Hệ thống tài khoản kế toán doanh nghiệp

Giải Thích Nội DUNG, Kết Cấu Và PHƯƠNG Pháp GHI Chép

Tài Khoản Kế Toán

Loại Tài Khoản I

Tài Sản Ngắn Hạn

Loại tài khoản này dùng để phản ánh giá trị hiện có, tình hình biến động tăng,

giảm tài sản ngắn hạn của doanh nghiệp.

Tài sản ngắn hạn của doanh nghiệp là những tài sản thuộc quyền sở hữu và quản lý

của doanh nghiệp, có thời gian sử dụng, luân chuyển, thu hồi vốn trong một kỳ kinh doanh

hoặc trong một năm. Tài sản ngắn hạn của doanh nghiệp có thể tồn tại dưới hình thái tiền,

hiện vật (vật tư, hàng hoá), dưới dạng đầu tư ngắn hạn và các khoản nợ phải thu.

Tài sản ngắn hạn của doanh nghiệp bao gồm: Vốn bằng tiền; Các khoản đầu tư tài

chính ngắn hạn; Các khoản phải thu; Hàng tồn kho và các tài sản ngắn hạn khác.

Thuộc loại tài khoản này còn bao gồm tài khoản chi sự nghiệp.

 

pdf510 trang | Chia sẻ: phuongt97 | Lượt xem: 343 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang nội dung tài liệu Hệ thống tài khoản kế toán doanh nghiệp, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
®éng, ch−a hoµn thµnh ®Çu t−) ë thêi ®iÓm cuèi n¨m tµi chÝnh; - Tµi kho¶n 4131 - Chªnh lÖch tû gi¸ hèi ®o¸i ®¸nh gi¸ l¹i cuèi n¨m tµi chÝnh: Ph¶n ¸nh sè chªnh lÖch tû gi¸ hèi ®o¸i do ®¸nh gi¸ l¹i c¸c kho¶n môc tiÒn tÖ cã gèc ngo¹i tÖ (L·i, lç tû gi¸) cuèi n¨m tµi chÝnh cña ho¹t ®éng kinh doanh, kÓ c¶ ho¹t ®éng ®Çu t− XDCB (Doanh nghiÖp SXKD cã c¶ ho¹t ®éng ®Çu t− XDCB) Tµi kho¶n 4132 - Chªnh lÖch tû gi¸ hèi ®o¸i trong giai ®o¹n ®Çu t− XDCB: Ph¶n ¸nh sè chªnh lÖch tû gi¸ hèi ®o¸i ph¸t sinh vµ chªnh lÖch tû gi¸ do ®¸nh gi¸ l¹i cuèi n¨m tµi chÝnh cña c¸c kho¶n môc tiÒn tÖ cã gèc ngo¹i tÖ (L·i, lç tû gi¸) cña ho¹t ®éng ®Çu t− XDCB (Giai ®o¹n tr−íc ho¹t ®éng). PH¦¥NG PH¸P H¹CH TO¸N KÕ TO¸N MéT Sè NGHIÖP Vô KINH TÕ CHñ YÕU I. KÕ to¸n chªnh lÖch tû gi¸ hèi ®o¸i ph¸t sinh trong kú cña ho¹t ®éng kinh doanh, kÓ c¶ ho¹t ®éng ®Çu t− XDCB cña doanh nghiÖp ®ang s¶n xuÊt, kinh doanh 1. Khi mua vËt t−, hµng ho¸, TSC§, dÞch vô thanh to¸n b»ng ngo¹i tÖ: - NÕu ph¸t sinh lç tû gi¸ hèi ®o¸i trong giao dÞch mua ngoµi vËt t−, hµng ho¸, TSC§, dÞch vô, ghi: Nî c¸c TK 151, 152, 153, 156, 157, 158, 211, 213, 217, 241, 623, 627, 641, 642, 133... (Theo tû gi¸ hèi ®o¸i t¹i ngµy giao dÞch) Nî TK 635 - Chi phÝ tµi chÝnh (Lç tû gi¸ hèi ®o¸i) Cã c¸c TK 111 (1112), 112 (1122) (Theo tû gi¸ ghi sæ kÕ to¸n). - NÕu ph¸t sinh l·i tû gi¸ hèi ®o¸i trong giao dÞch mua ngoµi vËt t−, hµng ho¸, TSC§, dÞch vô, ghi: 348 Nî c¸c TK 151, 152, 153, 156, 157, 158, 211, 213, 217, 241, 623, 627, 641, 642, 133... (Theo tû gi¸ hèi ®o¸i t¹i ngµy giao dÞch) Cã c¸c TK 111 (1112), 112 (1122) (Theo tû gi¸ ghi sæ kÕ to¸n) Cã TK 515 - Doanh thu ho¹t ®éng tµi chÝnh (L·i tû gi¸ hèi ®o¸i). 2. Khi nhËn vËt t−, hµng ho¸, TSC§, dÞch vô cña nhµ cung cÊp ch−a thanh to¸n tiÒn, hoÆc khi vay ng¾n h¹n, vay dµi h¹n, nî dµi h¹n, hoÆc nhËn nî néi bé,... b»ng ngo¹i tÖ, c¨n cø tû gi¸ hèi ®o¸i t¹i ngµy giao dÞch, ghi: Nî c¸c TK 111, 112, 152, 153, 156, 211, 627, 641, 642... (Theo tû gi¸ hèi ®o¸i t¹i ngµy giao dÞch) Cã c¸c TK 331, 311, 341, 342, 336... (Theo tû gi¸ hèi ®o¸i t¹i ngµy giao dÞch). 3. Khi thanh to¸n nî ph¶i tr¶ b»ng ngo¹i tÖ (Nî ph¶i tr¶ ng−êi b¸n, nî vay ng¾n h¹n, vay dµi h¹n, nî dµi h¹n, nî néi bé...): - NÕu ph¸t sinh lç tû gi¸ hèi ®o¸i trong giao dÞch thanh to¸n nî ph¶i tr¶ b»ng ngo¹i tÖ, ghi: Nî c¸c TK 311, 315, 331, 336, 341, 342,... (Tû gi¸ ghi sæ kÕ to¸n) Nî TK 635 - Chi phÝ tµi chÝnh (Lç tû gi¸ hèi ®o¸i) Cã c¸c TK 111 (1112), 112 (1122) (Tû gi¸ ghi sæ kÕ to¸n). - NÕu ph¸t sinh l·i tû gi¸ hèi ®o¸i trong giao dÞch thanh to¸n nî ph¶i tr¶ b»ng ngo¹i tÖ, ghi: Nî c¸c TK 311, 315, 331, 336, 341, 342,... (Tû gi¸ ghi sæ kÓ to¸n) Cã TK 515 - Doanh thu ho¹t ®éng tµi chÝnh (L·i tû gi¸ hèi ®o¸i) Cã c¸c TK 111 (1112), 112 (1122) (Tû gi¸ ghi sæ kÕ to¸n). 4. Khi ph¸t sinh doanh thu, thu nhËp kh¸c b»ng ngo¹i tÖ, c¨n cø tû gi¸ hèi ®o¸i t¹i ngµy giao dÞch, ghi: Nî c¸c TK 111 (1112), 112 (1122), 131... (Tû gi¸ hèi ®o¸i t¹i ngµy giao dÞch) Cã c¸c TK 511, 711 (Tû gi¸ hèi ®o¸i t¹i ngµy giao dÞch). 5. Khi ph¸t sinh c¸c kho¶n nî ph¶i thu b»ng ngo¹i tÖ, ghi: Nî c¸c TK 136, 138 (Tû gi¸ hèi ®o¸i t¹i ngµy giao dÞch) Nî TK 635 - Chi phÝ tµi chÝnh (Lç tû gi¸ hèi ®o¸i) Cã c¸c TK 111 (1112), 112 (1122) (Tû gi¸ ghi sæ kÕ to¸n) Cã TK 515 - Doanh thu ho¹t ®éng tµi chÝnh (L·i tû gi¸ hèi ®o¸i). 6. Khi thu ®−îc tiÒn nî ph¶i thu b»ng ngo¹i tÖ (ph¶i thu cña kh¸ch 349 hµng, ph¶i thu néi bé...): - NÕu ph¸t sinh lç chªnh lÖch tû gi¸ trong giao dÞch thanh to¸n nî ph¶i thu b»ng ngo¹i tÖ, ghi: Nî c¸c TK 111 (1112), 112 (1122) (Tû gi¸ hèi ®o¸i t¹i ngµy giao dÞch) Nî TK 635 - Chi phÝ tµi chÝnh (Lç tû gi¸ hèi ®o¸i) Cã c¸c TK 131, 136, 138 (Tû gi¸ ghi sæ kÕ to¸n). - NÕu ph¸t sinh l·i chªnh lÖch tû gi¸ hèi ®o¸i khi thanh to¸n nî ph¶i thu b»ng ngo¹i tÖ, ghi: Nî c¸c TK 111 (1112), 112 (1122) (Tû gi¸ hèi ®o¸i t¹i ngµy giao dÞch) Cã TK 515 - Doanh thu ho¹t ®éng tµi chÝnh (L·i tû gi¸ hèi ®o¸i) Cã c¸c TK 131, 136, 138 (Tû gi¸ ghi sæ kÕ to¸n). II. KÕ to¸n chªnh lÖch tû gi¸ ph¸t sinh trong kú cña ho¹t ®éng ®Çu t− XDCB (Giai ®o¹n tr−íc ho¹t ®éng) 1. Khi mua ngoµi vËt t−, thiÕt bÞ, hµng ho¸, TSC§, dÞch vô, khèi l−îng x©y dùng, l¾p ®Æt do ng−êi b¸n hoÆc bªn nhËn thÇu bµn giao: - NÕu ph¸t sinh lç tû gi¸ hèi ®o¸i trong giao dÞch thanh to¸n b»ng ngo¹i tÖ, ghi: Nî c¸c TK 151, 152, 211, 213, 241...(Tû gi¸ hèi ®o¸i t¹i ngµy giao dÞch) Nî TK 413 - Chªnh lÖch tû gi¸ hèi ®o¸i (4132) (Lç tû gi¸ hèi ®o¸i) Cã c¸c TK 111 (1112), 112 (1122) (Tû gi¸ ghi sæ kÕ to¸n). NÕu ph¸t sinh l·i tû gi¸ hèi ®o¸i trong giao dÞch thanh to¸n b»ng ngo¹i tÖ, ghi: Nî c¸c TK 151, 152, 211, 213, 241...(Tû gi¸ hèi ®o¸i t¹i ngµy giao dÞch) Cã c¸c TK 111 (1112), 112 (1122) (Tû gi¸ ghi sæ kÕ to¸n) Cã TK 413 - Chªnh lÖch tû gi¸ hèi ®o¸i (4132) l·i tû gi¸ hèi ®o¸i). 2. Khi thanh to¸n nî ph¶i tr¶ b»ng ngo¹i tÖ (Nî ph¶i tr¶ ng−êi b¸n, nî vay dµi h¹n, ng¾n h¹n, nî néi bé (nÕu cã)...): - NÕu ph¸t sinh lç tû gi¸ hèi ®o¸i trong giao dÞch thanh to¸n nî ph¶i tr¶ b»ng ngo¹i tÖ, ghi: Nî c¸c TK 311, 315, 331, 336, 341, 342... (Tû gi¸ ghi sæ kÕ to¸n) Nî TK 413 - Chªnh lÖch tû gi¸ hèi ®o¸i (4132) (Lç tû gi¸ hèi ®o¸i) Cã c¸c TK 111 (1112), 112 (1122) (Tû gi¸ ghi sæ kÕ to¸n). NÕu ph¸t sinh l·i tû gi¸ hèi ®o¸i trong giao dÞch thanh to¸n nî ph¶i tr¶ 350 b»ng ngo¹i tÖ, ghi: Nî c¸c TK 311, 315, 