Tạo báo biểu với Crystal Report

Xác định tập tin *.Rpt

‰ Cú pháp

CString sTenFileReport = “.\Reportsv.rpt”;

m_cr.SetReportFileName(sTenFileReport);

 

pdf26 trang | Chia sẻ: thienmai908 | Lượt xem: 1313 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang nội dung tài liệu Tạo báo biểu với Crystal Report, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đại Học Sư Phạm Tp. Hồ Chí Minh Khoa Toán – Tin Học LẬP TRÌNH WINDOWS ểTạo báo bi u với C t l R trys a epor • Giới thiệu các công cụ tạo report • Thiết kế Report với Crystal Report • Liên kết Report với ứng dụng Trần Ngọc Bảo - Email: tnbao.dhsp@gmail.com Đại Học Sư Phạm Tp. Hồ Chí Minh Khoa Toán – Tin Học LẬP TRÌNH WINDOWS ểTạo báo bi u với C t l R trys a epor • Giới thiệu các công cụ tạo report • Thiết kế Report với Crystal Report • Liên kết Report với ứng dụng Trần Ngọc Bảo - Email: tnbao.dhsp@gmail.com S S Giới thiệu mẫu báo biểu trong ứng dụng N D O W S N D O W S O R T O R T R Ì N H W I R Ì N H W I A L R E P O A L R E P O N L Ậ P T R N L Ậ P T R C R Y S T A C R Y S T A Ọ C P H Ầ N Ọ C P H Ầ N H V Ớ I C H V Ớ I C I Ả N G H Ọ I Ả N G H Ọ Ậ P T R Ì N Ậ P T R Ì N B À I G I B À I G I L Ậ L Ậ TRẦN NGỌC BẢO ” KHOA TOÁN -TIN HỌC ” ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP.HCM ” (3) S S Giới thiệu mẫu báo biểu trong ứng dụng N D O W S N D O W S O R T O R T R Ì N H W I R Ì N H W I A L R E P O A L R E P O N L Ậ P T R N L Ậ P T R C R Y S T A C R Y S T A Ọ C P H Ầ N Ọ C P H Ầ N H V Ớ I C H V Ớ I C I Ả N G H Ọ I Ả N G H Ọ Ậ P T R Ì N Ậ P T R Ì N B À I G I B À I G I L Ậ L Ậ TRẦN NGỌC BẢO ” KHOA TOÁN -TIN HỌC ” ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP.HCM ” (4) S S Giới thiệu mẫu báo biểu trong ứng dụng N D O W S N D O W S O R T O R T R Ì N H W I R Ì N H W I A L R E P O A L R E P O N L Ậ P T R N L Ậ P T R C R Y S T A C R Y S T A Ọ C P H Ầ N Ọ C P H Ầ N H V Ớ I C H V Ớ I C I Ả N G H Ọ I Ả N G H Ọ Ậ P T R Ì N Ậ P T R Ì N B À I G I B À I G I L Ậ L Ậ TRẦN NGỌC BẢO ” KHOA TOÁN -TIN HỌC ” ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP.HCM ” (5) S S Một số công cụ tạo Report N D O W S N D O W S O R T O R T ™MS Access 2000/XP/2003 R Ì N H W I R Ì N H W I A L R E P O A L R E P O ™Crystal Report 8 5/9/10/11 N L Ậ P T R N L Ậ P T R C R Y S T A C R Y S T A . Ọ C P H Ầ N Ọ C P H Ầ N H V Ớ I C H V Ớ I C ™ActiveReport - DataDynamics I Ả N G H Ọ I Ả N G H Ọ Ậ P T R Ì N Ậ P T R Ì N B À I G I B À I G I L Ậ L Ậ ™C1Report - ComponentOne TRẦN NGỌC BẢO ” KHOA TOÁN -TIN HỌC ” ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP.HCM ” (6) S S Một số công cụ tạo Report ™MS A 