Nội dung môn tài chính tiền tệ - Chương 9: Quản trị danh mục đầu tư

NHÀ ĐẦU TƯ: là những chủ thể bỏ vốn của mình vào

lĩnh vực tài chính với mục đích sinh lời. Nhà đầu tư

gồm:

-Nhà đầu tư cá nhân: là các cá nhân

-Nhà đầu tư tổ chức: là các định chế tài chính như:

công ty chứng khoán, NHTM, quỹ đầu tư, công ty

đầu tư

pdf15 trang | Chia sẻ: lelinhqn | Lượt xem: 1314 | Lượt tải: 0download
Nội dung tài liệu Nội dung môn tài chính tiền tệ - Chương 9: Quản trị danh mục đầu tư, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
01/12/2010 Mã môn học: B02004 chương 9: Quản trị DMĐT 1 Ch ng 9: QU N TR DANH MUÏC U Tươ Ả Ị ĐẦ Ư 1.Nhà ñaàu tö 2.Đánh giá hoạt động danh mục đầu tư 3.Quaûn tr danh m c đ u tị ụ ầ ư 01/12/2010 Mã môn học: B02004 chương 9: Quản trị DMĐT2 1. NHÀ ĐẦU TƯ NHÀ ĐẦU TƯ: là những chủ thể bỏ vốn của mình vào lĩnh vực tài chính với mục đích sinh lời. Nhà đầu tư gồm: - Nhà đầu tư cá nhân: là các cá nhân - Nhà đầu tư tổ chức: là các định chế tài chính như: công ty chứng khoán, NHTM, quỹ đầu tư, công ty đầu tư… 01/12/2010 Mã môn học: B02004 chương 9: Quản trị DMĐT3 NGUYÊN TẮC ĐẦU TƯ Tieán trình ñaàu t ư có 2 nhi m vuï chính:ệ - Phaân tích thò tröôøng vaø CK, qua ñoù ñaùnh giaù RR vaø LN mong ñôïi cuûa taát caû caùc CK coù theå ñaàu tö - Thieát laäp moät DMDT toái öu veà caùc loaïi TS voán/CK 01/12/2010 Mã môn học: B02004 chương 9: Quản trị DMĐT4 1. Möùc ngaïi ruûi ro U =E(r) -0,5A. Б2 Б2 = 0 -> U = E(r) [ DM T khoâng coù ruûi ro]Đ 2. Ruûi ro DMDT vaø ña daïng hoùa DMDT: - Ruûi ro cuûa DMDT - Ña daïng hoùa DMDT Lôïi suaát danh muïc: E(rp) = W1E(r1) + W2E(r2) + …………+ WnE(r) = ∑wiE(ri) 01/12/2010 Mã môn học: B02004 chương 9: Quản trị DMĐT 5 Coâng thöùc tính Covariance giöõa hai CKø: Cov (rB, rs) = σ BS = ∑ Pi[rBi – E(r)][rSi – E (r)] Công thức tính hệ số tương quan: P(r1,r2) = Cov(r1,r2)/ σ1 σ2 Phương sai của DMDT gồm 2 tài sản σp2 = w12 σ12 + w22 σ22 + 2w1w2 Cov(r1,r2) 01/12/2010 Mã môn học: B02004 chương 9: Quản trị DMĐT6 2. Ho t ng danh m c u tạ độ ụ đầ ư 1. Ñöôøng cong hieäu quaû cuûa DMDTgoàm 2 CK 2. Ñöôøng cong hieäu quaû cho DMDT có nhi u ề CK 3. Löïa choïn DMDT toái öu - Tính caùc ñoä leäch chuaån, phöông sai, heä soá tích sai cuûa töøng caëp CK trong DMÑT coù ruûi ro. Xaùc ñònh ñöôøng cong hieäu quaû cuûa DM 01/12/2010 Mã môn học: B02004 chương 9: Quản trị DMĐT7 3. QL DMDT a. Quaûn lyù thuï ñoäng b. Quaûn lyù tích cöïc Quy trình QL DMDT tích c c nhö sauự 1. Xaùc ñònh muïc tieâu cuûa NDT ñaët ra 2. Laäp DMDT chuaån 3. XD chieán löôïc vaø