Tổ chức thực hiện và đánh giá công tác mua hàng của doanh nghiệp thương mại

- Phân theo giá trị hàng mua: nhà cung cấp chính, phụ

- Phân theo tính chất quan hệ : nhà cung cấp truyền thống , mới

- Phân theo phạm vi địa lý : trong nước, nước ngoài

pdf17 trang | Chia sẻ: lelinhqn | Lượt xem: 1461 | Lượt tải: 0download
Nội dung tài liệu Tổ chức thực hiện và đánh giá công tác mua hàng của doanh nghiệp thương mại, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
T CH C TH C HI N VÀ Ổ Ứ Ự Ệ ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC MUA HÀNG C A DOANH NGHI P Ủ Ệ TH NG M IƯƠ Ạ 6.1. T CH C TH C HI N CÔNG TÁC MUA HÀNGỔ Ứ Ự Ệ 6.1.1. Tìm ki m các nhà cung c pế ấ 6.1.2. L a ch n nhà cung c pự ọ ấ 6.1.3. Th ng l ng và đ t hàngươ ượ ặ 6.1.4. Giao nh n hàng và thanh toán ti n mua hàngậ ề 6.2. ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC MUA HÀNG 6.2.1. Đánh giá k t qu mua hàngế ả 6.2.2. Đánh giá quá trình mua hàng 6.3. CÁC QUY T C Đ M B O MUA HÀNG CÓ HI U QUẮ Ả Ả Ệ Ả 6.3.1. Nên mua hàng c a nhi u nhà cung củ ề pấ 6.3.2. Luôn gi th ch đ ng tr c các nhà cung c pữ ế ủ ộ ướ ấ 6.3.3. Đ m b o s h p lý trong t ng quan quy n l i gi a các bên ả ả ự ợ ươ ề ợ ữ (gi a ng i mua và ng i bán)ữ ườ ườ 09/10/11 2 6.1.1. Tìm ki m các nhà cung c pế ấ 6.1.2. L a ch n nhà cung c pự ọ ấ 6.1.3. Th ng l ng và đ t hàngươ ượ ặ 6.1.4. Giao nh n hàng và thanh toán ti n ậ ề mua hàng 09/10/11 3 6.1.1.1. Phân lo i nhà cung c pạ ấ  Phân theo giá tr hàng mua: nhà cung ị c p chính, phấ ụ  Phân theo tính ch t quan h : nhà cung ấ ệ c p truy n th ng, m iấ ề ố ớ  Phân theo ph m vi đ a lý: trong n c, ạ ị ướ n c ngoàiướ 09/10/11 4 6.1.1.2. Các ngu n thông tin tìm ki m nhà cung c p: ồ ế ấ  Ngu n n i bồ ộ ộ  Ngu n đ i chúng: ồ ạ  Ngu n t chính các nhà cung ngồ ừ ứ 6.1.1.3. L p h s các nhà cung c pậ ồ ơ ấ :  Tên, ch c năng, ngành ngh KD c a nhà cung c p.ứ ề ủ ấ  Ph m vi ho t đ ng theo th tr ng.ạ ạ ộ ị ườ  Ch t l ng, uy tín, th ng hi u s n ph m d ch vấ ượ ươ ệ ả ẩ ị ụ  Các đi u ki n cung c p s n ph m.ề ệ ấ ả ẩ  Kh năng tài chính.ả  Kh năng cung c p và đáp ng nhu c u mua hàng ả ấ ứ ầ c a doanh nghi p…ủ ệ 09/10/11 5 10/09/11 6 Các tiêu chu n ẩ chính Ch t l ng c a ấ ượ ủ NCC Th i h n giao ờ ạ hàng Giá thành hàng mua Các tiêu chu n ẩ khác Kh năng k thu tả ỹ ậ D ch v sau bán ị ụ Kh năng tài chínhả Kh năng s n xu tả ả ấ Xem xét trên 2 lo i m t hàng: ạ ặ M t hàng đang có s n nhà cung c pặ ẵ ấ M t hàng m i ho c nhà cung c p truy n ặ ớ ặ ấ ề th ng không đáp ng đ c.ố ứ ượ D a vào kinh nghi m: ự ệ Ph ng pháp đ n gi nươ ơ ả Các quy t đ nh đ c đ a ế ị ượ ư ra nhanh chóng Có th mang tính ch quan, ể ủ đ nh ki n ho c thiên ki nị ế ặ ế Có th m c sai l m trong ể ắ ầ vi c đánh giá và l a ch n.ệ ự ọ Ph ng pháp thang ươ đi m:ể Xây d ng tiêu chu n đánh ự ẩ giá Cho đi m theo các tiêu ể chu n (có tr ng s )ẩ ọ ố Quy t đ nh l a ch n ế ị ự ọ mang tính khách quan. 09/10/11 8 Phương pháp lựa chọn NCC 10/09/11 9 Công tác chu n b và xác ẩ ị đ nh nhu c u ị ầ ti p xúc NCCế Ti p xúc, đàm phán v i NCCế ớ Th m đ nh giá, ẩ ị chính sách K t thúc đàm phán, ế l a ch n NCCự ọ Đánh giá, l a ch n NCCự ọ  Th ng l ngươ ượ : c n quan tâm đ n các v n đầ ế ấ ề  Các tiêu chu n k thu t c a hàng hoá c n muaẩ ỹ ậ ủ ầ  Giá c và s dao đ ng giá c th tr ng lúc giao ả ự ộ ả ị ườ hàng  Ph ng th c và hình th c thanh toán ti n mua ươ ứ ứ ề hàng  Hình th c, th i gian, đ a đi m giao hàng …ứ ờ ị ể  Đ t hàngặ : theo các hình th c h p đ ng mua bán, ứ ợ ồ hoá đ n bán hàng, th đ t hàng,… ơ ư ặ H p đ ng ợ ồ mua bán là quan tr ng và có tính pháp ọ lý cao nh tấ 09/10/11 10  Thúc gi c giao hàngụ  T ch c nh n hàngổ ứ ậ  Ki m tra v m t ch ng lo i, m u mã, c s , m u s cể ề ặ ủ ạ ẫ ơ ở ầ ắ  Ki m tra ch t l ng hàng hoáể ấ ượ  Ki m tra s l ng hàng hoáể ố ượ  Ki m tra hoá đ n thanh toán ti n mua hàngể ơ ề  Thanh toán ti n mua hàngề  Ph ng th c thanh toánươ ứ  Đ ng ti n thanh toánồ ề  Đi u ki n thanh toánề ệ  Phát hi n và x lý các sai ph m trong quá trình th c ệ ử ạ ự hi n h p đ ngệ ợ ồ 09/10/11 11 6.2.1. Đánh giá k t qu mua hàng:ế ả  Nh m đánh giá m c đ đáp ng m c tiêu k ho ch ằ ứ ộ ứ ụ ế ạ ho c sau khi th c hi n m t h p đ ngặ ự ệ ộ ợ ồ  Các b c th c hi n:ướ ự ệ  Xác đ nh các tiêu chu n đánh giá: đ nh tính, đ nh ị ẩ ị ị l ngượ  Đo l ng k t qu mua hàng b ng các pp quan ườ ế ả ằ sát, s d ng các d ki n th ng kê; s d ng các ử ụ ữ ệ ố ử ụ d u hi u báo tr c; quan sát tr c ti p và ti p xúc ấ ệ ướ ự ế ế cá nhân.  So sánh k t qu v i các tiêu chu n đ xác đ nh ế ả ớ ẩ ể ị m c đ hoàn thành, phân tích nguyên nhân đ có ứ ộ ể bi n pháp đi u ch nh phù h pệ ề ỉ ợ 09/10/11 12 6.2.2. Đánh giá quá trình mua hàng - Đánh giá công tác l p k ho ch mua hàngậ ế ạ - Đánh giá công tác t ch c mua hàngổ ứ - Đánh giá thành tích đ i ngũ mua hàngộ 09/10/11 13 09/10/11 14 1 Xác định mục tiêu và yêu  cầu cơ bản cần đánh giá 2 Lựa chọn pp đánh giá  thích hợp 3 Tổ chức đánh giá 4 Thảo luận về những kết  quả đánh giá 6.3.1. Nên mua hàng c a nhi u nhà cung c pủ ề ấ  M c đích :ụ  Phân tán s r i ro “không b ti n vào m t ng”.ự ủ ỏ ề ộ ố  T o nên s c nh tranh gi a các nhà cung c p. ạ ự ạ ữ ấ  C n l u ý là trong s các nhà cung c p c a DN ầ ư ố ấ ủ nên ch n ra m t nhà cung c p chính đ xây ọ ộ ấ ể d ng m i quan h làm ăn b n v ng d a trên c ự ố ệ ề ữ ự ơ s tin t ng và giúp đ l n nhauở ưở ỡ ẫ 09/10/11 15 6.3.2. Luôn gi th ch đ ng tr c các nhà ữ ế ủ ộ ướ cung c p.ấ M c đích: c n ph i tìm cách ph nh n hay đình ụ ầ ả ủ ậ hoãn nhu c u mua hàng m t cách có ý th c cho ầ ộ ứ đ n khi tìm đ c nh ng đi u ki n mua hàng t t ế ượ ữ ề ệ ố nh t.ấ Đ có th gi đ c quy n ch đ ng khi mua ể ể ữ ượ ề ủ ộ hàng, c n phân chia l p tr ng ra thành ba ph n: ầ ậ ườ ầ “chính y u”, “quan tr ng” và “ph i chăng” và v lâu ế ọ ả ề dài ch nên đ cho ng i bán đ t đ c nh ng ỉ ể ườ ạ ượ ữ th ng l i nh ng ph n sau.ắ ợ ở ữ ầ 09/10/11 16 6.3.3. Đ m b o s h p lý trong t ng quan ả ả ự ợ ươ quy n l i gi a các bên (gi a ng i mua và ề ợ ữ ữ ườ ng i bán)ườ Đ m b o s “h p lý” v l i ích không ch là đi u ki n ả ả ự ợ ề ợ ỉ ề ệ c b n đ doanh nghi p và nhà cung c p g p đ c ơ ả ể ệ ấ ặ ượ nhau và cùng nhau th c hi n h p đ ng, t o ch “tín” ự ệ ợ ồ ạ ữ trong quan h làm ăn lâu dài, mà còn giúp cho doanh ệ nghi p gi đ c s t nh táo, sáng su t trong đàm ệ ữ ượ ự ỉ ố phán, tránh nh ng đi u đáng ti c có th x y ra.ữ ề ế ể ả 09/10/11 17

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfchuong_6_to_chuc_thuc_hien_va_danh_gia_cong_tac_mua_hang_cua_dntm_6avril10.pdf