Mẫu tờ trình đề nghị xét khen thưởng

Kính gửi: BộTài nguyên và Môi trường (hoặc thủtrưởng cơ quan, đơn vịcấp

trên)

Đểghi nhận, biểu dương, tôn vinh cá nhân, tập thểcó thành tích trong phong trào

thi đua, theo đềnghịcủa Hội đồng Thi đua khen thưởng tại tờtrình số ngày

. tháng năm

(3) kính đềnghịBộtrưởng BộTài nguyên và Môi trường xét khen thưởng cho

các cá nhân, tập thểhoặc kính đềnghịthủtrưởng cơ quan, đơn vịcấp trên (4) xem

xét đềnghịBộtrưởng BộTài nguyên và Môi trường khen thưởng cho các cá nhân,

tập thể(có danh sách và hồsơ kèm theo) như sau:

1. Đối với tập thể(5)

-“Huân chương”, “Bằng khen của Thủtướng Chính phủ”, “Cờthi đua của Chính

phủ”.

pdf3 trang | Chia sẻ: luyenbuizn | Lượt xem: 2444 | Lượt tải: 0download
Nội dung tài liệu Mẫu tờ trình đề nghị xét khen thưởng, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Mẫu số 2: Tờ trình đề nghị xét khen thưởng ĐƠN VỊ CẤP TRÊN ĐƠN VỊ: ……….. ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: /TTr …. ….. (1) ngày … tháng … năm …… TỜ TRÌNH Về việc đề nghị xét khen thưởng …… (2) Kính gửi: Bộ Tài nguyên và Môi trường (hoặc thủ trưởng cơ quan, đơn vị cấp trên) Để ghi nhận, biểu dương, tôn vinh cá nhân, tập thể có thành tích trong phong trào thi đua, theo đề nghị của Hội đồng Thi đua khen thưởng … tại tờ trình số … ngày ….. tháng … năm … … (3) kính đề nghị Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường xét khen thưởng cho các cá nhân, tập thể hoặc kính đề nghị thủ trưởng cơ quan, đơn vị cấp trên (4) xem xét đề nghị Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường khen thưởng cho các cá nhân, tập thể (có danh sách và hồ sơ kèm theo) như sau: 1. Đối với tập thể (5) - “Huân chương”, “Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ”, “Cờ thi đua của Chính phủ”. - “Cờ thi đua Ngành Tài nguyên và Môi trường”, “Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường”, “Tập thể lao động xuất sắc” … 2. Đối với cá nhân (5) - “Huân chương”, “Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ”, “Chiến sỹ thi đua toàn quốc”. - “Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường”, “Chiến sỹ thi đua Ngành Tài nguyên và môi trường” … (3) …………….., kính đề nghị Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường hoặc thủ trưởng cơ quan, đơn vị cấp trên (4) xem xét, quyết định (có danh sách tập thể, cá nhân đề nghị khen thưởng kèm theo). Nơi nhận: - Như trên; - Vụ TĐKT; - ……….. - Lưu: VT, … Thủ trưởng đơn vị (ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) Ghi chú: (1): Địa danh. (2): Ghi rõ hình thức đề nghị xét khen thưởng. (3): Tên cơ quan, đơn vị đề nghị khen thưởng. (4): Ghi rõ chức vụ người đứng đầu cơ quan, đơn vị. (5): Chỉ ghi số lượng tập thể, cá nhân được đề nghị khen thưởng.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfMẫu tờ trình đề nghị xét khen thưởng.pdf
Tài liệu liên quan