2000/XP/2003 N D O W S N D O W S O R T O R T ccess R Ì N H W I R Ì N H W I A L R E P O A L R E P O N L Ậ P T R N L Ậ P T R C R Y S T A C R Y S T A Ọ C P H Ầ N Ọ C P H Ầ N H V Ớ I C H V Ớ I C I Ả N G H Ọ I Ả N G H Ọ Ậ P T R Ì N Ậ P T R Ì N B À I G I B À I G I L Ậ L Ậ TRẦN NGỌC BẢO ” KHOA TOÁN -TIN HỌC ” ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP.HCM ” (7) S S Một số công cụ tạo Report N D O W S N D O W S O R T O R T ™Crystal Report 8.5/9/10/11 R Ì N H W I R Ì N H W I A L R E P O A L R E P O N L Ậ P T R N L Ậ P T R C R Y S T A C R Y S T A Ọ C P H Ầ N Ọ C P H Ầ N H V Ớ I C H V Ớ I C I Ả N G H Ọ I Ả N G H Ọ Ậ P T R Ì N Ậ P T R Ì N B À I G I B À I G I L Ậ L Ậ TRẦN NGỌC BẢO ” KHOA TOÁN -TIN HỌC ” ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP.HCM ” (8) S S Một số công cụ tạo Report N D O W S N D O W S O R T O R T ™ActiveReport - DataDynamics R Ì N H W I R Ì N H W I A L R E P O A L R E P O N L Ậ P T R N L Ậ P T R C R Y S T A C R Y S T A Ọ C P H Ầ N Ọ C P H Ầ N H V Ớ I C H V Ớ I C I Ả N G H Ọ I Ả N G H Ọ Ậ P T R Ì N Ậ P T R Ì N B À I G I B À I G I L Ậ L Ậ TRẦN NGỌC BẢO ” KHOA TOÁN -TIN HỌC ” ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP.HCM ” (9) S S Một số công cụ tạo Report N D O W S N D O W S O R T O R T ™C1Report - ComponentOne R Ì N H W I R Ì N H W I A L R E P O A L R E P O N L Ậ P T R N L Ậ P T R C R Y S T A C R Y S T A Ọ C P H Ầ N Ọ C P H Ầ N H V Ớ I C H V Ớ I C I Ả N G H Ọ I Ả N G H Ọ Ậ P T R Ì N Ậ P T R Ì N B À I G I B À I G I L Ậ L Ậ TRẦN NGỌC BẢO ” KHOA TOÁN -TIN HỌC ” ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP.HCM ” (10) S S Crystal Report và ứng dụng N D O W S N D O W S O R T O R T • Bước 1: Thiết kế report ử ô à á R Ì N H W I R Ì N H W I A L R E P O A L R E P O S dụng c ng cụ Crystal Report tạo v c c report thành các tập tin *.rpt N L Ậ P T R N L Ậ P T R C R Y S T A C R Y S T A • Bước 2: Liên kết report với ứng Ọ C P H Ầ N Ọ C P H Ầ N H V Ớ I C H V Ớ I C dụng I Ả N G H Ọ I Ả N G H Ọ Ậ P T R Ì N Ậ P T R Ì N Sử dụng Crystal Report Control để liên kết các tập tin report *.rpt vào ứng dụng B À I G I B À I G I L Ậ L Ậ TRẦN NGỌC BẢO ” KHOA TOÁN -TIN HỌC ” ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP.HCM ” (11) Đại Học Sư Phạm Tp. Hồ Chí Minh Khoa Toán – Tin Học LẬP TRÌNH WINDOWS ểTạo báo bi u với C t l R trys a epor • Giới thiệu các công cụ tạo report • Thiết kế Report với Crystal Report • Liên kết Report với ứng dụng Trần Ngọc Bảo - Email: tnbao.dhsp@gmail.com S S Thiết kế Report với Crystal Report N D O W S N D O W S O R T O R T ™Run công cụ Crystal Report để tạo các tập tin report R Ì N H W I R Ì