Giới thiệu hệ thống portal hỗ trợ học tập Mydtu

Nội dung chi tiết

• Quản lý thông tin cá nhân

• Nhận tin tức và thông báo

• Xem lịch học

• Xem chương trình học

• Đăng ký môn học

• Xem chi tiết thông tin môn học

• Xem kết quả học tập

• Xem thông tin Cố vấn học tập

• Đánh giá giảng viên sau khi kết thúc khóa học

• Sử dụng thư viện số

• Tham gia diễn đàn học thuật

pdf41 trang | Chia sẻ: tieuaka001 | Lượt xem: 1122 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang nội dung tài liệu Giới thiệu hệ thống portal hỗ trợ học tập Mydtu, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
GIỚI THIỆU HỆ THỐNG PORTAL HỖ TRỢ HỌC TẬP MYDTU • Địa chỉ trang web và đăng nhập 1 • Các chức năng hỗ trợ học tập 2 • Các hỗ trợ khác 3 Nội dung Nội dung chi tiết • Quản lý thông tin cá nhân • Nhận tin tức và thông báo • Xem lịch học • Xem chương trình học • Đăng ký môn học • Xem chi tiết thông tin môn học • Xem kết quả học tập • Xem thông tin Cố vấn học tập • Đánh giá giảng viên sau khi kết thúc khóa học • Sử dụng thư viện số • Tham gia diễn đàn học thuật Đăng nhập hệ thống mydtu https://mydtu.duytan.edu.vn Quy định sử dụng hệ thống mydtu Chức năng Quản lý thông tin cá nhân Chức năng Xem thông báo Chức năng Tìm kiếm người Quy trình đăng ký môn học Xem kế hoạch học tập, chọn những môn cần đăng ký trong học kì Tra cứu mã môn học cần đăng ký tại trang courses.duytan. edu.vn Tìm lớp Đăng ký Chức năng Đăng ký môn học-4 • Trang web để tìm kiếm môn học cần đăng ký: www.courses.duytan.edu.vn Chức năng Đăng ký môn học-5 Kết quả tìm kiếm Tìm lớp và lịch học Chức năng Đăng ký môn học Chức năng Đăng ký môn học-2 Chức năng Đăng ký môn học-3 Chức năng Xem lịch học Chức năng Xem chương trình học Chức năng Xem chương trình dự kiến Chức năng Xem đề cương môn học Chức năng Xem đề cương môn học-2 Chức năng Xem đề cương môn học-3 Chức năng Đánh giá Giảng viên Chức năng Xem thông tin Cố vấn học tập Chức năng Tra cứu Sổ tay sinh viên Sử dụng thư viện số Sử dụng thư viện số - 2 Sử dụng thư viện số - 3 • Sinh viên còn có thể tìm kiếm tài liệu tại trang tài nguyên điện tử: Sử dụng diễn đàn học thuật Sử dụng diễn đàn học thuật -2 Sử dụng Hộp thư điện tử dtu Sử dụng Hộp thư điện tử dtu-2 Bảo vệ tài khoản Giới thiệu cấu trúc mã môn học • MÃ MÔN HỌC = MÃ NGÀNH + MÃ SỐ (MÔN) Ví dụ: Mã Môn học là CS 101 thì CS (viết tắt của Computer Science) là Mã ngành và 101 là Mã số (Môn) Hình thức lớp học Phân số thời lượng theo hình thức lớp học Một số khái niệm – Môn học (Học phần) • Môn học: Môn học hay Học phần là khối kiến thức tương đối trọn vẹn, thuận tiện cho người học tích lũy trong quá trình học tập. Một số khái niệm – Mã Môn học (Mã Học phần) • Mã Môn học tại Duy Tân: Chi tiết về mô tả mã môn học có tại Phụ lục A: Cấu trúc Mã Môn học • Mã Môn học bao gồm 2 phần: Mã ngành: Ở đây là MKT, nghĩa là ngành Tiếp thị (viết tắt chữ MarKeTing). Mã số (môn): Ở đây là 251, số 2 ở đầu nghĩa là đây là môn học dành cho năm 2, số 5 đứng giữa nghĩa là đây là một môn nên học ở học kỳ mùa xuân, số 1 còn lại đơn giản là số thứ tự. Một số khái niệm – Môn bắt buộc, môn tự chọn • Môn học Bắt buộc: chứa đựng những nội dung chính yếu, không thể thiếu trong một chương trình đào tạo • Môn học Tự chọn: chứa đựng những nội dung cần thiết, giúp đa dạng hóa kiến thức căn bản, chuyên môn hoặc xã hội của người học Lưu Ý: Một môn học có thể là Bắt buộc cho ngành đào tạo này và là Tự chọn cho ngành đào tạo khác. Với việc áp dụng học chế tín chỉ ở Duy Tân, sinh viên có thể tùy nghi đăng ký tự chọn bất kỳ môn học nào miễn là đáp ứng đủ các điều kiện tiên quyết của môn học đó. Còn lại, các yêu cầu trong chương trình đào tạo chủ yếu là Bắt buộc hoặc Chọn trong Nhóm (ví dụ, Chọn 2 trong 3 Môn học). Một số khái niệm – Đơn vị tín chỉ • Đơn vị Tín chỉ: là đơn vị thời gian và khối lượng của môn học – 1 tín chỉ = 1 giờ lên lớp x 15 (tuần) + 1 giờ ôn tập x 1 (tuần) + 1~2 giờ thi cử – Có nhiều loại tín chỉ khác nhau, ví dụ LEC (Lý thuyết), LAB (Thực hành\Thí nghiệm), FLD (Dã ngoại), PRJ (Đồ án), Hãy tham khảo Phụ lục B: Hình thức Lớp học để biết thêm chi tiết về hệ thống viết tắt cho các loại tín chỉ khác nhau ở Duy Tân. – 1 môn học có thể có nhiều tín chỉ, ví dụ môn học PHY 101 - Vật Lý Đại Cương 1 có 3 tín chỉ, có thể gồm 2 tín chỉ Lý thuyết (LEC) và 1 Thực hành\Thí nghiệm (LAB).

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfbai_15_mydtu_2094.pdf
Tài liệu liên quan