Kiểm toán báo cáo tài chính - Chương 3: Kế toán các khoản phải thu và các khoảng phải trả

Nợ phải thu cần được hạch toán chi tiết cho từng đối tượng phải thu, từng khoản nợ và

từng lần thanh toán.Kế toán phải theo dõi từng khoản nợ và thường xuyên kiêm tra đôn

đốc thu hồi nợ, tránh tình trạng bị chiếm dụng vốn hoặc nợ dây dưa. Những đối tượng có

quan hệ giao dịch thường xuyên hoặc có số dư nợ lớn thì định kì hoặc cuối tháng kế toán

cần tiến hành kiểm tra, đối chiếu từng khoản nợ, có thể yêu cầu đối tượng xác nhận só nợ

phải thu bằng văn bản

Trường hợp hàng đổi hàng hoặc bù trừ giữa nợ phải thu và nợ phải trả, hoặc phải xử lý

khoản nợ khó đòi cần có đủ các chứng từ hợp pháp, hợp lệ liên quan như biên bản đối

chiếu công nợ, biên bản bù trừ công nợ, biên bnả xoá nợ .

pdf59 trang | Chia sẻ: Mr Hưng | Lượt xem: 857 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang nội dung tài liệu Kiểm toán báo cáo tài chính - Chương 3: Kế toán các khoản phải thu và các khoảng phải trả, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
K 3533 Có TK 111, 112 Phản ánh các khoản thu nhượng bán, thanh lý: Nợ TK 111. 112 Có TK 3533 Có TK 3331 (nếu có) 4.7.4. Kế toán quỹ phát triển khoa học và công nghệ a. Tài khoản sử dụng: TK 356 - Quỹ phát triển khoa học và công nghệ Tài khoản này dùng để phản ánh số hiện có, tình hình tăng giảm Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp chỉ được sử dụng cho đầu tư khoa học, công nghệ tại Việt nam 120 TK 356 có 02 tài khoản cấp 2: TK 3561: Quỹ phát triển khoa học và công nghệ Tk 3562: Quỹ phát triển khoa học và công nghệ đã hình thành TSCĐ b. Hạch toán 1. Khi trích lập quỹ phát triển và khoa học: Nợ TK 642 Có TK 356 2.Khi chi tiêu quỹ phát triển và khoa học phục vụ cho mục đích nghiên cứu, phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp Nợ TK 356 Nợ TK 133 Có TK 111,112,331 3. Khi đầu tư mua sắm TSCĐ hoàn thành đầu tư bằng Quỹ phát triển khoa học và công nghệ sử dụng cho mục đích nghiên cứu, phát triển khoa học và công nghệ,ghi Nợ TK 211, 213 Nợ TK 133 Có TK 111,112,331 đồng thời ghi: Nợ TK 3561 Có TK 3562 Khi tính hao mòn của TSCĐ này: Nợ TK 3562 121 Có TK 214 4 Khi nhượng bán thanh lý TSCĐ hình thành bằng Quỹ phát triển khoa học và công nghệ Ghi giảm TSCĐ nhượng bán, thanh lý Nợ TK 214 Nợ TK 3562 Có TK 211 Phản ánh các khoản chi phí nhượng bán, thanh lý: Nợ TK 3562 Có TK 111, 112 Phản ánh các khoản thu nhượng bán, thanh lý: Nợ TK 111. 112 Có TK 3562 Có TK 3331 (nếu có) Khi kết thúc quá trình nghiên cứu, phát triển khoa học, chuyển TSCĐ này sang phục vụ mục đích sản xuất kinh doanh: Nợ TK 3562 Có TK 711 122 TÀI LIỆU THAM KHẢO * Giáo trình điển hình - Sách giáo trình: Kế toán tài chính - trường Đại học quốc gia thành phố Hồ Chí Minh - Khoa kinh tế TS.Phan Đức Dũng - Nhà xuất bản thống kê - Năm 2008. * Sách tham khảo - Sách giáo trình: Nguyên lý kế toán - Tập thể giáo viên trường Đại học Ngân hàng thành phố Hồ Chí Minh - Nhà xuất bản thống kê - Năm 2007 - Sách bài tập và bài giải kế toán tài chính - Tập thể giáo viên trường Đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh – Năm 2007. - Chế độ kế toán doanh nghiệp: Quyển 1: Hệ thông tài khoản kế toán; Quyển 2: Báo cáo kế toán, chứng từ và sổ kế toán - Ban hành theo quyết định số 15/2006/QĐ/BTC ngày 20/03/2006 của BTC-Nhà xuất bản Tài chính-Hà Nội 2006 - Chế độ kế toán doanh nghiệp vừa và nhỏ - Ban hành theo quyết định số 48/2006/QĐ/BTC ngày 14/09/2006 của BTC - Nhà XB Lao động -Xã hội HN 2006 123 MỤC LỤC CHƯƠNG 1. KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN VÀ CÁC KHOẢN ỨNG TRƯỚC 1.1.TỔNG QUAN VỀ KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN ------------------------------------ 1.1.1.Vốn bằng tiền ------------------------------------------------------------------------ 1.1.1.Nguyên tắc hách toán vốn bằng tiền --------------------------------------------- 1.1.1.Nhiệm vụ của kế toán vốn bằng tiền --------------------------------------------- 1.2.KẾ TOÁN TIỀN TẠI QUỸ --------------------------------------------------------------- 1.2.1.Khái niệm ---------------------------------------------------------------------------- 1.2.2.Chứng từ hạch toán ----------------------------------------------------------------- 1.2.3.Tài khoản sử dụng ------------------------------------------------------------------ 1.2.4.Nguyên tắc hạch toán -------------------------------------------------------------- 1.2.5.Phương pháp kế toán một số nghiệp vụ chủ yếu liên quan đến tiền Việt Nam và ngoại tệ ------------------------------------------------------------------------------------------- 1.3.KẾ TOÁN TIỀN GỬI NGÂN HÀNG --------------------------------------------------- 1.3.1.Khái niệm ---------------------------------------------------------------------------- 1.3.2.Chứng từ hạch toán ----------------------------------------------------------------- 1.3.3.Tài khoản sử dụng ------------------------------------------------------------------ 1.3.4.Nguyên tắc hạch toán -------------------------------------------------------------- 1.3.5.Phương pháp kế toán một số nghiệp vụ chủ yếu ------------------------------- 1.4.KẾ TOÁN TIỀN ĐANG CHUYỂN ------------------------------------------------------ 1.4.1.Khái niệm ---------------------------------------------------------------------------- 1.4.2.Chứng từ hạch toán ----------------------------------------------------------------- 1.4.3.Tài khoản sử dụng ------------------------------------------------------------------ 1.4.4 Nguyên tắc hạch toán -------------------------------------------------------------- 1.4.5.Phương pháp kế toán một số nghiệp vụ chủ yếu ------------------------------- 1.5.KẾ TOÁN CHÊNH LỆCH TỶ GIÁ ---------------------------------------------------- 1.5.1.Khái niệm ---------------------------------------------------------------------------- 1.5.2.Nguyên tắc ghi nhận và xử lý ----------------------------------------------------- 1.5.3.Nguyên tắc hạch toán ----------------------------------------------------------------------- 124 1.5.4.Tài khoản sử dụng ------------------------------------------------------------------ 1.5.5.Phương pháp kế toán một số nghiệp vụ chủ yếu phát sinh -------------------- 1.5.6. Kế toán chênh lệch tỷ giá ngoại tệ cuối kỳ ------------------------------------- 1.6.TỔNG QUAN VỀ KẾ TOÁN CÁC KHOẢN ỨNG TRƯỚC ---------------------- 1.6.1.Các khoản ứng trước --------------------------------------------------------------- 1.6.2.Nguyên tắc hách toán các khoản ứng trước ------------------------------------- 1.6.3.Nhiệm vụ kế toán các khoản ứng trước ------------------------------------------ 1.7.KẾ TOÁN CÁC KHOẢN TẠM ỨNG CHO NHÂN VIÊN ------------------------ 1.7.1.Khái niệm ---------------------------------------------------------------------------- 1.7.2.Chứng từ hạch toán ----------------------------------------------------------------- 1.7.3.Tài khoản sử dụng ------------------------------------------------------------------ 1.7.4.Nguyên tắc hạch toán -------------------------------------------------------------- 1.7.5.Phương pháp kế toán một số nghiệp vụ chủ yếu ------------------------------- 1.8.KẾ TOÁN CÁC KHOẢN CHI PHÍ TRẢ TRƯỚC ---------------------------------- 1.8.1.Khái niệm ---------------------------------------------------------------------------- 1.8.2.Nguyên tắc ghi nhận và xử lý ----------------------------------------------------- 1.8.3.Tài khoản sử dụng ------------------------------------------------------------------ 1.8.4.Nguyên tắc hạchtoán. -------------------------------------------------------------- 1.8.5.Phương pháp kế toán một số nghiệp vụ chủ yếu ------------------------------- 1.9.KẾ TOÁN CÁC KHOẢN CẦM CỐ, KÝ QUỸ, KÝ CƯỢC ------------------------ 1.9.1.Khái niệm ---------------------------------------------------------------------------- 1.9.2.Nguyên tắc ghi nhận và xử lý ----------------------------------------------------- 1.9.3.Tài khoản sử dụng ------------------------------------------------------------------ 