Hướng dẫn quy trình rà soát thủ tục hành chính

Nâng cao tính chuyên nghiệp của bộ máy.

Hoàn chỉnh các quy định về TTHC, mẫu đơn mẫu tờ khai hành chính, yêu cầu và điều kiện thực hiện TTHC.

Góp phần thay đổi về chất hệ thống thủ tục hành chính đang áp dụng tại các cấp chính quyền hiện nay.

Thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, tạo việc làm, giảm chi phí cho xã hội

 

ppt23 trang | Chia sẻ: Mr Hưng | Lượt xem: 1229 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang nội dung tài liệu Hướng dẫn quy trình rà soát thủ tục hành chính, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
HƯỚNG DẪN QUY TRÌNH RÀ SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNHTS. Ngô Hải Phan*Mục đích, ý nghĩa của việc rà soát thủ tục hành chínhPhạm vi rà soátNội dung rà soátQuy trình thực hiệnChế độ báo cáoNội dung trình bàyMục đích, ý nghĩaNâng cao tính chuyên nghiệp của bộ máy. Hoàn chỉnh các quy định về TTHC, mẫu đơn mẫu tờ khai hành chính, yêu cầu và điều kiện thực hiện TTHC.Góp phần thay đổi về chất hệ thống thủ tục hành chính đang áp dụng tại các cấp chính quyền hiện nay.Thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, tạo việc làm, giảm chi phí cho xã hội**Phạm vi rà soátBộ, cơ quan ngang bộ (sau đây gọi chung là bộ), các cơ quan: Ngân hàng Phát triển Việt Nam, Ngân hàng Chính sách Xã hội và Bảo hiểm Xã hội Việt Nam (sau đây gọi tắt là 3 cơ quan) rà soát tất cả các thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính, yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính đã được bộ và 3 cơ quan thống kê trước ngày 30 tháng 9 năm 2009.Ủy ban nhân dân cấp tỉnh rà soát tất cả các thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính, yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính đã được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thống kê trước ngày 30/9/2009.*Nội dung rà soátRà soát TTHC, mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính, yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC theo 3 tiêu chí lớn:Sự cần thiết;Tính hợp lý.Tính hợp pháp; Rà soát theo 3 biểu mẫu thống nhất:Biểu mẫu 2: rà soát từng TTHCBiểu mẫu 2a: rà soát từng mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chínhBiểu mẫu 2b: rà soát tất cả yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện một TTHCNội dung công việc giai đoạn rà soátCông tác chuẩn bị: các bộ, cơ quan, địa phương hoàn thành việc tập huấn rà soát TTHC, lập kế hoạch thực hiện và các công tác chuẩn bị khác trước ngày 31/8/2009.Điền biểu mẫu rà soát: các vụ, cục, sở, ngành, UBND cấp huyện, cấp xã, các đơn vị trực thuộc 3 cơ quan tiến hành điền các biểu mẫu rà soát và gửi kết quả về TCT của bộ, ngành, địa phương trước ngày 30/11/2009.Các TCT của bộ, ngành, địa phương tổng hợp kết quả rà soát TTHC của các đơn vị, trình Bộ trưởng, Tổng giám đốc, Chủ tịch UBND cấp tỉnh thông qua phương án đơn giản hóa TTHC để gửi về TCTCT trước ngày 28/2/2010.TCTCT tổng hợp, nghiên cứu độc lập, xây dựng phương án đơn giản hóa TTHC trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trước ngày 31/5/2010. **Quy trình thực hiệnTổ chức tập huấn và cung cấp tài liệu hướng dẫn rà soát TTHCTCT tổ chức tập huấn cho các cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm rà soát TTHC bao gồm:Các vụ, cục, đơn vị trực thuộc bộ; các phòng, ban chuyên môn trực thuộc 3 cơ quan; các sở, ban, ngành, đơn