Phân tích và đánh giá những điểm mới của chế độ kế toán hành chính sự nghiệp theo Thông tư 107/2017

Bộ Tài chính ban hành Thông tư 107/2017/TT-BTC hướng dẫn chế độ kế

toán hành chính sự nghiệp, thay thế chế độ kế toán đơn vị hành chính sự nghiệp ban hành

theo Quyết định 19/2006/QĐ-BTC và Thông tư 185/2010/TT-BTC. Bài viết phân tích,

đánh giá những thay đổi về kế toán hành chính sự nghiệp và rút ra những điểm đổi mới

của Thông tư so với các Quyết định 19/2006/QĐ-BTC và Thông tư 185/2010/TT-BTC.

pdf7 trang | Chia sẻ: Thục Anh | Ngày: 25/05/2022 | Lượt xem: 513 | Lượt tải: 0download
Nội dung tài liệu Phân tích và đánh giá những điểm mới của chế độ kế toán hành chính sự nghiệp theo Thông tư 107/2017, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
2PHÂNTÍCHVÀĐÁNHGIÁNHỮNGĐIỂMMỚI CỦACHẾĐỘKẾTOÁNHÀNHCHÍNHSỰNGHIỆP THEOTHÔNGTƯ107/2017 LêThịThuBình1 Tómtắt:BộTàichínhbanhànhThôngtư107/2017/TT-BTChướngdẫnchếđộkế toánhànhchínhsựnghiệp,thaythếchếđộkếtoánđơnvịhànhchínhsựnghiệpbanhành theoQuyếtđịnh19/2006/QĐ-BTCvàThôngtư185/2010/TT-BTC.Bàiviếtphân tích, đánhgiánhữngthayđổivềkếtoánhànhchínhsựnghiệpvàrútranhữngđiểmđổimới củaThôngtưsovớicácQuyếtđịnh19/2006/QĐ-BTCvàThôngtư185/2010/TT-BTC. Từkhóa:Thôngtư107/2017/TT-BTC,Điểmmới,Thayđổi,Chếđộkếtoán,Hành chínhsựnghiệp 1.Giớithiệu Nm2015,QuốchộiđãthôngquaLuậtKtoán,cùngvớiđó,cáccchtàichính ápdngchođnvhànhchínhsnghip(HCSN)cũngthađổinhLuậtNgânsáchnhà nớc(NSNN)thathLuậtNSNNnm2002;Luậtphí,lphíthathPháplnhPhí,l phí2001Vìvậ,chđộktoánHCSNcũngphảisửađổiđểphùhợpvớisđổimớicủa cchtàichính,ngânsáchvàlậpbáocáotàichính(BCTC)theoLuậtKtoán. Ngà10/10/2017BộTàichínhbanhànhThôngt107/2017/TT-BTChớngdẫn chđộktoánhànhchínhsnghip,thathchđộktoánđnvhànhchínhsnghip banhànhtheoQutđnh19/2006/QĐ-BTCvàThôngt185/2010/TT-BTC. Thôngtnàhớngdẫnktoánápdngcho:Cquannhànớc;đnvsnghip cônglập,trừcácđnvsnghipcônglậptđảmbảochithờngxuênvàchiđut đợcvậndngcchtàichínhnhdoanhnghip,ápdngchđộktoándoanhnghip khiđápngđủcácđiềukintheoquđnhhinhành. Thông tnàhớngdẫnc thểcácnộidung:Danhmcbiểumẫuvàphng pháplậpchngtừbtbuộc;Danhmchthốngtàikhoảnvàphngpháphchtoántài khoảnktoán;Danhmcmẫusổvàphngpháplậpsổktoán;Danhmcmẫubáocáo, phngpháplậpvàtrìnhbàBCTC,báocáoquttoánNSNNcủacácđnv. ChđộktoánhànhchínhsnghipmớibanhànhtheoThôngtsố107/2017/TT- BTCcủaBộTàichínhđãthađổicnbảnvềchngtừ,tàikhoảnsửdng,phngpháp ktoánvàhthốngbáocáotàichính,báocáoquttoán.Sthađổinàcũngnhsra đờicủaThôngt107làxuthttuphùhợpvớinềnkinhthộinhậpquốctnhằmđiều chỉnhmộtsốđiểmvềchđộktoánhànhchínhsnghipcóđiểmtngđngvớichuẩn mcktoáncôngquốct.Nghiêncunhằmphântíchvàđánhgiánhữngđiểmmớicủa chđộktoánhànhchínhsnghipcủaThôngtlàmrõ3nộidung: 