1.9.4.Nguyên tắc hạch toán -------------------------------------------------------------- 1.9.5.Phương pháp kế toán một số nghiệp vụ chủ yếu ------------------------------- CHƯƠNG 2. KẾ TOÁN HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH VÀ HOẠT ĐỘNG KHÁC -- 2.1.TỔNG QUAN VỀ HOẠT ĐỘNG DOANH NGHIỆP ------------------------------- 2.1.1.Hoạt động tài chính ------------------------------------------------------------------------- 2.1.2.Phân loại hoạt động tài chính -------------------------------------------------------------- 2.1.3.Giới thiệu hoạt động đầu tư theo lĩnh vực đầu tư ------------------------------------- 2.1.4.Hoạt động khác ------------------------------------------------------------------------------ 2.2.KẾ TOÁN CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ CHỨNG KHO ---------------------------------- 2.2..1.Khái niệm ------------------------------------------------------------------------------------ 125 2.2..2Chứng từ sử dụng --------------------------------------------------------------------------- 2.2..3.Tài khoản sử dụng -------------------------------------------------------------------------- 2.2..4.Nguyên tắc hạch toán ---------------------------------------------------------------------- 2.2.1.5.Phương pháp kế toán một số nghiệp vụ chủ yếu -------------------------------------- 2.3.KẾ TOÁN ĐẦU TƯ CÔNG TY CON -------------------------------------------------- 2.3.1.Khái niệm ------------------------------------------------------------------------------------ 2.3.2.Chứng từ sử dụng --------------------------------------------------------------------------- 2.3.3.Tài khoản sử dụng --------------------------------------------------------------------------- 2.3.4.Nguyên tắc hạch toán ----------------------------------------------------------------------- 2.3.5.Phương pháp kế toán một số nghiệp vụ chủ yếu ---------------------------------------- 2.4.KẾ TOÁN GÓP VỐN LIÊN DOANH --------------------------------------------------- 2.4.1.Khái niệm ------------------------------------------------------------------------------------ 2.4.2.Chứng từ sử dụng --------------------------------------------------------------------------- 2.4.3.Tài khoản sử dụng --------------------------------------------------------------------------- 2.4.4 Nguyên tắc hạch toán ----------------------------------------------------------------------- 2.4.5.Phương pháp kế toán một số nghiệp vụ chủ yếu ---------------------------------------- 2.5.KẾ TOÁN ĐẦU TƯ VÀO CÔNG TY LIÊN KẾT ----------------------------------- 2.5.1.Khái niệm ------------------------------------------------------------------------------------ 2.5.2.Chứng từ sử dụng --------------------------------------------------------------------------- 2.5.3.Tài khoản sử dụng --------------------------------------------------------------------------- 2.5.4.Nguyên tắc hạch toán ----------------------------------------------------------------------- 2.5.5.Phương pháp kế toán một số nghiệp vụ chủ yếu ---------------------------------------- 2.6 KẾ TOÁN ĐẦU TƯ DÀI HẠN KHÁC -------------------------------------------------- 2.6.1.Khái niệm ------------------------------------------------------------------------------------ 2.6.2.Chứng từ sử dụng --------------------------------------------------------------------------- 2.6.3.Tài khoản sử dụng --------------------------------------------------------------------------- 2.6.4.Nguyên tắc hạch toán ----------------------------------------------------------------------- 2.65.Phương pháp kế toán một số nghiệp vụ chủ yếu----------------------------------------- 2.7.KẾ TOÁN DỰ PHÒNG TỔN THẤT CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH --- 2.7.1.Khái niệm ------------------------------------------------------------------------------------ 2.7.2.