Kỹ năng lãnh đạo - Bài 3: Động viên

• Vai trò của động viên

• Một số thuyết về động viên

• Ứng dụng các thuyết động viên

pdf17 trang | Chia sẻ: Mr Hưng | Lượt xem: 626 | Lượt tải: 1download
Nội dung tài liệu Kỹ năng lãnh đạo - Bài 3: Động viên, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Bài 3 : Động viên • Vai trò của động viên • Một số thuyết về động viên • Ứng dụng các thuyết động viên VAI TRÒ CHỦ YẾU CỦA NGƯỜI QUẢN TRỊ LÀ GÌ? a. Hoàn thành một công việc b. Tổ chức và kiểm soát nhân viên để hoàn thành công việc được giao ở mức thoả đáng. c. Đôn đốc nhân viên thực hiện công việc nhằm đạt được mục tiêu của doanh nghiệp. d. Tạo điều kiện để nhân viên cảm thấy hài lòng với công việc của họ. e. Dẫn dắt nhân viên đạt được những mục tiêu đã đề ra với nỗ lực lớn nhất. Khái niệm Động viên Động viên là tạo ra sự nỗ lực hơn ở nhân viên trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của tổ chức trên cơ sở thoả mãn nhu cầu cá nhân  Biết cách động viên đúng sẽ tạo ra sự thay đổi tích cực trong thái độ và hành vi của con người,trên cơ sở đó các mục tiêu được thực hiện Muốn động viên được nhân viên , nhà quản trị phải tạo ra động lực thúc đẩy họ làm việc ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC LÀ GÌ ? Động lực làm việc là :  Những gì thúc đẩy chúng ta làm điều đó..  Sự khích lệ khiến chúng ta cố gắng làm một điều gì đó Muốn tạo động lực cho ai làm việc gì đó bạn phải làm cho họ muốn làm công việc ấy. Tạo động lực liên quan nhiều đến sự khích lệ , không thể là sự đe doạ hay dụ dỗ CÁI GÌ TẠO NÊN ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC CỦA MỖI CÁ NHÂN ? Tùy thuộc vào giá trị và thái độ, mỗi cá nhân có thể coi những yếu tố khác nhau là tác nhân tạo động lực hay triệt tiêu động lực trong môi trường làm việc của mình. - Được giao quyền - Phong cách lãnh đạo phù hợp - Một công việc yêu thích - Thu nhập hấp dẫn Động lực làm việc của con người được tăng lên hay giảm xuống bởi những điều không giống nhau . ĐÁNH GIÁ MÔI TRƯỜNG LÀM VIỆC TRONG DOANH NGHIỆP CỦA BẠN Theo yù kieán cuûa baïn Ñaùnh giaù (cao nhaát laø 10)ø Nhaân vieân coù hoã trôï hôïp taùc khoâng ? Moâi tröôøng laøm vieäc coù vui veû khoâng ? Moïi ngöôøi cuøng caáp baäc laøm vieäc vaø giöõa caùc caáp khaùc nhau coù trao ñoåi thoâng tin toát khoâng ? Coù söï tin töôûng laãn nhau giöõa caùc nhaân vieân vaø giöõa caùc boä phaän khoâng? Caùc caáp quaûn lyù coù bieát laéng nghe khoâng ? Nhaân vieân coù ñöôïc khuyeán khích ñeå phaùt trieån naêng löïc hay khoâng ? Nhöõng quyeát ñònh vaø thoâng tin coù ñöôïc chia seû khoâng ? Soá löôïng nhaân vieân vaéng maët vaø thoâi vieäc coù thaáp khoâng ? Tai naïn lao ñoäng coù thöôøng xaûy ra khoâng ? Khaùch haøng coù thöôøng phaøn naøn khoâng ? Toång coäng : (Treân toång soá 100) THUYẾT NHU CẦU CỦA MASLOW NHU CẦU SINH HỌC Thực phẩm Không khí Nước Giấc ngủ NHU CẦU AN TOÀN Sự đảm bảo Sự ổn định Hoà bình NHU CẦU XÃ HỘI Được chấp nhận Được yêu thương Được là thành viên của tập thể. Tình bạn NHU CẦU TỰ TRỌNG Thành đạt Tự tin Tự trọng Được công nhận NHU CẦU TỰ THỂ HIỆN Phát triển cá nhân. Tự hoàn thiện. Thuyết E.R.G Nhu cầu tồn tại (Nc sinh học+Nc an toàn) Nhu cầu quan hệ (Nc xã hội+Nc được tôntrọng) Nhu cầu phát triển (Nc tự thể hiện+Nc tự trọng) Thuyết nhu cầu của David Mc. Clelland Nhu cầu thành tựu  Công việc mang tính thách thức  Làm chủ công việc Nhu cầu liên minh  Công việc tạo sự thân thiện và các quan hệ XH Nhu cầu