Needs of vocational counseling through smartphone applications among high school students

This study explores the need for vocational counseling based on

smartphone applications in students. This study uses a mixed method including

quantitative surveys and qualitative interviews. Survey results by questionnaires

on 235 students and interviewed 2 students, 2 parents, 3 teachers at 2 high

schools in Hanoi showed that students still face many difficulties in orienting

their careers in the future. Student’s career knowledge, the requirements of the

career is very low and vague. Information about careers that provided for students

is still limited. Students are worried about costs, time for vocational counseling

and difficulties in finding suitable vocational counselors. Most students wish to

receive vocational counseling indirectly, such as through websites, smartphone

applications, although this form has not been popularized in our country today.

Some recommendations are given for vocational counseling services and the

development of vocational counseling applications.

pdf14 trang | Chia sẻ: Thục Anh | Ngày: 16/05/2022 | Lượt xem: 170 | Lượt tải: 0download
Nội dung tài liệu Needs of vocational counseling through smartphone applications among high school students, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ations or expenses will be agreed by the two parties together, accounting for 89,8%. Students want advice with high- level information and accuracy, so it is understandable for them to care about the cost of connecting with consultants. A., a 12th-grade student said: “I the teachers’ advices are reasonable, however it’s just for reference”. Moreover, the majority of students want to: “When you’re not connected to the Internet, you can still see the results of career counseling from previous uses” because according to our results, 68,9% of students selected “Agree”, make up the highest percentage and no one selected “Strongy disagree”, and 62,6% of students selected “Disagree” with the survey question “When you connect to the Internet, you can see the results of vocational counseling from previous uses”. 4. Conclusions and recommendations The study showed that most of the students have difficulty in orienting their careers, they are still limited in developing their career plan for the future. The students’ knowledge of the career and its requirements are very low and general, so they really need vocational counseling. However, during the counseling process, the information that students receive is incomplete, inaccurate and difficult to use while choosing a career. In fact, in-depth interviews show that the vocational counseling has not fully implemented the contents of the information that need to be counseling for students, not according to the process and mainly based on subjective and emotional experiences to guide the orientation. The fact that students are provided with adequate information about careers is still limited, they are still worried about costs, it is difficult to arrange a time for vocational counseling and difficulties in finding suitable vocational counselors . The majority of high school students want to seek career guidance in the form of indirectly, such as through websites, smartphone applications, although this form is not popular in our country today. Students look forward to a full and accurate vocational application of content, and innovative, appropriate cost and good security. In order to help high school students get effective vocational counseling, we have some recommendations: For school counselors, they need to have a good knowledge of the career system in our country today. They also need to understand the needs of society for careers and understanding of the requirements of socio-economic development, requires international integration for careers to advising students. In addition, counselors must understand students’ psychological characteristics for career consultations. Kỷ yếu Hội tHảo quốc tế CáC vấn đề mới trong khoa họC giáo dụC: tiếp Cận liên ngành và xuyên ngành620 For the school, it is necessary to build a team of professional teachers and counselors who are qualified to provide vocational counseling to meet the requirements of vocational counseling activities in the school today. For developers who create smartphone applications for vocational counseling, it is necessary to provide information on the labor demand of the labor market for the industries in our country today and update the annual enrollment information. At the same time, it is necessary to build a tool to assess the physiological characteristics of individuals suitable to the profession. Form of applications must be creative, avoid boredom for students. Another problem is that suppliers need to minimize costs for students. The application also needs to have a secure security system. In addition, providers need to advertise widely so that students can know and receive career advice. Acknowledgments This study is funded by VNU University of Education in the research “Developing a smartphone application for assessing student vocational interest”. Code: QS.17.04. References 1. Vietnam National Assembly (2005), Education law. National Political Publishing House of Vietnam. 