Điều kiện lập dự phòng --------------------------------------------------------------------- 2.7.4.Tài khoản sử dụng --------------------------------------------------------------------------- 2.7.3.Nguyên tắc hạch toán ----------------------------------------------------------------------- 126 2.7.5.Phương pháp kế toán một số nghiệp vụ chủ yếu ---------------------------------------- 2.8.KẾ TOÁN DOANH THU HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH (1,5 tiết) ------------------- 2.8.1.Khái niệm ------------------------------------------------------------------------------------ 2.8.2.Nội dung doanh thu hoạt động tài chính ------------------------------------------------- 2.8.3.Tài khoản sử dụng --------------------------------------------------------------------------- 2.8.4.Nguyên tắc hạch toán ----------------------------------------------------------------------- 2.8.5.Phương pháp kế toán một số nghiệp vụ chủ yếu ---------------------------------------- 29.KẾ TOÁN CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH ------------------------------------- 2.9.1.Khái niệm ------------------------------------------------------------------------------------ 2.9.2.Nội dung chi phí tài chính ------------------------------------------------------------------ 2.92.9.3.ài khoản sử dụng ------------------------------------------------------------------------- 2.9.4.Nguyên tắc hạch toán ----------------------------------------------------------------------- 2.9.5.Phương pháp kế toán một số nghiệp vụ chủ yếu ---------------------------------------- 2.10.KẾ TOÁN THU KHÁC) ------------------------------------------------------------------ 2.10.1.Khái niệm ----------------------------------------------------------------------------------- 2.10.2.Nội dung thu nhậpnhập ------------------------------------------------------------------- 2.10.3.Tài khoản sử dụng ------------------------------------------------------------------------- 2.10.4Nguyên tắc hạch toán ---------------------------------------------------------------------- 2.10.5.Phương pháp kế toán một số nghiệp vụ chủ yếu -------------------------------------- 2.11.KẾ TOÁN CHI PHÍ KHÁC ------------------------------------------------------------- 2.11.1.Khái niệm ----------------------------------------------------------------------------------- 2.11.2.Nội dung chi phí khác --------------------------------------------------------------------- 2.11.3.Tài khoản sử dụng ------------------------------------------------------------------------- 2.11.4.Nguyên tắc hạch toán --------------------------------------------------------------------- 2.11.5.Phương pháp kế toán một số nghiệp vụ chủ yếu -------------------------------------- CHƯƠNG 3. KẾ TOÁN CÁC KHOẢN PHẢI THU, PHẢI TRẢ---------------------- 3.1.TỔNG QUAN VỀ KẾ TOÁN CÁC KHOẢN PHẢI THU, PHẢI TRẢ ---------- 3.1.1.Kế toán các khoản phải thu ---------------------------------------------------------------- 3.1.1.1.Các khoản phải thu------------------------------------------------------------------------ 3.1.1.2.Nguyên tắc hạch toán các khoản phải thu --------------------------------------------- 3.1.1.3.Nhiệm vụ kế toán các khoản phải thu -------------------------------------------------- 3.1.2.Kế toán các khoản phải trả ---------------------------------------------------------------- 3.1.2.1.Các khoản phải trả ------------------------------------------------------------------------ 127 3.1.2.2.Nguyên tắc hạch toán các khoản phải trả ---------------------------------------------- 3.1.2.3.Nhiệm vụ kế toán các khoản phải trả --------------------------------------------------- 3.2.KẾ TOÁN PHẢI THU KHÁCH HÀNG ----------------------------------------------- 3.2.1.Khái niệm ------------------------------------------------------------------------------------ 3.2.2.Chứng từ hạch toán ------------------------------------------------------------------------- 3.2.3.Tài khoản sử dụng --------------------------------------------------------------------------- 3.2.4.Nguyên tắc hạch toán ----------------------------------------------------------------------- 3.2.5.Phương pháp kế