1/TínhcpthitvềsthađổicủachđộktoánHCSN; 1ThS,PhòngKhoch–Tàichính,TrờngĐihcQuảngNam 3LêThịThuBình 2/Nhữngđiểmmớicủachđộktoántheothôngt107/2017/TT-BTC; 3/ĐánhgiávềsthađổicủachđộktoánHCSNtheoThôngt107/2017/TT- BTC. 2.TínhcấpthiếtvềsựthayđổicủachếđộkếtoánHCSN Xuthhộinhập,đòihỏicácquốcgiaphảihộinhậpkinhtquốctvàktoán cũngkhôngngoillàphảitipcậnvớiCMKTquốct.Sđổimớicủachđộktoán HCSNtiVitNamđãtotiềnđềchostipcậnvớiquđnhktoánquốct. Mộtlà,xáclậphaiphânhBCTCtheomctiêusửdngthôngtinvàđiềuquan trnglàcácđnvsnghipsẽphảilậpbáocáotìnhhìnhtàichínhtobớcđuđểtin tớihợpnhtBCTCcủacácbộ,ban,ngànhvàcủaktoánnhànớc. Cthể,đãcóbáocáotìnhhìnhtàichínhthểhintàisản(chiathànhtàisảnngn hn,tàisảndàihn),nợphảitrảvàtàisảnthun(vốnchủsởhữu);báocáoktquảhot độngthểhindoanhthu-chiphícủacácđnvsnghipcóthuvàđãthểhinđợc khoảnmcthặngdhoặcthâmhttừcáchotđộngcủađnv;báocáoluchuển tiềntbáocáolungtiềntrongkỳđợcphânloitheocáclungtiềnchính(hotđộng thôngthờngđúngmcđíchcủađnvcông),hotđộngđutvàhotđộngtàichính. ViclậpBCTChợpnhtởcácđnvHCSN,chínhquềncáccpvàChínhphủ sẽsớmđợcthchinkhibanhànhquđnh,hớngdẫnvàphngpháplậpvàtrình bàBCTChợpnhttronglĩnhvccông,gópphnlàmchoktoáncôngngàcàngtrở thànhcôngchữuhiutrongquảnltàisản,ngânsáchquốcgia. Hailà,vicápdngcsởktoándntíchcóđiềuchỉnhnhquđnhcũgâtrở ngichotổchchchtoánktoán,cungcpthôngtin;mặtkháclàmkhóchoxâdng chđộ,chínhsáchvàkhóchovicápdngcôngnghthôngtintronghchtoánktoán. Sthađổihchtoánápdngcsởdntíchtrongđnvsnghipđãphnnào cảithinchtlợngthôngtin,thíchhợpchovicraqutđnh.Xétởphmvitổngthể khuvccông,ktoándntíchmanglithôngtintổngquáthn,từđótocsởđểtng cờngquảnltàisản,quảnlcôngnợvàđánhgiákhảnngthanhtoáncủađnv. Balà,đổimớitrongghinhậnthu-chingânsáchtorathặngdthâmhtcủa cáchotđộng,từđócungcpthôngtingiúpchonhàquảnlđaraqutđnhphùhợp nhtvớitìnhhìnhhinti.Theoquđnhtrớcđâ,vicđánhgiámộtđnvcôngda vàothôngtinktoánlàrtkhó,nhngvớisthađổinàcóthểnângcaohiuquảhot độngktoánquảntrtronglĩnhvccôngtiVitNam. 3.Nhữngđiểmmớicủachđộktoántheothôngt107/2017/TT-BTC Thông t 107/2017/TT-BTC đợc áp dng kể từ ngà 01/01/2018. Tha th Qutđnh19/2006/QĐ-BTCvềvicbanhànhchđộktoánhànhchínhsnghip. VàThôngt185/2010/TT-BTChớngdẫnsửađổi,bổsungchđộktoánhànhchính snghipbanhànhkèmtheoQutđnh19/2006/QĐ-BTC.Cthể: 4Phântíchvàđánhgiánhữngđiểmmới... 3.1.Vềchứngtừkếtoán TheoquyđịnhtạiQuyếtđịnh19và Thôngtư185 Thôngtư107 Phải sửdng thống nhtmẫu theoqu đnh Chngtừktoánđợcphânloivàqu đnhcthểthành2loi: Chngtừthuộcloibtbuộcvàchng từđợctthitk. Trờnghợpcácđnvcócácnghipv kinh t, tài chínhđặc thù cha cómẫu chng từ qu đnh. Thì áp dng mẫu chng từ qu đnh ti ch độ k toán riêngtrongcácvnbảnphápluậtkhác. Khôngđợctthitkvàsửdngmẫu chng từ khi cha đợc Bộ Tài chính chpthuận Chng từ thuộc loibtbuộcbaogm 4loisau:Phiuthu,Phiuchi,Giđề ngh thanh toán tm ng, Biên lai thu tiền. Chngtừđợctthitk:Ngoài4loi chng từ k toán bt buộc kể trên.Và chngtừbtbuộcquđnhticácvn bản khác đn v đợc t thit kmẫu chng từ. Để phản ánh các nghip v kinhtphátsinhđápngtốithiểu7nội dungquđnhtiĐiều16LuậtKtoán. 