Một số yếu tố ảnh hưởng tới việc rèn luyện kỹ năng tự học của sinh viên năm thứ nhất khoa Giáo dục mầm non trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương đáp ứng yêu cầu học chế tín chỉ

Bài báo đề cập đến một số vấn đề có liên quan đến quá trình rèn luyện kỹ năng tự

học của sinh viên năm thứ nhất Khoa Giáo dục mầm non trường Cao đẳng Sư phạm,

trên cơ sở đó xác định và phân tích các yếu tố khách quan và chủ quan ảnh hưởng đến

quá trình rèn luyện kỹ năng tự học của sinh viên năm thứ nhất Khoa Giáo dục mầm non

trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương đáp ứng yêu cầu đào tạo theo học chế tín chỉ.

pdf14 trang | Chia sẻ: Thục Anh | Ngày: 13/05/2022 | Lượt xem: 146 | Lượt tải: 0download
Nội dung tài liệu Một số yếu tố ảnh hưởng tới việc rèn luyện kỹ năng tự học của sinh viên năm thứ nhất khoa Giáo dục mầm non trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương đáp ứng yêu cầu học chế tín chỉ, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
trường. Qua kết quả nghiên cứu thu được ở bảng 3 chúng ta thấy rằng: Nhìn chung, có sự thống nhất trong đánh giá giữa hai nhóm khách thể tham gia khảo sát về mức độ ảnh hưởng của các yếu tố thuộc về CVHT đối với hoạt động rèn luyện KN tự học cho SV năm thứ nhất khoa GDMN trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương. Các khách thể khảo sát đều thống nhất đánh giá các yếu tố trên “Ảnh hưởng nhiều” đến hoạt động rèn luyện KN tự học cho SV năm thứ nhất của nhà trường đáp ứng yêu cầu đào tạo theo HCTC với ĐTB chung là 2,40 tương ứng với 3 mức độ đã được đưa ra; ĐTB của từng yếu tố dao động từ: 2,36 đến 2,46. Xét trong tương quan giữa các yếu tố, việc CVHT “thường xuyên cung cấp thông tin liên quan đến quy chế đào tạo theo tín chỉ cho SV” là yếu tố được CB,GV và SV tham gia khảo sát cho là có mức độ ảnh hưởng lớn nhất đến hoạt động rèn luyện KN tự học cho SV năm thứ nhất khoa GDMN trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương với ĐTB chung cho cả hai nhóm khách thể khảo sát là 2,46; đứng ở các vị trí tiếp theo là các yếu tố “Tư vấn cách đăng ký học phần, xây dựng kế hoạch học tập” (ĐTB là 2,44); yếu tố “Hướng dẫn, theo dõi, đánh giá hoạt động ngoài giờ lên lớp của SV” (ĐTB=2,38) và yếu tố “Hiểu biết hoàn cảnh, năng lực của SV” với ĐTB cũng là 2,36 tương ứng với ba mức độ. 2.4. Các yếu tố thuộc về tổ chức quá trình đào tạo Các yếu tố thuộc về tổ chức quá trình đào tạo ảnh hưởng đến rèn luyện KN tự học cho SV năm thứ nhất khoa GDMN trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương đáp ứng yêu cầu đào tạo theo HCTC bao gồm các yếu tố chủ yếu là Cung cấp thông tin, phổ biến rõ quy chế đào tạo theo HCTC; Kế hoạch đào tạo hợp lý, khoa học; Kiểm tra, đánh giá khách quan, chính xác; Tổ chức tập huấn KN tự học thường xuyên cho SV. - 43 - Kết quả khảo sát thu được thể hiện ở bảng 4 dưới đây như sau: Bảng 4. Đánh giá của CBQL,CVHT,GV và SV các yếu tố thuộc về tổ chức quá trình đào tạo ảnh hưởng đến rèn luyện KN tự học cho SV TT Các yếu tố CBQL, CVHT, GV (n=60) SV (n=247) ĐTB Thứ bậc ĐTB Thứ bậc 1 Cung cấp thông tin, phổ biến rõ quy chế đào tạo theo HCTC 2,44 2 2,46 4 2 Kế hoạch đào tạo hợp lý, khoa học 2,54 1 2,48 1 3 Kiểm tra, đánh giá khách quan, chính xác 2,42 3 2,40 3 4 Tổ chức tập huấn KN tự học thường xuyên cho SV 2,52 2 2,50 1 Tổng ĐTB 