quyền lực Thuyết X, Y Thuyết X của McGregor là những giả định rằng con người không thích làm việc và cần phải được kiểm soát và chỉ dẫn. Thuyết Y của McGregor là ý kiến cho rằng con người, trong điều kiện thích hợp sẽ yêu thích công việc, tìm kiếm trách nhiệm và tự kiểm soát. NQT phải chọn PCLĐ phù hợp THUYẾT 2 YẾU TỐ CỦA HERZBERGCaùc yeáu toá duy trì (Lieân quan ñeán quan heä giöõa caùc caù nhaân vaø toå chöùc, boái caûnh laøm vieäc hoaëc phaïm vi coâng vieäc ) Caùc yeáu toá ñoäng vieân (Lieân quan ñeán tính chaát coâng vieäc, noäi dung coâng vieäc & nhöõng töôûng thöôûng ) Phöông phaùp giaùm saùt Heä thoáng phaân phoái thu nhaäp Quan heä vôùi ñoàng nghieäp Ñieàu kieän laøm vieäc Coâng vieäc oån ñònh Chính saùch cuûa coâng ty Ñòa vò Quan heä giöõa caùc caù nhaân Söï thöû thaùch coâng vieäc Caùc cô hoäi thaêng tieán YÙ nghóa cuõa caùc thaønh töïu Söï nhaän daïng khi coâng vieäc ñöôïc thöïc hieän. YÙ nghiaõ cuûa caùc traùch nhieäm Söï coâng nhaän Söï thaønh ñaït AÛnh höôûng cuûa yeáu toá duy trì AÛnh höôûng cuûa yeáu toá ñoäng vieân Khi ñuùng Khi sai Khoâng coù söï baát maõn Baát maõn Khoâng taïo ra söï höng phaán hôn. AÛnh höôûng tieâu cöïc (chaùn naûn, thôø ô,.) Khi ñuùng Khi sai Thoaû maõn Khoâng thoaû maõn Höng phaán trong quaù trình laøm vieäc (haêng haùi hôn, coù traùch nhieäm hôn) Khoâng coù söï baát maõn (Vaãn giöõ ñöôïc möùc bình thöôøng) Thuyết mong đợi (kì vọng) • Để động viên người lao động NQTcần làm cho họ mong đợi vào  Khả năng thực hiện nhiệm vụ  Giá trị phần thưởng được nhận thức  Khả năng nhận được phần thưởng nếu hoàn thành nhiệm vụ THUYẾT MONG ĐỢI (KÌ VỌNG) Hiệu quả công việc Động viên Khen thưởng Nỗ lực Nếu động viên là để nhằm mục đích tăng kết quả công việc thì mọi khía cạnh của chu trình này “ động viên – nỗ lực – hiệu quả công việc – khen thưởng “ cần phải được xem xét. THUYẾT ĐỘNG LỰC NỘI TẠI Phaûn hoài töø coâng vieäc Nhaän bieát veà caùc keát quaû thöïc cuûa coâng vieäc Söï töï chuû Nhaän thöùc ñöôïc traùch nhieäm ñoái vôùi keát quaû coâng vieäc. Ñoäng löïc noäi taïi cao Söï ña daïng cuûa kyõ naêng Coâng vieäc coù keát quaû nhìn Caûm nhaän ñöôïc yù nghóa thaáy roõ. cuûa coâng vieäc Taàm quan troïng cuûa coâng vieäc. Ñaëc tröng thieát yeáu cuûa coâng vieäc : Nhaân vieân ñöôïc lôïi gì : Neáu taát caû caùc ñaëc tröng thieát yeáu naøy cuûa coâng vieäc ñeàu hieän höõu thì keát quaû laø : Thuyết công bằng Con người muốn được đối xử công bằng , khi rơi vào tình trạng bị đối xử không công bằng họ có xu thế tự thiết lập sự công bằng cho mình  NQT phải quan tâm đến nhận thức của người lao động về sự công bằng trong tổ chức của họ NGƯỜI LÃNH ĐẠO LÀM GÌ ĐỂ TẠO ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC CHO NHÂN VIÊN ? Cố gắng hiểu và tạo điều kiện giúp thoả mãn các cấp độ nhu cầu của nhân viên. Tạo môi trường làm việc tốt : - Điều kiện làm việc - Bầu không khí làm việc Công việc : - Phân công công việc hợp lý, công bằng. - Luân chuyển công việc và mở rộng công việc - Thú vị hoá công việc NGƯỜI LÃNH ĐẠO LÀM GÌ ĐỂ TẠO ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC CHO NHÂN VIÊN ? ( t.t ) Khen thưởng hợp lý Tạo cơ hội tham gia : - Tham gia trao đổi mục tiêu, quyết định - Phát triển nhóm tự quản - Phát triển nhóm chất lượng Các kĩ thuật hỗ trợ - Lịch làm việc năng động - Kì nghỉ - Sinh hoạt chung.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfphanthiminhchau_tl3_dong_vien_6857.pdf
Tài liệu liên quan