331, 336, 341, 342... (Tû gi¸ ghi sæ kÕ to¸n) Cã c¸c TK 111 (1112), 112 (1122) (Tû gi¸ ghi sæ kÕ to¸n) Cã TK 413 - Chªnh lÖch tû gi¸ hèi ®o¸i (4132) (L·i tû gi¸ hèi ®o¸i) 3. Hµng n¨m, chªnh lÖch tû gi¸ ®· thùc hiÖn ph¸t sinh trong ho¹t ®éng ®Çu t− x©y dùng c¬ b¶n (Giai ®o¹n tr−íc ho¹t ®éng) ®−îc ph¶n ¸nh luü kÕ trªn TK 413 "Chªnh lÖch tû gi¸ hèi ®o¸i" (4132) cho ®Õn khi hoµn thµnh ®Çu t− XDCB. 4. Khi kÕt thóc ho¹t ®éng ®Çu t− XDCB (Giai ®o¹n tr−íc ho¹t ®éng), kÕt chuyÓn chªnh lÖch tû gi¸ hèi ®o¸i ®· thùc hiÖn (Theo sè thuÇn sau khi bï trõ sè ph¸t sinh bªn Nî vµ bªn Cã Tµi kho¶n 4132) cña ho¹t ®éng ®Çu t− XDCB (Giai ®o¹n tr−íc ho¹t ®éng) trªn TK 413 "Chªnh lÖch tû gi¸ hèi ®o¸i" (TK 4132) tÝnh ngay (nÕu nhá) vµo chi phÝ tµi chÝnh, hoÆc kÕt chuyÓn (nÕu lín) sang TK 242 "Chi phÝ tr¶ tr−íc dµi h¹n" (NÕu lç tû gi¸) hoÆc tÝnh ngay (nÕu nhá) vµo doanh thu ho¹t ®éng tµi chÝnh, hoÆc kÕt chuyÓn (nÕu lín) sang TK 3387 "Doanh thu ch−a thùc hiÖn" (NÕu l·i tû gi¸) ®Ó ph©n bæ trong thêi gian tèi ®a lµ 5 n¨m: - Tr−êng hîp ph¸t sinh l·i tû gi¸ hèi ®o¸i, ghi: Nî TK 413 - Chªnh lÖch tû gi¸ hèi ®o¸i (4132) Cã TK 3387 - Doanh thu ch−a thùc hiÖn (L·i tû gi¸ hèi ®o¸i) (NÕu ph¶i ph©n bæ dÇn); hoÆc Cã TK 515 - Doanh thu ho¹t ®éng tµi chÝnh (NÕu ghi ngay vµo doanh thu ho¹t ®éng tµi chÝnh). - Tr−êng hîp ph¸t sinh lç tû gi¸ hèi ®o¸i, ghi: Nî TK 635 - Chi phÝ tµi chÝnh (NÕu ghi ngay vµo chi phÝ tµi chÝnh) Nî TK 242 - Chi phÝ tr¶ tr−íc dµi h¹n (NÕu ph¶i ph©n bæ dÇn) Cã TK 413 - Chªnh lÖch tû gi¸ hèi ®o¸i (4132). 5. Xö lý chªnh lÖch tû gi¸ hèi ®o¸i ®· thùc hiÖn (Lç hoÆc l·i tû gi¸) trong giai ®o¹n ®Çu t− XDCB ®−îc luü kÕ ®Õn thêi ®iÓm quyÕt to¸n bµn giao TSC§ ®−a vµo sö dông cho ho¹t ®éng SXKD: - Tr−êng hîp lç tû gi¸ hèi ®o¸i ph¶i ph©n bæ dÇn, ®Þnh kú khi ph©n bæ chªnh lÖch lç tû gi¸ hèi ®o¸i ®· thùc hiÖn ph¸t sinh trong giai ®o¹n ®Çu t− XDCB vµo chi phÝ tµi chÝnh cña n¨m tµi chÝnh khi kÕt thóc giai ®o¹n ®Çu t− XDCB bµn giao ®−a TSC§ vµo sö dông, ghi: Nî TK 635 - Chi phÝ tµi chÝnh (Lç tû gi¸ hèi ®o¸i) Cã TK 242 - Chi phÝ tr¶ tr−íc dµi h¹n. 351 - Tr−êng hîp l·i tû gi¸ hèi ®o¸i ph¶i ph©n bæ dÇn, ®Þnh kú khi ph©n bæ chªnh lÖch l·i tû gi¸ hèi ®o¸i ®· thùc hiÖn ph¸t sinh trong giai ®o¹n ®Çu t− XDCB vµo doanh thu ho¹t ®éng tµi chÝnh cña n¨m tµi chÝnh khi kÕt thóc giai ®o¹n ®Çu t− XDCB bµn giao ®−a TSC§ vµo sö dông, ghi: Nî TK 3387 - Doanh thu ch−a thùc hiÖn Cã TK 515 - Doanh thu ho¹t ®éng tµi chÝnh (L·i tû gi¸ hèi ®o¸i). III. KÕ to¸n chªnh lÖch tû gi¸ hèi ®o¸i ph¸t sinh do ®¸nh gi¸ l¹i cuèi n¨m tµi chÝnh cña c¸c kho¶n môc tiÒn tÖ cã gèc ngo¹i tÖ 1. KÕ to¸n chªnh lÖch tû gi¸ hèi ®o¸i ph¸t sinh do ®¸nh gi¸ l¹i cuèi n¨m tµi chÝnh cña c¸c kho¶n môc tiÒn tÖ cã gèc ngo¹i tÖ: ë thêi ®iÓm cuèi n¨m tµi chÝnh, doanh nghiÖp ph¶i ®¸nh gi¸ l¹i c¸c kho¶n môc tiÒn tÖ cã gèc ngo¹i tÖ (§¬n vÞ tiÒn tÖ kh¸c víi ®¬n vÞ tiÒn tÖ chÝnh thøc sö dông trong kÕ to¸n) theo tû gi¸ hèi ®o¸i giao dÞch b×nh qu©n trªn thÞ tr−êng ngo¹i tÖ liªn ng©n hµng do Ng©n hµng Nhµ n−íc ViÖt Nam c«ng bè t¹i thêi ®iÓm cuèi n¨m tµi chÝnh, cã thÓ ph¸t sinh chªnh lÖch tû gi¸ hèi ®o¸i (L·i hoÆc lç). Doanh nghiÖp ph¶i chi tiÕt kho¶n chªnh lÖch tû gi¸ hèi ®o¸i ph¸t