toán một số nghiệp vụ chủ yếu ---------------------------------------- 3.3.KẾ TOÁN PHẢI THU NỘI BỘ ---------------------------------------------------------- 3.3.1.Khái niệm ------------------------------------------------------------------------------------ 3.3.2.Chứng từ hạch toán ------------------------------------------------------------------------- 3.3.3.Tài khoản sử dụng --------------------------------------------------------------------------- 3.3.4.Nguyên tắc hạch toán -------------------------------------------------------------- 3.3.5.Phương pháp kế toán một số nghiệp vụ chủ yếu ---------------------------------------- 3.4.KẾ TOÁN PHẢI THU KHÁC ----------------------------------------------------------- 3.4.1.Khái niệm ------------------------------------------------------------------------------------ 3.4.2.Chứng từ hạch toán ------------------------------------------------------------------------- 3.4.3.Tài khoản sử dụng --------------------------------------------------------------------------- 3.4.4.Nguyên tắc hạch toán ----------------------------------------------------------------------- 3.4.5.Phương pháp kế toán một số nghiệp vụ chủ yếu ---------------------------------------- 3.5.KẾ TOÁN DỰ PHÒNG NỢ PHẢI THU KHÓ ĐÒI --------------------------------- 3.5.1.Khái niệm ------------------------------------------------------------------------------------ 3.5.2.Điều kiện lập dự phòng phải thu khó đòi ------------------------------------------------ 3.5.3.Phương pháp lập dự phòng và xử lý khoản dự phòng ---------------------------------- 3.5.4.Tài khoản sử dụng --------------------------------------------------------------------------- 3.5.5.Phương pháp kế toán một số nghiệp vụ chủ yếu ---------------------------------------- 3.6.KẾ TOÁN CÁC KHOẢN VAY ----------------------------------------------------------- 3.6.1.Khái niệm ------------------------------------------------------------------------------------ 3.6.2.Chứng từ hạch toán ------------------------------------------------------------------------- 3.6.3.Tài khoản sử dụng --------------------------------------------------------------------------- 3.6.4.Nguyên tắc hạch toán ----------------------------------------------------------------------- 3.6.5.Phương pháp kế toán một số nghiệp vụ chủ yếu ---------------------------------------- 3.7.KẾ TOÁN CÁC KHOẢN PHẢI TRẢ NGƯỜI BÁN -------------------------------- 128 3.7.1.Khái niệm ------------------------------------------------------------------------------------ 3.7.2.Chứng từ hạch toán ------------------------------------------------------------------------- 3.7.3.Tài khoản sử dụng --------------------------------------------------------------------------- 3.7.4.Nguyên tắc hạch toán ----------------------------------------------------------------------- 3.7.5.Phương pháp kế toán một số nghiệp vụ chủ yếu ---------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3.8.KẾ TOÁN PHẢI TRẢ NỘI BỘ ---------------------------------------------------------- 3.8.1.Khái niệm ------------------------------------------------------------------------------------ 3.8.2.Chứng từ hạch toán ------------------------------------------------------------------------- 3.8.4.Tài khoản sử dụng --------------------------------------------------------------------------- 3.8.3.Nguyên tắc hạch toán ----------------------------------------------------------------------- 3.8.5.Phương pháp kế toán một số nghiệp vụ chủ yếu ---------------------------------------- 3.9.KẾ TOÁN CÁC KHOẢN NHẬN KÝ QUỸ, KÝ CƯỢC DÀI HẠN -------------- 3.9.1.Khái niệm ------------------------------------------------------------------------------------ 3.9.2.Chứng từ hạch toán ------------------------------------------------------------------------- 3.9.3.Tài khoản sử dụng --------------------------------------------------------------------------- 3.9.4.Nguyên tắc hạch toán ----------------------------------------------------------------------- 