vị trực thuộc UBND cấp tỉnh. 1 UBND cấp huyện và 1 UBND cấp xã được chọn rà soátThành phần tham dự buổi tập huấn do TCT tổ chức từ phía các cơ quan, đơn vị bao gồm:Lãnh đạo đơn vịChánh văn phòng (hoặc chức danh tương đương)Các cán bộ đầu mối*Quy trình thực hiệnTập huấn và cung cấp tài liệu hướng dẫn rà soát TTHC (tiếp)Nội dung buổi tập huấn do TCT tổ chức bao gồm:Quán triệt nhiệm vụ thực hiện giai đoạn rà soát TTHCHướng dẫn cách thức tổ chức thực hiện việc rà soát tại cơ quan, đơn vịHướng dẫn cách điền biểu mẫu rà soát (biểu mẫu 2, 2a, 2b)Hướng dẫn tổng hợp và lập Báo cáo kết quả rà soát TTHC, cách thức nộp kết quả rà soát. Các tài liệu cần cung cấp cho các cơ quan, đơn vị gồm có: Các biểu mẫu 2, 2a, 2b và tài liệu hướng dẫn điền biểu mẫu (bằng bản cứng và bản điện tử)Mẫu báo cáo kết quả rà soát TTHC*Quy trình thực hiệnBan hành kế hoạch thực hiện giai đoạn rà soátTCT tham mưu cho Bộ trưởng, Tổng giám đốc, Chủ tịch UBND cấp tỉnh trong việc xây dựng Kế hoạch thực hiện giai đoạn rà soát (với khối lượng công việc và thời hạn cụ thể) trên cơ sở bám sát Kế hoạch tổng thể triển khai giai đoạn rà soát của TCTCTBộ trưởng, Tổng giám đốc, Chủ tịch UBND cấp tỉnh ký ban hành, giao các cơ quan, đơn vị trực thuộc tổ chức triển khai thực hiệnTCT hỗ trợ và đôn đốc các cơ quan, đơn vị trong quá trình thực hiện*Quy trình thực hiệnTổ chức điền biểu mẫu rà soátCán bộ đầu mối của các đơn vị cung cấp cho các cán bộ chịu trách nhiệm rà soát thuộc đơn vị các biểu mẫu 2, 2a, 2b kèm theo phần Hướng dẫn điền biểu mẫu (bằng bản cứng và bản điện tử) và tổ chức hướng dẫn về cách điền biểu mẫu rà soátCán bộ, công chức của các đơn vị điền biểu mẫu 2, 2a, 2b cho những TTHC, mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính, yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC thuộc lĩnh vực, phạm vi nghiệp vụ được phân công theo dõi:Truy cập vào mục Đơn giản hóa TTHC trên Trang tin điện tử của TCTCT tại địa chỉ để đọc các biểu mẫu 1 đã điền cùng với các thông tin có liên quan.*Quy trình thực hiệnTổ chức điền biểu mẫu rà soát (tiếp)Căn cứ vào thông tin về TTHC, mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính, yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC tiến hành trả lời các câu hỏi trong biểu mẫu 2, 2a, 2b.Trường hợp cơ quan, đơn vị không có đường truyền Internet, TCT phải cung cấp các hồ sơ TTHC, mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính và các văn bản có liên quan (được trích xuất từ phần mềm Máy xén) để cán bộ, công chức của các cơ quan, đơn vị dùng làm căn cứ điền biểu mẫu 2, 2a, 2bLãnh đạo các đơn vị kiểm tra nội dung những biểu mẫu 2, 2a, 2b đã điền; yêu cầu cán bộ, công chức thuộc đơn vị mình chỉnh sửa, bổ sung nếu cần thiết để hoàn thiện chất lượng biểu mẫu*Quy trình thực hiệnLập báo cáo kết quả rà soát TTHC của các cơ quan, đơn vịCán bộ đầu mối của cơ quan, đơn vị thu thập những biểu mẫu 2, 2a, 2b đã điền; tổng hợp và lập Báo cáo kết quả rà soát TTHC (theo mẫu do TCTCT cung cấp); trình Báo cáo kết quả rà soát TTHC cùng với tất cả biểu mẫu 2, 2a, 2b đã điền để thủ trưởng cơ quan, đơn vị phê duyệtThủ trưởng cơ quan, đơn vị xem xét và phê duyệt Báo cáo kết quả rà soát TTHC. Sau khi được phê duyệt, Báo cáo kết quả rà soát TTHC cùng với tất cả biểu mẫu 2, 2a, 2b của cơ quan, đơn vị phải được nộp về TCT của bộ, cơ quan.