sinh do ®¸nh gi¸ l¹i c¸c kho¶n môc tiÒn tÖ cã gèc ngo¹i tÖ cña ho¹t ®éng ®Çu t− x©y dùng c¬ b¶n (Giai ®o¹n tr−íc ho¹t ®éng TK 4132 vµ cña ho¹t ®éng kinh doanh TK 4131): - NÕu ph¸t sinh l·i tû gi¸ hèi ®o¸i, ghi: Nî c¸c TK 111 (1112), 112 (1122), 131, 136, 138, 311, 315, 331, 341, 342... Cã TK 413 - Chªnh lÖch tû gi¸ hèi ®o¸i (4131, 4132). - NÕu ph¸t sinh lç tû gi¸ hèi ®o¸i, ghi: Nî TK 413 - Chªnh lÖch tû gi¸ hèi ®o¸i (4131, 4132) Cã c¸c TK 111 (1112), 112 (1122), 131, 136, 311, 315, 331, 341, 342... 2. KÕ to¸n xö lý chªnh lÖch tû gi¸ hèi ®o¸i ph¸t sinh do ®¸nh gi¸ l¹i cuèi n¨m tµi chÝnh cña c¸c kho¶n môc tiÒn tÖ cã gèc ngo¹i tÖ: 2.1. Xö lý chªnh lÖch tû gi¸ hèi ®o¸i ph¸t sinh do ®¸nh gi¸ l¹i cuèi n¨m tµi chÝnh cña c¸c kho¶n môc tiÒn tÖ cã gèc ngo¹i tÖ cña ho¹t ®éng kinh doanh (KÓ c¶ ho¹t ®éng ®Çu t− x©y dùng c¬ b¶n cña doanh nghiÖp s¶n xuÊt, kinh doanh võa cã ho¹t ®éng ®Çu t− x©y dùng c¬ b¶n): - KÕt chuyÓn toµn bé kho¶n chªnh lÖch tû gi¸ hèi ®o¸i ®¸nh gi¸ l¹i cuèi n¨m tµi chÝnh cña ho¹t ®éng kinh doanh (Theo sè thuÇn sau khi bï trõ sè ph¸t sinh bªn Nî vµ bªn Cã cña TK 4131) vµo chi phÝ tµi chÝnh (NÕu lç tû gi¸ hèi ®o¸i), hoÆc doanh thu ho¹t ®éng tµi chÝnh (NÕu l·i tû gi¸ hèi ®o¸i) ®Ó x¸c ®Þnh kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh: 352 + KÕt chuyÓn l·i tû gi¸ hèi ®o¸i ®¸nh gi¸ l¹i cuèi n¨m tµi chÝnh vµo doanh thu ho¹t ®éng tµi chÝnh, ghi: Nî TK 413 - Chªnh lÖch tû gi¸ hèi ®o¸i (4131) Cã TK 515 - Doanh thu ho¹t ®éng tµi chÝnh (NÕu l·i tû gi¸ hèi ®o¸i) + KÕt chuyÓn lç tû gi¸ hèi ®o¸i ®¸nh gi¸ l¹i cuèi n¨m tµi chÝnh vµo chi phÝ tµi chÝnh, ghi: Nî TK 635 - Chi phÝ tµi chÝnh (NÕu lç tû gi¸ hèi ®o¸i) Cã TK 413 - Chªnh lÖch tû gi¸ hèi ®o¸i (4131). 2.2. Xö lý chªnh lÖch tû gi¸ hèi ®o¸i ph¸t sinh do ®¸nh gi¸ l¹i cuèi n¨m tµi chÝnh cña c¸c kho¶n môc tiÒn tÖ cã gèc ngo¹i tÖ cña ho¹t ®éng ®Çu t− XDCB (Giai ®o¹n tr−íc ho¹t ®éng): - ë giai ®o¹n ®ang ®Çu t− XDCB, doanh nghiÖp ch−a ®i vµo ho¹t ®éng th× chªnh lÖch tû gi¸ hèi ®o¸i ®¸nh gi¸ l¹i cuèi n¨m tµi chÝnh ®−îc ph¶n ¸nh luü kÕ trªn TK 413 "Chªnh lÖch tû gi¸ hèi ®o¸i" (TK 4132). Sè d− Nî, hoÆc Cã nµy sÏ ®−îc ph¶n ¸nh trªn B¶ng C©n ®èi kÕ to¸n. - Khi kÕt thóc giai ®o¹n ®Çu t− XDCB, bµn giao TSC§ ®−a vµo sö dông cho s¶n xuÊt, kinh doanh, sè d− Nî, hoÆc sè d− Cã TK 413 "Chªnh lÖch tû gi¸ hèi ®o¸i" (TK 4132) ph¶n ¸nh sè chªnh lÖch tû gi¸ hèi ®o¸i ph¸t sinh do ®¸nh gi¸ l¹i c¸c kho¶n môc tiÒn tÖ cã gèc ngo¹i tÖ cuèi mçi n¨m tµi chÝnh (Kh«ng bao gåm kho¶n ®¸nh gi¸ l¹i c¸c kho¶n môc tiÒn tÖ cã gèc ngo¹i tÖ liªn quan ®Õn ho¹t ®éng ®Çu t− XDCB ë thêi ®iÓm bµn giao tµi s¶n ®Ó ®−a vµo sö dông) sÏ ®−îc xö lý nh− sau: + KÕt chuyÓn sè d− Nî TK 413 "Chªnh lÖch tû gi¸ hèi ®o¸i" (4132) vÒ TK 635 - "Chi phÝ tµi chÝnh" hoÆc vÒ TK 242 "Chi phÝ tr¶ tr−íc dµi h¹n" (NÕu lín) ®Ó ph©n bæ dÇn sè lç tû gi¸ hèi ®o¸i cña giai ®o¹n ®Çu t− XDCB trong c¸c n¨m tµi chÝnh tiÕp theo trong thêi gian tèi ®a 5 n¨m (KÓ tõ khi kÕt thóc giai ®o¹n ®Çu t−) vµo chi phÝ tµi chÝnh, ghi: Nî TK 635 - Chi phÝ tµi chÝnh (NÕu ghi ngay vµo chi phÝ) Nî TK 242 - Chi phÝ tr¶ tr−íc dµi h¹n (NÕu ph¶i ph©n bæ dÇn) Cã TK 413 - Chªnh lÖch tû gi¸ hèi ®o¸i (4132). + KÕt chuyÓn sè d− Cã TK 