3.9.5.Phương pháp kế toán một số nghiệp vụ chủ yếu ---------------------------------------- CHƯƠNG 4. KẾ TOÁN NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU 4.1.TỔNG QUAN VỀ NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU ------------------------------------ 4.1.1.Nguồn vốn chủ sở hữu ---------------------------------------------------------------------- 4.1.2.Nguyên tắc hạch toán nguồn vốn chủ sở hữu ------------------------------------------- 4.2.KẾ TOÁN NGUỒN VỐN KINH DOANH --------------------------------------------- 4.2.1.Khái niệm ------------------------------------------------------------------------------------ 4.2.2.Chứng từ hạch toán ------------------------------------------------------------------------- 4.2.3.Tài khoản sử dụng --------------------------------------------------------------------------- 4.2.4.Nguyên tắc hạch toán ----------------------------------------------------------------------- 4.2.5.Phương pháp kế toán một số nghiệp vụ chủ yếu ---------------------------------------- 4.3.KẾ TOÁN CHÊNH LỆCH ĐÁNH GIÁ LẠI TÀI SẢN ----------------------------- 4.3.1.Khái niệm ------------------------------------------------------------------------------------ 4.3.2.Chứng từ hạch toán ------------------------------------------------------------------------- 129 4.3.3.Tài khoản sử dụng --------------------------------------------------------------------------- 4.3.4.Nguyên tắc hạch toán ----------------------------------------------------------------------- 4.3.5.Phương pháp kế toán một số nghiệp vụ chủ yếu ---------------------------------------- 4.4.KẾ TOÁN LỢI NHUẬN CHƯA PHÂN PHỐI --------------------------------------- 4.4.1.Khái niệm ------------------------------------------------------------------------------------ 4.4.2.Chứng từ hạch toán ------------------------------------------------------------------------- 4.4.3.Tài khoản sử dụng --------------------------------------------------------------------------- 4.4.4.Nguyên tắc hạch toán ----------------------------------------------------------------------- 4.4.5.Phương pháp kế toán một số nghiệp vụ chủ yếu ---------------------------------------- 4.5.KẾ TOÁN NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN ------------------------ 4.5.1.Khái niệm ------------------------------------------------------------------------------------ 4.5.2.Chứng từ hạch toán ------------------------------------------------------------------------- 4.5.3.Tài khoản sử dụng --------------------------------------------------------------------------- 4.5.4.Nguyên tắc hạch toán ----------------------------------------------------------------------- 4.5.5.Phương pháp kế toán một số nghiệp vụ chủ yếu ---------------------------------------- 4.6.KẾ TOÁN CỎ PHIẾU Q UỸ ------------------------------------------------------------- 4.6.1.Khái niệm ------------------------------------------------------------------------------------ 4.6.2.Chứng từ hạch toán ------------------------------------------------------------------------- 4.6.3.Tài khoản sử dụng --------------------------------------------------------------------------- 4.6.3.Nguyên tắc hạch toán ----------------------------------------------------------------------- 4.6.5.Phương pháp kế toán một số nghiệp vụ chủ yếu ---------------------------------------- 4.7.KẾ TOÁN CÁC QUỸ CỦA DOANH NGHIỆP -------------------------------------- 4.7.1.Khái niệm ------------------------------------------------------------------------------------ 4.7.2.Chứng từ hạch toán ------------------------------------------------------------------------- 4.7.3.Tài khoản sử dụng --------------------------------------------------------------------------- 4.7.4.Nguyên tắc hạch toán ----------------------------------------------------------------------- 4.7.5.Phương pháp kế toán một số nghiệp vụ chủ yếu ----------------------------------------

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfmon_ke_toan_tai_chinh_3_p2_6672.pdf