*Quy trình thực hiệnKiểm tra và xác nhận chất lượng biểu mẫu rà soátTCT kiểm tra chất lượng nội dung, sự đầy đủ, chính xác và logic của các câu trả lời trong biểu mẫuNếu chưa đạt yêu cầu, TCT yêu cầu cơ quan, đơn vị bổ sung thông tin hoặc chỉnh sửa cho đến khi biểu mẫu đạt yêu cầu về chất lượngSau khi tất cả biểu mẫu 2, 2a, 2b đã được kiểm tra, chỉnh sửa và bổ sung hoàn chỉnh, thành viên TCT xác nhận chất lượng của từng biểu mẫu bằng cách ký tắt vào góc phải bên dưới của từng trang biểu mẫuTCT cần huy động chuyên gia tư vấn để hỗ trợ việc kiểm tra này*Quy trình thực hiệnLập báo cáo kết quả rà soát và kiến nghị phương án đơn giản hóa TTHC của TCTTCT nghiên cứu, phân tích kết quả rà soát của các cơ quan, đơn vị trên cơ sở các Báo cáo kết quả rà soát TTHC và biểu mẫu 2, 2a, 2b do các cơ quan, đơn vị cung cấpTCT cần huy động sự tham gia của các chuyên gia tư vấn; tổ chức các cuộc họp, hội thảo, hội nghị để tham vấn ý kiến của các bên liên quanTrong trường hợp cần thiết, TCT và các bên liên quan sẽ điền các biểu mẫu 2, 2a, 2b để phản ánh ý kiến đánh giá của riêng mình về TTHC, mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính, yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC đang được rà soát.*Quy trình thực hiệnLập báo cáo kết quả rà soát và kiến nghị phương án đơn giản hóa TTHC của TCT (tiếp)TCT xây dựng một cách độc lập Báo cáo kết quả rà soát và kiến nghị phương án đơn giản hóa TTHC (theo mẫu do TCTCT cung cấp) trong đó nêu rõ:Phương án đơn giản hóa đối với những TTHC, mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính, yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC thuộc thẩm quyền ban hành của bộ, cơ quan, UBND cấp tỉnh.Kiến nghị phương án đơn giản hóa đối với những TTHC, mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính, yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC không thuộc thẩm quyền ban hành của bộ, cơ quan, UBND cấp tỉnhTCT lưu ý thể hiện rõ những TTHC có sự khác biệt trong cách đánh giá của TCT và các cơ quan, đơn vị*Quy trình thực hiệnPhê duyệt báo cáo kết quả rà soát và kiến nghị phương án đơn giản hóa TTHC do TCT xây dựngTCT trình Báo cáo kết quả rà soát và kiến nghị phương án đơn giản hóa TTHC để Bộ trưởng, Tổng giám đốc, UBND cấp tỉnh phê duyệtBộ trưởng, Tổng giám đốc, UBND cấp tỉnh xem xét vàphê duyệt đề xuất phương án đơn giản hóa đối với những TTHC, mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính, yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC thuộc thẩm quyền ban hành của bộ, UBND cấp tỉnhthông qua kiến nghị phương án đơn giản hóa đối với những TTHC, mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính, yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC không thuộc thẩm quyền ban hành của bộ, UBND cấp tỉnh*Quy trình thực hiệnXây dựng báo cáo kết quả rà soát TTHC của bộ, cơ quan gửi TCTCTTrên cơ sở những đề xuất và kiến nghị đã được phê duyệt, TCT xây dựng Báo cáo kết quả rà soát TTHC của bộ, cơ quan (theo mẫu do TCTCT cung cấp) trình Bộ trưởng, Tổng giám đốc, Chủ tịch UBND cấp tỉnh ký, gửi lên TCTCTBộ, cơ quan, UBND cấp tỉnh có trách nhiệm gửi về TCTCT:Báo cáo kết quả rà soát TTHC của cơ quan mìnhCác báo cáo kết quả rà soát TTHC của các cơ quan, đơn vị trực thuộc cùng với tất cả biểu mẫu 2, 2a, 2b đã điền*Quy trình thực hiệnThực thi các phương án đơn giản hóa TTHC sau khi đã được cấp có thẩm quyền phê duyệtBộ trưởng, Tổng giám