Tài chính doanh nghiệp

1-Doanh thu

2-Doanh thu thuần

3-Giá vốn hàng bán

4-Lãi gộp = 2-3

5-Chi phí bán hàng và QLDN

6-Lãi trước thuế hàng hóa t/hụ=4-5

7-Lãi trước thuế do đầu tư TC=doanh thu

từ hoạt động TC-chi phí tài chính

8-Lãi khác=Doanh thu khác-Chi phí khác

9-Tổng lợi nhuận=6+7+8

pdf14 trang | Chia sẻ: thienmai908 | Lượt xem: 843 | Lượt tải: 0download
Nội dung tài liệu Tài chính doanh nghiệp, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
C4-TÀI CHÍNH DN ------------------- I-Những vấn đề chung về TCDN II-Tổ chức TCDN III-Những nội dung chủ yếu của họat động TCDN IV-Quản lý NN đối với hoạt động TCDN I-NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ TCDN 1-Khái niệm TCDN. a-Về hiện tượng: b-Về bản chất: 2-Vai trò của TCDN. ™Huy động, khai thác nguồn TC… ™Đòn bẩy k.thích phát triển SXKD ™Kiểm tra kiểm soát bằng đồng tiền… • II-TỔ CHỨC TCDN. • 1-Khái niệm tổ chức TCDN. • Là việc thiết lập ra bộ máy cùng các chế độ TC trong DN đảm bảo phù hợp pháp luật, đồng thời khai thác nguồn TC một cách có hiệu quả nhất. a-Về Tổ chức bộ máy: ™Tùy theo loại hình, quy mô DN ™Một số mô hình tổ chức BM b-Về chế độ tài chính DN. ™Chế hạch toán kế toán. ™Chế độ thu, chi tài chính. ™Chế độ báo cáo. • 2-Ng/tắc tổ chức TCDN • a-Nguyên tắc tôn trọng luật pháp: • b-Nguyên tắc hạch toán KD: • c-Nguyên tắc an toàn: III-NHỮNG NỘI DUNG CHỦ YẾU CỦA H.ĐỘNG TCDN 1-Tạo lập nguồn TC a-Nguồn vốn chủ sở hữu: ™Vốn điều lệ khi thành lập DN ™Tăng vốn điều lệ ™Vốn tích lũy b-Nguồn vốn phải trả. ™Nguồn vốn vay các đ/chế TCTG ƒVay các NHTM ƒVay các định chế TCTG khác ™Nguồn vốn phát hành TP c.ty ™Nguồn vốn chiếm dụng 2-Sử dụng nguồn TC. a-TS cố định và đầu tư TC dài hạn: ™Tài sản cố định (TSCĐ) 9Đặc điểm TSCĐ 9Các lọai TSCĐ: ƒTSCĐ hữu hình ƒTSCĐ vô hình ™Đầu tư tài chính dài hạn. b-TSLĐ và đầu tư TC ngắn hạn. ™Tài sản lưu động (TSLĐ) 9Các đặc điểm của TSLĐ: 9Các loại tài sản lưu động: ƒ TSLĐ trong khâu dự trử ƒ TSLĐ trong khâu sản xuất ƒ TSLĐ trong khâu lưu thông ™Đầu tư TC ngắn hạn 3-D.thu và p.phối lợi nhuận. 1-Doanh thu 2-Doanh thu thuần 3-Giá vốn hàng bán 4-Lãi gộp = 2-3 5-Chi phí bán hàng và QLDN 6-Lãi trước thuế hàng hóa t/hụ=4-5 7-Lãi trước thuế do đầu tư TC=doanh thu từ hoạt động TC-chi phí tài chính 8-Lãi khác=Doanh thu khác-Chi phí khác 9-Tổng lợi nhuận=6+7+8 • 10-Chi lỗ năm trước (trong hạn) • 11-Lợi nhuận trước thuế = (9-10) • 12-Thuế thu nhập DN • 13-Lãi ròng = (11-12) • 14-Các khỏan phải nộp, phải trả: • 15-Phân phối LN còn lại (13-14): • -Chia lãi cổ tức. • -Trích lập quỹ DN: IV-QUẢN LÝ NN ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG TCDN. 1-Q/lý về huy động nguồn vốn: ™C.ty TNHH ™C.ty cổ phần ™C.ty hợp danh ™Dn tư nhân ™Nhóm công ty: 2-Quản lý về trách nhiệm TC của DN đối với nhà nước, nhân viên và X.hội ™Tiền thuế, các khoản nộp khác ™BHXH, tai nạn LĐ, TN. ™Bảo vệ môi trường. 3-Q.lý về tính minh bạch TC ™ Kiểm tra TC, kiểm toán ™Báo cáo tài chính

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfuyd9ogtia-rogatygo8ai[0oghaperuiugtao (5).pdf