2,48 2,46 Qua kết quả nghiên cứu thu được ở bảng 4 chúng ta thấy rằng: Nhìn chung, có sự thống nhất trong đánh giá giữa hai nhóm khách thể tham gia khảo sát về mức độ ảnh hưởng của các yếu tố thuộc về tổ chức quá trình đào tạo đối với hoạt động rèn luyện KN tự học cho SV năm thứ nhất khoa GDMN trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương. Các khách thể khảo sát đều thống nhất đánh giá các yếu tố trên “Ảnh hưởng nhiều” đến hoạt động rèn luyện KN tự học cho SV năm thứ nhất của nhà trường đáp ứng yêu cầu đào tạo theo HCTC với ĐTB chung là 2,47 tương ứng với 3 mức độ đã được đưa ra; ĐTB của từng yếu tố dao động từ: 2,41 đến 2,51. Xét trong tương quan giữa các yếu tố, “Kế hoạch đào tạo hợp lý, khoa học...” và “Tổ chức tập huấn KN tự học thường xuyên cho SV” là yếu tố được CB,GV và SV tham gia khảo sát cho là có mức độ ảnh hưởng lớn nhất đến hoạt động rèn luyện KN tự học cho SV năm thứ nhất đáp ứng yêu cầu đào tạo theo HCTC với ĐTC cho ba mức độ được đưa ra là 2,51; tiếp đến là yếu tố “Cung cấp thông tin, phổ biến rõ quy chế đào tạo theo HCTC” (ĐTB=2,45) và yếu tố “Kiểm tra, đánh giá khách quan, chính xác” với ĐTB cũng là 2,41 tương ứng với ba mức độ. 2.5. Các yếu tố thuộc về cơ sở vật chất Các yếu tố thuộc về CSVC ảnh hưởng đến hoạt động rèn luyện KN tự học cho SV năm thứ nhất khoa GDMN trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương đáp ứng yêu cầu đào - 44 - tạo theo HCTC bao gồm các yếu tố chủ yếu là Hệ thống mạng internet, wifi đủ mạnh; Thư viện đủ giáo trình, cập nhập thường xuyên, có thư viện điện tử ...; Có không gian cho SV tổ chức tự học, tổ chức các hoạt động ngoài giờ lên lớp đầy đủ, phù hợp yêu cầu; Trang thiết bị dạy học, phòng thí nghiệm, thực hành đầy đủ, hiện đại. Kết quả khảo sát thu được thể hiện ở bảng 5 dưới đây như sau: Bảng 5. Đánh giá của CBQL,CVHT,GV và SV về các yếu tố thuộc về CSVC ảnh hưởng đến rèn luyện KN tự học cho SV TT Các yếu tố CBQL, CVHT, GV (n=60) SV (n=247) ĐTB Thứ bậc ĐTB Thứ bậc 1 Hệ thống mạng internet, wifi đủ mạnh 2,53 2 2,45 2 2 Thư viện đủ giáo trình, cập nhập thường xuyên, có thư viện điện tử 2,79 1 2,49 1 3 Có không gian cho SV tổ chức tự học, tổ chức các hoạt động ngoài giờ lên lớp đầy đủ, phù hợp yêu cầu 2,32 4 2,40 4 4 Trang thiết bị dạy học, phòng thí nghiệm, thực hành đầy đủ, hiện đại 2,50 3 2,41 3 Tổng ĐTB 2,54 2,44 Hệ thống CSVC có ảnh hưởng không nhỏ đến mức độ thực hiện và kết quả thực hiện các hoạt động rèn luyện KN tự học cho SV năm thứ nhất khoa GDMN trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương. Qua kết quả nghiên cứu thu được ở bảng 5 chúng ta thấy rằng: Nhìn chung, có sự thống nhất trong đánh giá giữa hai nhóm khách thể tham gia khảo sát về mức độ ảnh hưởng của các yếu tố thuộc về CSVC đối với hoạt động rèn luyện KN tự học cho SV năm thứ nhất khoa GDMN trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương. Các khách thể khảo sát đều thống nhất đánh giá các yếu tố trên “Ảnh hưởng nhiều” đến hoạt động rèn luyện KN tự học cho SV năm thứ nhất của nhà trường đáp ứng yêu cầu đào tạo theo HCTC với ĐTB chung là 2,49 tương ứng với 3 mức độ đã được đưa ra; ĐTB của từng yếu tố dao động từ: 2,36 đến 2,64. - 45 - Xét trong tương quan giữa các yếu tố, “Thư viện đầy đủ giáo trình, cập nhập thường xuyên, có thư viện điện tử ...” là yếu tố được CB,GV và SV tham