đốc, Chủ tịch UBND cấp tỉnh giao cho các cơ quan, đơn vị trực thuộc có liên quan triển khai thực thi ngay các phương án ĐGH TTHC đã được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ thông quaCác cơ quan, đơn vị trực thuộc có trách nhiệm thực thi nghiêm túc các phương án ĐGH TTHC theo chỉ đạo của Bộ trưởng, Tổng giám đốc, UBND cấp tỉnhTCT có trách nhiệm theo dõi, giám sát, đôn đốc việc thực thi của các cơ quan, đơn vị trực thuộc cơ quan chủ quản; định kỳ hàng tháng báo cáo lên Bộ trưởng, Tổng giám đốc, Chủ tịch UBND cấp tỉnh và TCTCT về tiến độ thực thi các phương án đơn giản hóa*Quy trình thực hiệnĐối với việc rà soát TTHC thuộc các cơ quan ngành dọc tại địa phươngBộ, ngành có cơ quan ngành dọc đóng tại địa phương lựa chọn 3 địa phương tiến hành rà soát các TTHC cấp tỉnh, huyện, xã. Quy trình rà soát và kiến nghị phương án đơn giản hóa TTHC của các cơ quan ngành dọc đóng tại địa phương được thực hiện tương tự như hướng dẫn nêu trên.TCT của bộ, ngành chủ quản có trách nhiệm tổ chức tập huấn, cung cấp tài liệu, hướng dẫn và trợ giúp các đơn vị ngành dọc được chọn điểm thực hiện việc rà soát. Cơ quan ngành dọc có trách nhiệm thực hiện đúng những hướng dẫn, chỉ đạo của TCT của bộ, ngành chủ quản trong quá trình thực hiện việc rà soát; kết quả rà soát TTHC cùng với tất cả biểu mẫu 2, 2a, 2b đã điền về TCT của bộ, ngành chủ quản.*Quy trình thực hiệnCác cơ quan ngành dọc tại địa phương bao gồmCơ quan công an, quân đội, thuế, hải quan, kho bạc Nhà nước, Ngân hàng Nhà nước, Ngân hàng Phát triển Việt Nam, Ngân hàng Chính sách Xã hội, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam đặt tại đơn vị cấp tỉnh được chọn rà soát điểm.*Rà soát nhanh Hà Nội, Cần Thơ, Hải Phòng, TP Hồ Chí Minh, Thanh Hóa, Bà Rịa – Vũng Tàu và các bộ, ngành có liên quan thực hiện việc rà soát nhanh những TTHC đang gây bức xúc cho người dân và doanh nghiệp thuộc thẩm quyền quyết định của CP, TTg và các bộ, ngành, địa phương theo danh sách đã được TCTCT lựa chọn; trước ngày 30 tháng 10 năm 2009 gửi báo cáo kết quả rà soát về TCTCT để tổng hợp, trình CP phương án đơn giản hóa TTHC.Bộ trưởng các bộ có TTHC thuộc danh sách cácTTHC ưu tiên rà soát, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố Hà Nội, Cần Thơ, Hải Phòng, TP Hồ Chí Minh, Bà Rịa – Vũng Tàu, Thanh Hóa chịu trách nhiệm trực tiếp trước TTg CP về tiến độ và chất lượng rà soát các TTHC thuộc nhóm ưu tiên nàyChế độ thông tin báo cáoBộ trưởng, Tổng giám đốc 3 cơ quan, Chủ tịch UBND cấp tỉnh có trách nhiệm định kỳ trước ngày 25 hàng tháng báo cáo Thủ tướng Chính phủ tình hình, kết quả thực hiện Đề án 30 tại cơ quan mình theo mẫu báo cáo ban hành kèm theo công văn số 05/CCTTHC ngày 6 tháng 01 năm 2009.Bộ trưởng, Tổng giám đốc 3, Chủ tịch UBND cấp tỉnh cơ quan có trách nhiệm gửi về TCTCT Báo cáo kết quả rà soát TTHC của cơ quan mình, các Báo cáo kết quả rà soát TTHC của các cơ quan, đơn vị trực thuộc cùng với các biểu mẫu 2, 2a, 2b có liên quan trước ngày 28 tháng 02 năm 2010.Các cơ quan, đơn vị trực thuộc bộ, 3 cơ quan, UBND cấp tỉnh có trách nhiệm nộp các Báo cáo kết quả rà soát TTHC cùng với các biểu mẫu 2, 2a, 2b đã điền cho TCT của cơ quan chủ quản để tổng hợp, nghiên cứu, phân tích trước ngày 30 tháng 11 năm 2009.*Trân trọng cảm ơn!www.thutuchanhchinh.vn*

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pptquy_trinh_ra_soat_tthc_final_4282.ppt