413 "Chªnh lÖch tû gi¸ hèi ®o¸i" (4132) vÒ TK 515 "Doanh thu ho¹t ®éng tµi chÝnh" hoÆc vÒ TK 3387 "Doanh thu ch−a thùc hiÖn (NÕu lín) ®Ó ph©n bæ dÇn sè l·i tû gi¸ hèi ®o¸i cña giai ®o¹n ®Çu t− XDCB trong c¸c n¨m tµi chÝnh tiÕp theo trong thêi gian tèi ®a 5 n¨m (KÓ tõ khi kÕt thóc giai ®o¹n ®Çu t−) vµo doanh thu ho¹t ®éng tµi chÝnh, ghi: Nî TK 413 - Chªnh lÖch tû gi¸ hèi ®oaÝ (4132) 353 Cã TK 3387 - Doanh thu ch−a thùc hiÖn (NÕu ph¶i ph©n bæ dÇn) Cã TK 515 - Doanh thu ho¹t ®éng tµi chÝnh (NÕu ghi ngay vµo doanh thu ho¹t ®éng tµi chÝnh). 354 TµI KHO¶N 414 QUü §ÇU T¦ PH¸T TRIÓN Tµi kho¶n nµy dïng ®Ó ph¶n ¸nh sè hiÖn cã vµ t×nh h×nh t¨ng, gi¶m quü ®Çu t− ph¸t triÓn cña doanh nghiÖp. Quü ®Çu t− ph¸t triÓn ®−îc trÝch lËp tõ lîi nhuËn sau thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp vµ ®−îc sö dông vµo viÖc ®Çu t− më réng quy m« s¶n xuÊt, kinh doanh hoÆc ®Çu t− chiÒu s©u cña doanh nghiÖp. ViÖc trÝch vµ sö dông quü ®Çu t− ph¸t triÓn ph¶i theo chÝnh s¸ch tµi chÝnh hiÖn hµnh ®èi víi tõng lo¹i doanh nghiÖp: C«ng ty Nhµ n−íc, c«ng ty cæ phÇn, c«ng ty tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n, doanh nghiÖp t− nh©n,... KÕT CÊU Vµ NéI DUNG PH¶N ¸NH CñA TµI KHO¶N 414 - QUü §ÇU T¦ PH¸T TRIÓN Bªn Nî: T×nh h×nh chi tiªu, sö dông quü ®Çu t− ph¸t triÓn cña doanh nghiÖp. Bªn Cã: Quü ®Çu t− ph¸t triÓn t¨ng do ®−îc trÝch lËp tõ lîi nhuËn sau thuÕ. Sè d− bªn Cã: Sè quü ®Çu t− ph¸t triÓn hiÖn cã. PH¦¥NG PH¸P H¹CH TO¸N KÕ TO¸N MéT Sè NGHIÖP Vô KINH TÕ CHñ YÕU 1. Trong kú, khi t¹m trÝch lËp quü ®Çu t− ph¸t triÓn tõ lîi nhuËn sau thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp, ghi: Nî TK 421 - Lîi nhuËn ch−a ph©n phèi Cã TK 414 - Quü ®Çu t− ph¸t triÓn 2. Cuèi n¨m, x¸c ®Þnh sè quü ®Çu t− ph¸t triÓn ®−îc trÝch, kÕ to¸n tÝnh sè ®−îc trÝch thªm, ghi: Nî TK 421 - Lîi nhuËn ch−a ph©n phèi Cã TK 414 - Quü ®Çu t− ph¸t triÓn. 3. Khi dïng quü ®Çu t− ph¸t triÓn ®Ó mua s¾m TSC§, x©y dùng c¬ b¶n ®· hoµn thµnh bµn giao ®−a vµo sö dông cho s¶n xuÊt, kinh doanh, ghi: 355 Nî TK 211 - Tµi s¶n cè ®Þnh h÷u h×nh Cã TK 241 - X©y dùng c¬ b¶n dë dang (tr−êng hîp ®Çu t− XDCB) Cã TK 111, 112,... (Tr−êng hîp mua s¾m TSC§). §ång thêi, kÕ to¸n ghi t¨ng nguån vèn kinh doanh, ghi gi¶m quü ®Çu t− ph¸t triÓn: Nî TK 414 - Quü ®Çu t− ph¸t triÓn Cã TK 411 - Nguån vèn kinh doanh. 4. NhËn quü ®Çu t− ph¸t triÓn do cÊp trªn chuyÓn ®Õn, ghi: Nî c¸c TK 111, 112,... Cã TK 414 - Quü ®Çu t− ph¸t triÓn. 5. TrÝch quü ®Çu t− ph¸t triÓn nép lªn ®¬n vÞ cÊp trªn theo quy ®Þnh hoÆc ®iÒu chuyÓn ®i ®¬n vÞ kh¸c, ghi: Nî TK 414 - Quü ®Çu t− ph¸t triÓn Cã c¸c TK 111, 112,... 356 TµI KHO¶N 415 QUü Dù PHßNG TµI CHÝNH Tµi kho¶n nµy dïng ®Ó ph¶n ¸nh sè hiÖn cã vµ t×nh h×nh trÝch lËp, sö dông quü dù phßng tµi chÝnh cña doanh nghiÖp. Quü dù phßng tµi chÝnh ®−îc trÝch lËp tõ lîi nhuËn sau thuÕ TNDN. ViÖc h¹ch to¸n t¨ng, gi¶m quü dù phßng tµi chÝnh ph¶i theo chÝnh s¸ch tµi chÝnh hiÖn hµnh. KÕT CÊU Vµ NéI DUNG PH¶N ¸nh CñA TµI KHO¶N 415 - QUü dù PHßNG TµI CHÝNH Bªn Nî: - Quü dù phßng tµi chÝnh nép lªn cÊp trªn. - Quü dù phßng tµi chÝnh gi¶m kh¸c. Bªn Cã: Quü dù phßng tµi chÝnh t¨ng do trÝch lËp tõ lîi nhuËn sau thuÕ TNDN hoÆc do cÊp d−íi nép lªn. Sè d− bªn Cã: Quü dù phßng tµi chÝnh hiÖn cã cña doanh nghiÖp. PH¦¥NG PH¸P H¹CH TO¸N KÕ TO¸N MéT Sè NGHIÖP Vô KINH TÕ CHñ YÕU 1. Khi trÝch lËp dù phßng tµi chÝnh tõ lîi nhuËn sau thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp, ghi: Nî TK 421 - Lîi nhuËn ch−a ph©n phèi Cã TK 415 - Quü dù phßng tµi chÝnh. 