N H W I A L R E P O A L R E P O ™ Liên kết với Data Source (MS Access/SQL N L Ậ P T R N L Ậ P T R C R Y S T A C R Y S T A Server,…) ™Sử dụng Formula Ọ C P H Ầ N Ọ C P H Ầ N H V Ớ I C H V Ớ I C ™ L dữ liệ I Ả N G H Ọ I Ả N G H Ọ Ậ P T R Ì N Ậ P T R Ì N ọc u B À I G I B À I G I L Ậ L Ậ ™Sắp xếp/gom nhóm dữ liệu TRẦN NGỌC BẢO ” KHOA TOÁN -TIN HỌC ” ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP.HCM ” (13) S S Thiết kế Report với Crystal Report N D O W S N D O W S O R T O R T ™Run công cụ Crystal Report để tạo các tập tin report (*.rpt) R Ì N H W I R Ì N H W I A L R E P O A L R E P O Khởi động chương trình Crystal Report bằng cách chọn lần lượt Start/Programs/Seagate N L Ậ P T R N L Ậ P T R C R Y S T A C R Y S T A Crystal Report Tools/Crystal Reports Ọ C P H Ầ N Ọ C P H Ầ N H V Ớ I C H V Ớ I C I Ả N G H Ọ I Ả N G H Ọ Ậ P T R Ì N Ậ P T R Ì N B À I G I B À I G I L Ậ L Ậ TRẦN NGỌC BẢO ” KHOA TOÁN -TIN HỌC ” ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP.HCM ” (14) S S Thiết kế Report với Crystal Report N D O W S N D O W S O R T O R T ™ Liên kết với Data Source (MS Access/SQL Server,…) R Ì N H W I R Ì N H W I A L R E P O A L R E P O ‰ Chọn menu File Æ New ‰ Ch St d d N L Ậ P T R N L Ậ P T R C R Y S T A C R Y S T A ọn an ar ‰ Click button “Database” để chọn Data source cho t Ọ C P H Ầ N Ọ C P H Ầ N H V Ớ I C H V Ớ I C repor I Ả N G H Ọ I Ả N G H Ọ Ậ P T R Ì N Ậ P T R Ì N B À I G I B À I G I L Ậ L Ậ TRẦN NGỌC BẢO ” KHOA TOÁN -TIN HỌC ” ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP.HCM ” (15) Đại Học Sư Phạm Tp. Hồ Chí Minh Khoa Toán – Tin Học LẬP TRÌNH WINDOWS ểTạo báo bi u với C t l R trys a epor • Giới thiệu các công cụ tạo report • Thiết kế Report với Crystal Report • Liên kết Report với ứng dụng Trần Ngọc Bảo - Email: tnbao.dhsp@gmail.com S S Liên kết report vào ứng dụng N D O W S N D O W S O R T O R T • Sử dụng Crystal Report Control trong danh sách ActiveX controls để liên kết các tập tin report (* rpt) được thiết kế bằng công cụ Crystal R Ì N H W I R Ì N H W I A L R E P O A L R E P O . Report N L Ậ P T R N L Ậ P T R C R Y S T A C R Y S T A Ọ C P H Ầ N Ọ C P H Ầ N H V Ớ I C H V Ớ I C I Ả N G H Ọ I Ả N G H Ọ Ậ P T R Ì N Ậ P T R Ì N B À I G I B À I G I L Ậ L Ậ Crystal Report Control TRẦN NGỌC BẢO ” KHOA TOÁN -TIN HỌC ” ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP.HCM ” (17) S S Liên kết report vào ứng dụng N D O W S N D O W S O R T O R T • Sử dụng Crystal Report Control trong danh sách ActiveX controls để liên kết các tập tin report (* rpt) được thiết kế bằng công cụ Crystal R Ì N H W I R Ì N H W I A L R E P O A L