Những vấn đề cơ bản về tài chính

Quan hệ TC trực tiếp giữa các chủ thể trong nền kinh tế:

- Vay nợ giữa các chủ thể trong

nền kinh tế.

- Quan hệ trong quá trình phân

phối: Thuế, lương bổng, thu

nhập

pdf12 trang | Chia sẻ: thienmai908 | Lượt xem: 806 | Lượt tải: 0download
Nội dung tài liệu Những vấn đề cơ bản về tài chính, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
C2-NHÖÕNG VAÁN ÑEÀ CÔ BAÛN VEÀ TAØI CHÍNH --------------- I-Söï ra ñôøi vaø phaùt trieån cuûa TC II-Baûn chaát cuûa TC III-Chöùc naêng cuûa TC IV-Heä thoáng taøi chính nöôùc ta V-V/troø cuûa TC trong neàn kinh teá TT I-SÖÏ RA ÑÔØI VAØ PHAÙT TRIEÅN TC 1-Söï ra ñôøi cuûa taøi chính. ™Söï ra ñôøi cuûa neàn kinh teá haøng hoaù: - Cheá ñoä tö höõu veà tö lieäu saûn xuaát. - Phaân coâng lao ñoäng xaõ hoäi, CMH. ™Söï ra ñôøi vaø toàn taïi nhaø nöôùc. 2-Quaù trình phaùt trieån taøi chính qua caùc thôøi kyø: ™Cuoái thôøi kyø Coâng xaõ Nguyeân thuyû. ™Cheá ñoä chieám höõu noâ leä ™Thôøi kyø cheá ñoä phong kieán-nhaø nöôùc phong kieán ra ñôøi. ™Ngaøy nay… • II-BAÛN CHAÁT CUÛA TC. • Laø hệ thống caùc quan heä kinh teá bieåu hieän baèng tieàn gaén vôùi vieäc taïo laäp vaø söû duïng voán quyõ tieàn teä taäp trung nhaèm ñaùp öùng nhu nhu caàu sxkd vaø tieâu duøng cuûa xaõ hoäi 1-Hệ thống caùc quan heä KT: 2-Quan heä baèng giaù trò, tieàn • laøm coâng cuï. 3-Gaén lieàn vôùi hoaït ñoäng taïo laäp vaø söû duïng quyõ tieàn teä. III-CHÖÙC NAÊNG CUÛA TC. 1-Chöùc naêng phaân phoái: a-Phaân phối tổng SP (GDP/GNP) b-Caùc chủ thể t.gia quaù trình pp: ™Nhaø nöôùc ™Doanh nghieäp ™Caùc toå chöùc xaõ hoäi ™Hoä gia ñình c-Quùa trình phaân phoái: ™ Phaân phoái laàn ñaàu: ™ Phaân phoái laïi ™Moät soá ví duï nhaèm phaân bieät phaân phoái laàn ñaàu vaø pp laïi 2-Chöùc naêng giaùm ñoác: ™Veà maët noäi dung: ™Veà hình thöùc: ™Veà phaïm vi: IV-HEÄ THOÁNG TC ÔÛ NÖÔÙC TA. Thò tröôøng Taøi chính Ng. saùch Nhaø nöôùc Taøi chính D.nghieäp Tín duïng Baûo hieåm TC hoä Gia ñình TC caùc toå chöùc XH • 1-Quan heä TC tröïc tieáp giöõa caùc • chuû theå trong neàn kinh teá: ™Vay nôï giöõa caùc chuû theå trong neàn kinh teá. ™Quan heä trong quaù trình phaân phoái: Thueá, löông boång, thu nhaäp… • 2-Quan heä giaùn tieáp thoâng qua • thò tröôøng taøi chính: Nhaø nöôùc, caùc toå chöùc, hoä gia ñình mua baùn caùc coâng cuï TC treân thò CK. • V-VAI TROØ CUÛA TC. • 1-Coâng cuï phaân phoái GDP. • 2-Coâng cuï quaûn lyù vaø ñieàu tieát • kinh teá vó moâ. • 3-Coâng cuï phaûn aùnh neàn k.teá • 4-Coâng cuï taêng cöôøng hoäi • nhaäp, chi phoái aûnh höôûng…

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfuyd9ogtia-rogatygo8ai[0oghaperuiugtao (3).pdf