2. Quü dù phßng tµi chÝnh t¨ng do cÊp d−íi nép lªn, ghi: Nî c¸c TK 111, 112, 136,... Cã TK 415 - Quü dù phßng tµi chÝnh. 3. Quü dù phßng tµi chÝnh gi¶m do nép lªn cÊp trªn ghi: Nî TK 415 - Quü dù phßng tµi chÝnh Cã c¸c TK 111, 112, 336,... 357 TµI KHO¶N 418 C¸C QUü KH¸C THUéC VèN CHñ Së H÷u Tµi kho¶n nµy dïng ®Ó ph¶n ¸nh sè hiÖn cã vµ t×nh h×nh t¨ng, gi¶m c¸c quü kh¸c thuéc nguån vèn chñ së h÷u, nh− quü th−ëng Ban ®iÒu hµnh c«ng ty,... C¸c quü kh¸c thuéc nguån vèn chñ së h÷u ®−îc h×nh thµnh tõ lîi nhuËn sau thuÕ vµ ®−îc sö dông vµo viÖc khen th−ëng hoÆc c¸c môc ®Ých kh¸c phôc vô c«ng t¸c ®iÒu hµnh cña Ban Gi¸m ®èc, Héi ®ång qu¶n trÞ. ViÖc trÝch vµ sö dông quü kh¸c thuéc nguån vèn chñ së h÷u ph¶i theo chÝnh s¸ch tµi chÝnh hiÖn hµnh ®èi víi tõng lo¹i doanh nghiÖp: C«ng ty Nhµ n−íc, c«ng ty cæ phÇn, c«ng ty TNHH, doanh nghiÖp t− nh©n,... KÕT CÊU Vµ Néi DUNG PH¶N ¸NH CñA TµI KHO¶N 418 - C¸C QUü KH¸C THUéC vèN CHñ Së h÷u Bªn Nî: T×nh h×nh chi tiªu, sö dông c¸c quü kh¸c thuéc vèn chñ së h÷u cña doanh nghiÖp. Bªn Cã: C¸c quü kh¸c thuéc vèn chñ së h÷u t¨ng do ®−îc trÝch lËp tõ lîi nhuËn sau thuÕ. Sè d− bªn Cã: Sè quü kh¸c thuéc vèn chñ së h÷u hiÖn cã. PH¦¥NG PH¸P H¹CH TO¸N kÕ TO¸N MéT Sè nghiÖp vô KINH TÕ CHñ YÕU 1. TrÝch lËp quü kh¸c thuéc vèn chñ së h÷u tõ lîi nhuËn sau thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp, ghi: Nî TK 421 - Lîi nhuËn ch−a ph©n phèi Cã TK 418 - C¸c quü kh¸c thuéc vèn chñ së h÷u. 2. Tr−êng hîp ®¬n vÞ cÊp d−íi ®−îc ®¬n vÞ cÊp trªn cÊp quü kh¸c thuéc vèn chñ së h÷u, ®¬n vÞ cÊp d−íi ghi: 358 Nî TK 111, 112, 136,... Cã TK 418 - C¸c quü kh¸c thuéc vèn chñ së h÷u. 3. Tr−êng hîp ®¬n vÞ cÊp d−íi nép ®¬n vÞ cÊp trªn ®Ó h×nh thµnh quü kh¸c thuéc vèn chñ së h÷u, ghi: Nî TK 418 - C¸c quü kh¸c thuéc vèn chñ së h÷u Cã c¸c TK 111, 112, 336,... 4. Tr−êng hîp c¸c ®¹i diÖn chñ së h÷u doanh nghiÖp quyÕt ®Þnh th−ëng cho Héi ®ång qu¶n trÞ, Ban Gi¸m ®èc tõ quü th−ëng Ban ®iÒu hµnh c«ng ty, ghi: Nî TK 418 - C¸c quü kh¸c thuéc vèn chñ së h÷u Cã c¸c TK 111, 112. 359 TµI KHO¶N 419 cæ PHIÕU QUü Tµi kho¶n nµy dïng ®Ó ph¶n ¸nh gi¸ trÞ hiÖn cã vµ t×nh h×nh biÕn ®éng t¨ng gi¶m cña sè cæ phiÕu do c¸c c«ng ty cæ phÇn mua l¹i trong sè cæ phiÕu do c«ng ty ®ã ®· ph¸t hµnh ra c«ng chóng ®Ó sau ®ã sÏ t¸i ph¸t hµnh l¹i (Gäi lµ cæ phiÕu quü). Cæ phiÕu quü lµ cæ phiÕu do c«ng ty ph¸t hµnh vµ ®−îc mua l¹i bëi chÝnh c«ng ty ph¸t hµnh, nh−ng nã kh«ng bÞ huû bá vµ sÏ ®−îc t¸i ph¸t hµnh trë l¹i trong kho¶ng thêi gian theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt vÒ chøng kho¸n. C¸c cæ phiÕu quü do c«ng ty n¾m gi÷ kh«ng ®−îc nhËn cæ tøc, kh«ng cã quyÒn bÇu cö hay tham gia chia phÇn tµi s¶n khi c«ng ty gi¶i thÕ. Khi chia cæ tøc cho c¸c cæ phÇn, c¸c cæ phiÕu quü ®ang do c«ng ty n¾m gi÷ ®−îc coi lµ cæ phiÕu ch−a b¸n. h¹ch TO¸N TµI KHO¶N NµY CÇN T¤N TRäNG MéT Sè QUY §ÞNH SAU 1. Gi¸ trÞ cæ phiÕu quü ®−îc ph¶n ¸nh trªn tµi kho¶n nµy theo gi¸ thùc tÕ mua l¹i bao gåm gi¸ mua l¹i vµ c¸c chi phÝ liªn quan trùc tiÕp ®Õn viÖc mua l¹i cæ phiÕu, nh− chi phÝ giao dÞch, th«ng tin... 2. Cuèi kú kÕ to¸n, khi lËp b¸o c¸o tµi chÝnh, gi¸ trÞ thùc tÕ cña cæ phiÕu quü ®−îc ghi gi¶m nguån vèn kinh doanh trªn B¶ng C§KT b»ng c¸ch ghi sè ©m (...) 