2. Tran, M. T. T. (2010), Activities of Counseling – Psychology - Education facilities in high schools, Journal of sciences, no. 19. 3. Dao, O. T. (2008), Vocational psychology, VNU Publishing House, Hanoi. 4. Ngo, P. Q. (2008), Education of vocational counseling – key for quality assurance. Link: 5. Tran, H. T. (2019), Some evaluation technologies in school psychology: experiences from Canada. International conference proceedings “Needs, orientations, and training school psychology in Vietnam”. 6. Kolog, E. A. (2014). E-counseling implementation: Contextualized approach. University of Eastern Finland, Masters thesis. 7. Obi, M. C., Oye, N. D., Mohd, T. N., & Bernice, A. (2012). The Impact of ICT on Career Counseling Services: A case Study of Nigerian Secondary Schools. International Journal of Evaluation and Research in Education (IJERE), 1(1), 1-16. 8. Pelling, N. (2002). The use of technology in career counseling. Journal of Technology in Counseling, 2(2). Phần 4. MÔI TRƯỜNG VÀ cÁc cHỦ THỂ GIÁO Dục 4.0 621 9. Priya, N. B., & Juvanna, I. (2014). An Android application for university online counseling. International Journal of Computer Science and Mobile Computing, 3(2), 261-266. 10. Syakir, M., Mahmud, A., & Achmad, A. (2016). The Model of ICT-Based Career Information Services and Decision-Making Ability of Learners. International Journal of Environmental and Science Education, 11(13), 5969-5979. 11. Too, F. (2017). A Career guidance mobile application based on personality (Doctoral dissertation, Strathmore University). NHU CẦU TƯ VẤN HƯớNG NGHIỆP THôNG QUA ỨNG DỤNG DI ĐỘNG Ở HỌC SINH TRUNG HỌC PHỔ THôNG Tóm tắt: Nghiên cứu này tìm hiểu nhu cầu tư vấn hướng nghiệp dựa trên ứng dụng di động của học sinh. Nghiên cứu này sử dụng phương pháp pha trộn gồm khảo sát định lượng và phỏng vấn định tính. Kết quả khảo sát bằng bảng hỏi trên 235 học sinh và phỏng vấn 2 học sinh, 2 phụ huynh, 3 giáo viên tại 2 trường THPT tại Hà Nội cho thấy học sinh còn gặp nhiều khó khăn trong việc định hướng nghề trong tương lai. Sự hiểu biết của học sinh về nghề, về các yêu cầu của nghề là rất ít và chung chung. Việc học sinh được cung cấp đầy đủ thông tin về nghề nghiệp còn hạn chế, các em lo lắng về chi phí, khó sắp xếp thời gian đi tư vấn hướng nghiệp và khó khăn trong việc tìm được người tư vấn hướng nghiệp phù hợp. Hầu hết học sinh mong muốn được tư vấn hướng nghiệp dưới hình thức gián tiếp như thông qua website, ứng dụng di động dù hình thức này chưa được phổ biến ở nước ta hiện nay. Một số khuyến nghị được đưa ra cho công tác tư vấn hướng nghiệp và việc xây dựng các ứng dụng tư vấn hướng nghiệp. Từ khóa: Nhu cầu, Tư vấn hướng nghiệp, ứng dụng di động, Học sinh, Trung học phổ thông. NHÀ XUẤT BẢN ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI 16 Hàng Chuối - Hai Bà Trưng - Hà Nội Giám đốc - Tổng Biên tập: (024) 39715011 Hành chính: (024) 39729436 Biên tập: (024) 39714896 Kỹ thuật xuất bản: (024) 39715013 Chịu trách nhiệm xuất bản: Giám đốc - Tổng biên tập: TS. PHạm THị Trâm Biên tập: TỐNG THị THANH HUYỀN, LÊ THị HỒNG THƠm PHAN HẢI NHƯ, TrịNH THị THU HÀ PHạm THị THU HƯƠNG, NGUYỄN THị THỦY NGÔ BÍCH VâN Chế bản: ĐÀO DIỆP Trình bày bìa: ĐÀO DIỆP Đối tác liên kết: Trường Đại học Giáo dục Sách liên kết Kỷ yẾu HộI THảO quốc TẾ CáC vấN Đề mớI TroNG kHoA HỌC GIáo dụC: TIếp CậN lIêN NGÀNH vÀ xUyêN NGÀNH (PROcEEDINGS OF INTERNATIONAl cONFERENcE NEW ISSUES IN EdUCATIoNAl SCIENCES: INTEr-dISCIplINAry ANd CroSS-dISCIplINAry ApproACHES) mã số: 2L - 105 ĐH2019 In 100 bản, khổ 17x24cm tại Công ty In và Thương mại Trường An Địa chỉ: Lô A2, CN1 cụm CN vừa và nhỏ Từ Liêm, P. minh Khai, Q. Bắc Từ Liêm, Hà Nội Số xác nhận ĐKXB: 2085 - 2019/CXBIPH/07 - 167/ĐHQGHN, ngày 12/06/2019 Quyết định xuất bản số: 754 LK-XH/QĐ-NXB ĐHQGHN ngày 14/06/2019 In xong và nộp lưu chiểu năm 2019

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfneeds_of_vocational_counseling_through_smartphone_applicatio.pdf
Tài liệu liên quan