R E P O . Report ‰ Cli k hải h ột lê Di l N L Ậ P T R N L Ậ P T R C R Y S T A C R Y S T A c p c u n a og ‰ Chọn mục “Insert ActiveX Control” trong popup menu Ọ C P H Ầ N Ọ C P H Ầ N H V Ớ I C H V Ớ I C ‰ Chọn mục “Crystal Report Control” trong dialog Insert ActiveX Control I Ả N G H Ọ I Ả N G H Ọ Ậ P T R Ì N Ậ P T R Ì N C t l R t C t l B À I G I B À I G I L Ậ L Ậ rys a epor on ro TRẦN NGỌC BẢO ” KHOA TOÁN -TIN HỌC ” ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP.HCM ” (18) S S Liên kết report vào ứng dụng N D O W S N D O W S O R T O R T • Sử dụng Crystal Report Control trong danh sách ActiveX controls để liên kết các tập tin report (* rpt) được thiết kế bằng công cụ Crystal R Ì N H W I R Ì N H W I A L R E P O A L R E P O . Report N L Ậ P T R N L Ậ P T R C R Y S T A C R Y S T A Ọ C P H Ầ N Ọ C P H Ầ N H V Ớ I C H V Ớ I C I Ả N G H Ọ I Ả N G H Ọ Ậ P T R Ì N Ậ P T R Ì N B À I G I B À I G I L Ậ L Ậ Crystal Report Control TRẦN NGỌC BẢO ” KHOA TOÁN -TIN HỌC ” ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP.HCM ” (19) S S Sử dụng Crystal Report Control N D O W S N D O W S O R T O R T ™ Khai báo biến xử lý Report R Ì N H W I R Ì N H W I A L R E P O A L R E P O N L Ậ P T R N L Ậ P T R C R Y S T A C R Y S T A Ọ C P H Ầ N Ọ C P H Ầ N H V Ớ I C H V Ớ I C I Ả N G H Ọ I Ả N G H Ọ Ậ P T R Ì N Ậ P T R Ì N B À I G I B À I G I L Ậ L Ậ TRẦN NGỌC BẢO ” KHOA TOÁN -TIN HỌC ” ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP.HCM ” (20) S S Sử dụng Crystal Report Control N D O W S N D O W S O R T O R T ™ Xác định tập tin *.Rpt R Ì N H W I R Ì N H W I A L R E P O A L R E P O CString sTenFileReport; S tR tFil N ( T Fil R t) ‰ Cú pháp N L Ậ P T R N L Ậ P T R C R Y S T A C R Y S T A m_cr. e epor e ame s en e epor ; ‰ Ví dụ Ọ C P H Ầ N Ọ C P H Ầ N H V Ớ I C H V Ớ I C void CReportDemoDlg::OnPrintPreview() { I Ả N G H Ọ I Ả N G H Ọ Ậ P T R Ì N Ậ P T R Ì N CString sTenFileReport = “..\Reportsv.rpt”; m_cr.SetReportFileName(sTenFileReport); ……………. B À I G I B À I G I L Ậ L Ậ } TRẦN NGỌC BẢO ” KHOA TOÁN -TIN HỌC ” ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP.HCM ” (21) S S Sử dụng Crystal Report Control N D O W S N D O W S O R T O R T ™Hiển thị report (Preview) R Ì N H W I R Ì N H W I A L R E P O A L R E P O m_cr.SetAction (1); ‰ Cú pháp N L Ậ P T R N L Ậ P T R C R Y S T A C R Y S T A ‰ Ví dụ Ọ C P H Ầ N Ọ C P H Ầ N H V Ớ I C H V Ớ I C void CReportDemoDlg::OnPrintPreview() { CString sTenFileReport = “..