Thiết kế bể aeroten

Ngành công nghiệp giấy trong nước ta phá t triển mạnh và có quy mô rộ ng

lớn. Như chúng ta đã biế t cô ng nghiệ p làm giấy và bộ t giấy chiế m vị trí quan

trọng trong nền kinh tế của chúng ta và có tố c độ phá t triển. Vớ i quy mô sản xuấ t

lớn, mà nguồ n giấy thì ngày càng thu hú t nhiều lao động nên ngà nh cô ng nghiệ p

này không thể thiếuđược trong đờ i sống của ngườ idâ n.

Tuy nhiên đâ y là mộ t ngành công nghiệp xửdụng nhiều giấy và luôn thả i ra

mộ t lượng nước thả irấ t lớn, vớ i nồ ng độ các chấ tô nhiễm rấ t cao.

Đây là mộ t trong những loạ i nước thả i khó xử lý nhấ t (về công nghệ và chi

phí xử lý) .

Nếu nước thả i này không được xử lý trước khi thả i vào mô i trường thì nó sẽ

gây tác hạ i nghiêm trọng đến mô i trường thiên nhiên và con ngườ i. Cho nên việ c

nghiên cứu, tính toán và thiế t kế hệ thống xử lý nước thả i ngành công nghiệp sả n

xuấ t giấy là hế t sức cần thiế t và cấp bách để bả o vệ sức khoẻ của ngườ i dân và

bảo vệ mô i trường thiênnhiên.

Xử lýnước thả i sản xuấ tgiấ y là mộ t cô ng việchế t sứckhó khăn và tố n kém ,

đò i hỏ i vốn đầu tư và chi phí vận hành cao. Đây chính là vấn đề bức xúc đố i vớ i

các doanh nghiệp sản xuấ t giấy ở nước ta do không đủ chi phí để đầu tư trang

thiế tbị xử lý chấ t thả i cũng nhưđổ i mớ i cô ngnghệ để giảm thiểu ô nhiễm .

Xử lý nước thả i cho cô ng nghiệp ngành công nghiệp giấy do đó trở nê n rấ t

cần thiế t và việc nguyên cứu cô ng nghiệ p thích hợp, khả thi trong điều kiệ n cầ n

thiế tở Việ t Nam.

Mộ t cô ng trình quan trọ ng trong hệ thố ng xử lýnước thả i sản xuấ tgiấ y là bể

aeroten,vì vậy việc thiế t kế bể aeroten là rấ t cần thiế t. Mục tiêu chính của đồ á n

nhằm thiế tkế bể aeroten sao cho phù hợpvớ inước thả i củangà nh sảnxuấ t này để

nânghiệ u quả xử lý của hệ thống giảmđi ônhiễmđố i vớ i mô i trườ ng.

pdf64 trang | Chia sẻ: oanh_nt | Lượt xem: 988 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang nội dung tài liệu Thiết kế bể aeroten, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfFinal giay.pdf
  • dwgAEROTANK.dwg
  • pdfFinal.pdf
  • dwgmat bang .dwg
  • dwgSDCN.dwg