3. Tµi kho¶n nµy kh«ng ph¶n ¸nh trÞ gi¸ cæ phiÕu mµ c«ng ty mua cña c¸c c«ng ty cæ phÇn kh¸c v× môc ®Ých n¾m gi÷ ®Çu t−. 4. Tr−êng hîp c«ng ty mua l¹i cæ phiÕu do chÝnh c«ng ty ph¸t hµnh nh»m môc ®Ých thu håi cæ phiÕu ®Ó huû bá vÜnh viÔn ngay khi mua vµo th× gi¸ trÞ cæ phiÕu mua vµo kh«ng ®−îc ph¶n ¸nh vµo tµi kho¶n nµy mµ ghi gi¶m trùc tiÕp vµo vèn ®Çu t− cña chñ së h÷u vµ thÆng d− vèn cæ phÇn (Xem h−íng dÉn ë tµi kho¶n 411 - Nguån vèn kinh doanh). 5. TrÞ gi¸ vèn cña cæ phiÕu quü khi t¸i ph¸t hµnh, hoÆc khi sö dông ®Ó tr¶ cæ tøc, th−ëng... ®−îc tÝnh theo ph−¬ng ph¸p b×nh qu©n gia quyÒn. KÕT CÊU Vµ NéI DUNG PH¶N ¸NH CñA TµI KHO¶N 419 - Cæ PHIÕU QUü Bªn nî: TrÞ gi¸ thùc tÕ cæ phiÕu quü khi mua vµo. 360 Bªn Cã: TrÞ gi¸ thùc tÕ cæ phiÕu quü ®−îc t¸i ph¸t hµnh, chia cæ tøc hoÆc huû bá. Sè d− bªn Nî: TrÞ gi¸ thùc tÕ cæ phiÕu quü hiÖn ®ang do c«ng ty n¾m gi÷. PH¦¥NG PH¸P H¹CH TO¸N KÕ TO¸N MéT Sè NGHIÖP Vô KINH TÕ CHñ YÕU 1. KÕ to¸n mua l¹i cæ phiÕu do chÝnh c«ng ty ®· ph¸t hµnh: - Khi c«ng ty ®· hoµn tÊt c¸c thñ tôc mua l¹i sè cæ phiÕu do chÝnh c«ng ty ph¸t hµnh theo luËt ®Þnh, kÕ to¸n thùc hiÖn thñ tôc thanh to¸n tiÒn cho c¸c cæ ®«ng theo gi¸ tho¶ thuËn mua, b¸n vµ nhËn cæ phiÕu vÒ, ghi: Nî TK 419 - Cæ phiÕu quü (gi¸ mua l¹i cæ phiÕu) Cã c¸c TK 111, 112. - Trong qu¸ tr×nh mua l¹i cæ phiÕu, khi ph¸t sinh chi phÝ liªn quan trùc tiÕp ®Õn viÖc mua l¹i cæ phiÕu, ghi: Nî TK 419 - Cæ phiÕu quü Cã c¸c TK 111, 112. 2. T¸i ph¸t hµnh cæ phiÕu quü: - Khi t¸i ph¸t hµnh cæ phiÕu quü víi gi¸ cao h¬n gi¸ thùc tÕ mua l¹i, ghi: Nî c¸c TK 111, 112 (Tæng gi¸ thanh to¸n t¸i ph¸t hµnh cæ phiÕu) Cã TK 419 - Cæ phiÕu quü (Gi¸ thùc tÕ mua l¹i cæ phiÕu) Cã TK 411 - Nguån vèn kinh doanh (4112) (Sè chªnh lÖch gi÷a gi¸ t¸i ph¸t hµnh cao h¬n gi¸ thùc tÕ mua l¹i cæ phiÕu). - Khi t¸i ph¸t hµnh cæ phiÕu quü ra thÞ tr−êng víi gi¸ thÊp h¬n gi¸ thùc tÕ mua vµo cæ phiÕu, ghi: Nî c¸c TK 111, 112 (Tæng gi¸ thanh to¸n t¸i ph¸t hµnh cæ phiÕu) Nî TK 411 - Nguån vèn kinh doanh (4112) (Sè chªnh lÖch gi÷a gi¸ t¸i ph¸t hµnh thÊp h¬n gi¸ thùc tÕ mua l¹i) Cã TK 419 - Cæ phiÕu quü (Gi¸ thùc tÕ mua l¹i cæ phiÕu). 3. Khi huû bá sè cæ phiÕu quü, ghi: Nî TK 411 - Nguån vèn kinh doanh (4111 - MÖnh gi¸ cña sè cæ phiÕu 361 huû bá) Nî TK 411 - Nguån vèn kinh doanh (4112 - Sè chªnh lÖch gi÷a gi¸ thùc tÕ mua l¹i cæ phiÕu lín h¬n mÖnh gi¸ cæ phiÕu bÞ huû) Cã TK 419 - Cæ phiÕu quü (Gi¸ thùc tÕ mua l¹i cæ phiÕu). 