keát caáu DMDT 4. Theo doõi ñaùnh giaù caùc bieán ñoäng cuûa CK trong DM vaø taùi caáu truùc DM khi caàn thieát 01/12/2010 Mã môn học: B02004 chương 9: Quản trị DMĐT8 QL DMDT thuï ñoäng Thieát laäp DMDT theo nguyeân taéc: + Ruûi ro cuûa DM naøy töông ñöông vôùi ruûi ro DM thò tröôøng + Ña daïng hoùa toái ña DM naøy: Xaùc ñònh soá löôïng CK caàn mua treân c s : khoái löôïng, ơ ở chi phí giao dòch vaø yeâu caàu cuûa NDT 01/12/2010 Mã môn học: B02004 chương 9: Quản trị DMĐT9 Xaùc ñònh muïc tieâu ruûi ro cuûa toaøn boä danh muïc ñeå coù chieán löôïc T ( neáu NDT yeâu caàu laø Đ ßp = 1 thì T toaøn boä vaøo CP, neáu muïc tieâu Đ ßp < 1 thì T moät phaàn DM CP, moät phaàn Đ vaøo TP, neáu ßp > 1 thì vay theâm ñeå T CP)Đ 01/12/2010 Mã môn học: B02004 chương 9: Quản trị DMĐT10 QUI TRÌNH CHUNG QL DMDT  Xaây döïng moät chieán löôïc vaø keát caáu DMDT Treân cô sôû heä soá ß ñaët ra cho danh muïc toång theå, tính toaùn xaùc ñònh soá löôïng ñaàu tö vaøo danh muïc ñaàu tö CK theo nguyeân taéc : - ß = 1 - Löïa choïn CP vaø ña daïng hoùa toái ña 01/12/2010 Mã môn học: B02004 chương 9: Quản trị DMĐT11 2. XD DMDT vaãn theo nguyeân lyù moâ hình CAPM, song heä soá ruûi ro cuûa danh muïc CK trong tröôøng hôïp naøy khoâng töông ñöông vôùi ruûi ro danh muïc thò tröôøng. - Xaùc ñònh DMDT toái öu: DMCK toái öu laø ñieåm tieáp xuùc giöõa ñöôøng cong hieäu quaû Markowitz vôùi ñöôøng baøng quang cuûa NDT 01/12/2010 Mã môn học: B02004 chương 9: Quản trị DMĐT12 PHÖÔNG PHAÙP ÑAÙNH GIAÙ KEÁT QUAÛ QL DMDT 1. Phöông phaùp Treynor Treynor ñaõ ñöa ra ñònh ñeà veà hai nhân toá ruûi ro: (1) Nhöõng dao ñoäng chung cuûa TT taïo neân ruûi ro (2) Ruûi ro do nhöõng bieán ñoäng baát thöôøng ñaëc bieät trong nhöõng CK cuûa DM 01/12/2010 Mã môn học: B02004 chương 9: Quản trị DMĐT13 __ __ R - Rf T = -------------------------- ßi Trong ñoù: __ Ri: T suaát LN Porfolior i trong khoaûng thôøi ỷ gian ßi: Heä soá goùc cuûa ñöôøng ñaëc tính cuûa Portfolio ñoù trong cuøng khoaûng thôøi gian 01/12/2010 Mã môn học: B02004 chương 9: Quản trị DMĐT14 Phöông phaùp SHARPE Phöông phaùp này ñaùnh giaù hieäu quaû cuûa moät DM thoâng qua moät heä soá (S) ñöôïc tính baèng coâng thöùc: __ ___ Ri - Rf S= ---------------- ei 01/12/2010 Mã môn học: B02004 chương 9: Quản trị DMĐT15 Trong ñoù Ri: T suaát LN cuûa DM i trong k thôøi gian ỷ ñaùnh giaù Rf: T suaát LN phi ruûi ro BQ trong cuøng ỷ khoaûng t ei: Ñoä leäch chuaån cuûa TSLN cuûa DM trong t

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfdau_tu_tai_chinh_chuong_9.pdf