3.2.Vềtàikhoảnkếtoán TheoquyđịnhtạiQuyếtđịnh19và Thôngtư185 Thôngtư107 Baogm7loi: Chi tit và c thể hn với 10 loi tài khoản,baogm: TừLoi 1đnLoi 6 là các tài khoản trongbảngđợcphânloivàchiathành cácnhóm: Tiền vàvật t;Tài sảncốđnh;Thanh toán;Ngunkinhphí:Ngunvốnkinh doanh, các quỹ, ngun kinh phí hot động,kinhphídán,kinhphítheođn đặthàngnhànớc; Các loi tài khoản trong bảng: là tài khoản từ loi 1 đn loi9.Đợc hch toán kép (hch toán bút toán đối ng giữacáctàikhoản).Đợcphânchiatheo tìnhhìnhtàichính(gittlàktoántài chính)tiđnvphảnánhtìnhhìnhtài sản, công nợ, ngun vốn, doanh thu, chiphí,thặngd(thâmht)củađnv 5LêThịThuBình Cáckhoảnthuvàcáckhoảnchi. trongkỳktoán.Trongđóphânloili mộtsốtàikhoản:phảithu,phảitrả.Và bổsungthêmcácnhómtàikhoảnmới: Doanh thu,chi phí, thunhập khác, chi phíkhác,xácđnhktquảkinhdoanh Loitàikhoảnngoàibảng:làtàikhoản loi0.Đợchchtoánđn(khônghch toánbúttoánđốinggiữacáctàikhoản). Liênquanđnngânsáchnhànớchoặc cóngungốcngânsáchnhànớc.Đợc phản ánh theo mc lc ngân sách nhà nớc, theoniênđộvàtheocácêucu quảnlkháccủangânsáchnhànớc BỏmộtsốTKnhTK312–Tmng. TK 461 – Ngun kinh phí hot động. TK466–Ngunkinhphíđãhìnhthành TSCĐ.TK 521 – Thu cha qua Ngân sách,TK661–Chihotđộng BổsungthêmmộtsốTKmớinh:TK 137–Tmchi.TK141–Tmng.TK 611–Chiphíhotđộng.TK014–Phí đợckhutrừđểli.TK018–thuhot độngkhácđợcđểli Đổi tên một số TK: 334 – Phải trả ngườilaođộng.TK331–Phảitrảcho ngườibán.TK336–Phảitrảnộibộ. TK337–Tạmthu.TK511–Thuhoạt độngdoNSNNcấp 3.3.Sổsáchkếtoán TheoquyđịnhtạiQuyếtđịnh19và Thôngtư185 Thôngtư107 Sửdngmộththốngsổktoánchomộtkỳktoánnmbaogmsổktoántổng hợpvàsổktoánchitit Phảimở sổ k toán chi tit để theo dõi quá trình tip nhận và sử dng ngun vintrợ,vanợnớcngoàitheomclc ngânsáchnhànớclàmcsởlậpbáocáo quttoánvàêucucủanhàtàitrợ. 6Phântíchvàđánhgiánhữngđiểmmới... 3.4.Vềbáocáoquyếttoán TheoquyđịnhtạiQuyếtđịnh 19vàThôngtư185 Thôngtư107 –Báocáotàichínhcủacácđn vhànhchínhsnghip,tổchc có sử dng kinh phí ngân sách nhànớcđợc lậpvàocuốikỳ ktoánqu,nm. –Báocáotàichínhcủacácđn v,tổchckhôngsửdngkinh phí ngân sách đợc lập vào cuốikỳktoánnm –Cácđnvktoánkhibchia, tách, sáp nhập, chm dt hot độngphảilậpbáocáotàichính ti thời điểm qut đnh chia, tách, sáp nhập, chm dt hot động –Sửađổi,bổsungcácmẫubiểubáocáoqut toán.Các danhmc báo cáo tài chínhbao gm mẫu báo cáo tài chính đ đủ. (Từ mẫu