Đồ án Thiết kế hệ thống xử lý nước thải sinh họat cho khu dân cư 10000 dân

Thà nh phố Hồ Chí Minh chung ta là mộ t thà nh phố có nề n kinh tế phá t triể n vớ i tố c

độ cao. Bê n cạ nh sự phá t triể n nể n kinh tế thì cũ ng có cá c vấ n đề cầ n quan tâm –

đó chính là việ c ô nhiễm mô i trườ ng.

Từ trướ c đế n nay chú ng ta chưa chú ý đế n việ c xử lý nứ ơc thả i sinh họ at.Trong khi

về mặ t kỹ thuậ t chú ng ta hò an tò an có thể là m đượ c.

Hiệ n nay trê n địa bà n thà nh phố có rấ t nhiề u dự á n qui họ ach cá c khu dâ n cư, chỉnh

trang đô thị. Đo đó việ c xâ y dự ng, vậ n hà nh cá c hệ thố ng xử lý nướ c thả i cho cá c

khu dâ n cư nà y là rấ t cầ n thiế t.

Hiệ n nay đa số cá c dự á n khu dâ n cư củ a cá c cô ng ty kinh doanh bấ t độ ng sả n trê n

địa bà n thà nh phố tậ p tậ p trung và o khu dâ n cư có sứ c chứ a từ 6000 – 12000 dâ n

pdf27 trang | Chia sẻ: oanh_nt | Lượt xem: 901 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang nội dung tài liệu Đồ án Thiết kế hệ thống xử lý nước thải sinh họat cho khu dân cư 10000 dân, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfdoan.pdf
  • dwgDoannuoc.dwg
  • pdftinhtoan.pdf
  • pdftinhtoan2.pdf
  • pdftinhtoan3.pdf
Tài liệu liên quan