4. Khi cã quyÕt ®Þnh cña Héi ®ång qu¶n trÞ (§· th«ng qua §¹i héi cæ ®«ng) chia cæ tøc b»ng cæ phiÕu quü: - Tr−êng hîp gi¸ ph¸t hµnh cæ phiÕu t¹i ngµy tr¶ cæ tøc b»ng cæ phiÕu cao h¬n gi¸ thùc tÕ mua vµo cæ phiÕu, ghi: Nî TK 421 - Lîi nhuËn ch−a ph©n phèi (Theo gi¸ ph¸t hµnh cæ phiÕu), hoÆc Nî TK 338 - Ph¶i tr¶, ph¶i nép kh¸c (3388) Cã TK 419 - Cæ phiÕu quü (Theo gi¸ thùc tÕ mua l¹i cæ phiÕu) Cã TK 411 - Nguån vèn kinh doanh (4112) (Sè chªnh lÖch gi÷a gi¸ thùc tÕ mua l¹i cæ phiÕu thÊp h¬n gi¸ ph¸t hµnh cæ phiÕu t¹i ngµy tr¶ cæ tøc b»ng cæ phiÕu) - Tr−êng hîp gi¸ ph¸t hµnh cæ phiÕu t¹i ngµy tr¶ cæ tøc b»ng cæ phiÕu thÊp h¬n gi¸ thùc tÕ mua vµo cæ phiÕu, ghi: Nî TK 421 - Lîi nhuËn ch−a ph©n phèi (Theo gi¸ ph¸t hµnh cæ phiÕu), hoÆc Nî TK 338 - Ph¶i tr¶, ph¶i nép kh¸c (3388) Nî TK 411 - Nguån vèn kinh doanh (4112) (Sè chªnh lÖch gi÷a gi¸ thùc tÕ mua vµo cæ phiÕu quü cao h¬n gi¸ ph¸t hµnh cæ phiÕu t¹i ngµy tr¶ cæ tøc b»ng cæ phiÕu). Cã TK 419 - Cæ phiÕu quü (Theo gi¸ thùc tÕ mua cæ phiÕu quü). 362 TµI KHO¶N 421 LîI NHUËN CH¦A PH¢N PHèI Tµi kho¶n nµy dïng ®Ó ph¶n ¸nh kÕt qu¶ kinh doanh (Lîi nhuËn, lç) sau thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp vµ t×nh h×nh ph©n chia lîi nhuËn hoÆc xö lý lç cña doanh nghiÖp. H¹CH TO¸N TµI KHO¶N NµY CÇN T¤N TRäNG MéT Sè QUY §ÞNH SAU 1. KÕt qu¶ tõ ho¹t ®éng kinh doanh ph¶n ¸nh trªn Tµi kho¶n 421 lµ lîi nhuËn sau thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp hoÆc lç ho¹t ®éng kinh doanh. 2. ViÖc ph©n chia lîi nhuËn ho¹t ®éng kinh doanh cña doanh nghiÖp ph¶i ®¶m b¶o râ rµng, rµnh m¹ch vµ theo ®óng chÝnh s¸ch tµi chÝnh hiÖn hµnh. 3. Ph¶i h¹ch to¸n chi tiÕt kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh cña tõng n¨m tµi chÝnh (N¨m tr−íc, n¨m nay), ®ång thêi theo dâi chi tiÕt theo tõng néi dung ph©n chia lîi nhuËn cña doanh nghiÖp (TrÝch lËp c¸c quü, bæ sung nguån vèn kinh doanh, chia cæ tøc, lîi nhuËn cho c¸c cæ ®«ng, cho c¸c nhµ ®Çu t−). 4. Khi ¸p dông håi tè do thay ®æi chÝnh s¸ch kÕ to¸n vµ ®iÒu chØnh håi tè c¸c sai sãt träng yÕu cña c¸c n¨m tr−íc nh−ng n¨m nay míi ph¸t hiÖn dÉn ®Õn ph¶i ®iÒu chØnh sè d− ®Çu n¨m phÇn lîi nhuËn ch−a ph©n chia th× kÕ to¸n ph¶i ®iÒu chØnh t¨ng hoÆc gi¶m sè d− ®Çu n¨m cña TK 4211 “Lîi nhuËn ch−a ph©n phèi n¨m tr−íc” trªn sæ kÕ to¸n vµ ®iÒu chØnh t¨ng hoÆc gi¶m chØ tiªu "Lîi nhuËn ch−a ph©n phèi" trªn B¶ng C©n ®èi kÕ to¸n theo quy ®Þnh t¹i ChuÈn mùc kÕ to¸n sè 29 "Thay ®æi chÝnh s¸ch kÕ to¸n, −íc tÝnh kÕ to¸n vµ c¸c sai sãt" vµ ChuÈn mùc kÕ to¸n sè 17 "ThuÕ thu nhËp doanh nghiÖp”. KÕT CÊU Vµ NéI dUNG PH¶N ¸NH CñA TµI KHO¶N 421 Lîi NHUËN CH¦A PH¢N PHèI Bªn Nî: - Sè lç vÒ ho¹t ®éng kinh doanh cña doanh nghiÖp; - TrÝch lËp c¸c quü cña doanh nghiÖp; - Chia cæ tøc, lîi nhuËn cho c¸c cæ ®«ng, cho c¸c nhµ ®Çu t−, c¸c bªn tham gia liªn doanh; - Bæ sung nguån vèn kinh doanh; - Nép lîi nhuËn lªn cÊp trªn. Bªn Cã: 363 - Sè lîi nhuËn thùc tÕ cña ho¹t ®éng kinh doanh cña doanh nghiÖp trong kú; - Sè lîi nhuËn cÊp d−íi nép lªn, sè lç cña cÊp d−íi ®−îc cÊp trªn cÊp bï; - Xö lý c¸c kho¶n lç vÒ ho¹t ®éng kinh doanh. Sè d− bªn Nî: Sè lç ho¹t ®éng kinh doanh ch−a xö lý. Sè d− bªn Cã: Sè lîi nhuËn ch−a ph©n phèi hoÆc ch−a sö dông. a - Tµi kho¶n 4211 - Lîi nhuËn ch−a ph©n phèi n¨m tr−íc: Ph¶n ¸nh kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh, t×nh h×nh ph©n chia lîi nhuËn hoÆc xö lý lç thuéc c¸c n¨m tr−íc. Tµi kho¶n 4211 cßn dïng ®Ó ph¶n ¸nh sè ®iÒu chØnh t¨ng hoÆc gi¶m sè d− ®Çu n

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfhe_thong_tai_khoan_ke_toan_doanh_nghiep.pdf