B01/ BCTCđnB04/BCTC)Vàmẫubáocáotàichính đngiảntheoPhlcsố04 –Đốivớibáocáotàichính:Kỳhnlậpbáocáo vàocuốikỳk toánnm(thờiđiểm31/12)theo quđnhcủaLuậtKtoán. –Đốivớibáocáoquttoán,có2loi:Báocáo quttoánngânsáchnhànớcvàBáocáoqut toánngunkhác. +Báo cáoqut toán ngân sách nhànớc:Lập báocáo theokỳktoánnm.Tínhđnht thời gian chỉnh l qut toán ngân sách nhà nớc (ngà31/1nmsau)theoquđnhcủaphápluật vềngânsáchnhànớc. +Báocáoquttoánkinhphíngunkhác:Lập báocáoquttoánnm.Đnvphảilậpbáocáo quttoánkhiktthúckỳktoánnm(saungà 31/12).Trờnghợpphápluậtcóquđnhlậpbáo cáotheokỳktoánkhác.Thìngoàibáocáoqut toánnmđnvphải lậpcảbáocáotheokỳk toánđó. 4.ĐánhgiávềsựthayđổicủachếđộkếtoánHCSNtheoThôngtư107/2017/ TT-BTC Thôngt107/2017/TT-BTCrađờiđãsớmđacácquđnhcủaLuậtKtoánvào cuộcsống,đápngêucuhộinhậpnóichungvàtronglĩnhvcktoánHCSNnóiriêng, cácquđnhvềktoánHCSNđãcósthađổi,cthể: Thứnhất,vềdanhmcBCTC:KtoánHCSNtheoThôngtsố107/2017/TT- BTCđãcósthađổilớntrongviclậpBCTC.ĐnvHCSNlập2phânhbáocáotheo mctiêusửdngthôngtinbaogm:BCTCgm4báocáo:Báocáotìnhhìnhtàichính; Báocáoktquảhotđộng;Báocáoluchuểntiềnt;thutminhBCTC)vàbáocáo quttoán(gm5báocáo:Báocáoquttoánkinhphíhotđộng;Báocáochititchitừ ngunNSNNvàngunphíđợckhutrừđểli;Báocáochititkinhphíchngtrình dán;Báocáothchinxửlkinnghcủakiểmtoán,thanhtra,tàichính;Thutminh báocáoquttoán). 7LêThịThuBình Đốivớiquđnhcũ,khôngcóstáchbithaiphânhbáocáo,hthốngBCTCcủa cácđnvHCSNcpcsởbaogm6báocáogm:Bảngcânđốitàikhoản;Báocáotình hìnhkinhphívàquttoánkinhphíđãsửdng;Báocáothu-chihotđộngsnghip vàhotđộngsảnxutkinhdoanh;Báocáotìnhhìnhtnggiảmtàisảncốđnh;Báocáo sốkinhphíchasửdngđãquttoánnmtrớcchuểnsang;ThutminhBCTCvà 4phbiểukhác. Chuẩnmcktoán(CMKT)côngquốctquđnhlậpmộtbáocáothu–chitiền mặtđốivớiktoántrêncsởtiềnmặt,cònđốivớiktoántheocsởdntíchlập5báo cáobaogm:Báocáotìnhhìnhtàichínhcủađnv;Báocáoktquảhotđộng;Báocáo vềsthađổitàisảnthun/Vốnchủsởhữu;Báocáoluchuểntiềnt;GiảitrìnhBCTC. Thứhai,vềápdngcsởktoán:Điểmthađổicnbảntrongchđộktoánmới làápdngcsởktoándntíchvớicáctàikhoảntrongbảng(ghinhậndoanhthukhiđt đợcvàchiphíkhiphátsinh,khôngquantâmđnvicthutiềnhacha). Trớcđâ,đnvsnghipápdng2csởktoán,csởktoántiềnmặtápdng chocácđnvcóngunkinhphíhotđộngdongânsáchcpđểthchincácnghipv tipnhậnvàsửdngkinhphínhànớccpvàcởsởktoándntíchcóđiềuchỉnh(hch toánđđủnợphảithu,nợphảitrả,tínhhaomòncủatàisảncốđnhnhngtínhvàochi phíhotđộngtrongkỳ). Thứba,vềghinhậncáckhoảnmc: -Ghinhậnngunvốn:ChđộktoánHCSNcũquđnhsốthuđợcghithẳng tngngunvốn.Tunhiên,quđnhmớitngđngvớiCMKTcôngquốctlàphảibù trừgiữathuvàchi,sốchênhlchmớiđợcghitngngunvốn. -Thặngd,thâmht:Đổimớitrongquđnhghinhậnthu–chingânsáchcủach độktoánHCSNVitNam,cótínhthặngdthâmhtcủacáchotđộnghànhchính,s