gia khảo sát cho là có mức độ ảnh hưởng lớn nhất đến việc rèn luyện KN tự học cho SV năm thứ nhất đáp ứng yêu cầu đào tạo theo HCTC với ĐTC cho ba mức độ được đưa ra là 2,64; tiếp đến là “Hệ thống internet, wifi đủ mạnh” là yếu ảnh hưởng nhiều thứ 2 (ĐTB=2,49); yếu tố “trang thiết bị dạy học, phòng thí nghiệm, thực hành đầy đủ, hiện đại” đứng ở vị trí thứ 3 và yếu tố “không gian cho SV tổ chức tự học, tổ chức các hoạt động ngoài giờ lên lớp đầy đủ, phù hợp với yêu cầu đào tạo theo tín chỉ” là các yếu tố được đánh giá ở vị trí cuối cùng, song cũng là yếu tố có ảnh hưởng nhiều đến hoạt động rèn luyện KN tự học cho SV năm thứ nhất với ĐTB cũng là 2,36 tương ứng với ba mức độ. Tóm lại, qua các bảng 1; 2; 3; 4; 5 chúng ta có thể nhận thấy, các yếu tố đã được đề cập trong đề tài đều “Ảnh hưởng nhiều” đến hoạt động rèn luyện KN tự học cho SV năm thứ nhất khoa GDMN trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương. Điều này đòi hỏi nhà trường mà trực tiếp là CB, GV, lãnh đạo Đoàn Thanh niên, Hội sinh viên cần xác định được đầy đủ các yếu tố ảnh hưởng, khai thác tối đa tác động tích cực của các yếu tố trong quá trình tổ chức hoạt động rèn luyện KN tự học cho SV năm thứ nhất nhằm từng bước nâng cao trình độ KN tự học của SV năm thứ nhất nói riêng và nâng cao chất lượng đào tạo theo HCTC của nhà trường nói chung. Kết luận Quá trình rèn luyện KN tự học cho SV năm thứ nhất khoa GDMN trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương đáp ứng yêu cầu đào tạo theo HCTC chịu ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố khách quan và chủ quan, trong đó, các yếu tố cơ bản bao gồm: nhóm các yếu tố liên quan đến SV; nhóm các yếu tố liên quan đến GV; nhóm các yếu tố liên quan đến CVHT; nhóm các yếu tố liên quan đến tổ chức quá trình đào tạo và các yếu tố liên quan đến CSVC. Các yếu tố nêu trên đều ảnh hưởng nhiều đến quá trình rèn luyện KN tự học cho SV năm thứ nhất trong đào tạo theo HCTC, do đó, các cán bộ quản lý, giảng viên và sinh viên của nhà trường cần xác định, khai thác ảnh hưởng của các yếu tố nhằm tổ chức quá trình rèn luyện kĩ năng tự học của sinh viên ngày càng đạt được hiệu quả cao hơn, từng bước nâng cao chất lượng đào tạo theo HCTC. Tài liệu tham khảo 1. Lê Khánh Bằng (1998), Cơ sở khoa học của tự học và hướng dẫn tự học,NXB Giáo dục, Hà Nội. 2. Nguyễn Đức Giang (2012), Tổ chức hoạt động tự học cho sinh viên trường ĐHSP Hà Nội theo hướng tiếp cận năng lực thực hiện, Luận văn Thạc sĩ giáo dục học, Đại học Sư phạm Hà Nội. - 46 - 3. Đặng Vũ Hoạt – Hà Thị Đức (2004), Lí luận dạy học đại học, NXB Đại học Sư phạm. 4. Trần Văn Hiếu (2002), Xây dựng và rèn luyện hệ thống kỹ năng tự học cho sinh viên, Đề tài Khoa học công nghệ cấp Bộ, Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương Huế. 5. Nguyễn Thị Bích Phượng (2008), Biện pháp rèn luyện kỹ năng tự học môn Giáo dục học cho sinh viên trường Cao đẳng Cần Thơ, Luận văn Thạc sĩ Giáo dục học, Đại học Sư phạm Hà Nội. 6. Nguyễn Cảnh Toàn (1997), Quá trình dạy –tự học, NXB Giáo dục, Hà Nội. 7. Nguyễn Cảnh Toàn – Lê Khánh Bằng (2009) Phương pháp dạy và học đại học, NXB Đại học Sư phạm. 8. Phạm Viết Vượng (2000), Giáo dục học, NXB ĐHQG Hà Nội.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfmot_so_yeu_to_anh_huong_toi_viec_ren_luyen_ky_nang_tu_hoc_cu.pdf
Tài liệu liên quan