\Reportsv.rpt”; I Ả N G H Ọ I Ả N G H Ọ Ậ P T R Ì N Ậ P T R Ì N m_cr.SetReportFileName(sTenFileReport); m_cr.SetAction(1) ; } B À I G I B À I G I L Ậ L Ậ TRẦN NGỌC BẢO ” KHOA TOÁN -TIN HỌC ” ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP.HCM ” (22) S S Sử dụng Crystal Report Control N D O W S N D O W S O R T O R T ™Report có tham số ‰ Cú pháp R Ì N H W I R Ì N H W I A L R E P O A L R E P O m_cr.SetFormulas(Index,"TenFormula = GiaTri“) N L Ậ P T R N L Ậ P T R C R Y S T A C R Y S T A ‰ Ví dụ void CReportDemoDlg::OnPrintPreview() Ọ C P H Ầ N Ọ C P H Ầ N H V Ớ I C H V Ớ I C { CString sTenFileReport = “..\Reportsv.rpt”; m_cr.SetReportFileName(sTenFileReport); I Ả N G H Ọ I Ả N G H Ọ Ậ P T R Ì N Ậ P T R Ì N CString s = "Khoa= "; UpdateData(); s = s + "\'"+ m Khoa + "\'"; B À I G I B À I G I L Ậ L Ậ _ m_cr.SetFormulas(0,s); m_cr.SetAction(1); } TRẦN NGỌC BẢO ” KHOA TOÁN -TIN HỌC ” ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP.HCM ” (23) S S Sử dụng Crystal Report Control N D O W S N D O W S O R T O R T ™ Thay đổi connectionstring ‰ Cú pháp R Ì N H W I R Ì N H W I A L R E P O A L R E P O CString sConnect = "DSN=" + sServer +";UID=" + sUser & ";PWD=" + sPass + ";DSQ=" + sDBName; m cr SetConnect(sConnect); N L Ậ P T R N L Ậ P T R C R Y S T A C R Y S T A _ . ‰ Ví dụ void CReportDemoDlg::OnPrintPreview() Ọ C P H Ầ N Ọ C P H Ầ N H V Ớ I C H V Ớ I C { CString sTenFileReport = “..\Reportsv.rpt”; m_cr.SetReportFileName(sTenFileReport); I Ả N G H Ọ I Ả N G H Ọ Ậ P T R Ì N Ậ P T R Ì N ////////////////////////////// CString sConnect = "DSN=" + “tnb-laptop” +";UID=" + “dhsp” + ";PWD=" + “dhsp” + ";DSQ=" + “ADO”; B À I G I B À I G I L Ậ L Ậ m_cr.SetConnect(sConnect); ///////////////////////////// m_cr.SetAction(1); TRẦN NGỌC BẢO ” KHOA TOÁN -TIN HỌC ” ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP.HCM ” (24) } S S Thiết kế Report với Crystal Report N D O W S N D O W S O R T O R T ™Sử dụng Formula R Ì N H W I R Ì N H W I A L R E P O A L R E P O ™ Lọc dữ liệu N L Ậ P T R N L Ậ P T R C R Y S T A C R Y S T A ™Sắp xếp/gom nhóm dữ liệu Ọ C P H Ầ N Ọ C P H Ầ N H V Ớ I C H V Ớ I C I Ả N G H Ọ I Ả N G H Ọ Ậ P T R Ì N Ậ P T R Ì N B À I G I B À I G I L Ậ L Ậ TRẦN NGỌC BẢO ” KHOA TOÁN -TIN HỌC ” ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP.HCM ” (25) S S N D O W S N D O W S O R T O R T R Ì N H W I R Ì N H W I A L R E P O A L R E P O N L Ậ P T R N L Ậ P T R C R Y S T A C R Y S T A Ọ C P H Ầ N Ọ C P H Ầ N H V Ớ I C H V Ớ I C I Ả N G H Ọ I Ả N G H Ọ Ậ P T R Ì N Ậ P T R Ì N B À I G I B À I G I L Ậ L Ậ TRẦN NGỌC BẢO ” KHOA TOÁN -TIN HỌC ” ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP.HCM ” (26)

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfC4W - Bai 09.pdf
Tài liệu liên quan