nghip;hotđộngsảnxutkinhdoanhdchv;hotđộngtàichínhvàhotđộngkhác, gnsátvớiCMKTcôngquốcttínhthặngdthâmhttronghotđộngthôngthờng, hotđộngbtthờng. -Hàngtnkho:Thôngtsố107/2017/TT-BTCquđnhnhCMKTcôngquốct làgiátrhàngtnkhochỉđợcghinhậnvàochiphítrongkỳchophùhợpvớidoanhthu đợcghinhận.Khácvớichđộktoáncũ,giátrnguênvậtliu,côngc,dngcđã muachasửdnghtcũngđợctínhhtvàochiphítrongkỳvàđợcquttoántithời điểmcuốinmtàichính. -Vềxâdngcbảndởdang:Thôngtsố107/2017/TT-BTCcũngquđnhnh CMKTcôngquốct,theođóchiphíđợcghinhậntrongkỳchophùhợpvớikhốilợng côngvichoànthành.Sovớiquđnhtrớcđâ,cuốinmgiátrxâdngcbảndở dangđợctínhvàochiphívàquttoánngatrongkỳ. -Vềtàisảncốđnh(TSCĐ):QuđnhmớicủaktoánHCSNhchtoánkhuhao TSCĐhàngnmtínhvàochiphítrongkỳgiốngvớiquđnhCMKTcôngquốct.Khác 8Phântíchvàđánhgiánhữngđiểmmới... vớiquđnhcũ,khimuasmTSCĐghinhậntoànbộgiátrtàisảnvàochiphítrongkỳ, hchtoánhaomònTSCĐhàngnmghigiảmngunhìnhthànhTSCĐ. 5.Kếtluận Thôngtđãkthừanhữnguđiểm,khcphctnti,hnchcủaChđộktoán Hànhchính,snghipbanhànhkèmtheoQutđnhsố19/2006/QĐ-BTC(Qutđnh 19)vàThôngtsố185/2010/TT-BTC(Thôngt185)ngà15/11/2010củaBộTàichính. TrongđóchitithnmộtsốTàikhoản,bổsungnhiềutàikhoảnmới,phngpháphch toán,nhằmphảnánhđđủcácnghipvkinht,tàichínhphátsinhmàcácquđnh trớcđóchađềcậpđnđngthờibổsungmộtsốloisổsách,báocáotàichính,báo cáoquttoántiđnvktoán. TÀILIỆUTHAMKHẢO [1] BộTàichính(2017),Thôngt107/2017/TT-BTChớngdẫnChđộktoánHCSN; [2]BộTàichính(2007),Tàiliuhộithảođnhhớngvàlộtrìnhápdungchuẩnmck toáncôngquốctvàoVitNam,HàNội,luhànhnộibộ; [3]ĐặngTháiHùng,“ChuẩnmcktoáncôngtiVitNam,scnthitvàđnhhớng banhành”,TạpchíKếtoánsố79(16),2009; [4]HcvinTàichính(2011),Giáotrìnhchuẩnmựckếtoáncôngquốctế,NXBTài chính; [5]Quốchội(2015),LuậtNgânsáchNhànớcnm2015; [6]TS.NgôThanhHoàng“VậndngktoáncôngquốctvàoVitNamtronggiai đonhinna”,TạpchíNghiêncứuTàichínhkếtoánsố02(127)2014,Hcvin Tàichính; [7]TS.NgôThanhHoàng“HthốngktoáncôngVitNam-Thctrngvàkinngh”, TạpchíNghiêncứuTàichínhKếtoánsố12(137)-2014,HcvinTàichính. Title:ANALYSISANDASSESSMENTOFNEWPOINTSOF ADMINISTRATIVEACCOUNTINGREGIMEBYCIRCULAR107/2017 LETHITHUBINH QuangNamUniversity Abstract:Circular107/2017/TT-BTContheregimeofadministrativeaccounting wasissuedbtheMinistrofFinancetoreplacetheaccountingregimeofadministrative unitsunderDecision19/2006/QĐ-BTCandCircular185/2010/TT-BTC.Thepaperaims toanalzeandassessthechangesaswellasnewpointsinCircular107/2017comparedto Decision19/2006/QĐ-BTCandCircular185/2010/TT-BTC. Keywords:Circular107/2017/TT-BTC,Newpoints,Changes,Accountingregime, Administrativeunits.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfphan_tich_va_danh_gia_nhung_diem_moi_cua_che_do_ke_toan_hanh.pdf