9,6 25,8:(20,1 + 51,5 + 8,9)30% = 86 ha so 30% II Sö dông ®Êt c©y xanh chuyªn dïng: 6,57 6,57 1 §­êng chÝnh 2,57 2,57 2 §­êng ph­êng 4,0 4,0 III C«ng viªn vµ gi¶i c©y xanh: 36,18 (3,62 m/ng­êi) 36,18 + 35,0 = 71,18 1 V­ên hoa 2,1 (C.viªn Kú B¸ 2,5 ha) 2 V­ên ­¬m 3,5 3 C«ng viªn ChiÕn Th¾ng 3,0 4 C«ng viªn Qu¶ng Tr­êng 1,5 5 C«ng viªn c¹nh khu thÓ thao Bå Xuyªn 0,5 6 C«ng viªn c¹nh khu thÓ thao Lª Hång Phong 0,53 (1) (2) (3) (4) 7 C«ng viªn c¹nh khu thÓ thao §Ò Th¸m 0,68 8 C«ng viªn c¹nh khu thÓ thao Quang Trung 0,63 9 C«ng viªn c¹nh khu thÓ thao TiÒn Phong 0,65 10 C«ng viªn c¹nh khu thÓ thao Phóc Kh¸nh 0,4 11 C«ng viªn c¹nh khu thÓ thao TrÇn L·m + Trång c©y c¹nh tr¹i gµ + Trång c©y c¹nh cèng §©u + Trång c©y c¹nh chî §Ëu 6,82 12 Th¶m c©y xanh c¹nh cÇu Th¸i B×nh 0,9 13 Th¶m c©y xanh c¹nh Nhµ m¸y r¸c 2,2 14 C«ng viªn 2 bê s«ng + VÜnh Trµ + Bå Xuyªn + Kiªn Giang 8,0 2.2.5. HiÖn tr¹ng h¹ tÇng kü thuËt 2.2.5.1. Giao th«ng Giao th«ng ®èi ngo¹i: §­êng 10 nèi liÒn Nam §Þnh - H¶i Phßng qua thµnh phè Th¸i B×nh míi ®­îc n©ng cÊp, c¶i t¹o, song d©n c­ vµ c«ng tr×nh c«ng céng, c«ng nghiÖp ®· b¸m c¶ hai bÒn tèt nghÜa trang thµnh phè ®Õn cÇu Sa C¸t. Thµnh phè ®· x©y dùng ®­êng giao th«ng khÐp kÝn, viÖc giao l­u gi÷a néi ngo¹i thÞ vµ ®i c¸c huyÖn mét c¸ch thuËn tiÖn. Tæng sè chiÒu dµi ®­êng bé lµ 258 km, trong ®ã quèc lé 9 km, tØnh lé 24 km, ®­êng néi thÞ 25 km, ®­êng ph­êng x· 200 km. VÒ chÊt l­îng: toµn bé ®­êng tØnh lé, quèc lé ®Òu lµ ®­êng nhùa trong ®ã cã 12 km néi thÞ ®· r¶i th¶m bª t«ng nhùa. §­êng ph­êng x· còng r¶i ®¸ l¸ng nhùa hoÆc ®æ bª t«ng, cã thÓ nãi ë Th¸i B×nh kh«ng cßn ®­êng ®Êt. HÌ phè ®­îc n©ng cÊp, cã gÇn 300.000 m2 hÌ, trong ®ã l¸t bª t«ng hoÆc g¹ch tù chÌn 50%. MÆt c¾t ngang c¸c tuyÕn ®­êng chÝnh nh­ sau: - §­êng 10 tõ Vò Th­ qua thµnh phè 25m - §­êng Lª Lîi: 29,3m - §­êng Lý B«n, Lý Th­êng KiÖt: 21m - §­êng Phan Chu Trinh, TrÇn H­ng §¹o: 17,6 m - C¸c ®­êng khu vùc: 13,5m Toµn thµnh phè cã 19 cÇu, hÇu hÕt ®Òu ®­îc ®Çu t­ c¶i t¹o n©ng cÊp hoÆc x©y dùng míi nh­ cÇu KiÕn X­¬ng, cÇu An TËp, cÇu

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docTMTN_ThaiBinh.doc
  • dwg01-lien he vung-xong.dwg
  • dwg02-hientrangGTkt10000-xong.dwg
  • dwg03 -khong gian10000-xong.dwg
  • dwg05 -giao thong10000thamkhao.dwg
  • dmpacadstk.dmp